Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

четвъртък, 28 ноември 2019 г.

Определяме проведените “публично обсъждане" на ИПГВР на град Варна, 2014 – 2020 г.” и “публично обсъждане на актуализация на Общински план за развитие (ОПР) на Община Варна 2014-2020 г.” за нелегитимни.

КГБ - знак5.jpg

КАМАРА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ


Електронен адрес: www.geodezisti.net
Моб. тел.: +359 (88) 8240587
Електронна поща: imagebg@gmail.com

Регистрационен № СТ-103 от 27.11.2019 г.


ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА ВАРНА

КОПИЕ:
МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

КОПИЕ:
ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА
ОБЛАСТ ВАРНА

КОПИЕ:
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВАРНАСТАНОВИЩЕ

от инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на Управителния съвет на Камарата на геодезистите в България


Относно: Изменение на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Варна, 2014 – 2020 г. и актуализация на Общински план за развитие на Община Варна 2014-2020 г.


Определяме проведеното “публично обсъждане във връзка с изменение на Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на град Варна, 2014 – 2020 г.” и “публично обсъждане на актуализация на Общински план за развитие (ОПР) на Община Варна 2014-2020 г.” за нелегитимни, поради следните съществени причини:

  1. Обсъждането на ИПГВР беше обявено единствено на официалната електронна страница на Община Варна. Обявата беше “скрита” като документ в PDF-формат в секция “ИПГР  –  гр. Варна”, вместо да е публикувана като текст в секция “Обяви и съобщения”. Информацията от последната се изпраща и чрез автоматично електронно съобщение при наличен абонамент.
  2. Обявата по т. 1 беше публикувана на 18 ноември т.г. (8 календарни дни преди събитието) и не беше разгласена по друг начин.
  3. Презентация за обществено обсъждане на изменение на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Варна, 2014 – 2020 г.” е публикувана едва на 25 ноември т.г. (по-малко от 1 ден преди събитието).
  4. Обсъждането на ОПР беше обявено единствено на официалната електронна страница на Община Варна и като каре във вестник “Черно море”, бр. 218/18.11.2019 г. Обявата беше “скрита” като документ в PDF-формат в секция “Общински план за развитие на Община Варна за периода 2014-2020 г.”, която е достъпна, както следва: “Начало » Програми и проекти » Общински план за развитие » Общински план за развитие на Община Варна за периода 2014-2020 г.”, вместо да е публикувана като текст в секция “Обяви и съобщения”. Информацията от последната се изпраща и чрез автоматично електронно съобщение при наличен абонамент. Твърдението, че обява за събитието е публикувано и в електронния сайт “Днес+” не отговаря на истината, тъй като там се съдържа информация за това, че “На 26.11.2019 год. от 17,00 часа в зала №12 на Младежки дом – Варна ще се проведе обществено обсъждане във връзка с проектно предложение “Изграждане на социални жилища за хора в неравностойно положение в град Варна””.
  5. Обявата по т. 4 беше публикувана на 18 ноември т.г. (8 календарни дни преди събитието).
  6. Презентация за обществено обсъждане на актуализация на Общински план за развитие на Община Варна 2014-2020 г.” е публикувана едва на 25 ноември т.г. (по-малко от 1 ден преди събитието).
  7. От одобряването на Общия устройствен план (ОУП) на община Варна през 2012 г. досега, Кметът на общината не е докладвал на Общинския съвет (ОС) за изпълнението му (чл. 127, ал. 9 от ЗУТ), а това е в пряка връзка с ИПГВР и ОПР (чл. 24 от ЗРР). За голяма част от предвидените паркове, все още не са издадени заповеди за допускане за изработване на Подробни устройствени планове (ПУП), които да послужат за основа на отчуждителни процедури и изграждане на зелената система на общината. Не се изпълняват ОУП в частта му на “Първостепенна улична мрежа и РПМ”, т.ч. и Генералният план за организация на движението, одобрен със Заповед № 1424/17.04.2018 г. на Кмета на община Варна.
Участието на гражданите в обсъждането и вземането на решения по значими за живота им въпроси е сред основните им права, въпреки слабата законова защита на това право. Все пак, то е признато на национално и на европейско ниво, а с начина на подготвяне и провеждане на посочените обсъждания, правата ни бяха грубо нарушени. Това е от голямо значение и поради факта, че през 2020 г., тези документи са предпоставка за изразходването на рекорден бюджет от около 500 000 000 лева. Отново ще се харчат наши пари и средства на останалите европейски данъкоплатци. Всяка неспазена процедура, ще рефлектира пряко върху демократичните устои на нашето общество, а от друга страна, ще направи още по възможна корупцията!


Настояваме, публичните обсъждания да бъдат повторени и да се даде достатъчно време за подготовка, като преди това бъдат публикувани и всички материали, послужили за изработването на предложенията.

Освен всичко посочено, наред с добрите предложения, на пръв поглед прави впечатление, че се набляга на строителството в паркове и градини, вместо създаването на близка до естествената природна среда в местата за отдих. Не се отделя достатъчно внимание на зелените коридори и допълващото зелената система озеленяване – улично и в частните имоти.
С подробни устройствени планове в зони, предвидени за паркове и градини, се предвижда строителство на обществени сгради и спортни съоръжения за активен спорт, което е недопустимо, съгласно закона правилата за прилагане на ОУП.
Продължава се строителството върху морски плаж – изключителна държавна собственост.
Набляга се върху използването на публичната собственост, преимуществено в частна полза.
Не се изпълняват набелязаните мерки за “намаляване на автомобилния трафик в централната част” на град Варна.
Избягва се темата за освобождаване на нови трасета за BRT-коридори за масовия градски транспорт.
Не се говори за поетапното ограничаване на скоростта на движение на автомобилите в града и заедно с това - обособяване на нови пешеходни зони.
Необходимо е да се намали височината и интензивността на застрояване в централна градска част и зоните, в които има голям обществен интерес за това.
Така необходимото от десетилетия изработване на нови нивелетни планове на уличната мрежа и нови схеми за съоръженията на техническата инфраструктура, също не е в приоритетите на властта и т.н.

В конкретика бихме могли да влезем, само след изпълнение на посочените по-горе изисквания. Надяваме се да изпълните не само буквата на закона, но и да се съобразите с духа, в който е написан.

С уважение:
инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на Управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България
гр. Варна, 27 ноември 2019 г.


Може да проследите и следните връзки, имащи отношение към обявяването на ИПГВР и ОПР:


"Общински план за развитие на Община Варна за периода 2014-2020 г." на електронната страница на Община Варна.

Обявата във в. "Черно море":
Източник: http://www.chernomore.bg/media/newspaper/2019-11-18.pdf

Материалът в сайта "Днес+":
Източник: http://www.dnesplus.bg/News.aspx?n=910479&fbclid=IwAR2Up5DP6sFmtrLWF-kFwbIOp182h3Ij25AQp0NRHc-qoBZNMtO6I84reX8

понеделник, 15 юли 2019 г.

Семинар по проблемите на устройственото планиране и кадастъра

КАМАРАТА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ
и
“ИМИДЖ” ЕООД
ГЕОДЕЗИЯ, КАДАСТЪР, УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ

ОРГАНИЗИРАТ

Семинар по проблемите на устройственото планиране и кадастъра

Семинарът ще се проведе от 9:30 до 16:30 часа на 26 юли 2019 г., в Конферентната зала на Модус хотел, находящ се в гр. Варна, ул. Стефан Стамболов № 46 (ъгълът на бул. Приморски и ул. Стефан Стамболов, до Морската градина).

Лектори:

д-р инж. Николай Найденов  – специалист в областта на картографията, устройственото планиране, географските информационни системи, обучението и др. 

1. Представяне на ГИС с отворен лиценз.
2. Отворени данни - същност, формати, източници, практика.
3. Добри практики в Общинското предприятие "Софпроект-ОГП" - данни, анализи планиране.

инж. Йоан Каратерзиян  – специалист в областта на геодезията, кадастъра, устройственото планиране, административното обслужване и др.


1. Публичните регистри и архивът на одобрените устройствени планове и измененията им.
2. Преместваеми обекти.
3. Набавяне на данни за изработване на подробни устройствени планове.
4. Служебно изменение на плановете по § 8, ал. 1 от ПР на ЗУТ.

петък, 21 юни 2019 г.

Наредба за съдържанието, условията и реда за създаване и поддържане на специализирани карти и регистри за електронни съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях физическа инфраструктура - обществена консултация.


Консултацията приключва на 22 юли 2019 г.

Неприятното е, че същата е разработена от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, а не съвместно с Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Освен това, посочената сфера на действие е "Наука и технологии", а не "Регионална политика". Така, че трябва да бъдем много внимателни, за да не се чудим после, какво и как е станало. Нищо не става без нашето действие или бездействие.
Моля, бъдете активни!

Може да изтеглите:
Проект на Наредба по чл. 57, ал. 2, ЗЕСМФИ.docx
Мотиви към Наредба по чл. 57, ал. 2, ЗЕСМФИ.doc

четвъртък, 13 юни 2019 г.

Паркът парк ли е? Един резонен въпрос за "Борисовата градина"...

Има много случаи, в които устройственото планиране се използва като инструмент за въвеждане в заблуждение на гражданите и драстично влошаване на качеството на живот!
Фрапиращи примери за това са Аспаруховият парк и т.нар. "Рибарско пристанище" в местност "Карантината" във Варна, строежите в местностите "Алепу" и "Арапя", нереализиралите се засега строежи на "Корал" и "Силистар" и много други. Болни амбиции и нездрави "икономически" интереси, които обаче не почиват на икономическата логика за дългосрочно устойчиво развитие на регионите, а на стремежа за еднократна печалба за сметка на дългосрочното благосъстояние на населението и развитието на туризма, се опитват за узурпират и инструментите за проектиране на урбанизираните територии. Явно, хората, провеждащи такава политика, нямат представа как се печели от запазване и умножаване на природното богатство, от създаденото през вековете културно наследство, от средата, в която вирее изкуството. Може би, трябва да им се каже, че видимо е и естествено красивото. Видими са и вписаните в средата, а не отписаните от нея нови сгради и съоръжения...
Въпреки всеобщото мнение, ще отбележа, че нормативната ни уредба по отношение на кадастъра и устройственото планиране, все още не е толкова лоша, въпреки все по-успешните опити напоследък да стане такава. Но добри или не толкова добри, законите трябва да се спазват, защото Законът прави от една територия държава и от група хора народ! Забравяйки това, управниците ни бавно и неусетно, разрушават доверието в институциите. Това, от своя страна води  до разграждане на самото общество и капсулирането му в отделни маргинализирани групи.
Заради описаното по-горе, както и заради конкретни липси и пропуски в процедурата и проектите на Подробния устройствен план на "Борисова градина", сме длъжни да изразим следното становище:КГБ - знак5.jpg

КАМАРА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ


Електронен адрес: www.geodezisti.net
Моб. тел.: +359 (88) 8240587
Електронна поща: imagebg@gmail.com

Регистрационен № СТ-101 от 13.06.2019 г.

ДО МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО ДО СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДО КМЕТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДО КМЕТА НА РАЙОН “СРЕДЕЦ” СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДО КМЕТА НА РАЙОН “ИЗГРЕВ” СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДО КМЕТА НА РАЙОН “ЛОЗЕНЕЦ” СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДО ЗАИНТЕРЕСУВАНИТЕ МЕДИИ

СТАНОВИЩЕ
от инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на Управителния съвет на Камарата на геодезистите в България
адрес: 9002 Варна, ул. Ген. Паренсов № 3, вх.В, ап.67;
моб.тел.: +359 88 8240587; e-mail: imagebg@gmail.com

Относно: Проект за Подробен устройствен план (ПУП) на Парк „Борисова градина“, Столична община.

Уважаеми госпожи, госпожици и господа,
В качеството ни на специалисти в областта на устройственото планиране, кадастъра и геодезията, изразяваме своето несъгласие по отношение на процедирането и съдържанието на Подробния устройствен план на Парк “Борисова градина”.
Напоследък наблюдаваме случаи, в които устройственото планиране се използва като инструмент за въвеждане в заблуждение на гражданите и драстично влошаване на качеството на живот!
За да не се случи това с и “Борисовата градина” в София, както и за да помогнем този план да “гарантира устойчиво развитие и благоприятни условия за живеене, труд и отдих на населението” (чл. 1, ал. 1 от ЗУТ), правим следните конкретни възражения:

1. Не е спазен Законът за устройство на територията (ЗУТ) по отношение на процедурата по извършване на обществено обсъждане на ПУП (чл. 127, ал. 1 във връзка с чл. 62а, ал. 3 от ЗУТ), а именно:
   - В обявленията за обществено обсъждане не е посочено основанието, произтичащо от закона.
   - Обсъждания не са организирани и проведени във всички райони на града. Законът изисква този начин на провеждане, за да може всички граждани да са сравнително равноотдалечени от мястото на провеждане на мероприятието. Освен това, озеленените площи са под особен вид закрила, поради голямата им необходимост и ефектът, който произвеждат върху всички жители на съответния град, а не само на жителите на съответния район. В този смисъл, е недопустимо уведомяването само на жителите на районите, на територията, на която попада паркът и провеждането на събранието на едно място в един от районите.
Всъщност, проведената на 05.06.2019 г. дискусия не беше обществено обсъждане по смисъла на закона.

2. Към документацията не е представен административен акт, с който е допуснато изработването на плана.

3. Никъде в предшестващата документация не е упоменато, че проектирането на ПУП ще бъде двуфазно  –  предварителен и окончателен проект. Това е от съществено значение, защото при двуфазно проектиране, административният орган, има възможност, след приемане на предварителния проект да разреши процедирането и приемането на план-извадки от предварителния проект на ПУП, на основание чл. 133 от ЗУТ. Тези проекти не подлежат на граждански контрол. Възражения срещу тях, ще могат да бъдат подавани единствено от пряко засегнатите лица. Това ще ограничи изцяло възможността за граждански контрол върху действията на административния орган.

4. От разискванията на срещата с граждани, проведена на 5 юни 2019 г. стана ясно, че има несъответствие в данните, предоставени от общинската администрация по отношение на собствеността на имотите, засегнати от разработката и отразените в кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР). Това е съществен недостатък, тъй като има голямо значение по отношение на предвижданията на плана и преценяването му от страна на неговата целесъобразност. Освен това, би следвало да се обсъдят няколко варианта на законосъобразни решения, за да може административния орган в лицето на общинския експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ), действащ в условията на оперативна самостоятелност да избере най-доброто и най-изгодното решение, удовлетворяващо обществения интерес и едновременно с това, защитаващо частната собственост.

5. Много груба грешка, с огромни и трайни неблагоприятни последици по отношение на устройството на територията на парка и околните пространства, ще окаже недопустимото по закон обединяване на няколко зони и терени в един урегулиран поземлен имот (УПИ). Освен грубото нарушаване на закона, това дава възможност за незаконно завишаване на показателите за застрояване на част от този имот. Този ефект наблюдаваме в УПИ I “За парк, за спорт и атракции, културен център и техническа инфраструктура” от кв. 8.

6. С плана се определя недопустимо по закон конкретно предназначение в зона, определена с ОУП за парк. Според ЗУТ, конкретното предназначение в зона “Зп” може да бъде само “За парк”. Тези имоти се устройват и опазват като защитени територии. В тях може да се предвижда само застрояване, необходимо за мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура (в т.ч. и тоалетни), обслужващи озеленените площи; поддържане на зелената система; открити обекти за спортни или културни дейности; площадки за игра; преместваеми обекти; монументално-декоративни, информационни и рекламни елементи и мемориални места и обекти.
Това са само част от забележките ни към представените материали. При провеждане на законоустановени процедури и след представяне на проектите в нормативно установената им форма, отново ще изразим своето становище. При желание от Ваша страна, ще помогнем при изработването и процедирането на плана. Имаме знанията и възможността за това.
Изискваме установяване на добри практики в областта на устройственото планиране, които ще ни гарантират приветлива, удобна и безопасна градска среда! Нарушаването на закона води до разрушаване на доверието в институциите, а от там  –  до разграждане на самото общество и капсулирането му в отделни маргинализирани групи.
Законът прави от една територия държава и от група хора народ! Отнасяйте се към него с необходимото уважение и той ще Ви отвърне с доверието на гражданите!

С уважение: инж. Йоан Крикор Каратерзиян Председател на Управителния съвет на Камарата на геодезистите в България гр. Варна, 13 юни 2019 г.

вторник, 11 юни 2019 г.

Властта няма намерение да изпълнява задълженията си към изключителната държавна собственост с грижата на добър стопанин!

Поради това, че не виждаме воля в управниците ни да се отнасят с към Българската природа с грижата на добър стопанин, изпратихме отново нашите искания за установяване на нормите на нормалната правова държава в законите.
Напомням, че становището ни към Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗИДЗУЧК), със сигнатура 902-01-8 и вносител Министерския съвет, постъпил на 26 февруари 2019 г., не получи необходимото внимание и реакция от страна на 44-то Народно събрание... Същото може да намерите тук.
Затова се принудихме да изпратим още едно, чийто текст прилагам по-долу:


КГБ - знак5.jpg

КАМАРА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ


Електронен адрес: www.geodezisti.net
Моб. тел.: +359 (88) 8240587
Електронна поща: imagebg@gmail.com

Регистрационен № СТ-100-1 от 11.06.2019 г.

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА ПО
РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА,
БЛАГОУСТРОЙСТВО И МЕСТНО
САМОУПРАВЛЕНИЕ КЪМ 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ КОПИЕ: МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


СТАНОВИЩЕ
от инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на Управителния съвет на Камарата на геодезистите в България

Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, със сигнатура 902-01-8 и вносител Министерския съвет, постъпил на 26 февруари 2019 г.
Уважаеми господин Веселинов,
Намираме се в абсурдната ситуация, вместо със своите придобити знания и усвоени умения да надграждаме вече създаденото, да защитаваме всеки ден рушащата се Българска природа, незаконно узурпираната територия на Българската държава, деградиращото, заради неглижирането на справедливите му искания общество на будни Българи!
Намираме се в ненормалната роля на обвинители без право да внасят обвинения, защото чиновниците, които имат тези права нехаят за задълженията си!
Обръщаме Ви внимание, че директните нарушения на Конституцията на Република България са средство за печалба на мафиотски групи и причина за бягство от Родината за нормалните работливи граждани.
За да СПРЕМ това, ИЗИСКВАМЕ:
- да се обнародват всички актове на изпълнителната власт, включително схемите за разполагане на преместваеми обекти;
- да се отразят всички съществуващи морски плажове, включително дюните, по смисъла на закона;
- да се отчуждят всички имоти, които са изключителна държавна собственост;
- използването на плажната ивица за стопанска дейност да бъде предшествано от обществено обсъждане, по аналогия с чл. 62а, ал. 3 от ЗУТ;
- валидността на схемите за разполагане на преместваеми обекти да не бъде по-дълъг от 5 години, предвид възможността за концесии със срок от няколко десетки години;
- да се даде възможност за налагане на принудителни мерки за преустановяване на незаконни действия по Българското Черноморие;
- опазването на дюните на територията на Република България и Европейския съюз да залегне като задължително условие в закона.

Предложените в закона промени не могат да защитят Българското Черноморие! Затова настояваме, на основание чл. 85 от ПОДНС да предложите на народните представители да върнат законопроекта на вносителя, за да бъде изработен нов ЗИДЗУЧК, който да вземе под внимание становищата, постъпили при процедирането на настоящия в Народното събрание, които са в синхрон с текстовете и духа на Конституцията на Република България.

С уважение:
инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на Управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България
гр. Варна, 11 юни 2019 г.