Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

четвъртък, 28 ноември 2019 г.

Определяме проведените “публично обсъждане" на ИПГВР на град Варна, 2014 – 2020 г.” и “публично обсъждане на актуализация на Общински план за развитие (ОПР) на Община Варна 2014-2020 г.” за нелегитимни.

КГБ - знак5.jpg

КАМАРА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ


Електронен адрес: www.geodezisti.net
Моб. тел.: +359 (88) 8240587
Електронна поща: imagebg@gmail.com

Регистрационен № СТ-103 от 27.11.2019 г.


ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА ВАРНА

КОПИЕ:
МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

КОПИЕ:
ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА
ОБЛАСТ ВАРНА

КОПИЕ:
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВАРНАСТАНОВИЩЕ

от инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на Управителния съвет на Камарата на геодезистите в България


Относно: Изменение на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Варна, 2014 – 2020 г. и актуализация на Общински план за развитие на Община Варна 2014-2020 г.


Определяме проведеното “публично обсъждане във връзка с изменение на Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на град Варна, 2014 – 2020 г.” и “публично обсъждане на актуализация на Общински план за развитие (ОПР) на Община Варна 2014-2020 г.” за нелегитимни, поради следните съществени причини:

  1. Обсъждането на ИПГВР беше обявено единствено на официалната електронна страница на Община Варна. Обявата беше “скрита” като документ в PDF-формат в секция “ИПГР  –  гр. Варна”, вместо да е публикувана като текст в секция “Обяви и съобщения”. Информацията от последната се изпраща и чрез автоматично електронно съобщение при наличен абонамент.
  2. Обявата по т. 1 беше публикувана на 18 ноември т.г. (8 календарни дни преди събитието) и не беше разгласена по друг начин.
  3. Презентация за обществено обсъждане на изменение на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Варна, 2014 – 2020 г.” е публикувана едва на 25 ноември т.г. (по-малко от 1 ден преди събитието).
  4. Обсъждането на ОПР беше обявено единствено на официалната електронна страница на Община Варна и като каре във вестник “Черно море”, бр. 218/18.11.2019 г. Обявата беше “скрита” като документ в PDF-формат в секция “Общински план за развитие на Община Варна за периода 2014-2020 г.”, която е достъпна, както следва: “Начало » Програми и проекти » Общински план за развитие » Общински план за развитие на Община Варна за периода 2014-2020 г.”, вместо да е публикувана като текст в секция “Обяви и съобщения”. Информацията от последната се изпраща и чрез автоматично електронно съобщение при наличен абонамент. Твърдението, че обява за събитието е публикувано и в електронния сайт “Днес+” не отговаря на истината, тъй като там се съдържа информация за това, че “На 26.11.2019 год. от 17,00 часа в зала №12 на Младежки дом – Варна ще се проведе обществено обсъждане във връзка с проектно предложение “Изграждане на социални жилища за хора в неравностойно положение в град Варна””.
  5. Обявата по т. 4 беше публикувана на 18 ноември т.г. (8 календарни дни преди събитието).
  6. Презентация за обществено обсъждане на актуализация на Общински план за развитие на Община Варна 2014-2020 г.” е публикувана едва на 25 ноември т.г. (по-малко от 1 ден преди събитието).
  7. От одобряването на Общия устройствен план (ОУП) на община Варна през 2012 г. досега, Кметът на общината не е докладвал на Общинския съвет (ОС) за изпълнението му (чл. 127, ал. 9 от ЗУТ), а това е в пряка връзка с ИПГВР и ОПР (чл. 24 от ЗРР). За голяма част от предвидените паркове, все още не са издадени заповеди за допускане за изработване на Подробни устройствени планове (ПУП), които да послужат за основа на отчуждителни процедури и изграждане на зелената система на общината. Не се изпълняват ОУП в частта му на “Първостепенна улична мрежа и РПМ”, т.ч. и Генералният план за организация на движението, одобрен със Заповед № 1424/17.04.2018 г. на Кмета на община Варна.
Участието на гражданите в обсъждането и вземането на решения по значими за живота им въпроси е сред основните им права, въпреки слабата законова защита на това право. Все пак, то е признато на национално и на европейско ниво, а с начина на подготвяне и провеждане на посочените обсъждания, правата ни бяха грубо нарушени. Това е от голямо значение и поради факта, че през 2020 г., тези документи са предпоставка за изразходването на рекорден бюджет от около 500 000 000 лева. Отново ще се харчат наши пари и средства на останалите европейски данъкоплатци. Всяка неспазена процедура, ще рефлектира пряко върху демократичните устои на нашето общество, а от друга страна, ще направи още по възможна корупцията!


Настояваме, публичните обсъждания да бъдат повторени и да се даде достатъчно време за подготовка, като преди това бъдат публикувани и всички материали, послужили за изработването на предложенията.

Освен всичко посочено, наред с добрите предложения, на пръв поглед прави впечатление, че се набляга на строителството в паркове и градини, вместо създаването на близка до естествената природна среда в местата за отдих. Не се отделя достатъчно внимание на зелените коридори и допълващото зелената система озеленяване – улично и в частните имоти.
С подробни устройствени планове в зони, предвидени за паркове и градини, се предвижда строителство на обществени сгради и спортни съоръжения за активен спорт, което е недопустимо, съгласно закона правилата за прилагане на ОУП.
Продължава се строителството върху морски плаж – изключителна държавна собственост.
Набляга се върху използването на публичната собственост, преимуществено в частна полза.
Не се изпълняват набелязаните мерки за “намаляване на автомобилния трафик в централната част” на град Варна.
Избягва се темата за освобождаване на нови трасета за BRT-коридори за масовия градски транспорт.
Не се говори за поетапното ограничаване на скоростта на движение на автомобилите в града и заедно с това - обособяване на нови пешеходни зони.
Необходимо е да се намали височината и интензивността на застрояване в централна градска част и зоните, в които има голям обществен интерес за това.
Така необходимото от десетилетия изработване на нови нивелетни планове на уличната мрежа и нови схеми за съоръженията на техническата инфраструктура, също не е в приоритетите на властта и т.н.

В конкретика бихме могли да влезем, само след изпълнение на посочените по-горе изисквания. Надяваме се да изпълните не само буквата на закона, но и да се съобразите с духа, в който е написан.

С уважение:
инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на Управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България
гр. Варна, 27 ноември 2019 г.


Може да проследите и следните връзки, имащи отношение към обявяването на ИПГВР и ОПР:


"Общински план за развитие на Община Варна за периода 2014-2020 г." на електронната страница на Община Варна.

Обявата във в. "Черно море":
Източник: http://www.chernomore.bg/media/newspaper/2019-11-18.pdf

Материалът в сайта "Днес+":
Източник: http://www.dnesplus.bg/News.aspx?n=910479&fbclid=IwAR2Up5DP6sFmtrLWF-kFwbIOp182h3Ij25AQp0NRHc-qoBZNMtO6I84reX8