Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

понеделник, 29 май 2017 г.

Становище относно Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона администрацията.

Камарата на геодезистите в България изрази своето становище и изпрати конкретни предложения по предложения законопроект. По-долу публикувам пълния текст на мотивите и становището:

Мотиви:
С предложените промени се целѝ установяване на по-добри административни практики при работата на инспекторатите и даване на възможност на служителите в тези структури на изпълнителната власт, да разглеждат цялостно проблемите, до които са се докоснали и които са проучили в изпълнение на служебните си задължения. По този начин, проблемите, в които вече са вникнали служителите, ще могат да бъдат разяснени аргументирано, с необходимите събрани по време на производството материали и на професионален език на по-висшестоящите инстанции и на тези, от които зависи решаването на проблемите. При разглеждане на сигналите в условията на комплексно административно обслужване, служителите ще имат възможност да събират материали и доказателства, които лицето, подало сигнала не може да събере, поради това, че не е заинтересувана страна по преписка. Така ще може да се постигне целта на закона, а именно, подаденият сигнал да бъде разгледан по същество, дори да е подаден от незаинтересувано по закон лице. По този начин ще може по-успешно да се противодейства на злоупотребите с власт, корупцията, лошото управление на държавно или общинско имущество и на други незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия на административни органи и длъжностни лица в съответните администрации, с които се засягат държавни или обществени интереси. Тъй като възприетата административна практика при  разглеждане на сигнали е, административният служител да иска от подателя на сигнала информация или доказателствени средства, които се съхраняват от административни органи, от лица, осъществяващи публични функции, или от организации, предоставящи обществени услуги, вместо същите да се издирват служебно, в момента почти е невъзможно да се противодейства на посочените отрицателни явления с този инструмент на изпълнителната власт.
С изричен текст в допълнителните разпоредби, се предлага да се даде възможно най-голяма независимост на инспектората, дори от органа на чието подчинение е самата служба. А с предоставяне на копие от доклада на прокуратурата се премахва възможността от последваща промяна на доклада. Поради същите причини, не се дава и възможност за изработване на предварителен доклад.
Допълнително, с цел изпълнение на изискванияна на чл. 16, ал. 1 на Закона за нормативните актове, се добавя задължението на инспектиращите служители, при установяване на несъответствие между нормативен акт и акт от по-висока степен, да сигнализират прокуратурата, за да може да се отстрани съответната разпоредба.
Отстранени са и някои технически грешки в проекта.

четвъртък, 25 май 2017 г.

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за администрацията, предложен за обществено обсъждане на 25.05.2017 г. от Министерски съвет.

До 24.06.2017 г., се провежда обществено обсъждане на Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за администрацията. Проектът, заедно със съпътстващата го информация е публикуван на Портала за обществени консултации на МС. Бъдещото развитие на административните услуги, до голяма степен зависи от този закон. Моля, за становища!

Консолидирана версия на законопроекта, може да разгледате и коментирате тук.

понеделник, 22 май 2017 г.

Мерки срещу неформалния отказ на общинската администрация на община Варна да завършва процедурите по одобряване на подробни устройствени планове с административен акт.

По повод на поискано от нас съдействие от МРРБ за спазване на закона с оглед завършване на процедурите по одобряване на подробни устройствени планове с административен акт, получихме странно писмо от ДНСК. Умишлено няма да коментирам текста, а ще публикувам цялата кореспонденция.
Моля, който има конкретни данни за подробни устройствени планове на територията на община Варна, процедирането на които е забавено да ни ги предостави, за да можем да сезираме МРРБ за "конкретни данни, по които ДНСК да изрази становище".
Единствената възможност, която имаме, за да помогнем на всички за подобряване и ускоряване на инвестиционния процес е да подадем сигнал до МРРБ. Сигналът, обаче, трябва да съдържа конкретни данни, дори и те да се съхраняват при органа, който разглежда сигнала. Нормативната уредба умишлено е изградена по този начин, за да може да се даде сигнал на Европа, че нашите управници се съобразяват с подадените сигнали и от друга страна да дадат ясен сигнал на нас Българите, че каквото и да правим, те ще си правят каквото решат.
Трябва да използваме дадената ни в закона възможност да искаме налагане на административно наказание "глоба" на виновните за забавянето на процедирането на преписките длъжностни лица. Това наказание е лично и не го плащаме ние с данъците си. То няма нищо общо със съдебната процедура по обжалване на изричен или мълчалив отказ, която може да се проведе, дори при налагане на глобата. Глобата на длъжностното лице има възпитателен ефект и тя е от 1000 до 5000 лева. За да се наложи, е необходимо да се издаде акт за административно нарушение от РДНСК, след което министъра на регионалното развитие и благоустройството да наложи санкцията.
Нека да използваме всички дадени ни от закона средства! В същото време, нека да подкрепи законопроект, който ще реши тази несправедливост!
По-долу публикувам писмата: