Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)
Показват се публикациите с етикет Знаете ли.... Показване на всички публикации
Показват се публикациите с етикет Знаете ли.... Показване на всички публикации

неделя, 7 февруари 2021 г.

Изявление във връзка с продължаващата продажба на имоти държавна собственост в границите на “Приморски парк”, град Варна.

Във връзка с продължаващата продажба на имоти държавна собственост в границите на “Приморски парк”, град Варна (местности “Салтанат” и Горчивата чешма”), сме длъжни да отправим следното предупреждение:


В територии, за които държавата и общината предвиждат изграждане на паркове и градини, съгласно устройствени планове, е недопустима продажбата на държавни и общински имоти на частни лица!


Това е така, защото:

 • Народът, чрез Конституцията на Република България, чиито разпоредби имат непосредствено действие, повелява държавните имоти да се стопанисват и управляват в интерес на гражданите и на обществото, а не на отделни физически или юридически лица.

 • Законът за устройство на територията задължава органите на изпълнителната власт да съобразяват устройственото планиране с плановете от по-високо ниво – например ако общият устройствен план предвижда устройването на парк, подробният устройствен план, трябва да предвижда отчуждаване на имотите. В този смисъл, абсолютно недопустимо е в такава територия налични държавни и общински имоти да се продават на частни лица, което поставя местната власт в невъзможност да приложи устройствените планове.

 • Не на последно място, определяме като непрофесионално и  недопустимо, отразяването в кадастралната карта и кадастралните регистри на имоти, чийто начин на трайно ползване може да определи дори и човек без специални знания, като “Поземлен имот с недефиниран начин на трайно ползване”.


Естествено, има много други причини, но споменатото е предостатъчно да си зададем въпроси за това дали имаме бъдеще?...


Описаните нарушения, в момента са възможни, не само поради “пропуски” в нормативната уредба, а и заради погазване на основните принципи, на които се гради правовата държава!


Източник: Кадастрално-административната информационна система от 7 февруари 2021 г.


Копие от ОУП на община Варна, приет от Общинския съвет и одобрен от Министъра на регионалното развитие и благоустройството.


Като професионалисти в областта на устройственото планиране, кадастъра и геодезията, предлагаме да окажем помощ за изпълнение и промяна на нормативната уредба от страна на органите на изпълнителната власт, за да се възстанови правовата държава.Председател на Управителния съвет на

Камарата на геодезистите в България:

инж. Йоан Каратерзиян


сряда, 27 март 2019 г.

Битката за публичност на устройствените планове - готова ли е изпълнителната власт да разкрие какво ще се строи в България?

Поредното изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (ЗУТ), даде много важен и категоричен сигнал към изпълнителната власт - да извади на светло устройствените планове! Това, всъщност, е задължение на администрацията много отдавна. Всички закони, отнасящи се до административното производство (действащи и отменени), указват достъпност, публичност и прозрачност при осъществяването на публичните функции...
Очевидната безпомощност или нежелание на администрацията да наложи спазването на закона, доведе до въвеждане на все по-категорични текстове в закона, осигуряващи безпрепятствен достъп на гражданите до информация по отношение на устройствените планове:
 • 2003 г. - вменява се задължението, Министърът на регионалното развитие и благоустройството, Областните управители и Кметовете на общините да организират поддържането на архиви на одобрените устройствени планове и измененията им.
Като че ли прекалено голямо беше търпението на гражданите и прекалено дълго продължи удобството на местната власт по отношение на укриването на информация за това, какво и къде ще се строи. В тази "будна кома", в която бе държано обществото, се вихриха болни строителни амбиции. Междувременно, укриването на информация, подхранваше и създадените на места феодални порядки.
Посоченото допълнение на закона, беше напълно достатъчно, за да накара изпълнителната власт да публикува устройствените планове на електронните си страници и да даде физически достъп  до тези проекти, ако няма в момента друга техническа възможност. Това е така, защото самите проекти, ведно с цялата графична и текстова информация към тях, са неделима част от актовете за одобряването им.
 • 2013 г. - въвежда се задължението одобрените подробни устройствени планове да се публикуват на електронната страницата на съответната община.
Това става със Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на черноморското крайбрежие (ЗУЧК).  Очевидно, целта отново бе да излязат на светло бъдещите инвестиционни намерения и то главно имайки предвид дивото урбанизиране на Българското Черноморие. Адекватен контрол, обаче, явно нямаше, въпреки задължението на министъра на регионалното развитие и благоустройството да контролира процеса.
 • 2017 г. - разширява се задължението, административните органи да публикуват одобрените подробни устройствени планове на електронната страница на органа, който ги е одобрил.
Тук вече, плановете се предвижда да се "разпръснат" между Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), Областните управители, Общинските съвети и Кметовете на общини... По наше предложение, този път, беше включен и текст, който да регламентира срок, в който това да става - законодателя прие той да е три дена от одобряването на акта.

Тук МРРБ, даде добър пример, като след настояване от наша страна, а явно и по искане и на други колеги, публикува за първи път в цялост "ПУП за регулация и застрояване на КК "Св. Св. Константин и Елена"". Добрият пример беше подет от Областния управител на област Варна. В повечето общини, обаче, устройствените планове са забранена зона. Това не е чудно, защото именно подробните устройствени планове, приети и одобрени в нарушение на закона, много често предшестват "законното строителство", което не се приема от обществеността.
На фона на ширещото се неглижиране на закона, министъра на регионалното развитие и благоустройството, категорично отказваше да се занимава с тези проблеми - ресорният заместник-министър, препращаше сигналите до директора на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), а директорът на свой ред отговаряше, че министърът не му е дал правомощия да се занимава с устройственото планиране. От време на време, все пак, имаше препоръки към общините да спазват закона... И те го спазват тогава, когато няма накъде и когато им е угодно...
 • Сега, 2019 г. - създава се нов текст: "Публичните регистри и архивът на одобрените устройствени планове и измененията им по чл. 3, ал. 4, чл. 4, ал. 4 и чл. 5, ал. 5 се публикуват и поддържат в актуален вид на интернет страницата на съответното ведомство при условия и по ред, определени с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството."
Това означава, че устройствените планове, не само трябва да са публикувани в "насипен вид", а и да се поддържат в актуален вид (т.е. да се актуализира графиката на плановете с голям обхват - квартал, село, град, община...) и всичко това да става с единна за всички наредба. А тази наредба, трябва да бъде издадена в срок до 2 години.

И това не е всичко - поставя се едногодишен срок, в който администрациите да публикуват всички устройствени планове, които досега не са били публикувани. Тук става въпрос не само за действащите, но и за отменените устройствени планове. Това е много важно, защото досега почти всички администрации твърдяха, че допълнението на ЗУТ от 2003 г. не ги задължава да го правят. Последното не е вярно, но както стана въпрос по-горе, нужно е контролиращият орган да съблюдава спазването на закона и да дава личен пример.

Много е важно, че най-сетне, ще се създаде информационен Портал за устройството на територията. В него ще се публикуват:
 • проектите на нови устройствените планове,
 • проектите на изменения на устройствените планове,
 • влезлите в сила планове,
 • издадените разрешения за строеж,
 • въведените в експлоатация строежи,
 • физическите и юридическите лица (проектантите), на които е възложено от държавата или общините да изработят проекти на устройствени планове и инвестиционни проекти, както и размера на възнаграждението им.
Надяваме се, че всичко, което се прави вече 16 години е с добре намерения. Но за да не останат само намеренията, нека министърът на регионалното развитие и благоустройството да си припомни вменените му от нас, чрез народните представители задължения:
"Чл. 220. (1) Министърът на регионалното развитие и благоустройството упражнява контрол по спазването на разпоредбите на този закон и на нормативните актове по прилагането му при проектирането и строителството, в това число влагането на качествени строителни материали и изделия с оглед осигуряването на сигурността, безопасността, достъпността и другите нормативни изисквания към строежите." (Чл. 220, ал. 1 от ЗУТ)
"Чл. 232. (1) Наказва се с глоба от 1000 до 5000 лв., ако по друг закон не е предвидено по-тежко наказание, длъжностно лице, което:
1. не изпълни или изпълни лошо или несвоевременно задължения, възложени му по този закон, актовете по неговото прилагане и другите правила и нормативи по проектирането и строителството, както и решения и предписания, основани на тях
..." (Чл. 232, ал. 1, т. 1 от ЗУТ)

При липса на контрол, каквото и да пише в закона, то няма да се изпълнява и резултат няма да има!


инж. Йоан Каратерзиян
Председател на Управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България

гр. Варна, 27 март 2019 г.


вторник, 29 януари 2019 г.

Един имот, отвоюван от морето - Морски плаж "Дюни".

През 80-те години на миналия век, територията на България е заснета чрез геодезични методи и са създадени едромащабни топографски карти. Благодарение на една от тях, можем да видим, че през 1980 г., голяма част от "частен имот" е бил в акваторията на Черно море. Става въпрос за около 14 000 кв.м, ведно с басейн, части от сгради и изградена инфраструктура.

Източник: BGtopoVJ.

Това е видно и от публикуваните на официалната електронна страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) данни.

Комбинирани данни между актуалната кадастрална карта и едромащабната кадастрална карта.
Източник: Агенция по геодезия, картография и кадастър.

Що се отнася до отвоюваните от морето територии, те недвусмислено влизат в състава на морските плажове и съгласно Конституцията на Република България са изключителна държавна собственост. Но същите не са отразени нито в кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР),

Комбинирани данни между актуалната кадастрална карта и аерофото изображение.Източник: Агенция по геодезия, картография и кадастър.

нито в специализираната кадастрална карта,

Специализирана кадастрална карта, приета през 2012 г. от АГКК.
Източник: Агенция по геодезия, картография и кадастър.

нито в Кадастрално-административната информационна система (КАИС)…

Комбинирани данни между актуалната кадастрална карта и слой "Черноморско крайбрежие".
Източник: Агенция по геодезия, картография и кадастър.
Налице е и застъпване между отразения Морски плаж и отразения в кадастралната карта частен имот.

Данни специализираната кадастрална карта.
Източник: Агенция по геодезия, картография и кадастър.

Резултатът от несвършената от институциите работа е грубо погазване на Конституцията на Република България! Така, от публичните ресурси, се облагодетелстват шепа хора и се създава огромно обществено напрежение! А публична държавна собственост означава, че всеки български гражданин има право на собственост върху частичка от този имот и е назначил нашите управници да го управляват с грижата на добър стопанин, а не да го подаряват или продават!

Всички използвани материали са бързо и лесно обществено достъпни на официалните електронни страници на органите на изпълнителната власт - на един клик разстояние.

С уважение:
инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на Управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България
гр. Варна, 29 януари 2019 г.

четвъртък, 24 януари 2019 г.

Някои факти за Алепу. Какво предшества скандалното строителство?

Имаме задължението да поднесем по разбираем начин на обществеността някои публично известни факти за скандалното строителство в м. "Алепу" край Созопол без страх от огласяването на истината! Всъщност, истината стана ясна и беше призната наживо в репортажа на Лора Стаматис по бТВ от инвеститора: "Община Созопол е допуснала по-завишени показатели за застрояване!"...


Става въпрос за следното:
С Решение БС-10-ОС от 29.12.2017 г. по оценка за съвместимост, Директорът на РИОСВ - Бургас съгласува реализацията на инвестиционното предложение. По отношение на най-големия имот, в който в момента се строи, става ясно следното:


Съгласно Закона за устройство на черноморското крайбрежие (ЗУЧК), показателите са следните:
а) плътност на застрояване (П застр.) - до 20 на сто;
б) интензивност на застрояване (К инт.) - до 0,5;
в) минимална озеленена площ (П озел.) - най-малко 70 на сто, като половината от нея трябва да бъде осигурена за дървесна растителност;
г) характер на застрояването - ниско, с височина до 7,5 м;
(Тези показатели са актуални, както сега, така и по време на одобряване на ПУП.)

Тук трябва да се има предвид, че въпреки одобряването на ПУП преди влизане в сила на ЗУЧК, проектът е одобрен след обнародването на закона, което означава, че задължително е трябвало да бъде приведен към изискванията му.
§ 6 от ПЗР на ЗУЧК: "Одобряването на плановете по чл. 18, ал. 1, т. 3, които към датата на влизането в сила на този закон са внесени за съобщаване, приемане и одобряване по реда на чл. 128 от Закона за устройство на територията, се довършва по досегашния ред, но при спазване на изискванията на този закон."
Какво означават завишените показатели?

Това означава, че за урегулиран имот с площ 7423 кв.м (какъвто е въпросният), могат да бъдат постигнати следните обеми (без подземното строителство):

Застроена площ (стъпката на сградите върху терена):
По закон: 1484 кв.м, а според проекта: 2226 кв.м (разлика: 742 кв.м);

Разгъната застроена площ (площта на всички етажи):
По закон: 3711 кв.м, а според проекта: 8907 кв.м (разлика: 5196 кв.м);

Етажи:
По закон: 2+терасовиден, а според проекта: 3+терасовиден (разлика: 1 етаж).

Ето и за какви етапи на строителство става въпрос, според инвестиционното предложение на инвеститора, депозирано в РИОСВ - Бургас:


Тук, учудващо, нищо не се казва за това, че строителните дейности (извън геозащитните) трябва да започнат след отчитане на положителен ефект от осъществяване на геозащитните мерки! А законът е категоричен:
Закон за устройство на територията
Чл. 96. ...
(4) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2015 г.) Строителни и монтажни работи, извън тези по ал. 3, за които се изисква издаване на разрешение за строеж, се разрешават в свлачищни райони, вписани в регистъра по чл. 95, ал. 2, въз основа на влязъл в сила подробен устройствен план след:
1. осъществяване на геозащитните мерки и дейности по ал. 3, ако е доказано, че това е необходимо с резултати от проведени инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания за общата и локалната устойчивост на територията, приети от специализиран състав на съответния експертен съвет към органа, компетентен да одобри подробния устройствен план;
2. отчитане на положителен ефект от изпълнението на мерките и дейностите по т. 1;
3. предварително съгласие на министъра на регионалното развитие и благоустройството, издадено в едномесечен срок от постъпване на искането, което се вписва в разрешението за строеж.
(5) Ефектът от изпълнението на геозащитните мерки и дейности по ал. 4 се отчита чрез мониторинг по чл. 95, ал. 3.
Доколкото стана ясно, обаче, строи се не само геозащитното съоръжение!

Друг твърде интересен проблем, който беше повдигнат е "изчезването" на общинския имот...


Този имот, всъщност граничи с плажа. Дори, според специализираната карта, находяща се в АГКК и достъпна от всяка точка на земното кълбо по електронен път, има разминаване между границата на плажа и имотната граница. Но това е по-малкия проблем... По големият е разминаването между вида собственост, отразена в кадастралния регистър и тази по закон и според инвестиционното предложение. В кадастралната карта, имотът е посочен като частна общинска собственост (т.е. може да бъде търгуван от общината), а по закон, след като общински имот е улица, той е публична общинска собственост, без да се съставя нарочен акт за него. Да не говорим, че предназначението на този имот трябваше да бъде "За природозащита"... Случайна или нарочна, тази грешка е много удобна за заличаването на склона, по който природозащитни организации алармираха, че гнездят редки видове птици.
Всъщност, никъде директорът на РИОСВ - Бургас не се е произнесъл за заличаването този склон (имотът между плажа и частния имот). Това е още едно изключително сериозно нарушение на екологичното законодателство, ЗУТ и ЗУЧК!

Нарушава се Конституцията на Република България!
Това е недопустимо!

Надяваме се да сме Ви били полезни!

С уважение:
инж. Йоан Каратерзиян
Председател на Управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България
гр. Варна, 24 януари 2019 г.

P.S. За съжаление, не можахме да намерим документация за одобрения подробен устройствен план, която задължително трябва да е публикувана на официалната електронна страница на общината. Това беше важно, за да разберем дали всички изисквания на закона са спазени при проектиране и процедиране на подробния устройствен план. Например, там задължително трябва да има информация дали въпросният комплекс ще бъде изграден на нивото на плажа или на нивото на горния път, дали за достъп до плажа общината ще плати на собственика на земята, как се осъществява достъпа до имота, който ще бъде застроен и много други въпроси. Практиката на укриване на информация е обичайна, но незаконна. За съжаление, министърът на регионалното развитие и благоустройството не я санкционира, въпреки многократните ни сигнали по този въпрос!

петък, 30 ноември 2018 г.

Агенцията по геодезия, картография и кадастър, потвърди наличието на морски плаж на мястото на т.нар. "Рибарско пристанище"Карантината"", а Община Варна публикува неопровержими доказателства за това на страницата си!

Получихме поредното интересно писмо от изпълнителната власт. Намерихме и документи за наличието на морски плаж на електронните страници на официалните институции. Доказателствата за незаконно строителство от страна на държавата с европейски и български пари "валят като из ведро"!

Ще започна от там, че висши административни чиновници се надпреварват да ни убеждават, че проблем няма, морски плаж няма и правят всичко за благото на хората. Да всичко е за благото на някои хора и всичко е облечено в отчасти законова форма... Опитвайки се да придадат юридическа обоснованост на манипулирането на общественото мнение, служители на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), всъщност признаха недвусмислено, че ще се изливат тонове бетон на морски плаж!

Какво казват от АГКК:
Имот с идентификатор 10135.5506.461 (имотът, върху който ще бъде разположена част от пристанището) е "Скали" по кадастралната карта и "камениста повърхност", съгласно специализираната кадастрална карта. От агенцията заключават гордо, че "На територията на поземления имот няма изобразен условен знак за пясъци, от което следва, че същия не представлява морски плаж".
Също, както каза при посещението си във Варна Бойко Борисов - "камънак". Пренебрегвайки засега факта, че това не е вярно и на място има пясък, както и че имотът се използва за плажуване (дори Община Варна постави там съоръжение за влизане във водата на хора с двигателни проблеми), ще отбележа, че според върховния ни закон, скалите или "камънакът" е морски плаж.
Конституция на Република България:
Крайбрежната плажна ивица е изключителна държавна собственост. (извадка от чл. 18, ал. 1 от КРБ)
Закон за устройство на черноморското крайбрежие:
Крайбрежната плажна ивица е обособена територия, съставена от отделни морски плажове. (извадка от чл. 6, ал. 1 от ЗУЧК)
Морският плаж е територия, представляваща обособена част от крайбрежната плажна ивица, покрита с пясък, чакъл и други седиментни или скални образувания в резултат на естествени или изкуствено предизвикани в резултат на човешка дейност процеси на взаимодействие на морето със сушата. (извадка от чл. 6, ал. 2 от ЗУЧК)
Морските плажове са изключителна държавна собственост. (Чл. 6, ал. 3 от ЗУЧК)
Това е извадка от подробния устройствен план на пристанището с добавени копие от общия устройствен план и откриването на специална пътека, наречена „Водно конче“, която осигурява достъп до морето на хора с увреждания. От извадката от ОУП, ясно се вижда, че мястото на пристанището е предвидено да бъде парк. Терен за транспортна инфраструктура липсва и не може да бъде въведен с подробен устройствен план.
Да не говорим, че в самата строителна документация на проекта за пристанище, се съдържат също недвусмислени доказателства за наличието на морски плаж. Ще отбележа, че тази документация е послужила за издаване на разрешение за строеж и няма държавен или общински служител, който да не е запознат с този факт.
Подробното геодезично заснемане, послужило като основа на проектирането.
Ще добавя и една съществена грешка (от многото) на кадастралната карта. Част от имота, в който ще се строи пристанище е акватория на Черно море. Това е абсолютно недопустимо и този факт сам по себе си прави подробният устройствен план незаконосъобразен.

Многото съществени грешки, които правят подробният устройствен план незаконосъобразен, до такава степен опорочават цялата процедура и издадените индивидуални административни актове, че не могат да породят правни последици.

Стана ясно и че АГКК умишлено и напълно осъзнато са премахнали плажа от Кадастрално-административната информационна система (КАИС), а не както се опитаха да кажат от МРРБ, че сме "манипулирали" екранните снимки! Казусът "тука има, тука няма плаж", се "избистри" като морската вода през есента... Интересно е, че от АГКК говорят за предприети "действия за коригиране на данни в КАИС ... в съответствие с данни от приетите специализирана карта и регистри", което е в противоречие с нормативната уредба. Специалистите, всъщност са направили КАИС грешна. Според мен това е направено умишлено по поръчение "свише", защото специалистите, които работят в агенцията са професионалисти в своята област и не биха допуснали такова безобразие, ако не се страхуваха от нещо.

На датите няма да обръщам внимание. Видно е с просто око, че за един толкова прост за решаване случай, забавянето е умишлено и не е свързано с някаква голяма сложност...

Публикувам целия текст на писмото:Очакваме институциите и най-вече Главният прокурор на Република България да предприемат необходимите мерки за опазване на националното ни богатство!

И нека постулатите на Конституцията да се върнат в мислите на управниците ни и в актовете, които издават. Все пак са положили клетва!

Всички използвани материали са публично достъпни на официалните електронни страници на органите на изпълнителната власт. Както се казва, на един клик разстояние.

С уважение:
инж. Йоан Каратерзиян
Председател на Управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България
гр. Варна, 30 ноември 2018 г.


сряда, 28 ноември 2018 г.

Кои висши чиновници спират инвестиционния процес във Варна?

С нескрито задоволство публикувам настоящия материал! В писмото от институцията, на която е възложено да следи инвестиционния процес в строителството, а именно ДНСК, са посочени виновници и причини за лошата работа на Община Варна по отношение на изпълнението на някои от задълженията ѝ по Закона за устройство на територията (ЗУТ).


В желанието си да помогна на колегите и клиентите, които ни се доверяват, както и да посоча малка част от проблемите на администрацията, изпратих сигнал с констатирани нарушения до  кмета на Община Варна, с копие до органа, който трябва да съблюдава стриктно спазването на ЗУТ - законът, който в голяма степен влияе пряко върху инвестициите. След време разбрах от администрацията на Община Варна, че проблем няма и всичко е наред. Да, обаче, нищо не е наред. Изследването на една част от преписките за процедиране на подробни устройствени планове (ПУП), показа най-малко 119 години забавяне за последната една календарна година и то само за финалния 14-дневен срок от процедирането им. Това е абсурдно, като се има предвид, че се касае както за еднофамилни къщи, така и за многофамилни жилищни сгради, големи обществени сгради и т.н.
Не е за пренебрегване и фактът, че Общинска администрация Варна е горд притежател на международният сертификат за въведена система за управление на качеството ISO 9001:2008. Интересно, какво ще кажат по въпроса консултанта "Интер Консулт Нова" ЕООД и сертификатора SGS? Интересно, какво ще кажат и институциите, наблюдаващи  строителството на инфраструктурните проекти и харченето на обществени следства, в това число европейски? Интересно, какво ще каже Главният прокурор на Република България?

Това е пълният текст на писмото:

Оставам в очакване на отговора на министъра на регионалното развитие и благоустройството и предприемане на действия от страна на съдебната власт!

С уважение към държавните служители, които са си свършили съвестно работата и всички, на които ще помогне спазването на нормативната уредба:

инж. Йоан Каратерзиян
гр. Варна, 28 ноември 2018 г.

понеделник, 17 септември 2018 г.

Изследване на движението на преписки за одобряване на подробни устройствени планове (ПУП) в Община Варна.

След множество сигнали и обилно количество кореспонденция между органите на изпълнителната власт, стана ясно, че в Община Варна няма никакъв проблем с процедирането на подробните устройствени планове (ПУП).


Каква, обаче, е истината?...

От изследваните заповеди за одобряване на подробни устройствени планове, подлежащи на одобряване от кмета в 14-дневен срок от приемането на проекта за периода от 1 септември 2017 г. до 31 август 2018 г. (последната 1 година), се установи следното:
Издадени заповеди: 434 броя;
От тях - издадени в законно регламентирания срок: 13 броя, което съставлява 3% от общия брой;
Общ брой дни просрочване за останалите 421 заповеди: 43 650 дена (119 години).

От изследваните протоколи от заседания на общинския експертен съвет по устройство на територията за периода от 1 септември 2017 г. до 31 август 2018 г. (последната 1 година), се установи следното:
Издадени протоколи: 46 броя;
От тях - издадени в срок от 2 дни след проведеното заседание: 6 броя, което съставлява 13% от общия брой;
Общ брой дни просрочване над 2-дневния срок, посочен от кмета, за останалите 36 протокола: 463 дена (15 месеца).

Това е писмото, станало повод за причиненото на общинската администрация "неудобство":ДОКАЗАТЕЛСТВАТА:
- Заповеди за одобряване на подробни устройствени планове, подлежащи на одобряване от кмета в 14-дневен срок от приемането на проекта за периода от 1 септември 2017 г. до 31 август 2018 г. (последната 1 година).
Източник: ЗАПОВЕДИ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПУП-ПРЗ ЗА 2017 Г. и ЗАПОВЕДИ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПУП-ПРЗ ЗА 2018 Г.

- Протоколи от заседания на общинския експертен съвет по устройство на територията за периода от 1 септември 2017 г. до 31 август 2018 г. (последната 1 година).
Източник: Протоколи от заседания на ЕСУТ 2017 г. и Протоколи от заседания на ЕСУТ 2018 г.
За изследването са използвани само данни, налични за безплатно и свободно ползване, публикувани на официалната електронна страница на Община Варна!


С уважение към читателите:
инж. Йоан Каратерзиян
Председател на Управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България

град Варна, 17 септември 2018 г.

четвъртък, 13 септември 2018 г.

Отговор на анонимния сигнал, подаден от Някого от Община Варна за изчезналия плаж до "Аспаруховия парк".

Въпреки, че принципната позиция на Камарата на геодезистите в България, е да не коментираме анонимки, нарушаваме тези наши правила, защото този път, анонимния сигнал е изпратен съвсем официално от орган на изпълнителната власт до една голяма медия.

Ето и отговорите, които поднасям и от мое име като специалист:

Заглавие на Община Варна: "Твърденията за изчезнал плаж край Варна не отговарят на истината"
Отговор: Предпочитам да вярвам на очите си, а не на неподписано писмо. Аз заставам с името си, защото  истината стои зад думите ми!
Морски плаж "Аспарухово", който не е нанесен нито в специализираната кадастрална карта, нито в кадастралната карта и кадастралните регистри, нито в кадастрално-административната информационна система, но съществува на място. Интересно, кой направи така, че фактите да замълчат пред апетитите на власт-имащите?
Община Варна: "В публикацията „ Още един плаж край Варна изчезна, този път от документи на общинската администрация“ в сайта dnevnik.bg от , с автор Спас Спасов,  изнесените факти и обстоятелства не отговарят на истината.Заградената в червен контур на снимката територия никога, в нито един документ, не е фигурирала като морски плаж."
Отговор: Това не е вярно! Едромащабната топографска карта, изработена преди да се появят апетитите към плажа и публикувана в КАИС, ясно и недвусмислено показва наличието на плаж.
Картите от времето, когато никой не си мислеше, че може да посегне върху публичната собственост. Тази едромащабна топографска карта, не е изработена с любезното съдействие на БАН, но показва истината такава, каквато е и за щастие, все още е част от официално предоставената ни информация, чрез кадастрално-административната информационна система на АГКК.
Община Варна: "По данни от кадастралния регистър на недвижимите имоти, посоченият имот е публична държавна собственост, и представлява Аспарухов парк, урбанизирана територия, част от населено място Варна. В приложената скица няма условен знак за пясъци ."
Отговор: Това е доказателство, че кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) са грешни, което, от своя страна  означава, че първо трябва да се поправи картата и след това да се пристъпи към изработване на подробен устройствен план (ПУП). Интересно, а при определени условия и наказуемо е промяната на граници без необходимите основания,  обявявания и процедирани преписки, придружени от проект. Ясно се вижда, че изменение на КККР не са извършени с издаване на заповед. Единствената възможност е такава  промяна да е направена без издаване на заповед по прилагане на  влязъл в сила ПУП. А такъв няма. Странно и наказуемо!... 
Община Варна: "Кадастралната карта и кадастралните регистри на район „Аспарухово“  са одобрени със заповед на изпълнителния директор на АГКК от 2008 г. Поземленият имот е заснет като част от поземлен имот -  ПИ 10135.5506.1, с трайно предназначение на територията-урбанизирана, начин на трайно ползване-скали; и от ПИ 10135.5506.2, с трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване-обществен парк, градина."
Отговор: Посочените имоти не съществуват в момента в КККР. Ако предположим, че това са имотите, предмет на статията, всъщност твърдението на общината е доказателство за наличието на морски плаж от акваторията на  Черно море, чак до дюните в съседство с новоизградената кула за управление на морския трафик.
Община Варна: "Със свое решение от 17.05.2012 г. Министерският съвет предоставя имота за безвъзмездно управление на Община Варна, без промяна на собствеността."
Отговор: Цитираният имот е изключителна държавна собственост, съгласно Конституцията на Република България и ЗУЧК.
Община Варна: "През 2012 г. в изпълнение на разпоредби на ЗУЧК, Агенцията по геодезия и кадастър възлага изработване на специализирани карти и регистри на морските плажове на територията на цялото черноморско крайбрежие. В протокол от работата на междуведомствената комисия посочената територия не фигурира в тях и дори не граничи с морски плаж Аспарухово."
Отговор: Очевидно има причина, поради която този плаж “не фигурира” в този протокол. Наличието на плаж е явно и недвусмислено. Допусната грешка, недоглеждане или престъпление не е основание за пренебрегване на фактите. Аз предпочитам да вярвам на очите си и на закона!
Всъщност, този плаж е част от морски плаж “Аспарухово”. Това, че плажът е разделен от брегоукрепително съоръжение не го прави нещо различно от морски плаж. По същият начин, може би, след изграждането на новия мостик до т.нар “Алея първа” част от плажа няма да е вече плаж…
Община Варна: "През 2013 г. в изпълнение на договор за създаване на специализирани карти и регистри по ЗУЧК на дюните, разположени на територии с одобрени кадастрални карти, фирмата-изпълнител е информирала с писмо от 01.07.2013 г. Службата по геодезия, картография и кадастър – Варна (СГКК),  че „след обхождане на дюните по черноморското крайбрежие съвместно с представители на БАН и АГКК, както и според изходните данни от МОСВ, на територията на землище Варна не са установени дюни, предмет на договора“."
Отговор: От казаното в този абзац, стигам до извода, че "представители на БАН и АГКК" са си затворили очите, за което им е помогнал и цитирания по-горе протокол от междуведомствена комисия. Все пак, ако не е било поставено като задача на въпросните специалисти от БАН да се произнесат по наличието на морски плаж и дюни за частта от морски плаж “Аспарухово” от северната страна на брегоукрепителното съоръжение, те не са се произнесли. Между другото, “не са установени дюни” и “не са установени дюни, предмет на договора” са съвсем различни неща и читателите са достатъчно интелигентни, за да разберат манипулацията.
Ясно се вижда, че един и същ морски плаж и едни и същи дюни има от двете страни на брегоукрепителното съоръжение.
Община Варна: "За територията на Аспаруховия парк е открито производство по изработване на ПУП-ПРЗ през 1997 г. , като проектът е съгласуван с Националния институт за паметници на културата, с Природо-научен музей – Варна, с Военноморските сили, с Министерството на транспорта, откъдето препоръчват да се предвиди изграждане на нов манипулаторен пост до началото на буната за нуждите на ДИК – Варна. В отговор на тази препоръка е одобрен ПУП за кула за управление на корабния трафик. Към момента той е приложен за имот, който е съседен на обекта на публикацията."
Отговор: Строителството на “кула за управление на корабния трафик” не е предмет на статията. Същото не е предмет и на подадения от Камарата на геодезистите в България сигнал. Строителството ѝ не противоречи на българското законодателство и споменаването ѝ в правото на отговор е опит да се насочат разсъжденията на читателите в грешна посока, за да притъпи остротата на проблема с неспазването на Конституцията на Република България и останалите закони от страна на изпълнителната власт.
Община Варна: "Що се отнася до „урегулирания поземлен имот, предназначен за "обществено обслужване", той е предвиден за изграждане на детски морски образователен център.  Подобен център е предвиден и в проекта за новото рибарско пристанище, което ще бъде изградено в местността Карантината, за която също бе изнесена невярна информация за „изчезнал“ плаж."
Отговор: Ако за “изграждане на детски морски образователен център” е необходимо създаване на урегулиран поземлен имот извън границите на парк за ежедневен и седмичен отдих, от 1997 г. или от 2003 г. досега, това трябваше да бъде отразено в политиките на общината, изразени в общия устройствен план на общината, одобрен  през 2012 г. Да не говорим, че от 2013 г. досега, ОУП можеше да бъде променен, за да отговори на нуждите на Общината, освен ако тези нужди не са “възникнали” в последния момент… Не може пред обществото да се поставя дилемата "Или незаконно строителство, или нищо!".
Община Варна: "Изготвеният окончателен проект на ПУП-ПРЗ за Аспаруховия парк е разгледан в края на 2003 г. на ЕСУТ, и е върнат за преработване.  Преработеният проект е съобщен по реда на чл.128, ал.1 от ЗУТ на заинтересованите лица в държавен вестник бр.54 от 29.06.2018 г. и в сайта на район Аспарухово. В законно установения срок са постъпили няколко възражения, като в нито едно от тях не е посочено, че в границите на поземления имот съществува морски плаж."
Отговор: Очевидно за 15 години от връщането на проекта “за преработване” има настъпили много промени. Основната от тях е новият ОУП на Община Варна. Очевидно, разгледаният на общинския експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) проект не е обявеният. Очевидни са противоречията със законодателството.
Обнародването на плана на електронната страница на района е пожелателно и е една от добрите практики на районните администрации на територията на община Варна. Задължението за обявяване по закон, обаче е на Община Варна, а не на районната  администрация. Съгласно закона, “проектът за подробен устройствен план се публикува на интернет страницата на съответната община”, а не на района. Това се прави, за да може с проекта да се запознаят жителите на цялата община. Все пак това е общински парк, любим на повечето варненци. Може би, изключение правят само тези, които не са се разхождали още в “Аспаруховия парк”. Освен това, проектът не е обнародван в неговата цялост – не са представени задължителните схеми, обяснителна записка, правила за прилагане и т.н. Да не говорим, че картотекираната растителност е представена частично и нечетимо на електронната страница на общината. А най-странното е, че няма изработен паркоустройствен план, който е задължителен при устройството на паркове и градини.
Това, че “в нито едно от тях (възраженията, бел.авт.) не е посочено, че в границите на поземления имот съществува морски плаж”, не е основание за администрацията на общината да пренебрегне изискванията на Конституцията на Република България и ЗУЧК. Фактът, че авторът на “правото на отговор” използва неподаването на възражение за липса на съществуващия плаж в проекта, говори за безотговорност и опит за заобикаляне на законодателството от  страна на местната изпълнителна власт. Това е недопустимо и наказуемо не само с отстраняване от длъжност!
Община Варна: "И тъй като цялата статия е написана по твърдения на неправителствената организация "Камара на геодезистите в България", с председател инж. Йоан Каратерзиян, следва да е ясно, че в  периода на допускане и приемане на ПУП-ПРЗ на Аспаруховия парк, инж.  Йоан Каратерзиян е бил служител на Община Варна, отдел „Кадастър и регулация“, чието основно задължение е поддържане в актуално състояние на кадастралните карти."
Отговор в лично качество: Информацията е отчасти вярна и е поднесена манипулативно. Истината е, че бях служител на ниска позиция в Община Варна. В задълженията ми не влизаше изменението на кадастралния план на “Аспаруховия парк”. Няма как основно задължение да ми е било “поддържане в актуално състояние на кадастралните карти”, защото кадастралната карта на район Аспарухово е от 2008 г.
Това, което от администрацията спестяват, обаче е, че по това време, началничка на отдел ”Кадастър и регулация” беше сегашната началничка на Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Варна Красимира Божкова Кателиева. Същата е един от най-активните членове на ОЕСУТ, приел грешния ПУП, изработен върху грешна кадастрална карта.
Интересно ще е да разберем кой, защо, кога и как внася грешки в кадастралните карти?

Последният абзац от писмото на Община Варна говори за опит за дискредитиране на специалист по начин, познат от службите в недалечното ни минало
Съжалявам! Не ми е в стила да отговарям на анонимни драскачи на пасквили, но варненци заслужават да знаят фактите и истината. За варненци е обидна тази некомпетентност и това отношение!
Всички ние заслужаваме компетентна администрация, работеща в интерес на обществото и съгласно нормите му!

Надяваме се, най-накрая, висшите административни служители да погледнат фактите и да приемат съветите, поднесени им от специалисти, за да не продължи съсипването на държавата и гражданското общество с незаконни действия!

П. П. Всички ние платихме за писането на анонимен материал, в който да ни убеждават как това, което виждаме не е това, което изглежда.

С уважение към читателите:
инж. Йоан Каратерзиян
Председател на УС на
Камарата на геодезистите в България
гр. Варна, 13 септември 2018 г.