Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

петък, 30 ноември 2018 г.

Агенцията по геодезия, картография и кадастър, потвърди наличието на морски плаж на мястото на т.нар. "Рибарско пристанище"Карантината"", а Община Варна публикува неопровержими доказателства за това на страницата си!

Получихме поредното интересно писмо от изпълнителната власт. Намерихме и документи за наличието на морски плаж на електронните страници на официалните институции. Доказателствата за незаконно строителство от страна на държавата с европейски и български пари "валят като из ведро"!

Ще започна от там, че висши административни чиновници се надпреварват да ни убеждават, че проблем няма, морски плаж няма и правят всичко за благото на хората. Да всичко е за благото на някои хора и всичко е облечено в отчасти законова форма... Опитвайки се да придадат юридическа обоснованост на манипулирането на общественото мнение, служители на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), всъщност признаха недвусмислено, че ще се изливат тонове бетон на морски плаж!

Какво казват от АГКК:
Имот с идентификатор 10135.5506.461 (имотът, върху който ще бъде разположена част от пристанището) е "Скали" по кадастралната карта и "камениста повърхност", съгласно специализираната кадастрална карта. От агенцията заключават гордо, че "На територията на поземления имот няма изобразен условен знак за пясъци, от което следва, че същия не представлява морски плаж".
Също, както каза при посещението си във Варна Бойко Борисов - "камънак". Пренебрегвайки засега факта, че това не е вярно и на място има пясък, както и че имотът се използва за плажуване (дори Община Варна постави там съоръжение за влизане във водата на хора с двигателни проблеми), ще отбележа, че според върховния ни закон, скалите или "камънакът" е морски плаж.
Конституция на Република България:
Крайбрежната плажна ивица е изключителна държавна собственост. (извадка от чл. 18, ал. 1 от КРБ)
Закон за устройство на черноморското крайбрежие:
Крайбрежната плажна ивица е обособена територия, съставена от отделни морски плажове. (извадка от чл. 6, ал. 1 от ЗУЧК)
Морският плаж е територия, представляваща обособена част от крайбрежната плажна ивица, покрита с пясък, чакъл и други седиментни или скални образувания в резултат на естествени или изкуствено предизвикани в резултат на човешка дейност процеси на взаимодействие на морето със сушата. (извадка от чл. 6, ал. 2 от ЗУЧК)
Морските плажове са изключителна държавна собственост. (Чл. 6, ал. 3 от ЗУЧК)
Това е извадка от подробния устройствен план на пристанището с добавени копие от общия устройствен план и откриването на специална пътека, наречена „Водно конче“, която осигурява достъп до морето на хора с увреждания. От извадката от ОУП, ясно се вижда, че мястото на пристанището е предвидено да бъде парк. Терен за транспортна инфраструктура липсва и не може да бъде въведен с подробен устройствен план.
Да не говорим, че в самата строителна документация на проекта за пристанище, се съдържат също недвусмислени доказателства за наличието на морски плаж. Ще отбележа, че тази документация е послужила за издаване на разрешение за строеж и няма държавен или общински служител, който да не е запознат с този факт.
Подробното геодезично заснемане, послужило като основа на проектирането.
Ще добавя и една съществена грешка (от многото) на кадастралната карта. Част от имота, в който ще се строи пристанище е акватория на Черно море. Това е абсолютно недопустимо и този факт сам по себе си прави подробният устройствен план незаконосъобразен.

Многото съществени грешки, които правят подробният устройствен план незаконосъобразен, до такава степен опорочават цялата процедура и издадените индивидуални административни актове, че не могат да породят правни последици.

Стана ясно и че АГКК умишлено и напълно осъзнато са премахнали плажа от Кадастрално-административната информационна система (КАИС), а не както се опитаха да кажат от МРРБ, че сме "манипулирали" екранните снимки! Казусът "тука има, тука няма плаж", се "избистри" като морската вода през есента... Интересно е, че от АГКК говорят за предприети "действия за коригиране на данни в КАИС ... в съответствие с данни от приетите специализирана карта и регистри", което е в противоречие с нормативната уредба. Специалистите, всъщност са направили КАИС грешна. Според мен това е направено умишлено по поръчение "свише", защото специалистите, които работят в агенцията са професионалисти в своята област и не биха допуснали такова безобразие, ако не се страхуваха от нещо.

На датите няма да обръщам внимание. Видно е с просто око, че за един толкова прост за решаване случай, забавянето е умишлено и не е свързано с някаква голяма сложност...

Публикувам целия текст на писмото:Очакваме институциите и най-вече Главният прокурор на Република България да предприемат необходимите мерки за опазване на националното ни богатство!

И нека постулатите на Конституцията да се върнат в мислите на управниците ни и в актовете, които издават. Все пак са положили клетва!

Всички използвани материали са публично достъпни на официалните електронни страници на органите на изпълнителната власт. Както се казва, на един клик разстояние.

С уважение:
инж. Йоан Каратерзиян
Председател на Управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България
гр. Варна, 30 ноември 2018 г.


сряда, 28 ноември 2018 г.

Кои висши чиновници спират инвестиционния процес във Варна?

С нескрито задоволство публикувам настоящия материал! В писмото от институцията, на която е възложено да следи инвестиционния процес в строителството, а именно ДНСК, са посочени виновници и причини за лошата работа на Община Варна по отношение на изпълнението на някои от задълженията ѝ по Закона за устройство на територията (ЗУТ).


В желанието си да помогна на колегите и клиентите, които ни се доверяват, както и да посоча малка част от проблемите на администрацията, изпратих сигнал с констатирани нарушения до  кмета на Община Варна, с копие до органа, който трябва да съблюдава стриктно спазването на ЗУТ - законът, който в голяма степен влияе пряко върху инвестициите. След време разбрах от администрацията на Община Варна, че проблем няма и всичко е наред. Да, обаче, нищо не е наред. Изследването на една част от преписките за процедиране на подробни устройствени планове (ПУП), показа най-малко 119 години забавяне за последната една календарна година и то само за финалния 14-дневен срок от процедирането им. Това е абсурдно, като се има предвид, че се касае както за еднофамилни къщи, така и за многофамилни жилищни сгради, големи обществени сгради и т.н.
Не е за пренебрегване и фактът, че Общинска администрация Варна е горд притежател на международният сертификат за въведена система за управление на качеството ISO 9001:2008. Интересно, какво ще кажат по въпроса консултанта "Интер Консулт Нова" ЕООД и сертификатора SGS? Интересно, какво ще кажат и институциите, наблюдаващи  строителството на инфраструктурните проекти и харченето на обществени следства, в това число европейски? Интересно, какво ще каже Главният прокурор на Република България?

Това е пълният текст на писмото:

Оставам в очакване на отговора на министъра на регионалното развитие и благоустройството и предприемане на действия от страна на съдебната власт!

С уважение към държавните служители, които са си свършили съвестно работата и всички, на които ще помогне спазването на нормативната уредба:

инж. Йоан Каратерзиян
гр. Варна, 28 ноември 2018 г.

четвъртък, 8 ноември 2018 г.

Интересно развитие по случая "Силистар". Получихме писмо от АГКК.

След подадения от нас сигнал до министъра на регионалното развитие и благоустройството по повод проблема със "Силистар", получихме много интересно писмо от Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) по въпроси, касаещи кадастралната карта и кадастралните регистри.

Ще се спра само на два пасажа от писмото.

Това е първият:

Виждаме недвусмисленото изявление, че имотът, през който е преминавал и в момента преминава черен път е "Животновъден комплекс" и по-точно "Свинекомплекс Силистар". Т.е. това не е стопански двор. По-нататък в писмото се казва, че относно промяната на предназначението на земята в неземеделски нужди, този имот само се приравнява към "стопанските дворове".
Това означава, че кадастралният регистър съдържа съществена грешка, който не би позволила издаването на каквито и да е документи за имота и извършването на каквито и да било процедури, преди поправянето на тази грешка, а тя е причисляването на имота към категорията на "Поземлени имоти за жилищни нужди". Това е недопустимо!


Правилно е, за същия този имот да бъде отразен начин на трайно ползване "За животновъден комплекс" в категорията "Поземлени имоти за производствени и складови обекти".


Ето и вторият интересен пасаж:

Поправена е грешка, с която имоти публична държавна собственост по закон бяха записани като частна държавна собственост. А знаем какво се случва най-често с имоти, записани в кадастралните регистри като частни...
Това е констатация за много съществена грешка, която служителите на АГКК са поправили. Въпреки, че законът не предвижда поправка на грешки, ако са констатирани от съсловни организации на геодезисти, нашите колеги са постъпили професионално и са изпълнили задължението си да поддържат верни и актуални кадастралната карта и кадастралните регистри.
Адмирации за тези действия!


Между другото, интересен е и фактът, че Изпълнителният директор на АГКК се обръща към физическото лице Йоан Каратерзиян, а не към председателя на управителния съвет на Камарата на геодезистите в България. Въпреки това неглижиране на непослушната съсловна организация, няма да спрем да показваме грешките на властта и решенията на проблемите. Геодезистите имат освен права и задължения. Част от тези задължения са да бдят за опазването на собствеността - публична и частна, особено, когато органите, ангажирани да го правят, не се справят със задълженията си!

Сега сме в очакване на конкретни решения, още повече, че подаденият на 7 септември 2018 г. сигнал, освен констатации и въпроси, съдържа и конкретни предложения за решаване на някои проблеми.

По-долу публикувам и пълният текст на писмото:


инж. Йоан Каратерзиян
Председател на Управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България
8 ноември 2018 г.

петък, 26 октомври 2018 г.

Обнародван е Законът за изменение и допълнение на Закона за културното наследство, приет от 44-то Народно събрание на 11 октомври 2018 г.

Измененията и допълненията, въведени със ЗИДЗКН са съществени. От всичко, обаче, се открояват две твърде интересни допълнения, които могат да повлияят и върху работата на администрацията по отношение на прилагането на Закона за устройство на територията (ЗУТ).

Първо, към чл. 14 се създава нова ал. 2 (досегашната ал. 2 става ал. 3) със следния текст:
„(2) Експертните съвети, предвидени в този закон с дейности в областта на културното наследство, се назначават от министъра на културата. Съставите, дейността и организацията на работата им се уреждат с правилници, издадени от министъра на културата. Заседанията на съветите се излъчват в реално време чрез интернет страницата на Министерството на културата.
Интересно е точно как ще се осъществи излъчването, защото освен звук, зрителите трябва да се запознаят и с разглежданите материали. Със сигурност, ако изпълнителната власт има воля да наложи прозрачност в работата на Специализирания експертен съвет за опазване на недвижимите културни ценности към министъра на културата, всички проблеми могат да се урегулират в интерес на обществото за много кратко време. Това е един голям пробив по отношение на въвеждането на прозрачност в работата на изпълнителната власт, който Камарата на геодезистите в България приветства.
Тук е мястото да спомена, че още преди няколко години в Община Варна беше започнала да се реализира такава идея по отношение на Общинския експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ), но буквално в заключителния си стадий на реализация на това добро начинание, то беше пресечено...

Второ, към § 4 от ДР на закона се въвежда легална дефиниция за „Дигитализация на културното наследство“, като се вменява на министъра на културата или определено от него длъжностно лице от състава на министерството да координира, организира и контролира дейността по дигитализация на културното наследство.
„21. „Дигитализация на културното наследство“ е процес на създаване на метаданни и дигитално съдържание за културна ценност съобразно утвърдени стандарти и формати, с подходящи електронни устройства, с цел тяхната обработка, съхранение и разпространение.“
Тук ще направя паралел към въвеждането на отдавна лелеяното цифрово представяне на оригиналите на инвестиционните проекти пред органите на изпълнителната власт. В някои аспекти проблемите са еднотипни.
Очевидно, в тази посока ще се работи още много и ще има успешни и неуспешни опити. Надявам се, тук да не заиграе сопата на "усвояването" и добрата идея да пропадне...

инж. Йоан Каратерзиян
Председател на Управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България
26 октомври 2018 г.

понеделник, 17 септември 2018 г.

Изследване на движението на преписки за одобряване на подробни устройствени планове (ПУП) в Община Варна.

След множество сигнали и обилно количество кореспонденция между органите на изпълнителната власт, стана ясно, че в Община Варна няма никакъв проблем с процедирането на подробните устройствени планове (ПУП).


Каква, обаче, е истината?...

От изследваните заповеди за одобряване на подробни устройствени планове, подлежащи на одобряване от кмета в 14-дневен срок от приемането на проекта за периода от 1 септември 2017 г. до 31 август 2018 г. (последната 1 година), се установи следното:
Издадени заповеди: 434 броя;
От тях - издадени в законно регламентирания срок: 13 броя, което съставлява 3% от общия брой;
Общ брой дни просрочване за останалите 421 заповеди: 43 650 дена (119 години).

От изследваните протоколи от заседания на общинския експертен съвет по устройство на територията за периода от 1 септември 2017 г. до 31 август 2018 г. (последната 1 година), се установи следното:
Издадени протоколи: 46 броя;
От тях - издадени в срок от 2 дни след проведеното заседание: 6 броя, което съставлява 13% от общия брой;
Общ брой дни просрочване над 2-дневния срок, посочен от кмета, за останалите 36 протокола: 463 дена (15 месеца).

Това е писмото, станало повод за причиненото на общинската администрация "неудобство":ДОКАЗАТЕЛСТВАТА:
- Заповеди за одобряване на подробни устройствени планове, подлежащи на одобряване от кмета в 14-дневен срок от приемането на проекта за периода от 1 септември 2017 г. до 31 август 2018 г. (последната 1 година).
Източник: ЗАПОВЕДИ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПУП-ПРЗ ЗА 2017 Г. и ЗАПОВЕДИ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПУП-ПРЗ ЗА 2018 Г.

- Протоколи от заседания на общинския експертен съвет по устройство на територията за периода от 1 септември 2017 г. до 31 август 2018 г. (последната 1 година).
Източник: Протоколи от заседания на ЕСУТ 2017 г. и Протоколи от заседания на ЕСУТ 2018 г.
За изследването са използвани само данни, налични за безплатно и свободно ползване, публикувани на официалната електронна страница на Община Варна!


С уважение към читателите:
инж. Йоан Каратерзиян
Председател на Управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България

град Варна, 17 септември 2018 г.

четвъртък, 13 септември 2018 г.

Отговор на анонимния сигнал, подаден от Някого от Община Варна за изчезналия плаж до "Аспаруховия парк".

Въпреки, че принципната позиция на Камарата на геодезистите в България, е да не коментираме анонимки, нарушаваме тези наши правила, защото този път, анонимния сигнал е изпратен съвсем официално от орган на изпълнителната власт до една голяма медия.

Ето и отговорите, които поднасям и от мое име като специалист:

Заглавие на Община Варна: "Твърденията за изчезнал плаж край Варна не отговарят на истината"
Отговор: Предпочитам да вярвам на очите си, а не на неподписано писмо. Аз заставам с името си, защото  истината стои зад думите ми!
Морски плаж "Аспарухово", който не е нанесен нито в специализираната кадастрална карта, нито в кадастралната карта и кадастралните регистри, нито в кадастрално-административната информационна система, но съществува на място. Интересно, кой направи така, че фактите да замълчат пред апетитите на власт-имащите?
Община Варна: "В публикацията „ Още един плаж край Варна изчезна, този път от документи на общинската администрация“ в сайта dnevnik.bg от , с автор Спас Спасов,  изнесените факти и обстоятелства не отговарят на истината.Заградената в червен контур на снимката територия никога, в нито един документ, не е фигурирала като морски плаж."
Отговор: Това не е вярно! Едромащабната топографска карта, изработена преди да се появят апетитите към плажа и публикувана в КАИС, ясно и недвусмислено показва наличието на плаж.
Картите от времето, когато никой не си мислеше, че може да посегне върху публичната собственост. Тази едромащабна топографска карта, не е изработена с любезното съдействие на БАН, но показва истината такава, каквато е и за щастие, все още е част от официално предоставената ни информация, чрез кадастрално-административната информационна система на АГКК.
Община Варна: "По данни от кадастралния регистър на недвижимите имоти, посоченият имот е публична държавна собственост, и представлява Аспарухов парк, урбанизирана територия, част от населено място Варна. В приложената скица няма условен знак за пясъци ."
Отговор: Това е доказателство, че кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) са грешни, което, от своя страна  означава, че първо трябва да се поправи картата и след това да се пристъпи към изработване на подробен устройствен план (ПУП). Интересно, а при определени условия и наказуемо е промяната на граници без необходимите основания,  обявявания и процедирани преписки, придружени от проект. Ясно се вижда, че изменение на КККР не са извършени с издаване на заповед. Единствената възможност е такава  промяна да е направена без издаване на заповед по прилагане на  влязъл в сила ПУП. А такъв няма. Странно и наказуемо!... 
Община Варна: "Кадастралната карта и кадастралните регистри на район „Аспарухово“  са одобрени със заповед на изпълнителния директор на АГКК от 2008 г. Поземленият имот е заснет като част от поземлен имот -  ПИ 10135.5506.1, с трайно предназначение на територията-урбанизирана, начин на трайно ползване-скали; и от ПИ 10135.5506.2, с трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване-обществен парк, градина."
Отговор: Посочените имоти не съществуват в момента в КККР. Ако предположим, че това са имотите, предмет на статията, всъщност твърдението на общината е доказателство за наличието на морски плаж от акваторията на  Черно море, чак до дюните в съседство с новоизградената кула за управление на морския трафик.
Община Варна: "Със свое решение от 17.05.2012 г. Министерският съвет предоставя имота за безвъзмездно управление на Община Варна, без промяна на собствеността."
Отговор: Цитираният имот е изключителна държавна собственост, съгласно Конституцията на Република България и ЗУЧК.
Община Варна: "През 2012 г. в изпълнение на разпоредби на ЗУЧК, Агенцията по геодезия и кадастър възлага изработване на специализирани карти и регистри на морските плажове на територията на цялото черноморско крайбрежие. В протокол от работата на междуведомствената комисия посочената територия не фигурира в тях и дори не граничи с морски плаж Аспарухово."
Отговор: Очевидно има причина, поради която този плаж “не фигурира” в този протокол. Наличието на плаж е явно и недвусмислено. Допусната грешка, недоглеждане или престъпление не е основание за пренебрегване на фактите. Аз предпочитам да вярвам на очите си и на закона!
Всъщност, този плаж е част от морски плаж “Аспарухово”. Това, че плажът е разделен от брегоукрепително съоръжение не го прави нещо различно от морски плаж. По същият начин, може би, след изграждането на новия мостик до т.нар “Алея първа” част от плажа няма да е вече плаж…
Община Варна: "През 2013 г. в изпълнение на договор за създаване на специализирани карти и регистри по ЗУЧК на дюните, разположени на територии с одобрени кадастрални карти, фирмата-изпълнител е информирала с писмо от 01.07.2013 г. Службата по геодезия, картография и кадастър – Варна (СГКК),  че „след обхождане на дюните по черноморското крайбрежие съвместно с представители на БАН и АГКК, както и според изходните данни от МОСВ, на територията на землище Варна не са установени дюни, предмет на договора“."
Отговор: От казаното в този абзац, стигам до извода, че "представители на БАН и АГКК" са си затворили очите, за което им е помогнал и цитирания по-горе протокол от междуведомствена комисия. Все пак, ако не е било поставено като задача на въпросните специалисти от БАН да се произнесат по наличието на морски плаж и дюни за частта от морски плаж “Аспарухово” от северната страна на брегоукрепителното съоръжение, те не са се произнесли. Между другото, “не са установени дюни” и “не са установени дюни, предмет на договора” са съвсем различни неща и читателите са достатъчно интелигентни, за да разберат манипулацията.
Ясно се вижда, че един и същ морски плаж и едни и същи дюни има от двете страни на брегоукрепителното съоръжение.
Община Варна: "За територията на Аспаруховия парк е открито производство по изработване на ПУП-ПРЗ през 1997 г. , като проектът е съгласуван с Националния институт за паметници на културата, с Природо-научен музей – Варна, с Военноморските сили, с Министерството на транспорта, откъдето препоръчват да се предвиди изграждане на нов манипулаторен пост до началото на буната за нуждите на ДИК – Варна. В отговор на тази препоръка е одобрен ПУП за кула за управление на корабния трафик. Към момента той е приложен за имот, който е съседен на обекта на публикацията."
Отговор: Строителството на “кула за управление на корабния трафик” не е предмет на статията. Същото не е предмет и на подадения от Камарата на геодезистите в България сигнал. Строителството ѝ не противоречи на българското законодателство и споменаването ѝ в правото на отговор е опит да се насочат разсъжденията на читателите в грешна посока, за да притъпи остротата на проблема с неспазването на Конституцията на Република България и останалите закони от страна на изпълнителната власт.
Община Варна: "Що се отнася до „урегулирания поземлен имот, предназначен за "обществено обслужване", той е предвиден за изграждане на детски морски образователен център.  Подобен център е предвиден и в проекта за новото рибарско пристанище, което ще бъде изградено в местността Карантината, за която също бе изнесена невярна информация за „изчезнал“ плаж."
Отговор: Ако за “изграждане на детски морски образователен център” е необходимо създаване на урегулиран поземлен имот извън границите на парк за ежедневен и седмичен отдих, от 1997 г. или от 2003 г. досега, това трябваше да бъде отразено в политиките на общината, изразени в общия устройствен план на общината, одобрен  през 2012 г. Да не говорим, че от 2013 г. досега, ОУП можеше да бъде променен, за да отговори на нуждите на Общината, освен ако тези нужди не са “възникнали” в последния момент… Не може пред обществото да се поставя дилемата "Или незаконно строителство, или нищо!".
Община Варна: "Изготвеният окончателен проект на ПУП-ПРЗ за Аспаруховия парк е разгледан в края на 2003 г. на ЕСУТ, и е върнат за преработване.  Преработеният проект е съобщен по реда на чл.128, ал.1 от ЗУТ на заинтересованите лица в държавен вестник бр.54 от 29.06.2018 г. и в сайта на район Аспарухово. В законно установения срок са постъпили няколко възражения, като в нито едно от тях не е посочено, че в границите на поземления имот съществува морски плаж."
Отговор: Очевидно за 15 години от връщането на проекта “за преработване” има настъпили много промени. Основната от тях е новият ОУП на Община Варна. Очевидно, разгледаният на общинския експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) проект не е обявеният. Очевидни са противоречията със законодателството.
Обнародването на плана на електронната страница на района е пожелателно и е една от добрите практики на районните администрации на територията на община Варна. Задължението за обявяване по закон, обаче е на Община Варна, а не на районната  администрация. Съгласно закона, “проектът за подробен устройствен план се публикува на интернет страницата на съответната община”, а не на района. Това се прави, за да може с проекта да се запознаят жителите на цялата община. Все пак това е общински парк, любим на повечето варненци. Може би, изключение правят само тези, които не са се разхождали още в “Аспаруховия парк”. Освен това, проектът не е обнародван в неговата цялост – не са представени задължителните схеми, обяснителна записка, правила за прилагане и т.н. Да не говорим, че картотекираната растителност е представена частично и нечетимо на електронната страница на общината. А най-странното е, че няма изработен паркоустройствен план, който е задължителен при устройството на паркове и градини.
Това, че “в нито едно от тях (възраженията, бел.авт.) не е посочено, че в границите на поземления имот съществува морски плаж”, не е основание за администрацията на общината да пренебрегне изискванията на Конституцията на Република България и ЗУЧК. Фактът, че авторът на “правото на отговор” използва неподаването на възражение за липса на съществуващия плаж в проекта, говори за безотговорност и опит за заобикаляне на законодателството от  страна на местната изпълнителна власт. Това е недопустимо и наказуемо не само с отстраняване от длъжност!
Община Варна: "И тъй като цялата статия е написана по твърдения на неправителствената организация "Камара на геодезистите в България", с председател инж. Йоан Каратерзиян, следва да е ясно, че в  периода на допускане и приемане на ПУП-ПРЗ на Аспаруховия парк, инж.  Йоан Каратерзиян е бил служител на Община Варна, отдел „Кадастър и регулация“, чието основно задължение е поддържане в актуално състояние на кадастралните карти."
Отговор в лично качество: Информацията е отчасти вярна и е поднесена манипулативно. Истината е, че бях служител на ниска позиция в Община Варна. В задълженията ми не влизаше изменението на кадастралния план на “Аспаруховия парк”. Няма как основно задължение да ми е било “поддържане в актуално състояние на кадастралните карти”, защото кадастралната карта на район Аспарухово е от 2008 г.
Това, което от администрацията спестяват, обаче е, че по това време, началничка на отдел ”Кадастър и регулация” беше сегашната началничка на Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Варна Красимира Божкова Кателиева. Същата е един от най-активните членове на ОЕСУТ, приел грешния ПУП, изработен върху грешна кадастрална карта.
Интересно ще е да разберем кой, защо, кога и как внася грешки в кадастралните карти?

Последният абзац от писмото на Община Варна говори за опит за дискредитиране на специалист по начин, познат от службите в недалечното ни минало
Съжалявам! Не ми е в стила да отговарям на анонимни драскачи на пасквили, но варненци заслужават да знаят фактите и истината. За варненци е обидна тази некомпетентност и това отношение!
Всички ние заслужаваме компетентна администрация, работеща в интерес на обществото и съгласно нормите му!

Надяваме се, най-накрая, висшите административни служители да погледнат фактите и да приемат съветите, поднесени им от специалисти, за да не продължи съсипването на държавата и гражданското общество с незаконни действия!

П. П. Всички ние платихме за писането на анонимен материал, в който да ни убеждават как това, което виждаме не е това, което изглежда.

С уважение към читателите:
инж. Йоан Каратерзиян
Председател на УС на
Камарата на геодезистите в България
гр. Варна, 13 септември 2018 г.

петък, 7 септември 2018 г.

Има незаконни действия на изпълнителната власт и твърде много неизяснени моменти по случая "Силистар"!

Отново в полезрението на гражданското общество попаднаха устройственото планиране, кадастъра и недвижимата собственост по българското черноморие. Този път, централната изпълнителна власт зае навременна и адекватна позиция. Надали, обаче, щеше да се наложи каквато и да било реакция, ако още при приемането на Общия устройствен план (ОУП) на община Царево беше спазен законът и беше осъществяван адекватен контрол на решенията на местната власт. Апропо, процедурата на ОУП на община Царево досега се движеше "като по масло", въпреки очевидните нарушения. В момента, този план, също не е спрян - има само изявления от централната изпълнителна власт за такива намерения. Интересно е, дали при приемането на ОУП от общинския експертен съвет по устройство на територията е имало представител на държавата и кой е той?...

По повод на реакцията на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), както и за да обърнем внимание на отговорните органи на други аспекти на проблема, изпратихме сигнал до Министъра.


КГБ - знак5.jpg

КАМАРА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ


Електронен адрес: www.geodezisti.net
Моб. тел.: +359 (88) 8240587
Електронна поща: imagebg@gmail.com
Регистрационен № СИ-95 от 07.09.2018 г.

ДО МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

СИГНАЛ
от инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на Управителния съвет на Камарата на геодезистите в България


Относно: Предвидено бъдещо застрояване на територията на м. “Силистар”, землище с. “Резово”, община Царево, област Бургас и затруднен достъп до плаж “Силистар”.

Уважаеми господин Министър, Изказваме своите адмирации към изразената от Вас позиция, относно случая “Силистар”. Налага се, обаче, да Ви обърнем внимание и на неразгледаните от Вас аспекти на проблема. Ще направим това, за да Ви помогнем да формирате правилна и всеобхватна позиция за решаването на този и подобни казуси.

1. Задължение на изпълнителната власт е да осигури свободно придвижване по територията на страната (чл. 35, ал. 1 от Конституцията на Република България (КРБ)) и “свободен и безплатен достъп до морските плажове” (чл. 4, ал. 1 от Закона за устройство на черноморското крайбрежие (ЗУЧК)).
2. Този достъп се осигурява чрез изграждане на съответната инфраструктура, свързана със съществуващите републикански и общински пътища, “чрез предвижданията на устройствените планове” (чл. 4, ал. 2 от ЗУЧК). В случая е необходимо да се изработи подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП - ПП), след което да последва отчуждаване на засегнатите имоти.

3. До влизането в сила на парцеларен план за новия общински път, трябва да се учреди “право на преминаване през чужд поземлен имот” “с писмен договор с нотариална заверка на подписите” между общината и собствениците на имот с идентификатор 62459.59.5 (чл. 192, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)). Ако не бъде постигнато съгласие, правото на преминаване, трябва да се учреди със заповед на кмета на общината (чл. 192, ал. 2 от ЗУТ).
4. Едновременно с това, трябва да се направи ревизия на възстановяването или продажбата на съществуващ път пред границата на бившата свинеферма. Всъщност, границите на стопанския двор се виждат ясно и в момента - това е масивната ограда, зад която са погиналите постройки на бившата свинеферма.
5. Трябва да се съпоставят и фактите с отразените обстоятелства в кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на имот с идентификатор 62459.59.5, а именно:

   5.1. Това “урбанизирана територия” ли е? Няма представени доказателства от общинската администрация, в изпълнение на задължението ѝ съгласно чл. 129, ал. 5 от ЗУТ (“Одобрените подробни устройствени планове се публикуват на интернет страницата на органа, който ги е одобрил, в тридневен срок от одобряването им.”).
   5.2. Начинът на трайно ползване (НТП) “Ниско застрояване (до 10 m)” ли е? Такова доказателство също не е налично. Доказателствата, по-скоро са в обратната посока - от северната страна на съществуващия път е територия на бивш стопански двор, а от южната му страна - “Изоставена орна земя”. Самият път, би трябвало да е публична общинска собственост. Но дори и целият имот да е бил стопански двор, той си остава земеделска земя, за която не се провежда процедура по промяна на предназначението, както това е посочено в Решение № 417 по т. 24 от Протокол № 24/2018 на ОС Царево.

Извадка от Кадастрално-административната информационна система на АГКК. (7 септември 2018 г.)

6. Разбира се, има и други важни въпроси, извън конкретния случай с имот с идентификатор 62459.59.5:

   6.1. Как съществува къмпинг без извършени процедури по ЗУТ и ЗОЗЗ, т.е. без влязъл в сила подробен устройствен план и без да е променено предназначението на земята?

Извадка от Кадастрално-административната информационна система на АГКК. (7 септември 2018 г.)

   6.2. Как съществува паркинг без извършени процедури по ЗУТ и ЗОЗЗ, отново без влязъл в сила подробен устройствен план и без да е променено предназначението на земята?

Извадка от Кадастрално-административната информационна система на АГКК. (7 септември 2018 г.)

   6.3. Защо общинската администрация не поддържа поне черните пътища на територията на поверената ѝ община, които осъществяват достъпа до плажа?

Извадка от Кадастрално-административната информационна система на АГКК. (7 септември 2018 г.)

   6.4. Има ли специална причина, имот с начин на трайно ползване (НТП) “Блато” да бъде “частна държавна собственост”, вместо публична? Има ли специална причина, имот с начин на трайно ползване (НТП) “Река” да бъде “частна държавна собственост”, вместо публична?

Извадка от Кадастрално-административната информационна система на АГКК. (7 септември 2018 г.)


Господин Министър,
Надяваме се да вземете отношение и по тези въпроси, за да могат гражданите на Република България да имат доверие в правовия ред и институциите!

При изразено желание от Ваша страна, можем да Ви окажем пълно съдействие по поставените проблеми. С уважение:
инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на Управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България
гр. Варна, 7 септември 2018 г.