Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

неделя, 12 август 2018 г.

Отговор по повод изявления на висши държавни служители, относно сигнал за неправомерно застрояване на “Морски плаж “Аспарухово”-10135-PL.46”, находящ се в м. “Карантината”, район “Аспарухово”, град Варна.

Имаме правото на отговор! Най-вече, обаче, имаме задължението да обясним на хората кой какво каза и кой как реагира по повод изнесен в медиите сигнал от нас за неправомерно застрояване на “Морски плаж “Аспарухово”-10135-PL.46”, находящ се в м. “Карантината”, район “Аспарухово”, град Варна, подаден по реда на закона, с цел да помогне на администрацията да въведе в законовата му форма бъдещ, много важен за икономиката и традициите на Варна проект, за който плащат същите тези хора. Имаме това задължение, защото сме професионалисти в областта на геодезията, кадастъра и устройственото планиране.

Умишлено публикуваме това изявление дни след изявленията на висшето ръководство на изпълнителната власт, защото искахме да дадем време грешките да се коригират. Но това не се случи. Оказа се, че проблемите се задълбочават.

Ще отговорим с възможно най-кратък текст на три изявления.


Представяйки отчасти верни данни, някой от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), направи опит да дискредитира и умаловажи законно създадена организация (Камарата на геодезистите в България), която се опитва да бъде в помощ и едновременно с това коректив на трите власти в Република България, както и в услуга на гражданите на държавата.
На конкретно посочените нарушения в нашия сигнал, не е даден нито един конкретен и нормативно обоснован отговор. Не се взема под внимание, че ако общият устройствен план противоречи на Конституцията, се прилага върховният закон. Не е ясно, какво обществено обсъждане е проведено за проект, който предвижда застрояване върху имот, изключителна държавна собственост. Не е ясно и как в един ден е проведено обществено обсъждане във всеки един от районите на град Варна. Всъщност, независимо от това, дали е проведено обществено обсъждане, Морски плаж не може да се застроява. И това не е случайно. Плажната ивица на България е природно богатство, което не може да се възстанови, след увреждането ѝ. Тя е ограничен ресурс и поради тази причина се ползва с най-високата степен на устройствена защита според нашето законодателство – тя е неприкосновена!
Това, че за въпросния плаж няма издаден акт за изключителна държавна собственост, означава, че самото министерство трябва да сезира съответните органи, защото това е пропуск с големи последици, а не основание за застрояване на Морски плаж.
Много интересен и показателен е и последният пасаж на съобщението. Там се казва, че има плаж, но има и скали, които според Закона за устройство на черноморското крайбрежие (ЗУЧК), също са плаж. Всъщност, от репортажите ясно се видя, че това е едър пясък и скали (т.е. плаж)… При проверките и репортажите, дори се видяха и плажуващи хора.
Явно, има нещо сгрешено, но има и Морски плаж! А поправянето на грешките са изцяло в ръцете на МРРБ и Министерството на туризма. 
Последното изречение, обаче, в синтезиран вид показва, как действат власт имащите. По този повод, само ще уточня, че до 30 юли в кадастрално-административната информационна система (КАИС) на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, фигурираше Морски плаж, а на 9 август го нямаше!...

Информация в КАИС до 30 юли 2018 г.

Информация в КАИС след 9 август 2018 г.

Апропо, никой, извън системата на МРРБ не може да манипулира КАИС.
Няма да коментирам недопустимите грешки в текста и непрофесионалния език, използван в съобщението. Те говорят не само за непознаване на материята и нормативната уредба, което означава фактическа некомпетентност, но показват и отношението към заеманите постове в администрацията.

Ще акцентирам на едно много важно нещо, което Премиерът каза - това е, че въпросната територия е заета от “камъняци”. Преведено на юридически език, това означава “Морски плаж”. Просто в закона пише така. Съвсем просто е…
Извадка от чл. 6 от Закона за устройство на черноморското крайбрежие:
"(2) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г.) Морският плаж е територия, представляваща обособена част от крайбрежната плажна ивица, покрита с пясък, чакъл и други седиментни или скални образувания в резултат на естествени или изкуствено предизвикани в резултат на човешка дейност процеси на взаимодействие на морето със сушата. Към територията на морския плаж се включват и пясъчните дюни, разположени непосредствено зад плажната ивица или попадащи върху морския плаж.
(3) Морските плажове са изключителна държавна собственост."Господин Йовев, с изказването си, че ще съди някого (без да уточнява кого), на практика заби нож в сърцето на демокрацията от високия и изключително важен пост, който заема. Ако е имал предвид, че ще съди медиите, които разпространиха сигнала, това означава, че има грандиозен проблем със свободата на словото в Европейския съюз. Ако е имал предвид, че ще съди Камарата на геодезистите в България, това означава, че има огромен проблем със спазването на законите в страна от Европейския съюз.

В крайна сметка си задаваме въпроса “На очите си ли да вярваме?”!

Заснето от БТВ на 9 август 2018 г.

Заснето от Нова на 9 август 2018 г.

Интересно е и друго – всички реакции дойдоха след оповестяване на сигнала от медиите, а не след получаването му. Защо висшите държавни служители не обработиха сигнала по нормативно определения ред?...

МРРБ даде един изключително лош сигнал за състоянието, в което се намира демокрацията в България, отношението на Държавата към изключителната държавна собственост и не на последно място – административния капацитет на висши държавни служители, които получават заплатите и осигуровките си от нас!

Камарата на геодезистите в България има за цел единствено да бъде в помощ на народа и властите. Фактите са такива, каквито са и ние няма да спрем да ги оповестяваме, съгласно определените в закона процедури!

Необходимо е във Варна и по-специално в квартал “Аспарухово” да има рибарско пристанище, проектирано и изградено съгласно българските закони! И такова може да има!

Със сигурност, необходимата сграда може да бъде изградена извън морския плаж. Със сигурност, плажът може да бъде подходящо вписан в бъдещия проект. И това щеше да е факт в момента, ако изпълнителната власт спазваше законите. Варна заслужава добър проект, съобразен с природните дадености на района и най-високите естетични и екологични стандарти!


С уважение:
инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България
гр. Варна, 12 август 2018 г.

петък, 10 август 2018 г.

Становище по отношение на Консултационен документ относно законопроект, уреждащ нормативната регулация на обществените отношения в земеползването.

Изпратихме нашето становище по отношение на Консултационен документ относно законопроект, уреждащ нормативната регулация на обществените отношения в земеползването – относно собствеността, ползването, опазването и управлението на земеделските земи в Република България.


КГБ - знак5.jpg

КАМАРА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ


Електронен адрес: www.geodezisti.net
Моб. тел.: +359 (88) 8240587
Електронна поща: imagebg@gmail.com

Регистрационен № СТ-92 от 10.08.2018 г.

ДО МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

КОПИЕ: ZZhekova@mzh.government.bg

СТАНОВИЩЕ
от инж. Йоан Крикор Каратерзиян
председател на Управителния съвет на Камарата на геодезистите в България
адрес: 9002 Варна, ул. Ген. Паренсов № 3, вх.В, ап.67;
моб.тел.: +359 88 8240587; e-mail: imagebg@gmail.com

Относно: Консултационен документ относно законопроект, уреждащ нормативната регулация на обществените отношения в земеползването – относно собствеността, ползването, опазването и управлението на земеделските земи в Република България.

Уважаеми господин Министър,
Във връзка с обявения на обществено обсъждане Консултационен документ относно законопроект, уреждащ нормативната регулация на обществените отношения в земеползването – относно собствеността, ползването, опазването и управлението на земеделските земи в Република България, даваме следните конкретни предложения:

1. Поради важността на подготвяния законопроект(1), с цел да не се позволи свободно и отделено от идеята на нормативния акт тълкуване в бъдеще, както и последващи промени, отдалечаващи заложените в акта идеи при последващото му осъвременяване, е необходимо включване на “Въведение” към структурата на акта. Тази част трябва да включва автора на акта, позовавания на други актове и мотиви.

2. Необходимо е да се дадат указания, легалните дефиниции в новия законопроект да бъдат изнесени в началото на акта, за да се улесни прочита на документа.

3. В консултационния документ, е необходимо да се дадат задължителни указания към структурата на новия законопроект, първите норми да изясняват приложното поле и целта на закона. Обръщаме Ви внимание на това, защото има случаи, в които такива норми липсват в някои от новите закони(2).

4. Институтът на възстановяването на отнетите земеделски имоти, не може да се разглежда в отделен закон от този, уреждащ останалите аспекти на собствеността на земеделските земи. Това би породило разнопосочно определяне и тълкуване на нормите.

5. При създаването на законопроекта, трябва да се съблюдават стриктно нормите на ЗНА, защото законът трябва да е разбираем и да не урежда норми, които се уреждат с подзаконови нормативни актове. Изземването на функциите на наредбите и инструкциите, прави закона трудно четим и ненужно подробен, като с това създава по-скоро объркване, отколкото ред в материята, която урежда.

6. Необходимо е да се включат общи норми, указващи по отношение на коя материя е специален законът, спрямо останалите нормативни актове от същата степен.

7. Административните производства, уредени в новия законопроект, трябва да се подчиняват на принципа на комплексното административно обслужване, уреден в АПК. Необходимо е да се въведе и принципът на “мълчаливото съгласие” там, където е допустимо. Тъй като новият законопроект, ще урежда материя, свързана с администрирането и проектирането на имотни граници, трябва да бъде указано еднозначно, че при прилагане на този закон, трябва да бъдат спазвани и останалите принципи на административното производство, подробно дефинирани в Глава втора на АПК.

8. Трябва да са разписани подробно и ясно сроковете, в които ще се изменят наредбите към ЗСПЗЗ и ЗОЗЗ.

9. За да се осигури плавен преход към новото законодателство и предвидимост на действията на изпълнителната и законодателната власт, трябва да се даде достатъчно дълъг срок за влизане в сила на новия закон. Разумно е този срок да бъде не по-кратък от половин година.

10. Делби на земеделски земи.
10.1. Освен доброволната делба, трябва да се разгледат въпросите със съдебната делба, разделянето и обединяването на имоти на различни или едни и същи собственици.
10.2. Не трябва да се дават технически параметри при разделянето и делбата на имотите. Същите трябва да се уредят в наредба.
10.3. Необходимо е да се уреди по принцип въпросът с парцеларните планове при проектиране на инфраструктурни обекти и поправяне на допуснатите грешки при влезлите в сила планове по отношение на новопроектираните имоти, при отчуждаване на части от тях. Трябва да се укаже и наредбата, с която ще се уреди техническата страна на въпроса(3).

11. Разпореждане със земите в стопанските дворове.
11.1 Уреждането на взаимоотношенията и последващото застрояване и урегулиране на стопанските дворове, трябва да се решава изцяло в ЗУТ. Тази материя, трябва да се изясни в преходните разпоредби към новия закон.

12. Опазване на земеделските земи от увреждане.
12.1. В този документ не трябва да бъдат детайлизирани нормативите. Това трябва да стане в закони и наредби. Документът, е необходимо да даде общите и главни насоки.

13. Строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им.
13.1. Определянето на технически норми със закон, ще доведе до смесване на норми, които се уреждат с нормативни актове от различна степен. Това ще доведе до излишно утежняване на документа и трудното му прилагане.

14. Промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди.
14.1. Тук недвусмислено трябва да се укаже невъзможността да не се провеждат процедури по промяна на предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди, за да не се дава отново възможност да се внасят текстове в закона, противоречащи на Конституцията на Република България(4), както стана това с приемането на ЗИД на ЗОЗЗ, обнародван с Указ № 271/16.12.2015 г. на Президента на Република България.

15. Административнонаказателни разпоредби.
15.1. Съставителите на актове за констатиране на административни нарушения, също трябва да бъдат много точно, ясно и конкретно посочени.


С уважение:
инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на управителния съвет на
гр. Варна, 10 август 2018 г.
_______________________________________
(1) Указ № 883 от 24.04.1974 г. за прилагане на ЗНА: “Чл. 25. Въведение може да се включва само в нормативни актове, които имат особено важно значение.”
(2) В ЗКИР, Обн. ДВ. бр. 34 от 25 Април 2000 г., липсва норма, указваща целта на закона.
(3) Има много случаи на нарушения при проектирането на нови имоти в земеделски земи, при проектиране на нови пътища. Такива проблеми ще възникнат и при отстраняване на ЯФГ.
(4) Чл. 21, ал. 2 от КРБ: “Обработваемата земя се използва само за земеделски цели. Промяна на нейното предназначение се допуска по изключение при доказана нужда и при условия и по ред, определени със закон.“

понеделник, 30 юли 2018 г.

Предстоящо незаконно застрояване на “Морски плаж “Аспарухово”-10135-PL.46”, находящ се в м. “Карантината”, район “Аспарухово”, град Варна.


КГБ - знак5.jpg

КАМАРА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ


Електронен адрес: www.geodezisti.net
Моб. тел.: +359 (88) 8240587
Електронна поща: imagebg@gmail.com

Регистрационен № СИ-90 от 30 юли 2018 г.

ДО МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО (ЛИЧНО) КОПИЕ: МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
С И Г Н А Л
от инж. Йоан Крикор Каратерзиян
председател на Управителния съвет на Камарата на геодезистите в България
адрес: 9002 Варна, ул. Ген. Паренсов № 3, вх.В, ап.67;
моб.тел.: +359 88 8240587; e-mail: imagebg@gmail.com

Относно: Предстоящо незаконно застрояване на “Морски плаж “Аспарухово”-10135-PL.46”, находящ се в м. “Карантината”, район “Аспарухово”, град Варна.
Уважаеми господин Нанков,
Обезпокоени от създаваща се лоша административна практика за потъпкване на конституционните норми и неглижиране на нормативната уредба в Република България от служители на изпълнителната власт, Ви уведомяваме за следното:
В качеството си на Министър на регионалното развитие и благоустройството, сте подписал незаконосъобразни и противоконституционни индивидуални административни актове, с които се създава траен градоустройствен статут на “Морски плаж “Аспарухово”-10135-PL.46” и се разрешава строителството върху него, като посочените в актовете основания за това са за строителство върху морското дъно, а не на сушата, каквото показва одобреният ПУП.

С акта за одобряване на подробен устройствен план (ПУП), се дава възможност за застрояване на посочения плаж, при следните градоустройствени параметри:
  • Кота корниз: 25 м;
  • Плътност на застрояване: 80% (Застроена площ: 1778.4 кв.м);
  • Коефициент на интензивност (К инт.): 2,5 (Разгъната застроена площ: 5557,5 кв.м);
  • Минимална озеленена площ: 2% (Озеленяване: 44,46 кв.м).


Господин Министър,
Моля да отмените Ваша заповед № РД-02-15-60 от 29.06.2017 г. в частта на имот с идентификатор 10135.5506.461, като незаконосъобразна.
Моля да отмените разрешение за строеж № РС-42 от 30.08.2017 г., в частта му на УПИ І-461,462 от кв. 4, с конкретно предназначение “за рибарско пристанище” в м. “Карантината”, район “Аспарухово”, град Варна, като незаконосъобразно.
Моля да допуснете предварително изпълнение на заповедите за отмяна на посочените административни актове, поради нарушаването на териториалната цялост на страната и изключително опасните последствия, които могат да причинят допуснатите закононарушения.

Основанията ни за това са следните:
1. С протокол от 12-13 февруари 2013 г., е приета Специализираната кадастрална карта (СКК) на обектите по чл. 6, ал. 4 и ал. 5 от Закона за устройство на черноморското крайбрежие (ЗУЧК) за “Морски плаж “Аспарухово”” (http://www.cadastre.bg/specializirani-karti-i-registri). Същата е публикувана на официалната електронна страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) на 7 юни 2013 г. (ftp://bs.cadastre.bg/Plajove_2011_2013/). В нея се виждат неоспоримите доказателства за съществуването на морски плаж по смисъла на закона. Тези доказателства, са приети и обнародвани от държавната администрация.


2. “Морски плаж “Аспарухово”-10135-PL.46”, находящ се в м. “Карантината”, район “Аспарухово”, град Варна е отразен в Кадастрално-административната информационна система (КАИС) на АГКК (https://kais.cadastre.bg/bg/Map).


3. Съгласно чл. 18, ал. 1 от Конституцията на Република България, крайбрежната плажна ивица е изключителна държавна собственост. А съгласно чл. 5, ал. 2 от основния ни закон, “Разпоредбите на Конституцията имат непосредствено действие.”. ЗУЧК определя какво е крайбрежната плажна ивица и територия на морските плажове и гарантира невъзможността за промяната на собствеността им от изключителна държавна собственост в частна.
4. Морските плажове, се ползват с териториалноустройствена защита от най-висока степен. ЗУЧК е специален закон по отношение на тези територии. Същият включва морските плажове в границите на изключителната държавна собственост и не разрешава никакви строителни дейности върху тях, включително пристанища.
5. С Ваша заповед № РД-02-15-60 от 29.06.2017 г., поправена с Ваша заповед № РД-02-14-709 от 20.08.2017 г., Вие урегулирате и давате траен градоустройствен статут на имот с идентификатор 10135.5506.461, който представлява “Морски плаж “Аспарухово”-10135-PL.46”, без да посочвате нормативното основание за това. И това е така, защото основание за застрояване на морски плаж не съществува в нормативната уредба на Република България.
6. Въз основа на посочените заповеди е издадено разрешение за строеж № РС-42 от 30.08.2017 г. Същото е незаконосъобразно по отношение на УПИ І-461,462 от кв. 4, с конкретно предназначение “за рибарско пристанище” в м. “Карантината”, район “Аспарухово”, град Варна, поради това, че предвижда застрояване на имот, чието застрояване е забранено по силата на българското законодателство, а именно – “морски плаж”.
7. Министерският съвет е взел решение за “строеж върху имот, представляващ част от морското дъно в границите на вътрешните морски води на Република България в Черно море, с идентификатор 10135.5506.979” (http://pris.government.bg/prin/document_view.aspx?DocumentID=Z/AWytmTMWSz91zTSBewoQ==). Същото е взето на основание чл. 112е, ал. 1-3 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България, а в същото време, заблуждаващо цитира имоти с идентификатори 10135.5506.461 и 10135.5506.462, които се намират на сушата и по-голяма част от площта им е заета с “Морски плаж “Аспарухово”-10135-PL.46”. Освен това, цитираният във всички документи имот с идентификатор 10135.5506.979 не съществува и никога не е съществувал в кадастралната карта и кадастралните регистри (КККС).


8. В графичните материали към ПУП не е отразена границата на град Варна, а предвиденото в урегулираният поземлен имот застрояване е изцяло извън границите на населеното място, което, при наличието на общ устройствен план за територията на общината, също е недопустимо, съгласно нормативната уредба на Република България. 9. Видно от проекта на ПУП урегулирането на имотите е извършено по реда на чл. 16 от ЗУТ. Това е недопустимо за имоти, които са собственост на държавата или общината. От друга страна, посоченият като основание чл. 12 от ЗУТ, всъщност забранява, а не разрешава изработването на ПУП, тъй като никой закон не разрешава промяната на предназначението на морски плаж.


10. Посочените основания от ЗУЧК, всъщност, не са основание за урегулиране, а са основание за обявяване на противозаконност на одобрения план. Посоченият като основание за урегулиране и даване на траен градоустройствен статут на морския плаж чл. 10 от ЗУЧК, разрешава строителството на пристанищата, пристанищни съоръжения и други, но само “извън територията на морските плажове”.
11. Планът е изработен върху грешна кадастрална карта, което е видимо с просто око при съпоставяне на границите на имот с идентификатор 10135.5506.461 с границите на бреговата линия. Съпоставянето на данните извършихме в среда на безплатно и обществено достъпната КАИС на АГКК. Това би могло да се установи дори от лаици в областта на кадастъра и устройственото планиране. Това прави одобрения ПУП грешен. А при констатиране на такава грешка, ПУП се изработва след като се отстрани грешката в КККС.


Господин Министър,
Изграждането на модерно рибарско пристанище, е изключително необходимо, за осигуряване на развитието на риболовната дейност и запазване на риболовните традиции в град Варна и още повече в район “Аспарухово”. Това не може да става, обаче, с цената на загуба на един от малкото морски плажове на територията на страната. Това не може да става с нарушаване на Конституцията на Република България. Това трябва да става при спазване на закона, осигуряване на устойчиво развитие, предвидимост на действията на изпълнителната власт и съхраняване на природните дадености.
При така съставения план и вече изменена кадастрална карта, имаме основателни съмнения, че урегулираният за застрояване имот на територията на морския плаж е подготвен, за придобиването му от частни лица, както това се случи вече с крайбрежната алея в Морската градина или т.нар. “Алея първа” във Варна. Видно от информацията в Кадастрално-административната информационна система, изключителната държавна собственост, е отразена като “публична държавна собственост”. Съседният имот, включен в границите на новото “Рибарско пристанище”, е записан в кадастралния регистър на недвижимите имоти като “частна държавна собственост”. Съществува реална опасност, двата имота да бъдат обединени в един и няколко години след това да бъдат преобразувани в частна държавна собственост, за да бъдат продадени на частна фирма клас “А” по Закона за насърчаване на инвестициите, дори без търг.


Не на последно място остава и съмнението, че “грешката” в кадастралната карта по отношение на отразяването на имотната граница към брега е допусната умишлено, за да могат да се изпълнят инвестиционните намерения на заинтересуваните лица
. Това, разбира се, са само съждения, но такива неща вече са се случвали. Закононарушенията, обаче, които дават тези възможности, са изменението на КККР, одобряването на ПУП - ПРЗ и издаденото разрешение за строеж. Ако желаете, можем да Ви окажем пълно съдействие за преразглеждане на документацията и вземане на законосъобразно и целесъобразно решение по повдигнатия въпрос. Ние разполагаме с необходимия професионален капацитет, за да Ви помогнем в дейността по осъществяване на контрол по поставения случай.
В допълнение на сигнала и с оглед осигуряване на прозрачност в управлението на поверената Ви администрация, моля да допълните публикуваните на официаллната електронна страница на МРРБ, с непубликуваните придружаващи материали, посочени в заповедта, които са неразделна част от ПУП, а именно: “Специализирана схема “Транспортно-комуникационен план”, част “Геодезия” - вертикална планировка и трасировъчен план, площадкови план-схеми на водоснабдяването и канализацията, схеми за електрозахранване и електронни съобщителни мрежи и Геоложки и хидрогеоложки проучвания и доклад.”. С уважение:
инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България
гр. Варна, 30 юли 2018 г.

понеделник, 23 юли 2018 г.

Привеждане на действията на изпълнителната власт по случая с плажа за природосъобразен туризъм “Корал” в съответствие с разпоредбите на Конституцията на Република България.КГБ - знак5.jpg

КАМАРА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ


Електронен адрес: www.geodezisti.net
Моб. тел.: +359 (88) 8240587
Електронна поща: imagebg@gmail.com

Регистрационен № СИ-87 от 23 юли 2018 г.

ДО МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО (ЛИЧНО) КОПИЕ: МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


С И Г Н А Л

от инж. Йоан Крикор Каратерзиян
председател на Управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България
адрес: 9002 Варна, ул. Ген. Паренсов № 3, вх.В, ап.67;
моб.тел.: +359 88 8240587; e-mail: imagebg@gmail.com


Относно: Привеждане на действията на изпълнителната власт по случая с плажа за природосъобразен туризъм “Корал” в съответствие с разпоредбите на Конституцията на Република България.Уважаеми господин Министър,

Особено сме обезпокоени от действията на изпълнителната власт по отношение на направени внушения за безнаказаност и незачитане на Конституцията на Република България във връзка с плажа за природосъобразен туризъм “Корал”. В тази връзка, моля да предприемете следните действия:
  1. По повод изразената в публичното пространство неинформираност на Кмета на община Царево по отношение на наличието на дюни, изключителна държавна собственост в поверената му за управление община, моля да изпратите на същия, специализираните кадастрални карти и картите с нанесени зони “А” и “Б” с териториалноустройствена защита по ЗУЧК, които обхващат поверената му за управление община в цифров вид, както и заверени за вярност “с мокър печат” копия на същите.
  2. Поради това, че в Община Царево не се изпълняват задълженията, съгласно Закона за устройство на територията, за публикуване на подробните устройствени планове в пълния им обем (графична и текстова част, схеми и др.), моля да укажете на Кмета на община Царево да публикува тези данни на официалната електронна страница на поверената му за управление община.
  3. Предвид на това, че приемането на Общия устройствен план на община Царево с предвидено застрояване върху територии, които са изключителна държавна собственост, показва непознаването на Конструкцията на Република България и Закона за устройство на черноморското крайбрежие от Кмета, Главния архитект, Общинския съвет и Вашия представител в комисията, приела документа, моля да укажете на посочените служители, че спазването на законите е задължително за всички граждани на Република България, включително и на висшите административни служители.
  4. Моля, да извършите обстойна проверка на процедираните подробни устройствени планове на територията на изключителната държавна собственост в границите на община Царево и ако намерите съществени пропуски в плановете и/или административните процедури да уведомите за това Главния прокурор на Република България, за предприемане на действия по отмяна на актовете за одобряването им. Предлагаме да Ви окажем пълно съдействие при проверките.
  5. Моля да обърнете внимание на членовете на политическия си кабинет да се въздържат от необосновани и опасни за националната сигурност изказвания като следното: “... аз като данъкоплатец, също не съм съгласен да се хвърлят едни милиони…(за отчуждаване на имоти изключителна държавна собственост - бел.авт.)”, защото това внушава незачитане на законите на страната.
  6. Моля да обърнете внимание на членовете на политическия си кабинет, че с действията и бездействието си, нарушават програмата за управление на правителството на Република България за периода 2017 - 2021 г. и по-точно “Цел 15: Създаване на благоприятни условия за устойчиво и балансирано икономическо развитие, изграждане, ползване и опазване на хармонична и достъпна среда за живеене, труд и отдих, при ГАРАНТИРАНО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА и на недвижимото културно наследство.”, тъй като действията на някои членове на администрацията показват незачитане на изключителната държавна собственост и екологичните стандарти.
Господин Министър,

От медиите разбрахме, че вече няколко седмици се сформира “междуведомствена работна група, която да извърши анализ на правния устройствен статут на пясъчните дюни по черноморското крайбрежие”, въпреки, че Конституцията на Република България, кратко, ясно и точно регламентирани това. Опасяваме се, че заседаването на подобен орган по нормативно уреден въпрос, ще даде възможност за продължаващо грубо погазване на основния закон на страната. Това е недопустимо!
Ако, все пак, решите да сформирате такава комисия, моля да решите описаните проблеми незабавно. Моля да организирате заседанията в град Варна и да включите в същата представител на Камарата на геодезистите в България.
Прилагам връзки към цитираните публикации:


С уважение: инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България
гр. Варна, 23 юли 2018 г.


вторник, 10 юли 2018 г.

"СПАРТАК" – с какво се раздели и какво получи?

За да не останат неясноти по отношение на параметрите на застрояване на имотите на “СПОРТЕН КОМПЛЕКС “СПАРТАК” АД и “СТАДИОН СПАРТАК” АД и за да е ясно срещу какво "„Спартак“ Варна получи правото да стопанисва своя стадион и спортните бази", се налага да направим следните разяснения:

Съгласно публично изнесените данни на официалната електронна страница на Общински съвет Варна, “СПОРТЕН КОМПЛЕКС “СПАРТАК” АД, получава следните урегулирани поземлени имоти:

Имоти с идентификатори
10135.3511.1434 (Данни от КККР: НТП Високо застрояване (над 15 m), площ 2501 кв.м., квартал 1, парцел III), 
10135.3511.1435 (Данни от КККР: НТП Високо застрояване (над 15 m), площ 808 кв.м., квартал 1, парцел IV), 
10135.3511.1436 (Данни от КККР: НТП Високо застрояване (над 15 m), площ 915 кв.м., квартал 1, парцел V), 
10135.3511.1437 (Данни от КККР: НТП Високо застрояване (над 15 m), площ 938 кв.м., квартал 1, парцел VII), 
10135.3511.1438 (Данни от КККР: НТП Високо застрояване (над 15 m), площ 702 кв.м., квартал 1, парцел VI).
Обща площ: 5864 кв.м.
Местоположение на имотите: https://goo.gl/maps/CrBveAwLVnE2.Имот с идентификатор 10135.1030.377 (Данни от КККР: НТП За друг обществен обект, комплекс, площ 2587 кв.м., квартал 560, парцел III).
Местоположение на имота: https://goo.gl/maps/SiTdfjq11Vw.
Имот с идентификатор 10135.3516.186 (Данни от КККР: НТП За друг обществен обект, комплекс, площ 2451 кв.м., квартал 2, парцел II).
Местоположение на имота: https://goo.gl/maps/LKdJ2pW7Qbo.


Ще добавя, че този имот беше определен за обезщетяване на собствениците на имоти, отчуждени за строителството на бул. Васил Левски.

В замяна на това, отново по публично изнесените данни на официалната електронна страница на Общински съвет Варна, “СТАДИОН СПАРТАК” АД, получава следните урегулирани поземлени имоти, в едно с прилежащите сгради:

Имоти с идентификатори 
10135.2556.349 (Данни от КККР: НТП За паркинг, площ 3917 кв.м., стар номер 312, квартал 997а, парцел V), Местоположение на имота:  https://goo.gl/maps/3XKdemVgnxv и 
10135.2556.350 (Данни от КККР: НТП Спортно игрище, площ 41554 кв.м., квартал 997а, парцел III), Местоположение на имота:  https://goo.gl/maps/1VzEaBcGpcn.
Още на пръв поглед се вижда, че имотите, които получава “СПОРТЕН КОМПЛЕКС “СПАРТАК” АД могат да бъдат застроени при почти неограничени показатели - височина от 15 м кота корниз до неограничена височина, която в някои случаи може да надмине 80 м, плътност на застрояване (застроена площ) 80% от площта на имотите и почти неограничен К инт. (разгъната застроена площ) - мечта за всеки инвеститор в строителството! Причината за това е, че всички имоти, които получава “СПОРТЕН КОМПЛЕКС “СПАРТАК” АД са с лице на три улици и попадат в зони, в които е приложим чл. 36 от Правилата и нормативите за прилагане на ОУП на община Варна, който гласи:

“РАЗДЕЛ VІІІ
ИЗИСКВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С ЕКОЛОГИЧНИТЕ УСЛОВИЯ

Чл.36. (1) С подробните устройствени планове за територии с предвидено свързано основно застрояване се осигурява възможност за отваряне на ветрови коридори, съобразени с локалната честотна роза на вятъра.
(2) УПИ с лице на три и повече улици или ъглови УПИ със свързано основно застрояване на двете странични регулационни линии, разположени извън охранителни зони „А” и „Б” по ЗУЧК, извън устройствените зони с комплексно проектиране и застрояване, за висококатегорийно обитаване (Жкн1), както и извън терените за ниско застрояване с допълнителни специфични изисквания (Жм2) се застрояват с плътност не по-висока от 80%, и без ограничаване на коефициента за интензивност на застрояването (Кинт). Озеленената площ в такива УПИ не може да бъде по-малко от 10% от площта на всеки имот.”

Иронично е, че тази норма е в раздела, който трябва да осигури налагане на екологичните норми, а не нарушаването им… Всъщност, от шест текста, които се занимават с осигуряване на екологичните условия, един текст – цитираният, отваря широко вратата за прекомерно застрояване, без да се изследва бъдещото въздействие на това върху квартала и жилищния район.

За сметка на имотите, които получава “СПОРТЕН КОМПЛЕКС “СПАРТАК” АД, “СТАДИОН СПАРТАК АД получава “осакатен” стадион, който трябва да се изгражда наново, паркинг и две сгради, като на имотите могат да бъдат разположени спортни и атракционни сгради и съоръжения.

Нека "да хвърлим едно око" и на това, как са оценени имотите, предмет на сделката.

В "Доклада от независим оценител на активите, пасивите и фактическото състояние на  „СПОРТЕН КОМПЛЕКС СПАРТАК” АД", разбираме следното:


Оценка на имот с идентификатор 10135.2556.350:

Оценка на имот с идентификатор 10135.2556.349:
Виждаме, че всъщност няма как да се намерят сравними с настоящите спортни имоти сделки, но все пак, такава сравнителна оценка е направена!

И сградите:


Нека сега да видим, как са оценени имотите, придобити от “СПОРТЕН КОМПЛЕКС “СПАРТАК” АД.

Оценка на имот с идентификатор 10135.3516.186:

Оценка на имот с идентификатор 10135.1030.377:

Оценка на имоти с идентификатори 10135.3511.1434, 10135.3511.1435, 10135.3511.1436, 10135.3511.1437 и 10135.3511.1438:

Гледайки и сравнявайки отново почти несравними имоти, няма как да не се натрапи въпросът: Защо лицензираният оценител не е взел под внимание факта, че при последващо урегулиране, всички имоти ще получат много по-високи параметри на застрояване, отколкото са предвидени при тези изчисления?

Това е обобщената таблица:

Интересно е и друго - в приложения към оценката снимков материал, Стадион "Спартак" е цял!

В момента, стадион "Спартак" представлява това:
Снимка: "Морско око"(@morsko.oko.varna).
Между другото, стадионът не може да съществува и да изпълнява функциите си в това състояние. От друга страна, към момента на изготвяне на оценката, стадионът отново излизаше от рамките на имот с идентификатор 10135.2556.350, който е предмет на сделката!

Няма да коментирам, дали общинските съветници са въведени в заблуждение и дали изборът на оценители, които да оценяват имоти при сделки с община Варна, е законосъобразна и в полза на обществото, но ще цитирам чл. 140 от Конституцията на Република България:

"Общината има право на своя собственост, която използва в интерес на териториалната общност."

Публикуваната информация е получена от официалните електронни страници на Община Варна, Общински съвет Варна и Агенцията по геодезия, картография и кадастър.


инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България
гр. Варна, 10 юли 2018 г.