Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

четвъртък, 11 юли 2024 г.

Отговор на Камарата на геодезистите в България на нападките на варненската политическа формация "Алтернативата на гражданите"

 

Преди всичко, искаме да благодарим на добронамерените граждани и специалисти, които присъствака на дискусията "Общият устройствен план – гаранция за устойчиво развитие и благоприятни условия за живеене, труд и отдих на населението"!

Благодарим и на недоброжелателите, присъствали на събитието – те поддържат имунната система на гражданското общество.


С огромно съжаление разбрахме за отрицателната позицията на варненската политическа формация “Алтернативата на гражданите” към изключително важната и очаквана от гражданите среща по повод бъдещето на общия устройствен план на община Варна, организирана от “Камарата на геодезистите в България”!... Освен това, в писанието се отправят внушения, целящи подриването на авторитета на сдружението, граден с пот и кръв, много години.

От какво е породена тази атака? С просто око се вижда, че всяко споменаване на абревиатурата ОУП на варненска почва, изправя “на нокти” определени икономически и политически кръгове. Всяко разискване на проблемите на Варна и варненци с гражданското общество води до нападки към тези, които се осмелят да проговорят.

Камарата на геодезистите в България, още от създаването си е подложена на унищожителни критики и коментари, но нито един от тях не е свързан с некомпетентно отношение към разискваната проблематика. Това е така, защото през цялото си съществуване, съсловната организация на геодезисти е била коректив на властта – законодателна и изпълнителна и винаги в помощ на гражданите и медиите по въпросите на устройственото планиране, инвестиционното проектиране, кадастъра, геодезията, административното производство, образованието и т.н. Благодарение на нашата работа, неведнъж властите са коригирали своето отношение към административния процес и законодателството.

Отговори на поставените от алтернативата на гражданите въпроси и отправените внушения:

 1. Неясно защо (а може би пределно ясно), един общински съветник и още повече председател на постоянната комисия “Архитектура и градоустройство” сигнализира за провеждана среща с граждани и специалисти в зала „Пленарна” на Община Варна. Всъщност, въпросната политическа формация би трябвало да приветства такова събитие, след като никой от членовете на фракцията в местния парламент не се е сетил да попита гражданите за проблемите им, свързани с разискваните проблеми. Между другото, всичко около организацията на събитието беше пределно ясно – организатор беше Камарата на геодезистите в България, а наемът на залата беше заплатен на Община Варна от събрания членски внос от членовете на сдружението. Апропо, от двата часа, платени от членовете на камарата, около 30 минути бяха заети от изказвания на общински съветници (1/4 от времето).

 2. “Камарата на геодезистите в българия” е съсловна организация на геодезисти от всички образователни степени, регистрирана и работеща в обществена полза по всички правила на българското законодателство. Ние се гордеем, че не сме казионна организация, като споменатата в публикацията на политическата формация. Това ни дава възможност да показваме проблемните актове и липсата на работа по определени проблеми, както и да оказваме помощ (понякога спешна и животоспасяваща) на обществото.

 3. Според алтернативата на гражданите, провеждането на срещата с граждани и специалисти е безмислена, тъй като същата няма задължителен характер (не е ясно за кого). Очевидно този, който се е упражнявал на теми “административно право” и “работа с неправителствения сектор и гражданите” не е запознат с основните принципи, при които функционира гражданското общество в условията на демокрация.

 4. Камарата на геодезистите в България няма председател. Такъв има управителният съвет на сдружението и той не е инж. Йоан Каратерзиян. Ако писателят на съобщението беше юрист, може би щеше да знае това…

 5. Отправят се внушения, че хора с над 30-годишен стаж в областта на устройственото планиране, инвестиционното проектиране, кадастъра, геодезията, картографията, административното производство и др. не могат да дават мнения и становища, съобразно своята компетентност. Това е меко казано абсурдно изказване, особено, ако човекът, който го твърди има образование, по-високо от начално…

 6. Говори се за “обслужване на лични интереси и конкретни имоти”. Тук, алтернативата на гражданите е права – действително имаме лични интереси към конкретни имоти! Имаме интерес към запазване на спортните функции на урегулираните поземлени имоти, предвидени за спорт! Имаме интерес към изпълнението на функциите на Общината, най-вече в лицето на Общинския съвет, за устройствено планиране на обществени паркове и градини! Имаме интерес към икономично и целесъобразно изграждане и използване на инфраструктурата! Имаме интерес към изпълнението на ОУП равномерно и в цялост, а не към приоритизиране на строителството на сгради в ущърб на техническата и социалната инфраструктура! Имаме интерес от отстраняване на грешките в общия устройствен план и т.н. Досега не сме се поддавали на натиск и сплашване. Ако е необходимо, ще поискаме защита от гражданите на Варна, за да защитим правото си на компетентно и професионално мнение!

 7. Не може съсловна организация, обединяваща геодезисти от всички образователни степени и която не е придружна на властта да е “паралелна” на такава. Такова твърдение, щеше да е смешно, ако не беше заявка за натиск към снишаване и послушание…

 8. Посочва се, че вече е сформирана някаква група за “работи по въпросите, свързани с общия устройствен план на Варна” по предложение на общински съветник. Тази комисия е съставена от общински съветници и служители на Община Варна. Очевидно има страх в това да се разисква политиката по устройствено планиране извън затворения кръг на получилите право да се разпореждат с властта, която впрочем, не им е дадена безусловно. Тук има и друг въпрос – как се разбира разделението на властите? Неслучайно, на срещата по въпросите, свързани с ОУП, бяха поставени въпросите с процедурите, по които се изменя плана… Може би, не е в интерес на новото мнозинство в местния парламент, администрацията на кмета да упражнява своите функции така, както посочва законът?!

 9. Що се отнася до това, че срещата е проведена в зала “Пленарна” – къде, ако не там е мястото за такива срещи? Не въвеждат ли в по-голямо заблуждение изказванията от трибуната на Общинския съвет някои от представители му?...

Дами и господа политици, моля, занимавайте се с проблемите на гражданите и спазвайте Конституцията на Република България!

ЩЕ ПРОДЪЛЖИМ ДА ПОМАГАМЕ НА ГРАЖДАНИТЕ И МЕДИИТЕ ПО ВСИЧКИ ВЪПРОСИ, ПО КОИТО СМЕ КОМПЕТЕНТНИ!

ЩЕ ПРАВИМ ТОВА, ВЪПРЕКИ ТЕЗИ, КОИТО ПРЕЧАТ НА ДЕМОКРАТИЧНОТО РАЗВИТИЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО!


Апелираме към медиите и сайтовете, които са разпространили позицията на Алтернативата на гражданите да публикуват в цялост и нашия отговор.

Прилагаме екранни снимки на публикацията, 6 дена след публикуването ѝ. Интересът е мижав…


От членовете на сдружението, извършващо дейност в обществена полза Камара на геодезистите в България.


неделя, 23 юни 2024 г.

Общият устройствен план на община Варна - промяна и надграждане. Дискусия с граждани и специалисти.

Камарата на геодезистите в България

организира дискусия на тема

Общият устройствен план – гаранция за устойчиво развитие и благоприятни условия за живеене, труд и отдих на населението

Среща с граждани и специалисти за дефиниране на основните проблеми и решения за гарантиране на изпълнението на Конституцията на Република България и в частност – на Закона за устройство на територията.

Дневен ред:

1. Кратка история на устройственото планиране на община Варна.

2. Съдържание на ОУП

3. Ред за контрол и изпълнение на ОУП (чл. 127, ал. 9 от ЗУТ)

4. Ред за изменение на ОУП.

5. Гаранции за защита на обществения и частния интерес.

6. Дискусия с граждани и специалисти по проблемите на ОУП на община Варна.

Място на провеждане: Зала "Пленарна", Община Варна.

Дата: 2 юли 2024 г., вторник.

Време: От 9:15 до 12:45 11:15 ч. (Времетраенето на събитието е променено на 2 часа!)

Ще отделим повече време за дискусията!

Можете да зададете своите въпроси и тук като коментар.

Допълнителни материали можете да намерите на страницата на Община Варна за устройствено планиране и инвестиционно проектиране: https://agup.varna.bg/.

Въпроси за кадастралната карта и кадастралните регистри са добре дошли...

Към събитието във Фейсбук: https://fb.me/e/4B3nOYtPj.


Очакваме ви!

Общ градоустройствен план от 1981 г. - част

Териториално устройствен план на община Варна от 1998 г. - част

Специфични правила и нормативи за устройство и застрояване на територията на Варна
от 1999 г. - част

Общ устройствен план на община Варна от 2012 г.
Прогноза за социално – икономическо и пространствено развитие


понеделник, 22 януари 2024 г.

Становище по ЗИДЗКИР, публикуван за обществено обсъждане на 20 декември 2023 г.

Настояваме за
 • Въвеждане на мандатност и високи професионални качества на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и началниците на служби по геодезия, картография и кадастър (СГКК).
 • Антимонополно законодателство по отношение на съсловните организации.
 • Предоставяне на правоспособност на колегите, придобили трета професионална степен по професията "Геодезист" и техниците-геодезисти със специалност "Геодезия, фотограметрия и картография" за дейностите, за които са придобили държавно признати знания и умения.
 • Участие на правоспособните лица в проверката, приемането на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) и специализираните карти и регистри (СКР).
 • Случайно разпределение на преписките в СГКК и т.н.


КГБ - знак5.jpg


КАМАРА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯЕлектронен адрес: www.geodezisti.net


Регистрационен № СТ-129 от 19.01.2024 г. 
ДО

МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТООтносно:

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър, публикуван за обществено обсъждане на 20 декември 2023 г.


Уважаеми г-н Цеков,

В предложените идеи за изменения и допълнения на Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) е наложително да намерят място няколко изключително важни промени, без които кадастърът ще продължи да влошава качеството си, а Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и Службите по геодезия, картография и кадастър (СГКК) ще стават носители на феодализма и ще си останат агенция и служби единствено по кадастър, без да дават възможност за развитие на геодезията.

В този смисъл, правим следните общи и конкретни предложения:


 1. Въвеждане на мандатност на ИД на АГКК и Началниците на СГКК.

В чл. 11 на ЗКИР се правят следните изменения и допълнения:

В т. 2 на ал. 3, числото „5“ се заменя с „12“.

Към ал. 3 се добавя нова т. 4 със следния текст: „4. не е заемало тази длъжност повече от 8 години сумарно.

В ЗКИР се въвежда нов Чл. 13а със следния текст:

Чл. 13а. (1) Службата по геодезия, картография и кадастър се ръководи от началник.

(2) Началникът може да бъде лице, което:

1. е завършило висше образование по геодезия с образователно-квалификационна степен "магистър";

2. има най-малко 8 години стаж по специалността;

3. не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитирано.

4. не е заемало тази длъжност повече от 8 години сумарно.

(3) Обстоятелствата по ал. 3, т. 3 се установяват служебно от органа по назначаване. Чуждите граждани представят свидетелство за съдимост или аналогичен документ.

Мотиви:

Стаж по специалността от 5 години е твърде незначителен за толкова отговорна длъжност. В процеса на обучение се включва и процесът на практика, през която специалистът се сблъсква с извънредно много и най-различни проблеми. Нормалният период, в който се получават необходимите знания и умения за заеманата длъжност е не по-малко от 12 години. Аналогично, за началниците на службите по геодезия, картография и кадастър, стажът по специалността не може да бъде по-малък от 8 години.

Едновременно с това, за да се намали вероятността от злоупотреби, водени от „преяждането с власт“, каквито се набиват на очи в някои СГКК, е задължително ограничаването на времето на заемане на длъжностите на Изпълнителен директор на АГКК и Началник на СГКК.

 

Това е една от най-важните промени, които трябва да намерят място в бъдещия законопроект. Загубата на правилна преценка и преяждането с власт в съчетание с огромните правомощия на началниците на СГКК и липсата на контрол от страна на ИД на АГКК са едни от пагубните за професионализма, а от там – на геодезическата гилдия, следствия от дълговременното застояване на ръководните постове. Разбира се, болшинството от началниците на служби си вършат работата, която изисква от тях законът, но е достатъчно да има един безконтролен с помисли единствено за лично облагодетелстване и властнически пориви, за да преобрази напълно добрите идеи на колегията.

 1. В § 36 от проекта, т. 1 да се отмени.

Мотиви:

Предложеното изменение е необосновано и поражда съмнение, че целта му е налагане на монопол в представителството на геодезическото съсловия. В Република България трябва да има 300 общински и районни експертни съвета по устройство на територията. Мотивите в чл. 5, ал. 4 да бъдат упоменати конкретни съсловни организации беше изостаналото схващане от времето на „развития социализъм“, че едно съсловие трябва да се представлява от една организация с един ръководен орган и един председател. „Единоначалието“ е залегнало и в управлението на прокуратурата, което в момента се променя. Властването над обществото е най-лесно при такава структура не само на властта, а и над обществените единици. Именно затова трябва да вървим към съграждане на друг модел, в който има представяне на различните съсловия с оглед различните проблеми, които са наболели и съобразно различното географско разпределение на членовете им. Няма съмнение, че в момента КАБ и КИИП обединяват всички специалисти, които вземат участие в устройственото планиране и инвестиционното проектиране – областите, които намират поле на дискусия в упоменатите в нормата съвети. Не е нормално, обаче, обхватът от поименно изброени неправителствени организации да се увеличава своеволно, без поне икономическа обосновка, както това бе направено с включването в текста на Съюза на архитектите в България (САБ). Апропо, ако е необходима промяна в текста, то последния трябва да бъде изключен… Трябва да си зададем и въпроса, има ли Камарата на инженерите по геодезия (КИГ) необходимата членска маска, равномерно разпределена по общини и с необходимия опит и качества да осигури представители за 300 експертни съвета по устройство на територията, как ще се заплаща участието им от кого?

Тук по-скоро трябва да се вменят задължителни минимални изисквания към участниците в ЕСУТ – 10 години работа по специалността, ежегодни обучения в областта на устройственото планиране, инвестиционното проектиране и правото и т.н.

Трябва да се преосмисли и участието на представителите на КИИП в тези експертни съвети – то трябва да бъде увеличено със специалистите от отделните секции в сдружението. В КИИП специалистите са разделени в цели осем, които рядко намира място в кръга специалисти, а са жизнено важни за правилното функциониране на инвестиционния процес.

 1. Предоставяне на правоспособност на колегите, придобили трета професионална степен по професията "Геодезист" и техниците-геодезисти със специалност "Геодезия, фотограметрия и картография" за дейностите, за които са придобили държавно признати знания и умения.

Не е тайна за никого, че нашите колеги, които не са придобили магистърска степен, се справят изключително добре на терена и в канцеларската работа. Повечето правоспособни лица разчитат именно на тях, при извършването на дейностите по кадастър и то без пряк контрол от правоспособно лице. Освен това, обучението във висшите учебни заведения, само за получаване на възможност легално и самостоятелно да се извършва стопанска дейност в областта на кадастъра, намаля реномето на самите висши учебни заведения. За да може всеки участник в процеса по създаване и актуализиране на КККР да носи своята отговорност и в крайна сметка, целта на закона да бъде постигната,  е необходимо предоставяне на съответните права на нашите колеги-техници.

 1. Участие на правоспособните лица в проверката, приемането на КККР и СКР.

Приобщаването на правоспособни лица към контрола на качеството и пълнотата на КККР и СКР е от решаващо значение за постигането на целта на закона – създаване и поддържане на тези карти в актуално състояние. При сегашната липса на кадри буди недоумение избягването от страна на АГКК и съответните СГКК на всякакъв досег и липсата на доверие в това отношение към правоспособните лица – тези, които се сблъскват най-често с проблемите на кадастъра.

 1. Необходимо е въвеждането на случайно разпределение на преписките към различни колеги в СГКК.

При недобросъвестно изпълнение на задълженията е възможно умишлено разпределяне към едни и същи служители на проекти, изработени от “неудобни” или “непослушни” правоспособни лица, както и по отношение на “неудобни” или “непослушни” възложители. Това се е случвало и се случва в момента.

 1. Въвеждането на преглед на преписки от правните консултанти на случаен принцип.

В момента единствено началниците на СГКК избират кои преписки да бъдат преглеждани от правните консултанти и по кои преписки последните да вземат отношение или да се явяват на дела. Началниците на СГКК могат по свое усмотрение да поискат правна помощ по преписки, които те преценят и в момент, в който отново лично те преценят. Ако има недобросъвестен началник на служба, защитата на правата на засегнатите в административното производство, а след това и в съдебното е causa perduta…

 1. Чл. 20, ал. 1, т. 4 (нова): “Да предоставя информация на Агенцията по геодезия, картография и кадастър за станали му известни факти по отношение на грешки и непълноти и явни фактически грешки в кадастралната карта и специализираните карти и регистри.

Необходимостта на това допълнение е обусловена от включването на правоспособните лица в дейностите по последваща проверка за дефекти в КККР и СКР и внасянето на неоценима помощ в работата на АГКК и СГКК, която в момента не се извършва.

 1. Чл. 28, ал. 4 да се допълни, както следва: “При въвеждане на кадастрални данни в информационната система се посочват основанието и датата на въвеждането им.”

Липсата на информация по отношение на изменението на КККР без заповед води до възможност за злоупотреби, чрез укриване от обществеността на сроковете и основанията за изменение и допълване на КККР. И сега в КАИС не намират място административните актове на повече от две изменения, а за датите на измененията без издаване на заповед, въобще не може да се говори.

 

Следващите изменения не е във връзка с “изискванията на разработваната нова информационна система на кадастъра”, но поради това, че е темата е включена в проекта, предоставен за предварително обсъждане от АГКК, се налага да направим следните предложения. Монополът на съсловна организация в определена област е немислим и противоконституционен.

 1. Чл. 36 от ЗГК да придобие следния вид:

“Чл. 36. (1) Камарата на инженерите по геодезия е юридическо лице със седалище София.

(2) Камарата на инженерите по геодезия осъществява дейността си на територията на страната чрез областни структури – колегии. Областните колегии не са юридически лица. Членството в тях е по постоянен адрес на лицата. Седалището, Структурата структурата, мандатът, функциите, правомощията и бюджетът на областните колегии се уреждат в устава на камарата.”


С уважение, Ангел Друмев,

Председател на Управителния съвет на

Камарата на геодезистите в България

гр. Варна, 19 януари 2024 г.сряда, 14 декември 2022 г.

"Амнистия" на незаконното строителство не трябва да има без да се понесе отговорност.

Законът не успя да се пребори със сплотената около усвояването/обсебването на парите ни част от държавната администрация. Незаконното строителство, но само това, извършено от Държавата, е на път да бъде узаконено. Очевидно, няма как незаконно построените магистрали да бъдат премахнати (разрушени), както изисква Законът за устройство на територията. Поради тази причина, Министерският съвет внесе законопроект за узаконяване на неузаконяемото... Но има два много, много големи проблема в този законопроект - безнаказаността на нарушителите и неравното третиране на държавната и частната собственост. Категорично се противопоставяме на това и даваме предложения за коригиране на законопроекта.

Накратко, предложението се състои в следното:

 • първо да се съставят констативните протоколи за установяване на незаконно строителство и да се издадат съответните наказателни актове и
 • второ - едновременно с узаконяването на магистралите да се даде възможност и на гражданите и юридическите лица да узаконят незаконните строежи.

Поради това, изпратихме нашето предложение (становище) за подобряване на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията.

Следва пълният текст на предложението:КГБ - знак5.jpg


КАМАРА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ


Електронен адрес: www.geodezisti.net

Моб. тел.: +359 (88) 8240587

Електронна поща: imagebg@gmail.com

Регистрационен № ПР-122 от 13.12.2022 г.
ДО

НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


На вниманието на

Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление 

Комисията по конституционни въпросиОтносно:

Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията

Сигнатура: 48-202-01-38

Дата на постъпване: 02/12/2022

Вносител: Министерски съвет


Уважаеми дами и господа,

С цел предотвратяване на възможното нарушаване на Конституцията на Република България и законите на страната, моля да обърнете внимание на следните конкретни предложения по отношение на горепосочения законопроект:


 1. По отношение на § 6, т. 2 от законопроекта.


Към чл. 147, ал. 2 да се добавят нови т. 5 и т. 6 със следния текст:

“5. доказателство за извършено обезщетение ;

6. доказателство за приключени процедури по Глава двадесет и трета „АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ“.”


Мотиви: Необходимостта от представяне на доказателства за извършено обезщетение е обусловена от задължението на държавата и общините за „предварително и равностойно обезщетение“ (чл. 17, ал. 5 от КРБ).

Липсата на доказателство за приключени процедури по Глава двадесет и трета в предложения законопроект поражда съмнения за отмяна на редица текстове от закона, ретроактивно, за периода от 2001 г. до сега, без това да е изрично регламентирано. Това би породило изключително големи съмнения в прилагането на закона от страна на държавата.


 1. По отношение на § 8, ал. 1 от ПР на законопроекта.

Текстът “представляващи елементи на техническата инфраструктура по чл. 64, ал. 1, т. 1, 2, 3, 5 и 9,”  да отпадне.


Мотиви: Текстът противоречи на основите на правото, а именно равнопоставеност на държавната и частната собственост. Същият противоречи и на чл. 19, ал. 2 от КРБ.


 1. Към ПР на законопроекта да се добави нов § 10 със следния текст:

“§ 10. Срокът за обезщетяване по чл. 134, ал. 2, т. 1 и чл. 208, ал. 1 е срокът по административното производство.”.


Мотиви: От сроковете за обезщетение по реда на ЗДС и ЗОС трябва да се премахне срокът по евентуалното съдебното производство, за да не се окаже държавата или съответната община в зависимост от забавянето от този срок.С уважение, инж. Йоан Крикор Каратерзиян

Председател на Управителния съвет на

Камарата на геодезистите в България

гр. Варна, 13 декември 2022 г.