Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)
Показват се публикациите с етикет Промяна на нормативната уредба. Показване на всички публикации
Показват се публикациите с етикет Промяна на нормативната уредба. Показване на всички публикации

сряда, 14 декември 2022 г.

"Амнистия" на незаконното строителство не трябва да има без да се понесе отговорност.

Законът не успя да се пребори със сплотената около усвояването/обсебването на парите ни част от държавната администрация. Незаконното строителство, но само това, извършено от Държавата, е на път да бъде узаконено. Очевидно, няма как незаконно построените магистрали да бъдат премахнати (разрушени), както изисква Законът за устройство на територията. Поради тази причина, Министерският съвет внесе законопроект за узаконяване на неузаконяемото... Но има два много, много големи проблема в този законопроект - безнаказаността на нарушителите и неравното третиране на държавната и частната собственост. Категорично се противопоставяме на това и даваме предложения за коригиране на законопроекта.

Накратко, предложението се състои в следното:

 • първо да се съставят констативните протоколи за установяване на незаконно строителство и да се издадат съответните наказателни актове и
 • второ - едновременно с узаконяването на магистралите да се даде възможност и на гражданите и юридическите лица да узаконят незаконните строежи.

Поради това, изпратихме нашето предложение (становище) за подобряване на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията.

Следва пълният текст на предложението:КГБ - знак5.jpg


КАМАРА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ


Електронен адрес: www.geodezisti.net

Моб. тел.: +359 (88) 8240587

Електронна поща: imagebg@gmail.com

Регистрационен № ПР-122 от 13.12.2022 г.
ДО

НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


На вниманието на

Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление 

Комисията по конституционни въпросиОтносно:

Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията

Сигнатура: 48-202-01-38

Дата на постъпване: 02/12/2022

Вносител: Министерски съвет


Уважаеми дами и господа,

С цел предотвратяване на възможното нарушаване на Конституцията на Република България и законите на страната, моля да обърнете внимание на следните конкретни предложения по отношение на горепосочения законопроект:


 1. По отношение на § 6, т. 2 от законопроекта.


Към чл. 147, ал. 2 да се добавят нови т. 5 и т. 6 със следния текст:

“5. доказателство за извършено обезщетение ;

6. доказателство за приключени процедури по Глава двадесет и трета „АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ“.”


Мотиви: Необходимостта от представяне на доказателства за извършено обезщетение е обусловена от задължението на държавата и общините за „предварително и равностойно обезщетение“ (чл. 17, ал. 5 от КРБ).

Липсата на доказателство за приключени процедури по Глава двадесет и трета в предложения законопроект поражда съмнения за отмяна на редица текстове от закона, ретроактивно, за периода от 2001 г. до сега, без това да е изрично регламентирано. Това би породило изключително големи съмнения в прилагането на закона от страна на държавата.


 1. По отношение на § 8, ал. 1 от ПР на законопроекта.

Текстът “представляващи елементи на техническата инфраструктура по чл. 64, ал. 1, т. 1, 2, 3, 5 и 9,”  да отпадне.


Мотиви: Текстът противоречи на основите на правото, а именно равнопоставеност на държавната и частната собственост. Същият противоречи и на чл. 19, ал. 2 от КРБ.


 1. Към ПР на законопроекта да се добави нов § 10 със следния текст:

“§ 10. Срокът за обезщетяване по чл. 134, ал. 2, т. 1 и чл. 208, ал. 1 е срокът по административното производство.”.


Мотиви: От сроковете за обезщетение по реда на ЗДС и ЗОС трябва да се премахне срокът по евентуалното съдебното производство, за да не се окаже държавата или съответната община в зависимост от забавянето от този срок.С уважение, инж. Йоан Крикор Каратерзиян

Председател на Управителния съвет на

Камарата на геодезистите в България

гр. Варна, 13 декември 2022 г.


сряда, 8 юни 2022 г.

Внесохме нашето предложение към ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА, внесен в НС на 18 май 2022 г. със сигнатура 47-254-01-55

Досегашното управление на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), ведно с досегашните ръководства на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), показаха очевидната невъзможност от провеждане на политики в полза на обществото и отделния човек в областта на геодезията, кадастъра и устройственото планиране. Дори се наблюдават изкривявания на административния процес, позволяващи упражняване на административен произвол и тормоз, както и създаване на групи за незаконно обогатяване с участието на административни служители и колеги геодезисти, осъществяващи дейности по кадастъра. За това способстват не само скритите договорки, а и съвсем откритото участие на служители на АГКК в работата на местната и съдебната власти. Очевидно е и бягството от отговорност на МРРБ при повдигане на наболели проблеми и незаконосъобразни действия при упражняване на посочените по-горе дейности.

Предвид горното, даваме следните предложения за подобряване на законопроекта за държавната агенция по вписванията:

четвъртък, 5 май 2022 г.

Проект на Наредба за организиране на движението по пътищата, отворени за обществено ползване - Обществена консултация

Обществена консултация:

Проект на Наредба за организиране на движението по пътищата, отворени за обществено ползване

"Проектът на нормативния акт е разработен въз основа на възложена от Министерство на регионалното развитие и благоустройството обществена поръчка за изготвяне на правила и нормативи с оглед изменение и допълнение на Наредбата № 1 от 2001 г. за организиране на движението по пътищата (обн., ДВ, бр. 13 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 20 от 2019 г.) (Наредба № 1 от 2001 г.). Поради големия брой съществени изменения и допълнения в действащата Наредба № 1 от 2001 г. проектът е разработен като нова наредба и е разгледан от работна група, създадена със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

С проекта на Наредба за организиране на движението по пътищата, отворени за обществено ползване се отстраняват допуснати пропуски в Наредба № 1 от 2001 г., които касаят: обхвата и съдържанието на видовете планове и проекти за организация на движението; реда за възлагане, изработване и приемане на плановете и проектите за организация на движението; обхвата на специфична изходна информация, която възложителят следва да предостави за проектиране на плановете и проектите; както и несъответствия с разпоредби на Наредба № РД-02-20-2 от 2018 г. за проектиране на пътища (ДВ, бр. 79 от 2018 г.) и Наредба № РД-02-20-2 от 2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии (ДВ, бр. 7 от 2018 г.).

В изготвения проект на нормативен акт са определени редът и условията за организиране на движението по пътищата, отворени за обществено ползване. Разписани са подробно правила за подготовка, одобряване, съгласуване и прилагане на плановете и проектите от органите по реда на Закона за устройство на територията и органите на Министерство на вътрешните работи, съгласно определените им компетенции. Определени са критерии и срокове за актуализация на плановете и проектите, изготвени в съответствие с изискванията на наредбата."


Дата на приключване: 6 юни 2022 г.


четвъртък, 24 февруари 2022 г.

Конституционният съд отмени мораториума за придобиване по давност на държавни и общински имоти

Конституционният съд обяви за противоконституционни разпоредбите на § 1, ал. 1 от Закона за допълнение на Закона за собствеността и на § 2 от Заключителните разпоредби на Закона за изменение на Закона за собствеността.

„... когато със закон е предоставена възможност на гражданите да придобият по давност определена категория вещи [...] не може с последващ закон да се прогласи неприложимост на тази давност при установяването на правото на собственост върху тях. Подобен законодателен подход накърнява правната сигурност и предвидимостта на нормативната уредба като основни характеристики на правовата държава.“ (виж Решение № 7 от 2009 г. по к. д. № 11/2009 г.)

Текстът на решението: https://www.constcourt.bg/bg/Acts/GetHtmlContent/e650db9d-3ea2-4c42-a762-25364691ca0d

петък, 23 април 2021 г.

Становище по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-5 от 15 декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, публикуван за обществено обсъждане на 26 април 2021 г.

 


КГБ - знак5.jpg


КАМАРА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ


Адрес: 9002, гр. Варна, ул. Ген. Паренсов № 3, вх. В, ап. 67

Електронен адрес: www.geodezisti.net

Моб. тел.: +359 (88) 8240587

Електронна поща: imagebg@gmail.com

Регистрационен № СТ-115 от 23.04.2021 г.ДО

МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

e-mrrb@mrrb.government.bg


КОПИЕ:

Диана Николова – модератор на МРРБ в портала за обществени консултации на Министерския съвет

dnickolova@mrrb.government.bg
СТАНОВИЩЕ

от инж. Йоан Крикор Каратерзиян

Председател на Управителния съвет на Камарата на геодезистите в БългарияОтносно:

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-5 от 15 декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, публикуван за обществено обсъждане на 26 април 2021 г.


Уважаема госпожо Аврамова,

В качеството си на специалисти в областта на кадастъра и устройственото планиране, правим следните конкретни предложения към горепосочения проект:

 1. По отношение на § 1, т. 1 от проекта.

  1. Изречение второ на чл. 4, ал 1 да се измени, както следва:

“Кадастралната карта и кадастралните регистри се създават поддържат и обявяват в цифров вид.”

Консолидирана версия на текста: (1) Данните от кадастъра се създават, съхраняват и поддържат в цифров вид. Кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти се създават в цифров, графичен и писмен вид и се поддържат в цифров вид. Кадастралната карта и кадастралните регистри се създават, и поддържат и обявяват в цифров вид. Кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти се излагат за разглеждане от заинтересованите лица в цифров или писмен вид.

Мотиви: Оригиналната информация за кадастъра се изработва и поддържа в цифров вид. В този смисъл и заинтересуваните лица имат право да се запознаят със същата тази информация в оригиналния ѝ вид, при съобщаването на проектите. Необходимо е изрично да се укаже, че и обявяването на КККР е в цифров вид, за да не се интерпретира текста от отделни административни служители по различен начин. Необходимостта от това уточнение се видя нагледно и при ограниченията за придвижване, поставени от властите по време на извънредното положение.

 1.  По отношение на § 1, т. 2 от проекта.

  1. Изречение първо на чл. 4, ал. 5 да се допълни, като след думата “обекти” се добави текстът “и общите части”.

  2. Чл. 4, ал 5 да се допълни с изречения трето и четвърто, както следва:

“В този случай, правоспособното лице прилага към изчисленията данни от извършените измерванията във вид на ръчна скица с нанесени размери и контура, определящ застроената площ. Службата по геодезия, картография и кадастър, извършва промяна в кадастралния регистър на недвижимите имоти, като заличава данните за площ на самостоятелния обект по искане на собствениците, след представяне на обяснителна записка от правоспособно лице по кадастъра.”

Консолидирана версия на текста: (5) Площите на самостоятелните обекти и общите части се извличат от акта за собственост, а при липса на данни за площта в акта – от инвестиционния проект и придружаващата го документация. При липса на данни от акта за собственост или от инвестиционния проект и придружаващата го документация, площта се изчислява от правоспособно лице по кадастър, след измерване на място, при спазване условията на § 2 от допълнителните разпоредби на Наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони (ДВ, бр. 3 от 2004 г.). В този случай, правоспособното лице прилага към изчисленията данни от извършените измерванията във вид на ръчна скица с нанесени размери и контура, определящ застроената площ. Службата по геодезия, картография и кадастър, извършва промяна в кадастралния регистър на недвижимите имоти, като заличава данните за площ на самостоятелния обект по искане на собствениците, след представяне на обяснителна записка от правоспособно лице по кадастъра.

Мотиви: Възможността за изчисляване на площите на самостоятелните обекти е наложително да остане и дори да се разшири до изчисляване по същия начин на общите части на сградата. Липсата на документ за собственост или инвестиционен проект не е основание за лишаване от правото на гражданите да отразят правилно собствеността си в КККР. Посочената причина за отпадане на тази възможност в мотивите към проекта “поради констатирана некоректна практика от правоспособните лица по кадастър по прилагане на изискването” не основание за това, а говори за липса на адекватен контрол от страна на органите на изпълнителната власт. Необходимо е, обаче, да се добави задължението на правоспособното лице по кадастъра да документира измерванията на място, като приложи ръчна скица (кроки) към документацията. Необходимо е и да се предвиди възможността за поправка в КРНИ да се заличават данните за площ на СО по искане на собствениците.

 1.  По отношение на чл. 9, ал. 2 от Наредбата.

  1. Изречение първо на чл. 9, ал. 5 да се допълни, като след думата “определени” се добави текстът “с устройствен план”.

Консолидирана версия на текста: (2) Границите и наименованията на населените места се изобразяват в кадастралната карта така, както са определени с устройствен план по реда на чл. 18 ЗАТУРБ. Границите и наименованията на районите на градовете по чл. 10 ЗАТУРБ се изобразяват в кадастралната карта така, както са определени по реда на Закона за териториалното деление на Столичната община и големите градове (ЗТДСОГГ).

Мотиви: Въпреки легалната дефиниция, дадена в § 5, т. 6 от ДР на ЗУТ за "Територия на населено място", където се посочва, че това е “селищната територия, обхваната от границите му (строителните му граници), определени с устройствен план, без да се включва землището”, масово срещано е неразбирането от страна на отделни административни служители, че общите устройствени планове на населените места, а там където те липсват – подробните устройствени планове, определят границите на населените места. Това се подкрепя и от неизпълнението на задължението на общинските съвети да определят еднозначно границите на населените места, а понякога и от невъзможността да се определят, поради незаконосъобразно изработени общи или подробни устройствени планове. Предложеното допълване на разпоредбата ще даде възможност за постепенно изправяне на тези нередности и поясняване на нормата.

 1. По отношение на чл. 11, ал. 5 от Наредбата.

  1. Изречение първо на чл. 11, ал. 5 да се допълни, като след думата “съхраняват” се добави думата “безсрочно”.

Консолидирана версия на текста: (5) Службите по геодезия, картография и кадастър съхраняват безсрочно в досиета материалите и данните, създадени при установяване на землищните граници по реда на отменения Закон за единния кадастър на Народна република България (ЗЕКНРБ) и при прилагане на ЗСПЗЗ, както и съдебните решения във връзка с тях.

Мотиви: Предвид важността на тези материали и възможността да бъдат унищожени при изтичане на давностен срок, е необходимо да се упомене изрично, че същите се съхраняват безсрочно. Това ще способства за последващи проверки от страна на заинтересувани граждани и институции.

 1. По отношение на § 3, т. 1 от проекта.

  1. Предложението да отпадне и да остане сегашният текст на нормата.

Мотиви: С предложението се създава противоречие с определението за СО в § 1 от ДР на ЗКИР. Няма яснота, какво ще представлява схемата и какво ще включва, както и как ще се попълва регистъра по отношение на  НТП и собственост? Не е ясно, дали собствениците на апартаменти ще трябва да се снабдяват със схеми на тези етажи, в които имат прилежащи помещения за да извършват сделки и др? Не е изяснено и ако се записват във въпросния СО като собственици, ще трябва ли да отпаднат описаните прилежащи помещения от СО на апартамента?

 1. По отношение на § 4 от проекта.

  1. Предложението да отпадне и да остане сегашният текст на нормата.

Мотиви: Един от начините за определяне на правото на собственост е чрез преобразуването в цифров вид на стари планове и карти. Промените в нормата ще доведат до много повече проблеми, отколкото ще решат. Мотивите за предложените промени, че “подобряването на точността на кадастралната карта следва да се извършва независимо от методът, технологията и източниците на данни, използвани при създаване на кадастралната карта” не са обосновани по отношение на обхвата на проблема, който се засяга с предложението. Не е извършена последваща оценка на въздействието на действащата Наредба, която да доказва, че не са постигнати целите на нормативния акт. Не е приложена оценка на въздействието, с която да се докаже, че няма да се засегнат права на граждани и юридически лица от предложеното изменение. Нашето мнение е, че например, с предложените промени, ще се създадат много проблеми и дори в някои случаи, няма да има възможност да се определят границите на собственост на имоти.


 1. По отношение на § 14, т. 3 от проекта.

  1. Изречение първо на чл. 39, ал. 7 да се допълни, с ново изречение трето, със следния текст: “Ако последните са грешни или непълни, морските плажове и дюните се отразяват чрез заснемане на действителните им граници.

Консолидирана версия на текста: (7) Морските плажове и дюните, които не са разположени непосредствено зад плажната ивица или не попадат върху морския плаж, се нанасят в кадастралната карта съобразно координатите на определящите ги точки, описани в акта за държавна собственост. Морските плажове и дюни, за които няма издадени актове за държавна собственост, се нанасят в кадастралната карта съобразно границите им, определени в специализираните карти по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК). Морските плажове и дюни, за които няма издадени актове за държавна собственост или координатите на границите в акта не съответстват на границите, определени в специализираните карти по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК), се нанасят в кадастралната карта съобразно границите им, определени в специализираните карти по ЗУЧК. Ако последните са грешни или непълни, морските плажове и дюните се отразяват чрез заснемане на действителните им граници.

Мотиви: Освен грешки в КККР, се срещат грешки и непълноти и в специализираните карти на Черноморското крайбрежие, което прави невъзможно коректното отразяване на изключителната държавна собственост, съгласно Конституцията на Република България и Закона за устройство на Черноморското крайбрежие. Този уточняващ текст е наложително да залегне в наредбата, за да се даде възможност за бързо, ефективно и точно отразяване на морските плажове и дюните и за противодействие на безконтролното и незаконно ползване на публични ресурси.

 1. По отношение на § 14, т. 4 от проекта.

  1. Текстът на чл. 39, ал. 9 да отпадне от наредбата.

Мотиви: Нормата противоречи на целите на закона, а именно “предоставяне на услуги за нуждите на държавното управление, данъчното облагане на недвижимите имоти, устройственото планиране и инвестиционното проектиране” (чл. 1, ал. 2, т. 5 от ЗКИР). Пожелателното отразяване на посочените обекти обезмисля информационната система на кадастъра. Кадастралната карта и кадастралните регистри се използват както за вземане на управленски решения от най-ниско до най-високо ниво от държавни, общински и частни субекти, така и за граждански контрол. Инвестицията в кадастър създава ред в обществото и ползата е несъизмеримо по-голяма от изразходваните за създаването му средства.

 1. По отношение на § 15, т. 3 от проекта.

  1. Текстът на новата ал. 5 на чл. 40 от Наредбата да се промени.

Мотиви: Текстът е неясен и объркващ. Необходимо е да се пренапише, като се има предвид, че определянето на “вида на етажа” (надземен, полуподземен или надземен) се определя на място от правоспособното лице по кадастъра по начин, различен от определянето му съгласно ЗУТ. Ако идеята е била това да се унифицира, трябва да се помисли и за промяна на последния.

 1. По отношение на § 16, т. 3 от проекта.

  1. Текстът на новата ал. 9 на чл. 42 от Наредбата да се промени, както следва: “(9) Комисията извършва проверка на място, за което съставя констативен протокол.

Мотиви: Контролът от страна на комисията е задължителен. Самият факт, че се е стигнало до разминаване в границите на позмелените имоти означава, че има голяма вероятност, територията да е натоварена с грешки, които е възможно да бъдат задълбочени. В този случай, икономичността на административното производство не е оправдана.

 1. По отношение на чл. 44, ал. 2 от Наредбата.

  1. Да се добави ново изречение второ със следния текст: “Обявяването се извършва и в цифров вид, включително чрез КАИС.

Консолидирана версия: (2) Приетите по реда на чл. 45 ЗКИР кадастрална карта и кадастрален регистър на недвижимите имоти се обявяват на заинтересованите лица от съответната служба по геодезия, картография и кадастър по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР. Обявяването се извършва и в цифров вид, включително чрез КАИС.

Мотиви: Оригиналната информация за кадастъра се изработва и поддържа в цифров вид. Заинтересуваните лица имат право да се запознаят със същата тази информация в оригиналния ѝ вид. Те ще могат и да възлагат на компетентни лица да правят проверки за тяхната собственост. Ще може да се осъществява и ефективен граждански контрол по отношение на имотите публична собственост. Ще има възможност да се предотвратят измами. Превантивният контрол ще ограничи и натоварването на съдебната система. Ще се ограничат действията на имотната мафия. Обявяването на проектите в цифров вид и достъпването им на официалната електронна страница на АГКК е задължително и предвид необжалваемостта на КККР. Необходимостта от електронното обявяване се видя нагледно и при ограниченията за придвижване, поставени от властите по време на извънредното положение.

 1. По отношение на § 23 от проекта.

  1. Първи вариант

   1. В изречение първо, след текста “чл. 19, ал. 1” да се добави текстът “и чл. 81, ал. 5 от”.

   2. В изречение второ, след думата “строежи” да се добави текстът “в имота”.

Консолидирана версия: “1. в урбанизирани територии - съгласно чл. 19, ал. 1 и чл. 81, ал. 5 от  ЗУТ за незастроени поземлени имоти. За определяне на размери по-малки от минимално определените в чл. 19, ал. 1 ЗУТ, както и за осигуряване на достъп и допустими отстояния от съществуващите строежи в имота  в случаите на чл. 19, ал. 1-7 ЗУТ, границите на имотите се определят с подробен устройствен план (ПУП);”

Мотиви: Възможност за обособяване на реални дялове, при съобразяване с нормата на чл. 81, ал. 5 от  ЗУТ трябва да бъде включена като възможност, предвид последното изменение на ЗУТ (ДВ, бр. 16 от 2021 г.). Уточнението във второто изречение е необходимо, тъй като, дори да има намалени отстояния по смисъла на ЗУТ между съществуващата имотна граница и сграда в съседен имот, тази граница не може да бъде променена без изричното съгласие на собствениците, изразено в писмена форма, а в повечето случаи – с нотариално заверени подписи.

 1. Втори вариант

  1. Чл. 59, ал. 1, т. 1 от Наредбата да се измени, както следва: “1. в урбанизирани територии – съгласно разпоредбите на ЗУТ”.

Мотиви: Налагането на твърде много ограничения, в повечето случаи води до несъразмерност на административното производство и възможност за превишаване на правата за ограничаване на прилагане на Наредбата от страна на началниците на СГКК, чиито правомощия и без това са почти неограничени, а действията им – без административен контрол.

 1. По отношение на § 24 от проекта.

  1. Допълнението на чл. 61 да отпадне.

Мотиви: Текстът създава твърде много ограничения и допълнителни задължения за собствениците на имоти, които биха искали да използват имота или съседните си имоти по удобен и икономически изгоден за тях начин. Необходимо е нормативната уредба и техническите възможности на информационните системи да следват потребностите на обществото, а не обратното. Трябва да се търси възможност за създаване на повече от един НТП в един имот.

 1. По отношение на § 25, т. 3 от проекта.

  1. Новата ал. 4 на чл. 62 да придобие следния вид: “(4) Премахната сграда се заличава в кадастралната карта и кадастралните регистри след удостоверяване от органа, издал разрешението за премахване или след постъпване на данни от общинската администрация. При липса на данни, удостоверяващи премахването, сграда се заличава въз основа на протокол, удостоверяващ, че сградата е премахната, съставен от правоспособно лице по кадастър.

Консолидирана версия: “(4) Премахната сграда се заличава в кадастралната карта и кадастралните регистри след удостоверяване от органа, издал разрешението за премахване или след постъпване на данни от общинската администрация. При липса на данни, удостоверяващи премахването, сграда се заличава въз основа на протокол, удостоверяващ, че сградата е премахната, съставен обяснителна записка от правоспособно лице по кадастър. Правоспособното лице удостоверява, че сградата е премахната, с протокол, съставен след проверка на място.

Мотиви: При наличието на протокол, не е необходимо описването на фактите и в обяснителна записка. При административното производство и издаването на различни документи и книжа се цели икономичност, ако и по този начин се постига целта на закона.

 1. По отношение на § 26 от проекта.

  1. Към чл. 65 се добавя нова ал. 10 със следния текст: “(10) За всички изменения на КККР, които се извършват без издаване на заповед се води отчет, който съдържа цялата документация по преписката в цифров вид и се съхранява безсрочно в СГКК. Датата на това изменение се вписва в КРНИ.

Мотиви: Отчетността на измененията в КККР, за които не се издава заповед и публичното им оповестяване е от голямо значение на пълнотата на информационната система на кадастъра. Тази информация е необходима и полезна при изследване на измененията, настъпили в КККР при последващ съдебен, административен или граждански контрол. Предложеното допълнение ще даде по-голяма яснота за извършваните промени и ще ограничи възможността за противозаконни действия на началниците на СГКК. Ще се намалят и исканите справки по съдебни и досъдебни производства. Във всички случаи, изсветляването на действията на администрацията е полезна за функционирането на държавата и развитието на гражданското общество.

 1. По отношение на § 30, т. 2 от проекта.

  1. Новата ал. 5 на чл. 73 от Наредбата да придобие следния вид: “(5) Определяне на координатите на подробни точки на поземлени имоти и трасиране на проектни граници на обекти на кадастъра се извършва и чрез геодезически измервания, съгласно Приложение № 8 към чл. 36, ал. 2.

Мотиви: Този текст е по-коректен, тъй като изисквания за извършване на геодезически измервания са описани в това приложение към Наредбата.

 1. По отношение на чл. 75 от Наредбата и § 32, т. 3 от проекта.

  1. Да отпаднат чл. 75, ал. 1, т. 5, чл. 75, ал. 2, чл. 75, ал. 3 и изречение първо от чл. 75, ал. 4.

Мотиви: Изискваните данни, не само, че се съхраняват в КККР, а и са закупени от там. Предоставянето им отново на СГКК е ненужно утежняване на административните правила и не кореспондира с целта на административното производство.

 1. В новата ал. 10 на чл. 75, текстът “са неактуални” да се замени с текста “не са актуални”.

 1. По отношение на чл. 77, ал. 3 от Наредбата.

  1. В изречение първо, текстът “6 месеца след датата на приемането му” да се замени с думата “безсрочно”.

Консолидирана версия: “(3) Проектът за изменение се съхранява в информационната система на кадастъра 6 месеца след датата на приемането му безсрочно. При представяне в СГКК на удостоверение или при служебно постъпване на данни за наличие на съдебен спор или за висящо административно производство пред друг административен орган проектът се съхранява до решаването му, съответно до приключване на производството.”

Мотиви: Необходимостта от безсрочното съхранение на тези данни е обусловена от възможността за последващ съдебен или граждански контрол. Не са редки случаите, в които поради големите правомощия на началниците на СГКК и липсата на адекватен контрол от страна на ИД на АГКК и министъра на регионалното развитие и благоустройството са процедирани незаконосъобразни изменения на КККР, а вината на лицата, правоспособни по кадастъра не може да бъде установена. Това става все по-евтино и следователно възможно с развитието и поевтиняването на носителите за съхранение на цифрови данни.

 1. По отношение на § 37 от проекта.

  1. В края на ал. 2 да се добави следния текст: “или служебно, при установяването на тези факти от правоспособно лице по кадастъра”.

Консолидирана версия: “(2) При възникване на нови обекти или промени в границите на обектите по чл. 6, ал. 4, т. 1, 2 и 5 ЗУЧК, с които се променят изходните данни, при които са определени границите на охранителни зони "А" и "Б", службата по геодезия, картография и кадастър нанася измененията на зоните на ограничение в кадастралната карта и кадастралните регистри, по искане на органа, в чиито правомощия е управлението на обектите по чл. 6, ал. 4,т.1,2 и 5 ЗУЧК или служебно, при установяването на тези факти от правоспособно лице по кадастъра.”

Мотиви: Това допълнение е наложително, тъй като Конституцията на Република България и ЗУЧК са категорични, че наличието на морски плаж и зони „А“ и „Б“ е обусловено от географското местоположение и геоложкия строеж на територията, а не от желанието на административния орган. Задължение на СГКК е да поддържат КККР в актуален вид и това задължение може да се изпълни по този начин, ако има недобросъвестни висши държавни служители, които не желаят да видят фактите. Това е и типичен случай на явна фактическа грешка, която може да се отстрани и от съответната СГКК (чл. 81, ал. 1 от Наредбата).

 1. По отношение на § 39 от проекта.

  1. В глава осма „Отстраняване на явна фактическа грешка“ се създават нов чл. 81г със следния текст: “Чл. 81г. Когато проектът за отстраняване на явна фактическа грешка засяга само заявителите, службата по геодезия, картография и кадастър приема проекта, ако отговаря на изискванията на закона и процедурите по обявяване не се извършват.

Мотиви: Административното производство трябва да е възможно най-икономично и кратко, ако и по този начин се изпълнява целта на закона и се защитават правата на гражданите и обществото.

 1. По отношение на § 41, т. 1 от проекта.

  1. Точка 1 от § 1 от ДР на Наредбата да се измени, както следва: “1. “Граница на сграда” се определя по правилата на Закона за устройство на територията.

Мотиви: Определянето на границата на сграда има много условности, които трябва да се съблюдават. В някои случаи, това трябва да стане с помощта на архитект. Най-точното определение може да бъде дадено чрез ЗУТ, който е и нормативен акт от по-високо ниво, спрямо Наредбата. С предложения нов текст, при евентуални изменения на дефиницията, няма да има нужда да се променя и Наредбата.

 1. По отношение на т. 4 от § 1 от ДР на Наредбата.

  1. Думата “самопресичат” да се замени със следния текст: “пресичат помежду си”.

 2. По отношение на § 41, т. 5 от проекта.

  1. Първи вариант: Новата т. 19 да се измени, както следва: “19. „Материализирана граница“ е разделител между имоти, който може да бъде строеж или граница, означена с трайни знаци по реда на чл. 38, ал. 1, т. 2 ЗКИР, както и ограда от естествен или изкуствен произход. Не е материализирана граница, такава, поставена в противоречие със закона.

  2. Втори вариант: Новата т. 19 да се измени, както следва: “19. „Материализирана граница“ е граница на имот, обозначена на място с трайни знаци – колове, огради, стени на постройки, трайни настилки (бетонови, базалтови, асфалтови каменни и др.), граници на съоръжения (подпорни стени, канали, бордюри, шахти и др.) или жив плет. Не е материализирана граница, такава, поставена в противоречие със закона.

Мотиви: Конкретизирането на материала, от който са изработени оградите и начина на прикрепването им към земната повърхност ще породи още повече спорове и ненужни разходи за собствениците и ползвателите на имоти. Това ще доведе и до генериране на допълнителни и ненужни строителни отпадъци. Ако има нужда все пак да се конкретизира вида и материала на ограждащите елементи не трябва да се изпада в положение, в което забит в земята дървен кол или суха зидария под 1,20 м не определя граница. Необходимо е да се направи разграничение между незаконно и законно поставяне на граници, за да не могат незаконните действия да доведат до други неправомерни действия.

 1. По отношение на § 42, т. 5 от проекта.

  1. Датата “31.12.2023 г.” да отпадне и да се замени с датата “31.12.2021 г.

Консолидирана версия: “§ 49. Наредбата влиза в сила от деня на един месец след обнародването ѝ в „Държавен вестник“, с изключение на § 3, т. 1, който влиза в сила в срока по § 15, ал. 2 от ПЗР на Наредба № РД - 02 - 20 - 5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (ДВ, бр. 4 от 2017 г., изм. ДВ, бр. 8 от 2019 г.).”

Мотиви: Досега имаше предостатъчно време да се създадат функционалностите на информационната система на кадастъра за прилагане на дейностите по ал. 1. Абсурдно е това да се отлага още толкова дълго време.

 1. По отношение на § 49 от ПЗР от проекта.

  1. Текстът “от деня на” да се замени със следния текст: “един месец след”.

Мотиви: Необходимо е да се даде срок, в който администрацията на изпълнителната власт, правоспособните лица, адвокатите, нотариусите и останалите участници в процеса на създаване и поддържане на КККР да могат да пригодят работата си, както и да консултират клиентите си в съответствие с промените.

 1. Да се добави нов § 50 към ПЗР от проекта със следния текст:

§ 50. (1) Започнатите, но незавършени производства по изработване и изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри до влизане в сила на наредбата се довършват по досегашния ред.

(2) Производството се счита за започнало, ако е обявен печелившия кандидат по обществена поръчка, сключен е договор в писмена форма или е подадено заявление за изработване или изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри.

Мотиви: Тази разпоредба ще осигури предвидимост и съразмерност на нормативния акт.Моля да се съобразите с направените от нас предложения.

Моля да публикувате проектите на нормативни актове в свободен машинно четим формат.

Моля да публикувате и консолидираните версии на проектите на нормативни актове.


Предварително Ви благодаря за отделеното време и внимание!
С уважение:

инж. Йоан Крикор Каратерзиян

Председател на Управителния съвет на

Камарата на геодезистите в България

гр. Варна, 23 април 2021 г.