Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

петък, 19 март 2021 г.

Зададохме 10 въпроса от многото, по които искаме да получим отговор...


КГБ - знак5.jpg


КАМАРА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ


Електронен адрес: www.geodezisti.netДО

ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ, РЕГИСТРИРАНИ ЗА УЧАСТИЕ В ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ИЗБОРИ НА 4 АПРИЛ 2021 Г.ЗАПИТВАНЕ

от инж. Йоан Крикор Каратерзиян

Председател на Управителния съвет на Камарата на геодезистите в България


Относно:

Бъдещата дейност по устройственото планиране, инвестиционното проектиране, кадастъра, геодезията, строителството и функционирането на гражданското общество.


Уважаеми госпожи, госпожици и господа,

Като специалисти в областта на устройственото планиране, инвестиционното проектиране, кадастъра и геодезията сме загрижени изключително много за противоправните действия, които извършват част от административните структури в областта посочените области. Обезпокоени сме от административния отпор, който срещаме при опитите да защитим правата на гражданите и юридическите лица при осъществяване на дейността си като геодезисти.

В тази връзка и с надежда за достойно връщане на законността в обществото и специалистите в административното производство и икономиката на Република българия, Ви задаваме следните въпроси:

  1. Ще направите ли обществения посредник задължителна фигура, избирана мажоритарно и с гарантирано финансиране от държавния бюджет?

  2. Ще промените ли политиката на поддържане на казионни професионални организации, вместо създаване на правила и условия за съществуване на свободни съсловни организации?

  3. Ще позволите ли на геодезистите придобили трета професионална степен да практикуват професията си и да носят отговорност за дейностите, които извършват, съобразно получената квалификация и придобития опит?

  4. Ще наложите ли санкции за нарушаването на разпоредбите на Конституцията на Република България , законите и останалата нормативна уредба от длъжностните лица по отношение на общите и подробните устройствени планове?

  5. Какво е отношението Ви към работата на МРРБ, ведно с неговите структури (ДНСК и АГКК) и кои от Вашите кандидати ще работят в този сектор?

  6. Как ще контролирате действията на общинските и държавните администрации по отношение на устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителството, които в голяма степен имат дефицит на административен капацитет и в действията си често не се водят от нормативната уредба? Това важи и за някои експертните съвети по устройство на територията.

  7. Ще въведете ли мандатност изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) на началниците на Службите по геодезия, картография и кадастър (СГКК), за да се ограничи възможността за корупция и натиск върху гражданите и бизнеса?

  8. Ще въведете ли участие на свободни съсловни организации на геодезисти (които не са казионни) в комисиите по приемане на кадастрални и специализирани карти, за да се ограничи възможността за корупция и да се повиши качеството на кадастъра?

  9. Ще потърсите ли персонална отговорност от изпълнителния директор на АГКК и от началници на СГКК за приемане и одобряване на грешни специализирани и кадастрални карти?

  10. Ще създадете ли възможност, Българската телеграфна агенция (БТА) да разпространява безвъзмездно изявления, съобщения към гражданите, констатации и пр. на неправителствените организации?


Моля Ви да отговорите кратко и ясно до 31 март 2021 г. на електронния адрес на сдружението!

Предварително Ви благодаря за отделеното време и внимание!
С уважение:

инж. Йоан Крикор Каратерзиян

Председател на Управителния съвет на

Камарата на геодезистите в България

гр. Варна, 19 март 2021 г.