Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

петък, 21 юли 2017 г.

Обществено обсъждане на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4/2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

Министерски съвет провежда обществено обсъждане на проект на НИД на Наредба № 4/2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.
От тук може да изтеглите консолидираната версия на документа.
Обсъждането приключва на 22 август 2017 г.
Моля, бъдете активни в обсъждането! По-важно е от спокойствието и почивката!

четвъртък, 20 юли 2017 г.

Предложение за НИД на НАРЕДБА № 4 от 2001 Г. ЗА ОБХВАТА И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ и консолидирана версия на наредбата.

Работна група към МРРБ, предлага проект на Наредба за изменение и допълнение на НАРЕДБА № 4 от 2001 Г. ЗА ОБХВАТА И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ.
Становища за проекта, можете да намерите на официалната страница на Съюза на геодезистите и земеустроителите в България.

По-долу, публикуваме връзки към:


вторник, 11 юли 2017 г.

Строителство ще се започва и без присъствието на общински служител, ако същият не се яви на определената от заявителя дата.

С Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, за съставяне на протокола за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво, лицето, упражняващо строителен надзор, или техническият ръководител - за строежите от пета категория, подава искане по чл. 157, ал. 5 ЗУТ в общинската администрация в 7-дневен срок преди датата за съставянето му. Служителят за контрол по строителството в администрацията на общината (района), е длъжен да се яви на определената в искането дата, като неявяването му не препятства съставянето на протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа.

вторник, 4 юли 2017 г.

Провежда се обществено обсъждане на проект на Наредба за проектиране на пътища.

Срокът на общественото обсъждане на проекта на Наредба за проектиране на пътища е до 2 август 2017 г.
На пръв поглед прави впечатление голямото участие на "възложителя" във вземането на важни решения при проектирането и строителството на пътища, без да е изяснено кай може да бъде възложител по смисъла на Закона за пътищата и на тази наредба.
Например, в проекта се предлага следния текст "Нови технически решения в областта на пътното дело, които предоставят еквивалентно или по-високо изпълнение на изискванията на наредбата, се прилагат след приемането им с мотивирано решение от експертен съвет на възложителя.". Тук очевидно се има предвид експертен съвет, специално сформиран за целта, в който ще участват професионалисти в областта на пътното проектиране и свързаните с това специалности. Има опасност, обаче, за тази цел да се ползват създадените вече общински експертни съвети по устройство на територията, създадени по изискването на Закона за устройство на територията. В тези съвети почти не участват специалисти в областта на пътното проектиране и кметовете на общини може и да не поканят такива специалисти на съответното заседание, на което ще се решават проблеми в областта на пътното проектиране.
Също така има опасност, ако възложител е друго юридическо лице, например офшорна фирма, която е взела на концесия пътен участък, под формата на предоставяне на "еквивалентно или по-високо изпълнение на изискванията на наредбата" и сформиране на свой експертен съвет да вземе решение и изпълни ремонт в противоречие на нормите на проектиране.
Прогнозната интензивност на движението, също се приема от възложителя. Тук също има голяма опасност да се приеме такъв параметър, който да създаде проблеми при бъдещата експлоатация на съответния пътен участък, в ущърб на българските граждани.
Има още много неясни моменти около фигурата на възложителя, които трябва да се указват в инструкции, заповед и договори и ще се остави възможност за скрито договаряне между личности от изпълнителната власт и други юридически лица.

Моля, бъдете активни в общественото обсъждане!

Проект на наредба.
Приложения към проекта.
Мотиви към проекта.

Към консултация Проект на Наредба № РД-02-20 от 2017 г. за проектиране на пътища е публикувана справка за отразяване на предложенията и становищата