Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

събота, 21 март 2020 г.

Проектът за Изменение на Общия устройствен план (ИОУП) на Община Царево е не просто в противоречие със закона, а грубо погазва Конституцията на Република България!

Абсурдно е отново и отново да се представя един незаконосъобразен проект на изменение на общ устройствен план!

Всички материали по Консултации по ЕО на проекта за Изменение на ОУП на Община Царево са публикувани тук.

Проблемите със законността, очевидно се коренят някъде много, много дълбоко в изпълнителната власт. Не е нормално при толкова много специалисти, които са участвали в изработването и приемането на плана, същият не просто да не е съобразен със законите и наредбите, а да погазва Конституцията на Република България.

Интересно е на кого, какво не е ясно, след като всички необходими данни са официално публикувани и безплатно достъпни на електронните страници на органите на изпълнителната власт. Е, разбира се, има скрити данни, за които има откъслечни данни, но те са в ръцете на проектантите и администрацията - това са подробните устройствени планове.

Това са причините да дадем отрицателно становище по провеждащите се за Консултации по ЕО на проекта за Изменение на ОУП на Община Царево.

КГБ - знак5.jpg

КАМАРА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ


Електронен адрес: www.geodezisti.net
Моб. тел.: +359 (88) 8240587
Електронна поща: imagebg@gmail.com
Регистрационен № СТ-108 от 20.03.2019 г.ДО
МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

ДО
МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА ЦАРЕВО

ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА ЦАРЕВОСТАНОВИЩЕ
от инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на Управителния съвет на Камарата на геодезистите в България

Относно: Проект за Изменение на Общия устройствен план (ИОУП)  на Община Царево.


Уважаеми дами и господа,

Като професионална организация на геодезисти, която е създадена с цел да следи и взема мерки за защита на собствеността, инвестиционния процес, екологията и жизнената среда; превенция на незаконните действия и практики; доказване на незаконни действия и практики; подпомагане на дейността на държавните и общински структури; създаване на устойчиви добри практики, сме длъжни да Ви обърнем внимание на някои от допуснатите грешки в Общия устройствен план на община Царево, които имат съществено значение за предложеното проектно решение и ще рефлектират отрицателно върху живота и здравето на жителите и гостите на Република България. Някои от тези грешки водят до пряко нарушаване на Конституцията на Република България.

Конкретни забележки:
1. Границата на зона “А” по ЗУЧК не е отразена правилно – при определянето на зоната не е взета под внимание територията на морския плаж, ведно с прилежащите дюни. Тези данни са отразени в специализираните карти и картите на охранителни зони “А” и “Б”, налични за свободно и безплатно ползване. Тази грешка води до директно нарушаване на Конституцията на Република България и прави Общият устройствен план незаконосъобразен. Поради тази причина, същият не може да произведе правен ефект.
Зона "А" по ЗУЧК, според проекта на ИОУП на община Царево.
Плажът за природосъобразен туризъм "Корал" е един от фрапиращите примери за безотговорност и безстопанственост от страна на органите на изпълнителната власт!

Зона "А" по ЗУЧК, според официалната информация на АГКК.
2. Видно от документацията на плана и съпоставянето му с издадени заповеди на министъра на туризма, при представяне на информация за площта на морските плажове, която участва в изчислението на броя на плажуващите, не е отразена вярно активната плажна площ. Завишена е и дължината на “пясъчните плажове”. Това води до грешно представяне на параметрите в плана, изкуствено завишаване на рекреационния капацитет на общината и влошаване на условията за живот и туризъм.
Съпоставка между проекта на ИОУП и Заповед на министъра на туризма, направена от Борислав Борисов - еколог.
Материалът е публикуван във Фейсбук групата "Да не допуснем с. Синеморец да се превърне в Слънчев Бряг!"

Съпоставка между проекта на ИОУП и Заповед на министъра на туризма, направена от Борислав Борисов - еколог.
Материалът е публикуван във Фейсбук групата "Да не допуснем с. Синеморец да се превърне в Слънчев Бряг!"
3. Като граница на населеното място са формирани единични или групи от малко на брой поземлени имоти, които не са урегулирани с предходен подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ).

Един частен уж "урегулиран поземлен имот", през който се осъществява достъп до морски плаж, предмет на концесионен договор.

Същият този имот, отразен като част от населеното място...
Нови вилни и курортни зони, с които се надвишава капацитетът на реално съществуващата площ за плажуване.

Новопредвидени вилни и курортни зони, с които се надвишава капацитетът на реално съществуващата площ за плажуване.


Поради тези причини и заради загрижеността ни за установяване на законност, добра жизнена среда, запазване на обществените ресурси за бъдещите поколения и развитие на туризма в полза на цялото общество и териториалната общност, Ви предоставяме следното становище:

Не приемаме представения проект за изменение на Общия устройствен план на община Царево, поради това, че не е изработен върху вярна основа, ползва отчасти неверни данни, въз основа на което не предоставя възможност за благоприятни условия за живеене, труд и отдих на населението.С уважение:
инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на Управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България
гр. Варна, 20 март 2020 г.


Забележка: Снимките и коментарите към тях са вмъкнати в текста на становището, за да илюстрират по-добре за широката публика някои от проблемите. Със същите и много повече информация, разполагат отговорните специалисти.
четвъртък, 19 март 2020 г.

Относно: Законопроект за мерките по време на извънредното положение, обявено с решение от 13 март 2020 г. на Народното събрание със сигнатура 054-01-24, внесен на 16 март 2020 г. от Цвета Караянчева и група народни представители.


КГБ - знак5.jpg

КАМАРА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ


Електронен адрес: www.geodezisti.net
Моб. тел.: +359 (88) 8240587
Електронна поща: imagebg@gmail.com
Регистрационен № СТ-107 от 19.03.2019 г.

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
44-ТО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПРИ 44-ТО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕСТАНОВИЩЕ
от инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на Управителния съвет на Камарата на геодезистите в България

Относно: Законопроект за мерките по време на извънредното положение, обявено с решение от 13 март 2020 г. на Народното събрание със сигнатура 054-01-24, внесен на 16 март 2020 г. от Цвета Караянчева и група народни представители.

Уважаема госпожо Караянчева,
Уважаема госпожо Александрова,

В желанието си отново да бъдем полезни при решаването на важни въпроси, относно дейността на органите на изпълнителната власт и гражданите в областта на устройственото планиране, инвестиционното проектиране, кадастъра и свързаните с това обществени отношения, правим следните конкретни предложения към горепосочения законопроект:

1. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
     1.1. Основният текст на чл. 3, става ал. 1.
     1.2. Добавя се нова ал. 2 със следния текст:
“(2) Ал. 1 не се прилага за процесуалните срокове по висящите административни производства за:
а) услугите, които се заявяват и изпълняват единствено по електронен път;
б) предоставяне на информация на физически и юридически лица по реда на Закона за достъп до обществена информация, която може да бъде получена от заявителя с отдалечен достъп.

Мотиви:

Целта на закона е да се ограничи разпространението на заразата с вируса на COVID-19, както и преодолее последиците от това. Именно преодоляването на последиците налага продължаване на административната дейност дотолкова, че да не попречи на основни права на гражданите, които не са ограничени, а в същото време администрацията може да осигури.

Има услуги, които е определено с норматив да се заявяват и изпълняват по електронен път. Има и такива, които могат да се заявяват и изпълняват по такъв начи, въпреки, че това не е изрично регламентирано. В сега заложената норма на чл. 3, се дава възможност на администрацията на изпълнителната власт да отлага изпълнението на такива заявления. Поради тази причина, съществуването на предложения текст е наложително.

Предоставянето на информация по ЗДОИ, също не би трябвало да може да се отлага, заради предприетите мерки. Напротив, жизнено важно е навременното изпълнение на тези искания, за да позволи на гражданското общество да бъде информирано по всички въпроси и да не се прекъсне все още не добре функциониращата демократична система на отношения и контрол.
Предложените допълнения, ще доведат и до друг добър ефект – ускоряване на изграждането на електронно правителство.С уважение:
инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на Управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България
гр. Варна, 19 март 2020 г.вторник, 17 март 2020 г.

Законопроектът за мерките по време на извънредното положение, обявено с решение от 13 март 2020 г. на Народното събрание е публикуван на страницата на парламента.

Веднага след обявяване на извънредното положение, изпратихме до Председателя на Народното събрание запитване, относно прилагане на актовете на законодателната, съдебната и изпълнителната власти в условията на обявено на извънредно положение и искане за иницииране на "приемането на нормативен акт, който да регламентира начина, по който ще се прилагат актовете на законодателната, съдебната и изпълнителната власти по отношение на сроковете, установени с тях".

Законопроектът за мерките по време на извънредното положение, обявено с решение от 13 март 2020 г. на Народното събрание, ведно с мотивите към същия, вече е внесен в деловодството на Народното събрание и за щастие по законно регламентирания начин - от народни представители, а не от министър-председателя без проведено обществено обсъждане, каквато беше идеята на министъра на правосъдието.

По отношение на административните срокове, приложимите текстове в областта на кадастъра и устройственото планиране са кратки и ясни:
"Чл. 1 Този закон урежда извънредните мерки на територията на Република България за предпазване, ограничаване и преодоляване последиците от разпространението на заразата с вирус COVID-19 за времето от 13 март 2020 г. до прекратяването на извънредното положение.
...
чл. 3. До прекратяването на извънредното положение, всички процесуални срокове по висящите съдебни, арбитражни, административни и изпълнителни производства спират да текат, освен тези по наказателните производства."
Очевидно, законът ще има обратна сила (ретроактивно действие), което поставя под въпрос породените в периода от 13 март 2020 г. до влизането му в сила вещни права. Това са, например, плановете по чл. 16 от Закона за устройство на територията (ЗУТ); измененията на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) по Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и т.н.

Очевидно, трябва да има преходна норма, която да изясни тези въпроси.

Никак не е маловажен и въпросът, дали действието на Решението за обявяване на извънредно положение е в сила от 24:00 часа на 13 март 2020 г., за да е ясна границата, която се поставя за действието на закона.

Моля, имайте предвид, че съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, "Неправителствени организации могат да представят писмени становища по законопроектите, които се разглеждат от водещите комисии.". Бъдете активни!

Извадки от законопроекта:П.П. Позволих си да добавя една запетая при цитирането на чл. 3.


инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на Управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България
гр. Варна, 17 март 2020 г.


петък, 13 март 2020 г.

Запитване, относно прилагане на актовете на законодателната, съдебната и изпълнителната власти в условията на обявено на извънредно положение.


КГБ - знак5.jpg

КАМАРА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ


Електронен адрес: www.geodezisti.net
Моб. тел.: +359 (88) 8240587
Електронна поща: imagebg@gmail.com
Регистрационен № ЗАП-106 от 13.03.2019 г.

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

ЗАПИТВАНЕ
от инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на Управителния съвет на Камарата на геодезистите в България

Относно: Прилагане на актовете на законодателната, съдебната и изпълнителната власти в условията на обявено извънредно положение.

Уважаема госпожо Председател,

Във връзка с приетото решение за обявяване на извънредно положение на територията на Република България, моля във възможно най-кратък срок да разясните начина на прилагане на разпоредбите на АПК, ЗУТ, ЗКИР, ЗУЧК, ЗУЗСО, ЗРР, ЗООС, ЗБР, ЗОП и всички свързани с тях нормативни актове, както и тези, приети с решения на общинските съвети, по отношение на нормативно определените срокове за:
  1. обявяване на индивидуални административни актове за допускане и одобряване на устройствени планове и техните изменения;
  2. обявяване на индивидуални административни актове за одобряване на кадастрални карти и кадастрални регистри и техните изменения;
  3. всички административни процедури по посочените по-горе нормативни актове.

Предвид на това, че електронното правителство на практика не съществува в необходимия обем и много малка част от информацията, особено по отношение на устройствените планове, е публикувана на официалните електронни страници на администрацията на изпълнителната власт и предвид мотивите, с които Министър-председателят поиска въвеждането на извънредно положение, а именно “да се предприемат допълнителни мерки, ограничаващи пътуването и социалните контакти”, а в същото време – гарантирането на основни права на частна собственост и ползване и опазване на обществените ресурси, които не могат да се губят или накърняват, дори при въвеждане на посочената мярка, 

Моля да инициирате приемането на нормативен акт, който да регламентира начина, по който ще се прилагат актовете на законодателната, съдебната и изпълнителната власти по отношение на сроковете, установени с тях.


С уважение:
инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на Управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България
гр. Варна, 13 март 2020 г.


Внесеният от Министерския съвет Проект на решение за обявяване на извънредно положение, може да намерите тук.
четвъртък, 12 март 2020 г.

За правоспособността на геодезистите да изработват планове за регулация. Може да звучи безсмислено, но такъв въпрос стои пред някои...КГБ - знак5.jpg

КАМАРА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ


Електронен адрес: www.geodezisti.net
Моб. тел.: +359 (88) 8240587
Електронна поща: imagebg@gmail.com

Регистрационен № СИ-105 от 12.03.2019 г.


ДО
МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТОСИГНАЛ
от инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на Управителния съвет на Камарата на геодезистите в България


Относно: Правоспособност за изработване на планове за регулация.


Уважаема госпожо Министър,

Във връзка със зачестилите случаи на твърде фриволен прочит на нормативната уредба по отношение на правоспособността на проектантите, придобили пълна проектантска правоспособност, вписани в регистъра на КИИП, секция “ГПГ”, участващи в процеса на устройство на територията, Ви уведомявам за следното:

Фактическа обстановка:

  • В писмо с изх. № 238/16.09.2019 г. на КАБ, Заместник-председателят на УС на КАБ, разпространено “до кметовете на общини”, излагайки своя прочит на нормативната уредба, прави извода, че “изработването на ПУП и техни изменения, както и на план-схеми към тях, от лица, които нямат право на това по закон, съществено опорочава одобряването на проектите на ПУП до степен на нищожност” и изисква за предприемане на “необходимите действия за преустановяване на тази практика”.

Сам по себе си изводът е правилен, но прочетен в контекста на цитираното писмо, се прави внушението, че изработването на регулационни планове от правоспособни инженери по геодезия, изпълняващи изискванията на ЗКАИИП и ЗУТ, противоречи на нормативната уредба.

  • С писма изх. №№ УТ-1842(2)/31.01.2020 г. и УТ-1350(4)/11.11.2019 г. на Община Аврен, област Варна, се постановява фактически отказ за разглеждане на планове за регулация, които са допуснати за изработване от същата тази администрация, поради това, че проектите на ПУП – ПР са изработени от правоспособни лица по ЗКАИИП, членове на КИИП, секция “ГПГ”, а не от архитекти, членове на КАБ.

Тук, след тълкуване на част от закона е констатирано, че “инженерите-геодезисти, независимо от образователната им степен и проектантската им правоспособност, не са посочени в закона (ЗКАИИП) като лица с права да изработват проекти на ПУП и техните изменения”, като липсата на изричен текст, упоменаващ последните като правоспособни да изработват устройствени планове се използва, за да се отнемат законните права и задължения на правоспособните лица да упражняват професията си.

Нормативна уредба:
Чл. 229 и чл. 230 от ЗУТ, кратко, ясно и точно определят лицата, които “могат да извършват проучвателни, проектантски” работи и това са лицата, които “притежават техническа правоспособност съобразно придобитата им специалност и образователно-квалификационна степен”. В пълно съзвучие с тези текстове е и ЗКАИИП, който установява, че “проектантите с пълна проектантска правоспособност, вписани в регистъра на съответната камара, в съответствие с придобитата професионална квалификация могат да предоставят проектантски услуги в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране без ограничения по вид и размер” (чл. 7, ал. 7 от ЗКАИИП). Чл. 7 от ЗКАИИП определя много точно и ограниченията, които се налагат при упражняване на професията, до получаването на пълните знания и опит при упражняването ѝ – това са текстовете на ал. 1 до ал. 5, откъдето са погрешните изводи, посочени по-горе (част “Фактическа обстановка”).

Искане:
Моля, в качеството Ви на длъжностно лице, което “ръководи осъществяването на държавната политика по устройство на територията, координира дейността на централните и териториалните органи на изпълнителна власт, на органите на местното самоуправление и местната администрация, извършва методическо ръководство и упражнява контрол върху цялостната дейност по устройство на територията” (чл. 3, ал. 1 от ЗУТ) да упражните контрол върху действията и бездействието на длъжностните лица, както и да дадете недвусмислени методически указания по спазването на закона на всички администрации на местната изпълнителна власт, така че проектантите, придобили пълна проектантска правоспособност, вписани в регистъра на КИИП, секция “ГПГ” да могат безпроблемно да упражняват професията си, в съответствие с нормативната уредба.

Моля, отговорът да ми бъде изпратен на посочения адрес на електронна поща.

Приложения:
Писмо с изх. № 238/16.09.2019 г. на Заместник-председателят на УС на КАБ – копие;
Писмо с изх. № УТ-1350(4)/11.11.2019 г. на Община Аврен, област Варна – копие;
Писмо с изх. № УТ-1842(2)/31.01.2020 г. на Община Аврен, област Варна – копие.С уважение:
инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на Управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България
гр. Варна, 12 март 2020 г.


Входящ номер на МРРБ: 92-00-108/12.03.2020 г.