Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

петък, 23 февруари 2018 г.

Искаме промени, които ще осигурят публичност на кадастралната карта, преди одобряването ѝ и ще ограничат възможността за кражба на имоти, публична собственост.КГБ - знак5.jpg

КАМАРА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ


Електронен адрес: www.geodezisti.net
Моб. тел.: +359 (88) 8240587
Електронна поща: imagebg@gmail.com

Изходящ № 78 от 23 февруари 2018 г.

ДО
МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от инж. Йоан Крикор Каратерзиян
председател на управителния съвет на Камарата на геодезистите в България
адрес: 9002 Варна, ул. Ген. Паренсов № 3, вх.В, ап.67;
моб.тел.: +359 88 8240587; e-mail: imagebg@gmail.com

Относно:
Допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър и изменение и допълнение на Наредба № РД–02–20-5 от 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри.
Уважаеми господин Нанков,

С оглед осигуряване на по-голяма публичност на работата на администрация, защита на правата на собствениците на имоти, носителите на ограничени вещни права и защита на обществения интерес, моля да приемете следните наши предложения:

Предложение за промяна на Закона за кадастъра и имотния регистър:

В чл. 28, ал. 1, след думата “изработват”, се добавя текстът “и излагат за разглеждане,”.

Консолидирана версия на предложения за промяна текст:
“Чл. 28. (1) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) Кадастралната карта и кадастралните регистри се изработват и излагат за разглеждане, в цифров, графичен и писмен вид и се поддържат в цифров вид.”

Предложение за изменение и допълнение на Наредба № РД–02–20-5 от 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри:

В чл. 4, ал. 1, изречение “второ”, съюзът “или”, се заменя със съюза “и”.
Към чл. 4, ал. 1, се добавя ново изречение “трето”, със следния текст: “В случаите, в които се засягат имоти, публична собственост, кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти, се излагат на общодостъпна платформа с безплатно ползване, което е част от процедурата по обявяване на проекта.”.

Консолидирана версия на предложения за промяна текст:
“Чл. 4. (1) Данните от кадастъра се създават, съхраняват и поддържат в цифров вид. Кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти се създават в цифров, графичен и писмен вид и се поддържат в цифров вид. Кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти се излагат за разглеждане от заинтересованите лица в цифров или и писмен вид. В случаите, в които се засягат имоти, публична собственост, кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти, се излагат на общодостъпна платформа с безплатно ползване, което е част от процедурата по обявяване на проекта.

Мотиви: Цялостната концепцията на българското законодателство, се крепи върху разделението на властите, ефективният граждански контрол, прозрачността на управлението, защита на собствеността и защита на правата на гражданите. Същите цели преследва и законодателството, свързано със създаването и поддържането на КККР. Независимо от стремежа към постигане на посочените цели, обаче, в предложените за промяна текстове, има включена възможност за заобикаляне на целта на закона. Тази възможност, умело се използва от някои служители в някои от Службите по геодезия, картография и кадастър. Има много примери, в които е отказано предоставяне на цифрови данни за имотни граници по обявени преписки за изменение на КККР. От друга страна, няма как заинтересуваните лица да установят верността на обявената им кадастрална карта само от графични материали, при наличие на груби грешки, като грешни абсолютни координати, когато се запазва относителното разположение на елементите на кадастъра. Няма как да се установи и грешка, малко над допустимата, без да се ползва цифровия модел. С предложените промени, ще се намали в голяма степен възможността от злоупотреба със служебно положение и нанасяне в КККР на имоти изключителна държавна собственост като частна собственост, какъвто пример има във Варна.
Всички тези проблеми и злоупотреби, до голяма степен, ще бъдат парирани с предложените промени. Последните, могат да бъдат реализирани в два етапа - първо с промяна на Наредба № РД–02–20-5 от 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, което няма да противоречи, а само ще допълни и конкретизира закона, а след това и с промяна на Закона за кадастъра и имотния регистър, което ще отхвърли възможността за произволно тълкуване.
Господин Министър, всички собственици и носителите на ограничени вещни права, както и всички граждани, когато се засягат имоти публична собственост, имат право да се запознаят с оригинала на плана. А оригиналът е в цифров вид. Всеки отказ от предоставяне на тази информация, е сериозно нарушаване на правата на гражданите и допринася за въвеждането им в заблуждение и внасяне на грешки в кадастралната карта.

Надяваме се на положително становище и бърза реакция от Ваша страна. При положително становище, моля да дадете инструкции за предварително изпълнение на тези текстове, доколкото не противоречат на действащата в момента нормативна уредба.


С уважение:
инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България
гр. Варна, 23 февруари 2018 г.

сряда, 21 февруари 2018 г.

Предложихме промени в Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № РД–02–20-5 от 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, в частта си за установяване на облекчен ред за съгласуване на подробни устройствени планове.КГБ - знак5.jpg

КАМАРА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ


Електронен адрес: www.geodezisti.net
Моб. тел.: +359 (88) 8240587
Електронна поща: imagebg@gmail.com

Изходящ № 77 от 21 февруари 2018 г.


ДО
МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТОСТАНОВИЩЕ

от инж. Йоан Крикор Каратерзиян
председател на управителния съвет на Камарата на геодезистите в България
адрес: 9002 Варна, ул. Ген. Паренсов № 3, вх.В, ап.67;
моб.тел.: +359 88 8240587; e-mail: imagebg@gmail.com

Относно: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД–02–20-5 от 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри от 23 януари 2018 г. 

Уважаеми господин Нанков, 


Направеното предложение за изменение на Наредба № РД–02–20-5 от 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, в частта си за установяване на облекчен ред за съгласуване на подробни устройствени планове за национални обекти по смисъла на Закона за държавната собственост, за обекти с национално значение и за общински обекти с първостепенно значение по смисъла на Закона за устройство на територията, и за обекти, финансирани изцяло или частично от фондове на Европейския съюз, въвежда двоен стандарт в извършването на административното обслужване. Напълно сме наясно, както с нормативната уредба, така и с практиката по прилагането на ЗКИР и свързаните с него подзаконови нормативни актове от страна на административните органи. Свидетели сме, обаче, на превратно тълкуване на чл. 65 от страна на началника на СГКК - Варна, което се изразява в изискване от останалите органи на изпълнителната власт да изискват от своя страна издаване на удостоверение за приемане на проект за изменение на КККР в случаи, в които с подробният устройствен план не се изменят граници на поземлените имоти. Това налага установяването на правилата описани в § 8 от ПЗР на проекта като общи правила, при всички случаи на изпълнение на изискванията на чл. 65 от наредбата, а не само за определени обекти. 


В този смисъл, Ви предлагаме следните два варианта на конкретни предложения за промяна на обнародвания проект: 

Вариант 1:
1. § 4 от проекта, се премахва.
2. В § 8 от ПЗР на проекта, основният текст придобива следния вид:
“§ 8. За съгласуване по реда на чл. 128, ал. 6 от Закона за устройство на територията на подробен устройствен план, се прилага следният ред:”
3. Добавя се нов § 8а със следния текст:
“§ 8а. Започнати производства, се довършват по реда на тази наредба”.

Вариант 2:
1. § 4 от проекта, придобива следния вид:
“В чл. 65, ал. 2 изречение първо се изменя така:
“Подробни устройствени планове по предходната алинея, се съгласуват от службата по геодезия, картография и кадастър преди одобряването им, единствено и само относно верността и актуалността на кадастралната карта, послужила като основа за изработване на подробният устройствен план.””.
2. Предложеният текст на § 8 от ПЗР на проекта, се премахва и се заменя със следния текст:
“§ 8. Започнати производства, се довършват по реда на тази наредба”.

Мотиви: Както от текста на чл. 65 от Наредбата, така и от дадените ни указания от Изпълнителния директор на АГКК, справката за отразяване на становища към проекта за изменение на същата наредба от 12 април 2017 г. и отговорите на всички устни запитвания, правени до АГКК, е ясно, че “съгласуването от СГКК се изразява единствено и само относно верността и актуалността на КККР, послужили като основа за изработване на ПУП” Тъй като наредбата не се разбира и изпълнява така, както е написана, явно се налага тълкуването ѝ, направено в § 8 от ПЗР на проекта. От друга страна, не е допустимо въвеждане на двойни стандарти, при положение, че ако се спазват точно нормативните изисквания, удостоверението за съгласуване ще бъде издадено за не повече от 1 час, включително администрирането на преписката. Това е само техническа съпоставка на графични данни, която може да бъде извършвана и машинно, с отдалечен достъп.

В допълнение, предлагаме да се укаже изрично и начин на завършване на започнатите административни производства, свързани с предложените в проекта изменения.


С уважение:
инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България
гр. Варна, 21 февруари 2018 г.

понеделник, 5 февруари 2018 г.

Изразихме своето становище по част от подготвяните изменения в Наредба № 4/2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.


КГБ - знак5.jpg

КАМАРА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ


Електронен адрес: www.geodezisti.net
Моб. тел.: +359 (88) 8240587
Електронна поща: imagebg@gmail.com

Изходящ № 76 от 5 февруари 2018 г.

ДО
МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И СТРОИТЕЛСТВОТО

СТАНОВИЩЕ
от инж. Йоан Крикор Каратерзиян
председател на управителния съвет на Камарата на геодезистите в България
адрес: 9002 Варна, ул. Ген. Паренсов № 3, вх.В, ап.67;
моб.тел.: +359 88 8240587; e-mail: imagebg@gmail.com

Относно:
Предстоящи изменения в Наредба № 4/2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.
Уважаеми господин Нанков,

Изразяваме своето положително отношение към желанието Ви да извършите необходими промени в нормативната уредба, които да облекчат инвестиционния процес. Сигурни сме в добрите намерения, с които извършвате тези промени. Не можем да не Ви обърнем внимание, обаче, че в процеса на промяна на нормативната уредба, трябва да се съблюдават всички аспекти на материята – от обучение на заетите в инвестиционния процес до установяване на завършването на инвестиционния процес. В тази връзка, води недоумение преплитането на теми и отговорности в предложените и дискутираните промени на Наредба № 4/2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. От позиция на придобитите, държавно признати знания и умения в областта на геодезията и кадастъра, с които разполага всеки един от нас, Ви напомняме, че получените знания и умение, придобити в курса на обучение, които поддържаме на високо ниво чрез обучение и практика през целия си трудов стаж, гарантират и високото ниво на геодезичната продукция. Качественото изработване на същите тези проекти, гарантира безаварийното функциониране на резултата от инвестиционната дейност. Ако трябва да влезем в конкретика, всяко едно решение в ситуационно и вертикално отношение на всеки инвестиционен процес, предмет на регулиране със Закона за устройство на територията, се нуждае от санкцията на геодезист с необходимата квалификация. Оставяйки проектирането на геодезичните дейности в ръцете на други специалисти, обричате бъдещите инвестиционни проекти на некачествено проектиране и опасна и енергоемка експлоатация. В същото време, давате сигнал на възложителите на инвестиционни проекти, че изработването на конкретните проекти от специалисти с недостатъчна квалификация в тази област, е приемливо, а на започващите образованието си – че не е нужно да обръщат нужното внимание при усвояването на материята.
Господин Нанков,
Настояваме да обърнете внимание на тези наши констатации и да не допускате изработване на каквито и да е проекти, установяващи бъдещото разположение в пространството на строежи и инженерни съоръжения, както и разместване на земни маси от други специалисти, освен геодезисти.
Моля, да не допускате принизяване на качеството на проектиране!

Изразяваме своята подкрепа към следните документи, касаещи предстоящите промени на Наредба № 4/2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти:
  1. Становище от доц. д-р инж. Руска Димитрова Динкова;
  2. Становище от инж. Милен Димиев - ИД Председател на КИГ;
  3. Становище от д-р инж. Иван Калчев - Председател на УС на СГЗБ, член на ФНТС и чл.кор. проф. д-р инж. Георги Милев - Почетен председател на СГЗБ;
  4. Становище от инж. Георги Григоров Чонов - управител на “Гео Чонов”ООД, гр. Русе;
  5. Предложения за допълнения и промени на Наредба № 4/2001 г. от доц. д-р инж. Руска Димитрова Динкова;
  6. Отворено писмо от инж. Николай Лев Главинчев - Председател на секция “Геодезия и приложна геодезия” към КИИП и член на УС на КИИП.
Надяваме се на диалог и разумен подход от Ваша страна.
С уважение:
инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България
гр. Варна, 5 февруари 2018 г.

Забележка: Връзка към посочените, както и други документи има на страницата на СГЗБ, член на ФНТС.