Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)
Показват се публикациите с етикет ЗУЧК. Показване на всички публикации
Показват се публикациите с етикет ЗУЧК. Показване на всички публикации

сряда, 2 юни 2021 г.

Министерството на туризма провежда процедура по възлагане на обществената поръчка за специализирани карти и регистри по ЗУЧК в противоречие на нормативната уредба, вместо същата да бъде възложена от компетентната АГКК

КГБ - знак5.jpg


КАМАРА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ


Адрес: 9002, гр. Варна, ул. Ген. Паренсов № 3, вх. В, ап. 67

Електронен адрес: www.geodezisti.net

Моб. тел.: +359 (88) 8240587

Електронна поща: imagebg@gmail.com

Регистрационен № СИГ-116 от 02.06.2021 г.ДО

МИНИСТЪРА НА ТУРИЗМА

tourism@tourism.government.bg


КОПИЕ:

МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

e-mrrb@mrrb.government.bg


КОПИЕ:

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯТА ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

aop@aop.bgСИГНАЛ

от инж. Йоан Крикор Каратерзиян

Председател на Управителния съвет на Камарата на геодезистите в БългарияОтносно:

Обществена поръчка № 05024-2021-0010: „Подпомагане на Министерство на туризма за обезпечаване на дейностите по изработване на проекти за изменение на специализираните карти на морските плажове, проекти за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри и проекти за изменение на границите на охранителни зони "А" и "Б" по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК)“


Уважаема госпожо Балтова,

На 20 апр 2021 г., беше публикувана обществена поръчка с горепосочения предмет и възложител министърът на туризма. Дейността, която се възлага е изключително отговорна и неотложна, предвид зачестилите незаконосъобразни действия на собственици на имоти в близост и върху Морските плажове, както и на концесионерите им. Това предполага много стриктно да бъде спазена нормативната уредба по отношение на възлагането на специализираните карти и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от ЗУЧК.

В тази връзка Ви уведомяваме, че Министерството на туризма провежда процедура по възлагане на обществената поръчка в противоречие на нормативната уредба. На основание чл. 22, ал. 2 от Наредба № 1 от 16 септември 2008 г. за създаването и поддържането на специализираните карти и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от закона за устройството на черноморското крайбрежие, обновяването на специализираните карти и регистри се възлага от Агенцията по геодезия, картография и кадастър на правоспособно лице по кадастър. Неслучайно, компетентността по възлагане на изработването на специализирани карти и регистри се води от административен орган, в чийто състав са включени компетентни специалисти. Възлагането на дейности по кадастъра от некомпетентен орган, какъвто в случая е Министерството на туризма, ще доведе до последващо отменяне на обществената поръчка, некачествено изпълнение и голямо забавяне на крайно належащите дейности

Предвид изложеното, моля да отмените обществената поръчка и да уведомите изпълнителния директор на АГКК за неотложността на обновяването на данните за всички създадени специализирани карти на обектите по чл. 2, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 от горепосочената наредба, с цел да предприеме незабавни действия по възлагане.

Надяваме се на бърза реакция от Ваша страна.

Моля, кореспонденцията по преписката да бъде извършвана по електронен път.С уважение, инж. Йоан Крикор Каратерзиян

Председател на Управителния съвет на

Камарата на геодезистите в България

гр. Варна, 02 юни 2021 г.


Отговорът на министъра на туризма г-жа Стела Балтова: Обръщам внимание на служителите, че ние сме специалисти в областта на кадастъра, устройството на територията и геодезията и номерът с прегазването на закона няма да мине!
Обърнахме внимание, че дейностите се ВЪЗЛАГАТ от АГКК, съгласно чл. 22, ал. 2 от Наредбата, а министърът на туризма отговаря, че ЗАЯВЯВА изменението, съгласно чл. 23, ал. 2, т. 1 от същата Наредба... 

Кому са нужни тези манипулации? Ние искаме единствено да се спазват правилата!

Ето извадките от сигнала и наредбата:четвъртък, 8 април 2021 г.

Внесохме становище по проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, публикуван на 26 март 2021 г.


КГБ - знак5.jpg


КАМАРА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ


Адрес: 9002, гр. Варна, ул. Ген. Паренсов № 3, вх. В, ап. 67

Електронен адрес: www.geodezisti.net

Моб. тел.: +359 (88) 8240587

Електронна поща: imagebg@gmail.com

Регистрационен № СТ-114 от 08.04.2021 г.


ДО

МИНИСТЪРА НА ТУРИЗМА


ДО

МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТОСТАНОВИЩЕ

от инж. Йоан Крикор Каратерзиян

Председател на Управителния съвет на Камарата на геодезистите в БългарияУважаема госпожо Николова,

Уважаема госпожо Аврамова,

В продължение на дългите години експлоатация на Българското Черноморие (в някои случаи вандалска), продължиха опитите, както на централната изпълнителна власт, така и на законодателя, да дефинира понятието “Морски плаж” и санкционира неразумното му използване. Едновременно с това, обаче, същите тези власти се опитаха да ограничат реалното опазване на този невъзстановим ресурс, изключително важен за поколенията, идващи след нас.

Опитите с административни похвати да се увеличи административната тежест за провеждане на формалната процедура по регистриране на Морските плажове в кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР), започнаха с допълването на ал. 10 към чл. 6 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК) с § 1 от ЗИДЗУЧК (ДВ, бр. 40 от 13.05.2014 г.). С тази норма се вмени задължение на министъра на регионалното развитие и благоустройството на заявява отразяването на Морските плажове в КККР. Апропо, заявлението се подава писмено до началника на съответната служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК), която е на подчинение на заявителя (т.е. министъра). Тази процедура беше допълнително усложнена със замяната на единия министър с друг – този на туризма, с § 1 от ЗИДЗУЧК (ДВ, бр. 20 от 15.03.2016 г.). Позовавайки се на това си задължение, например, министърът на туризма заяви отразяването на морските плажове, попадащи на територията на СГКК – Бургас, на което пък, началника на службата отговори, че иска от министъра да конкретизира тези плажове. Това е един от примерите, които показват, колко неразумна е тази конструкция на административното производство, при положение, че става въпрос за територии, които са изключителна държавна собственост, съобразно географското си местоположение и наличието на “пясък, чакъл и други седиментни или скални образувания”, съгласно Конституцията на Република България (КРБ) и ЗУЧК.  Очевидно, администрацията на министъра на туризма няма фактическата компетентност да установи наличието на Морски плаж в специализираните карти или на място. Поради това не е обосновано на министъра на туризма да се вменява и юридическата компетентност за това.

Въз основа на горепосочените мотиви, както и в съответствие с целта на законопроекта, а именно “прецизиране и допълване на действащите разпоредби на чл. 6, ал. 10…  от ЗУЧК във връзка с управлението на морските плажове”, даваме следните конкретни предложения:

 1. Да се отмени ал. 10 от чл. 6 на ЗУЧК.

 2. В преходните и заключителните разпоредби да се добави нов § 4а със следния текст: “В Закона за кадастъра и имотния регистър се добавя нов чл 52, със следния текст: “Чл. 52а. Службата по геодезия, картография и кадастър по местонахождение на имота, отразява служебно в кадастралната карта и кадастралните регистри територията на Морските плажове в едноседмичен срок от приемане на съответната специализирана карта по чл. 6, ал. 7 от Закона за устройство на черноморското крайбрежие.”

Имаме и конкретни забележки към оценката за въздействие на проекта, а именно:

 1. В “Проблем 1”, б. “а” е описано, че не е ясно за кои обекти министърът на туризма следва да упражни правомощието си по чл. 6, ал. 10 от ЗУЧК. Това не отговаря на истината, тъй като систематичното място на нормата в чл. 6, указва, че става въпрос именно за Морските плажове.

 2. В “Цел 1” е указано, че се цели правилното прилагане на нормата на чл. 6, ал. 10 от ЗУЧК. В по-горе описаните мотиви, както и от практиката на администрацията на изпълнителната власт до сега, става ясно, че проблемът е в изкуственото разделяне на административната процедура в две министерства, като едното от тях няма фактическата компетентност по проблема.

 3. Към т. “3. Заинтересовани страни”, трябва да се

  1. добави министърът на регионалното развитие и благоустройството, поради неговата компетентност да упражнява ръководство и контрол по цялостната дейност във връзка с кадастъра, геодезията и картографията и

  2. т. “3.6. Посетители на морски плажове” да се промени на всички граждани на Република България, поради това, че всеки един гражданин на страната притежава част морските плажове, а те са и национално богатство.

 4. По т. “4. Варианти на действие. Анализ на въздействията”, както при “Вариант 1 “Без действие””, така и при “Вариант 2 “Приемане на ЗИДЗУЧК””, няма да има положително въздействие. Само ще се даде допълнително разяснение на министъра на туризма, което може да се даде и под формата на методически указания.

 5. По т. “5. Сравняване на вариантите”, също промяната в чл. 6, ал. 10 от ЗУЧК не може да се определи като “Висока” и не би трябвало да се включва в една графа с измененията на следващите текстове. Причините са описани в предходните точки.

 6. По т. “6.4. По какъв начин препоръчителният вариант въздейства върху микро-, малките и средните предприятия (МСП) (включително по отделните проблеми)?”. По “Проблем 1”, неправилно е отразено, че “Актът не въздейства върху микро, малките и средни предприятия”. Затвърждаването на участието на министъра н туризма в процедурата допълнително препятства отразяването на морските плажове в КККР. С това се дава възможност за лесно заобикаляне на Конституцията на Република България и съответно нанасяне на множество удари върху дребния бизнес, като се дава възможност, от природните ресурси да се възползват ограничен брой хора, близки до властта.

 7. Към т. “6.5. Потенциални рискове от прилагането на препоръчителния вариант (включително по отделните проблеми)” трябва да се добавят мотивите, които посочваме в предходната точка.

Моля да се съобразите с направените от нас предложения.

Моля да публикувате проектите на нормативни актове в свободен машинно четим формат.

Моля да публикувате и консолидираните версии на проектите на нормативни актове.


Предварително Ви благодаря за отделеното време и внимание!
С уважение:

инж. Йоан Крикор Каратерзиян

Председател на Управителния съвет на

Камарата на геодезистите в България

гр. Варна, 19 март 2021 г.