Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

четвъртък, 28 ноември 2019 г.

Определяме проведените “публично обсъждане" на ИПГВР на град Варна, 2014 – 2020 г.” и “публично обсъждане на актуализация на Общински план за развитие (ОПР) на Община Варна 2014-2020 г.” за нелегитимни.

КГБ - знак5.jpg

КАМАРА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ


Електронен адрес: www.geodezisti.net
Моб. тел.: +359 (88) 8240587
Електронна поща: imagebg@gmail.com

Регистрационен № СТ-103 от 27.11.2019 г.


ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА ВАРНА

КОПИЕ:
МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

КОПИЕ:
ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА
ОБЛАСТ ВАРНА

КОПИЕ:
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВАРНАСТАНОВИЩЕ

от инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на Управителния съвет на Камарата на геодезистите в България


Относно: Изменение на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Варна, 2014 – 2020 г. и актуализация на Общински план за развитие на Община Варна 2014-2020 г.


Определяме проведеното “публично обсъждане във връзка с изменение на Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на град Варна, 2014 – 2020 г.” и “публично обсъждане на актуализация на Общински план за развитие (ОПР) на Община Варна 2014-2020 г.” за нелегитимни, поради следните съществени причини:

 1. Обсъждането на ИПГВР беше обявено единствено на официалната електронна страница на Община Варна. Обявата беше “скрита” като документ в PDF-формат в секция “ИПГР  –  гр. Варна”, вместо да е публикувана като текст в секция “Обяви и съобщения”. Информацията от последната се изпраща и чрез автоматично електронно съобщение при наличен абонамент.
 2. Обявата по т. 1 беше публикувана на 18 ноември т.г. (8 календарни дни преди събитието) и не беше разгласена по друг начин.
 3. Презентация за обществено обсъждане на изменение на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Варна, 2014 – 2020 г.” е публикувана едва на 25 ноември т.г. (по-малко от 1 ден преди събитието).
 4. Обсъждането на ОПР беше обявено единствено на официалната електронна страница на Община Варна и като каре във вестник “Черно море”, бр. 218/18.11.2019 г. Обявата беше “скрита” като документ в PDF-формат в секция “Общински план за развитие на Община Варна за периода 2014-2020 г.”, която е достъпна, както следва: “Начало » Програми и проекти » Общински план за развитие » Общински план за развитие на Община Варна за периода 2014-2020 г.”, вместо да е публикувана като текст в секция “Обяви и съобщения”. Информацията от последната се изпраща и чрез автоматично електронно съобщение при наличен абонамент. Твърдението, че обява за събитието е публикувано и в електронния сайт “Днес+” не отговаря на истината, тъй като там се съдържа информация за това, че “На 26.11.2019 год. от 17,00 часа в зала №12 на Младежки дом – Варна ще се проведе обществено обсъждане във връзка с проектно предложение “Изграждане на социални жилища за хора в неравностойно положение в град Варна””.
 5. Обявата по т. 4 беше публикувана на 18 ноември т.г. (8 календарни дни преди събитието).
 6. Презентация за обществено обсъждане на актуализация на Общински план за развитие на Община Варна 2014-2020 г.” е публикувана едва на 25 ноември т.г. (по-малко от 1 ден преди събитието).
 7. От одобряването на Общия устройствен план (ОУП) на община Варна през 2012 г. досега, Кметът на общината не е докладвал на Общинския съвет (ОС) за изпълнението му (чл. 127, ал. 9 от ЗУТ), а това е в пряка връзка с ИПГВР и ОПР (чл. 24 от ЗРР). За голяма част от предвидените паркове, все още не са издадени заповеди за допускане за изработване на Подробни устройствени планове (ПУП), които да послужат за основа на отчуждителни процедури и изграждане на зелената система на общината. Не се изпълняват ОУП в частта му на “Първостепенна улична мрежа и РПМ”, т.ч. и Генералният план за организация на движението, одобрен със Заповед № 1424/17.04.2018 г. на Кмета на община Варна.
Участието на гражданите в обсъждането и вземането на решения по значими за живота им въпроси е сред основните им права, въпреки слабата законова защита на това право. Все пак, то е признато на национално и на европейско ниво, а с начина на подготвяне и провеждане на посочените обсъждания, правата ни бяха грубо нарушени. Това е от голямо значение и поради факта, че през 2020 г., тези документи са предпоставка за изразходването на рекорден бюджет от около 500 000 000 лева. Отново ще се харчат наши пари и средства на останалите европейски данъкоплатци. Всяка неспазена процедура, ще рефлектира пряко върху демократичните устои на нашето общество, а от друга страна, ще направи още по възможна корупцията!


Настояваме, публичните обсъждания да бъдат повторени и да се даде достатъчно време за подготовка, като преди това бъдат публикувани и всички материали, послужили за изработването на предложенията.

Освен всичко посочено, наред с добрите предложения, на пръв поглед прави впечатление, че се набляга на строителството в паркове и градини, вместо създаването на близка до естествената природна среда в местата за отдих. Не се отделя достатъчно внимание на зелените коридори и допълващото зелената система озеленяване – улично и в частните имоти.
С подробни устройствени планове в зони, предвидени за паркове и градини, се предвижда строителство на обществени сгради и спортни съоръжения за активен спорт, което е недопустимо, съгласно закона правилата за прилагане на ОУП.
Продължава се строителството върху морски плаж – изключителна държавна собственост.
Набляга се върху използването на публичната собственост, преимуществено в частна полза.
Не се изпълняват набелязаните мерки за “намаляване на автомобилния трафик в централната част” на град Варна.
Избягва се темата за освобождаване на нови трасета за BRT-коридори за масовия градски транспорт.
Не се говори за поетапното ограничаване на скоростта на движение на автомобилите в града и заедно с това - обособяване на нови пешеходни зони.
Необходимо е да се намали височината и интензивността на застрояване в централна градска част и зоните, в които има голям обществен интерес за това.
Така необходимото от десетилетия изработване на нови нивелетни планове на уличната мрежа и нови схеми за съоръженията на техническата инфраструктура, също не е в приоритетите на властта и т.н.

В конкретика бихме могли да влезем, само след изпълнение на посочените по-горе изисквания. Надяваме се да изпълните не само буквата на закона, но и да се съобразите с духа, в който е написан.

С уважение:
инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на Управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България
гр. Варна, 27 ноември 2019 г.


Може да проследите и следните връзки, имащи отношение към обявяването на ИПГВР и ОПР:


"Общински план за развитие на Община Варна за периода 2014-2020 г." на електронната страница на Община Варна.

Обявата във в. "Черно море":
Източник: http://www.chernomore.bg/media/newspaper/2019-11-18.pdf

Материалът в сайта "Днес+":
Източник: http://www.dnesplus.bg/News.aspx?n=910479&fbclid=IwAR2Up5DP6sFmtrLWF-kFwbIOp182h3Ij25AQp0NRHc-qoBZNMtO6I84reX8

понеделник, 15 юли 2019 г.

Семинар по проблемите на устройственото планиране и кадастъра

КАМАРАТА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ
и
“ИМИДЖ” ЕООД
ГЕОДЕЗИЯ, КАДАСТЪР, УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ

ОРГАНИЗИРАТ

Семинар по проблемите на устройственото планиране и кадастъра

Семинарът ще се проведе от 9:30 до 16:30 часа на 26 юли 2019 г., в Конферентната зала на Модус хотел, находящ се в гр. Варна, ул. Стефан Стамболов № 46 (ъгълът на бул. Приморски и ул. Стефан Стамболов, до Морската градина).

Лектори:

д-р инж. Николай Найденов  – специалист в областта на картографията, устройственото планиране, географските информационни системи, обучението и др. 

1. Представяне на ГИС с отворен лиценз.
2. Отворени данни - същност, формати, източници, практика.
3. Добри практики в Общинското предприятие "Софпроект-ОГП" - данни, анализи планиране.

инж. Йоан Каратерзиян  – специалист в областта на геодезията, кадастъра, устройственото планиране, административното обслужване и др.


1. Публичните регистри и архивът на одобрените устройствени планове и измененията им.
2. Преместваеми обекти.
3. Набавяне на данни за изработване на подробни устройствени планове.
4. Служебно изменение на плановете по § 8, ал. 1 от ПР на ЗУТ.

петък, 21 юни 2019 г.

Наредба за съдържанието, условията и реда за създаване и поддържане на специализирани карти и регистри за електронни съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях физическа инфраструктура - обществена консултация.


Консултацията приключва на 22 юли 2019 г.

Неприятното е, че същата е разработена от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, а не съвместно с Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Освен това, посочената сфера на действие е "Наука и технологии", а не "Регионална политика". Така, че трябва да бъдем много внимателни, за да не се чудим после, какво и как е станало. Нищо не става без нашето действие или бездействие.
Моля, бъдете активни!

Може да изтеглите:
Проект на Наредба по чл. 57, ал. 2, ЗЕСМФИ.docx
Мотиви към Наредба по чл. 57, ал. 2, ЗЕСМФИ.doc

четвъртък, 13 юни 2019 г.

Паркът парк ли е? Един резонен въпрос за "Борисовата градина"...

Има много случаи, в които устройственото планиране се използва като инструмент за въвеждане в заблуждение на гражданите и драстично влошаване на качеството на живот!
Фрапиращи примери за това са Аспаруховият парк и т.нар. "Рибарско пристанище" в местност "Карантината" във Варна, строежите в местностите "Алепу" и "Арапя", нереализиралите се засега строежи на "Корал" и "Силистар" и много други. Болни амбиции и нездрави "икономически" интереси, които обаче не почиват на икономическата логика за дългосрочно устойчиво развитие на регионите, а на стремежа за еднократна печалба за сметка на дългосрочното благосъстояние на населението и развитието на туризма, се опитват за узурпират и инструментите за проектиране на урбанизираните територии. Явно, хората, провеждащи такава политика, нямат представа как се печели от запазване и умножаване на природното богатство, от създаденото през вековете културно наследство, от средата, в която вирее изкуството. Може би, трябва да им се каже, че видимо е и естествено красивото. Видими са и вписаните в средата, а не отписаните от нея нови сгради и съоръжения...
Въпреки всеобщото мнение, ще отбележа, че нормативната ни уредба по отношение на кадастъра и устройственото планиране, все още не е толкова лоша, въпреки все по-успешните опити напоследък да стане такава. Но добри или не толкова добри, законите трябва да се спазват, защото Законът прави от една територия държава и от група хора народ! Забравяйки това, управниците ни бавно и неусетно, разрушават доверието в институциите. Това, от своя страна води  до разграждане на самото общество и капсулирането му в отделни маргинализирани групи.
Заради описаното по-горе, както и заради конкретни липси и пропуски в процедурата и проектите на Подробния устройствен план на "Борисова градина", сме длъжни да изразим следното становище:КГБ - знак5.jpg

КАМАРА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ


Електронен адрес: www.geodezisti.net
Моб. тел.: +359 (88) 8240587
Електронна поща: imagebg@gmail.com

Регистрационен № СТ-101 от 13.06.2019 г.

ДО МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО ДО СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДО КМЕТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДО КМЕТА НА РАЙОН “СРЕДЕЦ” СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДО КМЕТА НА РАЙОН “ИЗГРЕВ” СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДО КМЕТА НА РАЙОН “ЛОЗЕНЕЦ” СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДО ЗАИНТЕРЕСУВАНИТЕ МЕДИИ

СТАНОВИЩЕ
от инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на Управителния съвет на Камарата на геодезистите в България
адрес: 9002 Варна, ул. Ген. Паренсов № 3, вх.В, ап.67;
моб.тел.: +359 88 8240587; e-mail: imagebg@gmail.com

Относно: Проект за Подробен устройствен план (ПУП) на Парк „Борисова градина“, Столична община.

Уважаеми госпожи, госпожици и господа,
В качеството ни на специалисти в областта на устройственото планиране, кадастъра и геодезията, изразяваме своето несъгласие по отношение на процедирането и съдържанието на Подробния устройствен план на Парк “Борисова градина”.
Напоследък наблюдаваме случаи, в които устройственото планиране се използва като инструмент за въвеждане в заблуждение на гражданите и драстично влошаване на качеството на живот!
За да не се случи това с и “Борисовата градина” в София, както и за да помогнем този план да “гарантира устойчиво развитие и благоприятни условия за живеене, труд и отдих на населението” (чл. 1, ал. 1 от ЗУТ), правим следните конкретни възражения:

1. Не е спазен Законът за устройство на територията (ЗУТ) по отношение на процедурата по извършване на обществено обсъждане на ПУП (чл. 127, ал. 1 във връзка с чл. 62а, ал. 3 от ЗУТ), а именно:
   - В обявленията за обществено обсъждане не е посочено основанието, произтичащо от закона.
   - Обсъждания не са организирани и проведени във всички райони на града. Законът изисква този начин на провеждане, за да може всички граждани да са сравнително равноотдалечени от мястото на провеждане на мероприятието. Освен това, озеленените площи са под особен вид закрила, поради голямата им необходимост и ефектът, който произвеждат върху всички жители на съответния град, а не само на жителите на съответния район. В този смисъл, е недопустимо уведомяването само на жителите на районите, на територията, на която попада паркът и провеждането на събранието на едно място в един от районите.
Всъщност, проведената на 05.06.2019 г. дискусия не беше обществено обсъждане по смисъла на закона.

2. Към документацията не е представен административен акт, с който е допуснато изработването на плана.

3. Никъде в предшестващата документация не е упоменато, че проектирането на ПУП ще бъде двуфазно  –  предварителен и окончателен проект. Това е от съществено значение, защото при двуфазно проектиране, административният орган, има възможност, след приемане на предварителния проект да разреши процедирането и приемането на план-извадки от предварителния проект на ПУП, на основание чл. 133 от ЗУТ. Тези проекти не подлежат на граждански контрол. Възражения срещу тях, ще могат да бъдат подавани единствено от пряко засегнатите лица. Това ще ограничи изцяло възможността за граждански контрол върху действията на административния орган.

4. От разискванията на срещата с граждани, проведена на 5 юни 2019 г. стана ясно, че има несъответствие в данните, предоставени от общинската администрация по отношение на собствеността на имотите, засегнати от разработката и отразените в кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР). Това е съществен недостатък, тъй като има голямо значение по отношение на предвижданията на плана и преценяването му от страна на неговата целесъобразност. Освен това, би следвало да се обсъдят няколко варианта на законосъобразни решения, за да може административния орган в лицето на общинския експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ), действащ в условията на оперативна самостоятелност да избере най-доброто и най-изгодното решение, удовлетворяващо обществения интерес и едновременно с това, защитаващо частната собственост.

5. Много груба грешка, с огромни и трайни неблагоприятни последици по отношение на устройството на територията на парка и околните пространства, ще окаже недопустимото по закон обединяване на няколко зони и терени в един урегулиран поземлен имот (УПИ). Освен грубото нарушаване на закона, това дава възможност за незаконно завишаване на показателите за застрояване на част от този имот. Този ефект наблюдаваме в УПИ I “За парк, за спорт и атракции, културен център и техническа инфраструктура” от кв. 8.

6. С плана се определя недопустимо по закон конкретно предназначение в зона, определена с ОУП за парк. Според ЗУТ, конкретното предназначение в зона “Зп” може да бъде само “За парк”. Тези имоти се устройват и опазват като защитени територии. В тях може да се предвижда само застрояване, необходимо за мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура (в т.ч. и тоалетни), обслужващи озеленените площи; поддържане на зелената система; открити обекти за спортни или културни дейности; площадки за игра; преместваеми обекти; монументално-декоративни, информационни и рекламни елементи и мемориални места и обекти.
Това са само част от забележките ни към представените материали. При провеждане на законоустановени процедури и след представяне на проектите в нормативно установената им форма, отново ще изразим своето становище. При желание от Ваша страна, ще помогнем при изработването и процедирането на плана. Имаме знанията и възможността за това.
Изискваме установяване на добри практики в областта на устройственото планиране, които ще ни гарантират приветлива, удобна и безопасна градска среда! Нарушаването на закона води до разрушаване на доверието в институциите, а от там  –  до разграждане на самото общество и капсулирането му в отделни маргинализирани групи.
Законът прави от една територия държава и от група хора народ! Отнасяйте се към него с необходимото уважение и той ще Ви отвърне с доверието на гражданите!

С уважение: инж. Йоан Крикор Каратерзиян Председател на Управителния съвет на Камарата на геодезистите в България гр. Варна, 13 юни 2019 г.

вторник, 11 юни 2019 г.

Властта няма намерение да изпълнява задълженията си към изключителната държавна собственост с грижата на добър стопанин!

Поради това, че не виждаме воля в управниците ни да се отнасят с към Българската природа с грижата на добър стопанин, изпратихме отново нашите искания за установяване на нормите на нормалната правова държава в законите.
Напомням, че становището ни към Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗИДЗУЧК), със сигнатура 902-01-8 и вносител Министерския съвет, постъпил на 26 февруари 2019 г., не получи необходимото внимание и реакция от страна на 44-то Народно събрание... Същото може да намерите тук.
Затова се принудихме да изпратим още едно, чийто текст прилагам по-долу:


КГБ - знак5.jpg

КАМАРА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ


Електронен адрес: www.geodezisti.net
Моб. тел.: +359 (88) 8240587
Електронна поща: imagebg@gmail.com

Регистрационен № СТ-100-1 от 11.06.2019 г.

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА ПО
РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА,
БЛАГОУСТРОЙСТВО И МЕСТНО
САМОУПРАВЛЕНИЕ КЪМ 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ КОПИЕ: МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


СТАНОВИЩЕ
от инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на Управителния съвет на Камарата на геодезистите в България

Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, със сигнатура 902-01-8 и вносител Министерския съвет, постъпил на 26 февруари 2019 г.
Уважаеми господин Веселинов,
Намираме се в абсурдната ситуация, вместо със своите придобити знания и усвоени умения да надграждаме вече създаденото, да защитаваме всеки ден рушащата се Българска природа, незаконно узурпираната територия на Българската държава, деградиращото, заради неглижирането на справедливите му искания общество на будни Българи!
Намираме се в ненормалната роля на обвинители без право да внасят обвинения, защото чиновниците, които имат тези права нехаят за задълженията си!
Обръщаме Ви внимание, че директните нарушения на Конституцията на Република България са средство за печалба на мафиотски групи и причина за бягство от Родината за нормалните работливи граждани.
За да СПРЕМ това, ИЗИСКВАМЕ:
- да се обнародват всички актове на изпълнителната власт, включително схемите за разполагане на преместваеми обекти;
- да се отразят всички съществуващи морски плажове, включително дюните, по смисъла на закона;
- да се отчуждят всички имоти, които са изключителна държавна собственост;
- използването на плажната ивица за стопанска дейност да бъде предшествано от обществено обсъждане, по аналогия с чл. 62а, ал. 3 от ЗУТ;
- валидността на схемите за разполагане на преместваеми обекти да не бъде по-дълъг от 5 години, предвид възможността за концесии със срок от няколко десетки години;
- да се даде възможност за налагане на принудителни мерки за преустановяване на незаконни действия по Българското Черноморие;
- опазването на дюните на територията на Република България и Европейския съюз да залегне като задължително условие в закона.

Предложените в закона промени не могат да защитят Българското Черноморие! Затова настояваме, на основание чл. 85 от ПОДНС да предложите на народните представители да върнат законопроекта на вносителя, за да бъде изработен нов ЗИДЗУЧК, който да вземе под внимание становищата, постъпили при процедирането на настоящия в Народното събрание, които са в синхрон с текстовете и духа на Конституцията на Република България.

С уважение:
инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на Управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България
гр. Варна, 11 юни 2019 г.

понеделник, 15 април 2019 г.

Кадастралната карта и кадастралните регистри на 11-и подрайон, гр. Варна е одобрена. Същата не подлежи на обжалване, но на 15 април 2019 г., все още не е публикувана...

След дълги години очакване, множество подадени сигнали и дадени ни обещания от властта, кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на 11-и подрайон на град Варна е одобрена! Сега, въпросът е в пълнотата и качеството ѝ. И не на последно място – защо беше необходимо това забавяне? Умишлено ли беше? Забележете, че КККР е ПРИЕТА ПРЕДИ 10 ГОДИНИ!

11-и подрайон е един от най-бързо развиващите се централни райони на Варна, с големи жилищни блокове и К инт. = 5, съгласно предвижданията на Общия устройствен план! КККР е приета през 2009 г. и е одобрена през 2019 г.

Уважаеми граждани, моля прегледайте внимателно публикуваната информация и поискайте отстраняването на грешките или непълнотите, ако откриете такива. Възползвайте се от възможността, Службата по геодезия, картография и кадастър – Варна да ги отстрани за своя сметка или за сметка на изпълнителя.
Имайте предвид, че заповедта за одобряване на КККР НЕ ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ!

За съжаление, в началото на работния ден на 15 април 2019 г., кадастралната карта все още не е публикувана... По този начин, нито правоспособните лица могат да работят, нито гражданите могат да ползват данните, които официално са влезли в законна сила!

Екранна снимка от официалната електронна страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
15 април 2019 г.

Агенция по геодезия, картография и кадастър, София
Държавен вестник, брой: 31, от 12.4.2019 г.
АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-18-194 от 27 март 2019 г.
На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на 11-и подрайон на административен район „Одесос“, гр. Варна, област Варна.
Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 2.04.2009 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – Варна.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗКИР.
Съгласно чл. 49, ал. 2 от ЗКИР кадастралната карта и кадастралните регистри не подлежат на обжалване.
Изпълнителен директор: В. Коритарова

Може да се запознаете и с тези материали:


Странният случай с издаването на скици... и всеки ли в България има право на труд?

P.S. Планът на 11-и подрайон, най-накрая е публикуван в КАИС. Това се случи в края на работното време на втория ден след влизането в сила на кадастралната карта и кадастралните регистри.

четвъртък, 11 април 2019 г.

Предстои да се даде възможност за обсебване на ползването, а впоследствие и придобиването на реално обособени части от "Аспарухов парк" във Варна!КГБ - знак5.jpg

КАМАРА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ


Електронен адрес: www.geodezisti.net
Моб. тел.: +359 (88) 8240587
Електронна поща: imagebg@gmail.com
Регистрационен № СИ-93-6 от 10.04.2019 г.


ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВАРНА


ДО
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВАРНА


ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА ВАРНА


КОПИЕ:
МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО


КОПИЕ:
МИНИСТЪРА НА КУЛТУРАТА


КОПИЕ:
МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО


КОПИЕ:
ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА
ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ


КОПИЕ:
ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


КОПИЕ:
ВСИЧКИ МЕДИИ

ВЪЗРАЖЕНИЕ и СИГНАЛ
от инж. Йоан Крикор Каратерзиян
председател на Управителния съвет на Камарата на геодезистите в БългарияОтносно: Одобряване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) –
План за регулация и застрояване (ПРЗ) на „Аспарухов парк“, община Варна.


Уважаеми господин Балабанов,
Уважаеми госпожи, госпожици и господа общински съветници,
Уважаеми господин Портних


Възразяваме срещу одобряването на настоящия проект за Подробен устройствен план
(ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на „Аспарухов парк“, община Варна,
тъй като същият е изработен и процедиран в нарушение на закона, нарушавайки
основни постулати на правото и конкретни норми. Възразяваме и поради възможността
за обсебване на ползването, а впоследствие и придобиването на реално обособени
части от нашия парк!
Излагаме пред Вас една част от конкретните нарушения.

1. Наименованието на плана трябва да бъде „Подробен устройствен план – План за
регулация и застрояване за парк „Аспарухов парк“, съгласно изискванията на чл. 62 от
Закона за устройство на територията (ЗУТ).
2. Подробният устройствен план не е изработен върху актуална и вярна кадастрална
карта.
3. Не е извършено задължителното по закон обществено обсъждане, преди
разрешаването на изработване на ПУП. (Нарушен е чл. 62а, ал. 3 от ЗУТ.) Същото
задължително се провежда във всеки един от районите в градовете с районно деление.
4. Проектът за ПУП – ПРЗ не е публикуван в пълния му обем на интернет страницата
на община Варна в нормативно установения 10-дневен срок от обнародването на
обявлението за изработения проект за ПУП. (Нарушен е чл. 128, ал. 2 от ЗУТ.).
5. Не е отразен морският плаж в североизточния край на плана. Факт е и наличието на
дюни на мястото на новообразувания УПИ ІІІ “за обществено обслужване” от кв. 1.
6. Планът е изработен в противоречие с “Раздел XI. Устройство на озеленени и
залесени площи” към Глава трета от ЗУТ. В разрез със закона (чл. 62а, ал. 1 от ЗУТ), се
променя предназначението на големи територии от парка.
7. В нарушение на правилата за прилагане на ОУП, се обособяват терени и зони в
границите на зона „Зп“ по ОУП, които са различни от посочената.
8. Планът е изработен без план-схеми за вертикално планиране, водоснабдяване и
канализация, електроснабдяване и т.н.
9. Липсва паркоустройствен план. Няма ясна и цялостна визия за изграждането и
поддържането на парка. Показана е визия единствено за промяна на предназначението
на големи части от парка.
10. Липсва комуникационно-транспортен план.
11. В плана за регулация и в плана за застрояване не е отразена границата между
Черно море и Канал “Море – Езеро” – акваторията на Черно море.
12. В съседство на разработваната територия, не е отразен “Морски плаж
“Аспарухово” – 10135.PL.46”.
13. С плана се предлага образуването на имоти за т.нар. “Атракционни обекти”.
В същото време, не е ясно какво значение се влага в посоченото конкретно
предназначение. Предлага се и формирането на нов имот с конкретно предназначение
“за обществено обслужване” в паркова среда. Оцветяването на застроителнатата
съставка на плана е некоректно и заблуждаващо. Въвежда се нова неопределена зона,
без основание и в противоречие с ОУП на община Варна.
14. В територията на парка е обособен УПИ с конкретно предназначение
„Стопанско обслужване на парка и паркинг“, включително и зона за застрояване,
което не е допустимо, съгласно нормативната уредба.
15. В територията на парка е обособен УПИ с конкретно предназначение
„Информационен център“, включително и зона за застрояване, което не е допустимо,
съгласно нормативната уредба.
16. В територията на парка е обособен УПИ с конкретно предназначение
„Рибен ресторант“, включително и зона за застрояване, което не е допустимо,
съгласно нормативната уредба.
17. В територията на парка е обособен УПИ с конкретно предназначение „Рибарско
селище“, включително и зона за застрояване, което не е допустимо, съгласно
нормативната уредба.
18. Някои УПИ, неправомерно са ограничени с граница на промяна на режим на
устройство и застрояване.
19. Не е ясно, за кои поземлени имоти са отредени УПИ.
20. Не е изработена план-схема за разполагане на преместваеми обекти и рекламни
съоръжения.
21. Не са изработени правила за прилагане на плана.
22. Грешно е отразена границата на населеното място.
23. Урегулирани са имоти за застрояване с площ, по-малка от 5 ха, в противоречие на
ОУП.
24. Улица в парка, е отразена като събирателна. Предвидени са минималните широчини
на улиците, вместо да се установят оптималните.
25. Не са предвидени мерки за осигуряване на достъпна среда.
26. Не са спазени изискванията на Директора на РИОСВ – Варна.
27. Планът не е съгласуван с Министерството на културата.
28. Протоколът за приемане на ПУП – ПРЗ от ОЕСУТ е неясен и неверен.
29. Процедирането на плана е започнало преди обнародване на ЗУТ (Обн. ДВ. бр.1
от 2 Януари 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.), което прави издаването на
административен акт за неговото одобряване незаконосъобразно, по силата на
§ 6, ал. 3 от Преходните разпоредби на ЗУТ. (Вж. т. 1 от Доклада.)
30. Посоченото в Доклада писмо на ДИК – Варна от 1998 г. не може да е част от
документацията, поради това, че се отнася за друг план. В него се разглеждат
“петно за нов Манипулаторен пост”, който вече е изграден и конкретното му
местоположение е отразено в кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР).
Освен това, се коментира “изграждане на буна, яхтено пристанище и лодкостоянки”,
каквито в този план няма. Но в случай, че последните са били част от плана, то се
поставя въпросът, дали бъдещото пристанище в м. „Карантината“ е яхтено или рибарско
(според вече издаденото разрешение за строеж). (Вж. т. 2 от Доклада.)
31. Уверението, че “предложеният проект не нарушава целостта на археологическия
паметник – Аспарухов парк”, издадено през 1998 г. от Дирекция “Културно-историческо
наследство” – Варна до НИПК, не е актуално, тъй като изградената след 23.07.2012 г.
улица, се нарушава целостта на Аспаруховия вал в най-източната му част. (Вж. т. 3
от Доклада.)
32. Няма доказателства за съгласуване на проекта със специалистите на
Военноморските сили (ВМС). (Вж. т. 4 от Доклада.)
33. Становището на Областния управител на Област Варна от 1998 г. не е валидно,
поради причините, изразени в т. 2 от настоящото възражение. (Вж. т. 5 от Доклада.)
34. Становището от 1998 г. на „специалистите от Природонаучния музей – Варна –
Дирекция “Културно-историческо наследство“ не е валидно, поради причините, изразени
в т. 2 от настоящото възражение. Освен това, не е възможно с предложения проект да
се гарантира запазването на съществуващата растителност, тъй като същата не е
предмет на опазване в плана. (Вж. т. 6 от Доклада.)
35. Становището от 1998 г. на НИПК не е валидно и няма отношение към
предложения проект, както поради това, че е съгласуван „Паркоустройствен и
застроителен план за „Аспарухов парк“ – гр. Варна“, а не представеният от Кмета
на Община Варна „Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и
застрояване (ПРЗ) на „Аспарухов парк“, община Варна“, така и поради причините,
изразени в т. 2 от настоящото възражение. (Вж. т. 7 от Доклада.)
36. Становището от 1998 г. на „В и К“ ООД – Варна не е валидно, както поради това, че
проектът не е придружен от необходимите схеми за водоснабдяване и канализация,
така и поради причините, изразени в т. 2 от настоящото възражение. (Вж. т. 8 от
Доклада.)
37. Становището от 1998 г. на „В и К“ ООД – Варна не е валидно, както поради това, че
проектът не е придружен от необходимите схеми за водоснабдяване и канализация,
така и поради причините, изразени в т. 2 от настоящото възражение. (Вж. т. 8 от
Доклада.)
38. Становището от 1998 г. на Министъра на здравеопазването не е валидно, както
поради настъпилите промени в нормативната уредба, така и поради причините,
изразени в т. 2 от настоящото възражение. (Вж. т. 9 от Доклада.)
39. Становището от 1999 г. на Областния управител на Област Варна не е валидно,
поради множеството промени на нормативната уредба до този момент. Тук, обаче е
важно да се отбележи, че един факт не е променен и това е наличието на пясъчна дюна,
която е изключителна държавна собственост, заедно с плажната ивица, а в предложения
за одобряване проект попада в територия, предвидена за застрояване и други стопански
дейности. (Вж. т. 10 от Доклада.)
40. Становището на Министъра на културата от 2003 г. не е валидно, тъй като със
същото се съгласува „Паркоустройствен и застроителен план на „Аспарухов парк“,
гр. Варна“, а не представеният от Кмета на Община Варна „Подробен устройствен план
(ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на „Аспарухов парк“, община Варна“.
(Вж. т. 11 от Доклада.)
41. Становището от 1999 г. на Министъра на транспорта не е валидно, както поради
настъпилите промени в нормативната уредба, така и поради причините, изразени в т. 2
от настоящото възражение. (Вж. т. 12 от Доклада.)
42. Становището от 2003 г. на НИПК, към Министерството на културата не е валидно,
поради многото изменения на нормативната уредба и поради това, че изградената
след 23.07.2012 г. улица нарушава целостта на Аспаруховия вал в най-източната му част.
(Вж. т. 14 от Доклада.)
43. Служебната бележка, издадена през 2003 г. от НИПК, към Министерството на
културата няма отношение към внесения проект, тъй като, считано от 1 януари 2007 г.,
България е член на Европейския съюз и програма „ФАР“ няма отношение към този
устройствен план. (Вж. т. 15 от Доклада.)
44. Решение от 2003 г. на ЕСУТ при Община Варна, вече е актуално, тъй като от
2012 г., за територията на община Варна е в сила ОУП, одобрен от Министъра на
регионалното развитие и благоустройството. (Вж. т. 16 от Доклада.)
45. Становището от 2003 г. на НИПК, към Министерството на културата не е валидно,
поради многото изменения на нормативната уредба и поради това, че се отнася за
„Паркоустройствен и застроителен план на „Аспарухов парк“, гр. Варна“, а не
представеният от Кмета на Община Варна „Подробен устройствен план (ПУП) –
План за регулация и застрояване (ПРЗ) на „Аспарухов парк“, община Варна“,
тъй като се отнася за „актуализация на същия устройствен план“. (Вж. т. 18 от Доклада.)
46. Решението, взето от ЕСУТ при Община Варна през 2003 г., няма отношение към
внесения за одобряване ПУП, поради това, че през 2012 г. е влязъл в сила ОУП на
община Варна. (Вж. т. 19 от Доклада.)
47. Писмо от 2006 г. на Кмета на Община Варна до Областния управител на Област
Варна, няма отношение към внесения за одобряване ПУП, поради това, че през 2012 г.
е влязъл в сила ОУП на община Варна. (Вж. т. 20 от Доклада.)
48. Писмо от 2006 г. на Областния управител на Област Варна и всички описани
в т.т. 21 – 26 от Доклада документи, нямат отношение към внесения за одобряване
ПУП, тъй като се отнася за „предварителен паркоустройствен и регулационен план на
„Аспарухов парк““, а не за представеният от Кмета на Община Варна „Подробен
устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на „Аспарухов парк“,
община Варна“. (Вж. т.т. 21 – 26 от Доклада.)
49. Решение от 2012 г. на Министерския съвет и Договор от 2012 г., нямат отношение
към настоящата преписка, тъй като взаимоотношенията със собствениците на
имотите се уреждат съгласно българското законодателство, след влизане в
законна сила на подробния устройствен план за парк. (Вж. т.т. 28 и 29 от Доклада.)
50. Документите и писмата, описани в т.т. 30 – 35 от Доклада, не се отнасят за внесения
за одобряване проект, тъй като процедурите по екологичното законодателство, видно от
Доклада и цитираните документи, са извършени за „Паркоустройствен и застроителен
план на „Аспарухов парк“, гр. Варна“, а не представеният от Кмета на Община Варна
„Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на
„Аспарухов парк“, община Варна“, тъй като се отнася за „актуализация на същия
устройствен план“. (Вж. т.т. 30 – 35 от Доклада.)
51. Протокол № 1/12.01.2016 т. на ЕСУТ при Община Варна, няма отношение към
внесения за одобряване проект, тъй като на този съвет е разгледан „Паркоустройствен
и застроителен план на „Аспарухов парк““, а не представеният от Кмета на Община
Варна „Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на
„Аспарухов парк“, община Варна“, тъй като се отнася за „актуализация на същия
устройствен план“. (Вж. т. 36 от Доклада.)
52. Проведената кореспонденция на 18.06.2018 г. между Район “Аспарухово” и Община
Варна, не се отнася за разгледания и приет от ЕСУТ на 12.01.2016 г. „Паркоустройствен
и застроителен план на „Аспарухов парк““. С посоченото писмо е изпратен за обявяване
в Държавен вестник друг проект, а именно „Подробен устройствен план (ПУП) – План за
регулация и застрояване (ПРЗ) на „Аспарухов парк“, община Варна“, тъй като се отнася
за „актуализация на същия устройствен план“. (Вж. т. 37 от Доклада.)
53. Обявеният в Държавен вестник проект не е приетият от ЕСУТ при Община
Варна на 12.01.2016 г. (Вж. т.т. 38 и 39 от Доклада.)
54. Разгледаният проект за ПУП – ПРЗ на „Аспарухов парк“ от ЕСУТ на 07.08.2018 г.
е непълен и изработен и процедиран в противоречие с нормативната уредба на
Република България. (Вж. т. 40 от Доклада.)
55. Представеното към преписката Решение на РИОСВ – Варна от 2018 г. за поправка на
очевидна фактическа грешка в Решение от 2015 г. на РИОСВ – Варна се отнася за
„Паркоустройствен и застроителен план на „Аспарухов парк“, гр. Варна“, а не за
представеният от Кмета на Община Варна „Подробен устройствен план (ПУП) – План
за регулация и застрояване (ПРЗ) на „Аспарухов парк“, община Варна“. (Вж. т. 41 от
Доклада.)
56. Не е законосъобразно общински експертен съвет по устройство на територията да
одобри подробен устройствен план с решение на Общинския съвет. (Вж. последния
абзац от Доклада.)


Повечето от посочените нарушения, ще доведат до издаването на недействителен
индивидуален административен акт и същият няма да породи правни последици.
С цел осигуряване на устойчиво развитие на територията на община Варна и
по-специално на зелената система на града, пресичане в зародиш на възможни
корупционни практики, предвидимост и прозрачност на решенията на местната
изпълнителна власт и законност на административното производство, моля да
преустановите процедурата по одобряване на проекта за Подробен устройствен план
(ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на „Аспарухов парк“, община Варна.


Готови сме да дадем повече разяснения по всички засегнати въпроси.
Готови сме и да окажем експертна помощ за изработването на подробен
устройствен план за парк, съобразен с нормативната уредба и нуждите на
жителите и гостите на община Варна.


В интерес на гражданите и гостите на Варна, моля да възложите изработването на
такъв проект, който да позволи цялата територия на „Аспарухов парк“, отразена в
ОУП на община Варна да бъде обособена фактически и юридически като
ПАРК – ПАМЕТНИК НА ГРАДИНСКОТО И ПАРКОВОТО ИЗКУСТВО!


Моля, с оглед на икономия на ресурси, изпращайте отговори и друга кореспонденция на
електронния адрес на Камарата на геодезистите в България (imagebg@gmail.com).

Приложения: 
 1. Доклад на Кмета на Община Варна с рег. № РД1802462ВН от 28.12.2018 г. Същият е получен на 10.04.2019 г., чрез електронната страница на ОС – Варна (https://varnacouncil.bg/struktura/komisii/pk-arhitektura-stroitelstvo-ustroj/); 
 2. Сигнал, с Рег.№ СИ-93 от 23.08.2018 г., изпратен на 23.08.1998 г. 
 3. ПУП – ПРЗ (регулационна съставка), получен чрез електронната страница на ОС – Варна; 
 4. ПУП – ПРЗ (застроителна съставка), получен чрез електронната страница на ОС – Варна; 
 5. Допълнителни материали са достъпни и на електронната страница на Камарата на геодезистите в България – http://www.geodezisti.net/search/label/%22%D0%90%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%22.


С уважение:
инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на Управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България
гр. Варна, 10 април 2019 г.