Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)
Показват се публикациите с етикет Плаж "Силистар". Показване на всички публикации
Показват се публикациите с етикет Плаж "Силистар". Показване на всички публикации

четвъртък, 8 ноември 2018 г.

Интересно развитие по случая "Силистар". Получихме писмо от АГКК.

След подадения от нас сигнал до министъра на регионалното развитие и благоустройството по повод проблема със "Силистар", получихме много интересно писмо от Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) по въпроси, касаещи кадастралната карта и кадастралните регистри.

Ще се спра само на два пасажа от писмото.

Това е първият:

Виждаме недвусмисленото изявление, че имотът, през който е преминавал и в момента преминава черен път е "Животновъден комплекс" и по-точно "Свинекомплекс Силистар". Т.е. това не е стопански двор. По-нататък в писмото се казва, че относно промяната на предназначението на земята в неземеделски нужди, този имот само се приравнява към "стопанските дворове".
Това означава, че кадастралният регистър съдържа съществена грешка, който не би позволила издаването на каквито и да е документи за имота и извършването на каквито и да било процедури, преди поправянето на тази грешка, а тя е причисляването на имота към категорията на "Поземлени имоти за жилищни нужди". Това е недопустимо!


Правилно е, за същия този имот да бъде отразен начин на трайно ползване "За животновъден комплекс" в категорията "Поземлени имоти за производствени и складови обекти".


Ето и вторият интересен пасаж:

Поправена е грешка, с която имоти публична държавна собственост по закон бяха записани като частна държавна собственост. А знаем какво се случва най-често с имоти, записани в кадастралните регистри като частни...
Това е констатация за много съществена грешка, която служителите на АГКК са поправили. Въпреки, че законът не предвижда поправка на грешки, ако са констатирани от съсловни организации на геодезисти, нашите колеги са постъпили професионално и са изпълнили задължението си да поддържат верни и актуални кадастралната карта и кадастралните регистри.
Адмирации за тези действия!


Между другото, интересен е и фактът, че Изпълнителният директор на АГКК се обръща към физическото лице Йоан Каратерзиян, а не към председателя на управителния съвет на Камарата на геодезистите в България. Въпреки това неглижиране на непослушната съсловна организация, няма да спрем да показваме грешките на властта и решенията на проблемите. Геодезистите имат освен права и задължения. Част от тези задължения са да бдят за опазването на собствеността - публична и частна, особено, когато органите, ангажирани да го правят, не се справят със задълженията си!

Сега сме в очакване на конкретни решения, още повече, че подаденият на 7 септември 2018 г. сигнал, освен констатации и въпроси, съдържа и конкретни предложения за решаване на някои проблеми.

По-долу публикувам и пълният текст на писмото:


инж. Йоан Каратерзиян
Председател на Управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България
8 ноември 2018 г.

петък, 7 септември 2018 г.

Има незаконни действия на изпълнителната власт и твърде много неизяснени моменти по случая "Силистар"!

Отново в полезрението на гражданското общество попаднаха устройственото планиране, кадастъра и недвижимата собственост по българското черноморие. Този път, централната изпълнителна власт зае навременна и адекватна позиция. Надали, обаче, щеше да се наложи каквато и да било реакция, ако още при приемането на Общия устройствен план (ОУП) на община Царево беше спазен законът и беше осъществяван адекватен контрол на решенията на местната власт. Апропо, процедурата на ОУП на община Царево досега се движеше "като по масло", въпреки очевидните нарушения. В момента, този план, също не е спрян - има само изявления от централната изпълнителна власт за такива намерения. Интересно е, дали при приемането на ОУП от общинския експертен съвет по устройство на територията е имало представител на държавата и кой е той?...

По повод на реакцията на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), както и за да обърнем внимание на отговорните органи на други аспекти на проблема, изпратихме сигнал до Министъра.


КГБ - знак5.jpg

КАМАРА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ


Електронен адрес: www.geodezisti.net
Моб. тел.: +359 (88) 8240587
Електронна поща: imagebg@gmail.com
Регистрационен № СИ-95 от 07.09.2018 г.

ДО МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

СИГНАЛ
от инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на Управителния съвет на Камарата на геодезистите в България


Относно: Предвидено бъдещо застрояване на територията на м. “Силистар”, землище с. “Резово”, община Царево, област Бургас и затруднен достъп до плаж “Силистар”.

Уважаеми господин Министър, Изказваме своите адмирации към изразената от Вас позиция, относно случая “Силистар”. Налага се, обаче, да Ви обърнем внимание и на неразгледаните от Вас аспекти на проблема. Ще направим това, за да Ви помогнем да формирате правилна и всеобхватна позиция за решаването на този и подобни казуси.

1. Задължение на изпълнителната власт е да осигури свободно придвижване по територията на страната (чл. 35, ал. 1 от Конституцията на Република България (КРБ)) и “свободен и безплатен достъп до морските плажове” (чл. 4, ал. 1 от Закона за устройство на черноморското крайбрежие (ЗУЧК)).
2. Този достъп се осигурява чрез изграждане на съответната инфраструктура, свързана със съществуващите републикански и общински пътища, “чрез предвижданията на устройствените планове” (чл. 4, ал. 2 от ЗУЧК). В случая е необходимо да се изработи подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП - ПП), след което да последва отчуждаване на засегнатите имоти.

3. До влизането в сила на парцеларен план за новия общински път, трябва да се учреди “право на преминаване през чужд поземлен имот” “с писмен договор с нотариална заверка на подписите” между общината и собствениците на имот с идентификатор 62459.59.5 (чл. 192, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)). Ако не бъде постигнато съгласие, правото на преминаване, трябва да се учреди със заповед на кмета на общината (чл. 192, ал. 2 от ЗУТ).
4. Едновременно с това, трябва да се направи ревизия на възстановяването или продажбата на съществуващ път пред границата на бившата свинеферма. Всъщност, границите на стопанския двор се виждат ясно и в момента - това е масивната ограда, зад която са погиналите постройки на бившата свинеферма.
5. Трябва да се съпоставят и фактите с отразените обстоятелства в кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на имот с идентификатор 62459.59.5, а именно:

   5.1. Това “урбанизирана територия” ли е? Няма представени доказателства от общинската администрация, в изпълнение на задължението ѝ съгласно чл. 129, ал. 5 от ЗУТ (“Одобрените подробни устройствени планове се публикуват на интернет страницата на органа, който ги е одобрил, в тридневен срок от одобряването им.”).
   5.2. Начинът на трайно ползване (НТП) “Ниско застрояване (до 10 m)” ли е? Такова доказателство също не е налично. Доказателствата, по-скоро са в обратната посока - от северната страна на съществуващия път е територия на бивш стопански двор, а от южната му страна - “Изоставена орна земя”. Самият път, би трябвало да е публична общинска собственост. Но дори и целият имот да е бил стопански двор, той си остава земеделска земя, за която не се провежда процедура по промяна на предназначението, както това е посочено в Решение № 417 по т. 24 от Протокол № 24/2018 на ОС Царево.

Извадка от Кадастрално-административната информационна система на АГКК. (7 септември 2018 г.)

6. Разбира се, има и други важни въпроси, извън конкретния случай с имот с идентификатор 62459.59.5:

   6.1. Как съществува къмпинг без извършени процедури по ЗУТ и ЗОЗЗ, т.е. без влязъл в сила подробен устройствен план и без да е променено предназначението на земята?

Извадка от Кадастрално-административната информационна система на АГКК. (7 септември 2018 г.)

   6.2. Как съществува паркинг без извършени процедури по ЗУТ и ЗОЗЗ, отново без влязъл в сила подробен устройствен план и без да е променено предназначението на земята?

Извадка от Кадастрално-административната информационна система на АГКК. (7 септември 2018 г.)

   6.3. Защо общинската администрация не поддържа поне черните пътища на територията на поверената ѝ община, които осъществяват достъпа до плажа?

Извадка от Кадастрално-административната информационна система на АГКК. (7 септември 2018 г.)

   6.4. Има ли специална причина, имот с начин на трайно ползване (НТП) “Блато” да бъде “частна държавна собственост”, вместо публична? Има ли специална причина, имот с начин на трайно ползване (НТП) “Река” да бъде “частна държавна собственост”, вместо публична?

Извадка от Кадастрално-административната информационна система на АГКК. (7 септември 2018 г.)


Господин Министър,
Надяваме се да вземете отношение и по тези въпроси, за да могат гражданите на Република България да имат доверие в правовия ред и институциите!

При изразено желание от Ваша страна, можем да Ви окажем пълно съдействие по поставените проблеми. С уважение:
инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на Управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България
гр. Варна, 7 септември 2018 г.