Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

четвъртък, 29 юни 2017 г.

Сигнал до министъра на културата, относно нарушения при поставяне на преместваеми обекти на територията на паметник на културата с национално значение в гр. Варна.КГБ - знак5.jpg

КАМАРА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Адрес: 9002, гр. Варна, ул. Ген. Паренсов № 3, вх. В, ап. 67
Електронен адрес: www.geodezisti.net
Моб. тел.: +359 (88) 8240587
Електронна поща: imagebg@gmail.com
Изходящ № 63 от 29 юни 2017 г.


ДО
МИНИСТЪРА НА КУЛТУРАТА НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

С И Г Н А Л
от инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на управителния съвет на Камарата на геодезистите в България
адрес: 9002 Варна, ул. Ген. Паренсов № 3, вх.В, ап.67;
моб.тел.: +359 88 8240587; e-mail: imagebg@gmail.com

Относно: Нарушения при поставяне на преместваеми обекти на територията на паметник на културата с национално значение в гр. Варна.

Уважаеми господин Банов,
Изключително много съм обезпокоен от видимо лошото отношение на изпълнителната власт към поддържането на добра визия и култура по отношение на най-ценните кътчета на град Варна. Визуалното замърсяване на града ни се превърна в благоприятна почва за растеж на неграмотност и пошлост по отношение на културните ценности на нашия град.
Конкретният повод, по който се обръщам към Вас за съдействие е поставения пред паметника на културата с национално значение “Централен вход на Морската градина” (ДВ, бр. 41/1992 г. и ДВ, бр. 4/1995 г., писмо № 10080 от 02.12.2005 г.) преместваем обект за продажба на билети, снимки, от който прилагам по-долу.
От снимките, а още повече на място, ясно се вижда несъвместимостта и пошлостта на контейнера, поставен пред централния вход на Морската градина на град Варна и в обхвата на груповия паметник на културата - ансамбъл бул. “Сливница” - “Централен вход на морската градина”.
Господин министър,
С правомощията, дадени Ви по силата на Закона за културното наследство (ЗКН) и изискванията на чл. 56, ал. 4 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), както и общите норми на двата закона, моля да предприемете необходимите действия за премахване на посочения преместваем обект, с цел да гарантирате “опазването и закрилата на културното наследство на Република България” (чл. 1 от ЗКН) и гарантиране на “благоприятни условия за живеене, труд и отдих на населението” (чл. 1 от ЗУТ).

Господин министър,
За да се осигури спазването на закона и в бъдеще, моля да предприемете съответните действия за наказване съгласно закона на длъжностните лица, допуснали това нарушение и/или лошо отношение към изгледа и културата на град Варна.

С уважение:
инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България
гр. Варна, 29 юни 2017 г.

вторник, 13 юни 2017 г.

Сигнализираме отново кмета на община Варна за увеличаване на административната тежест.КГБ - знак5.jpg

КАМАРА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ


Електронен адрес: www.geodezisti.net
Моб. тел.: +359 (88) 8240587
Електронна поща: imagebg@gmail.com


ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА ВАРНА


С И Г Н А Л
от инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на управителния съвет на Камарата на геодезистите в България
адрес: 9002 Варна, ул. Ген. Паренсов № 3, вх.В, ап.67;
моб.тел.: +359 88 8240587; e-mail: imagebg@gmail.com


Относно: Изисквания на община Варна утежняващи административното
производство при одобряване на ПУП.


Уважаеми господин Портних,

В желанието си да Ви съдействам за ограничаване на излишната административна тежест, която налага дирекция “Архитектура, градоустройство и устройствено планиране” при община Варна, Ви информирам за следното:

Масово, в протоколите на общинския експертен съвет по устройство на територията, се записва следния текст: “На основание чл. 152 от ЗООС, проектът подлежи на превантивен контрол от органа по чл. 148, ал. 3 от ЗООС.”. И това се записва при вземане на решение за допускане изработването на “подробни устройствени планове, които не определят рамка за инвестиционни предложения по приложение № 1 към чл. 92, т. 1 и приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за опазване на околната среда, не се отнасят за предприятия и съоръжения по чл. 104 от Закона за опазване на околната среда и не попадат в защитени зони и които са в съответствие с предвижданията на общ устройствен план, одобрен при спазване на Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие и Закона за културното наследство.” (чл. 125, ал. 8 от ЗУТ). Освен това, в никой от случаите, на които съм бил свидетел при докладването, общинския ЕСУТ не е взимал решение за съгласуване на проектите. Този текст не само е грешен, а и не отговаря на истината. Това не е решение на колективния орган.
Видно от точния смисъл, както и от систематичното място на разпоредбата на чл. 152 в Закона за опазване на околната среда, същата цели осъществяване на превантивен контрол върху планираната дейност от МОСВ, чрез нейните териториални подразделения във връзка с правомощията им. Не случайно, вземайки предвид целта на закона и предвидените процедури, както и досегашната практика на изпълнителната власт по отношение на прилагане на нормите в тази област, законодателят предвиди изричен текст, кото да ограничи двойното съгласуване с МОСВ на проектите за подробни устройствени планове, именно за да намали административната тежест.
В община Варна действа общ устройствен план, макар и с неспазени законови процедури по контрола за прилагането му, изискващи се по силата на чл. 127, ал. 9 от ЗУТ. Този общ устройствен план е одобрен при спазване на Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие и Закона за културното наследство. Следователно, същият е съгласуван с МОСВ. Спазването на нормативите и изискванията на ОУП при изработване на ПУП, е императивно заложено в закона, с малки изключения. Когато всички тези условия са спазени, повторното съгласуване на проекта, в противоречие със ЗУТ, е добавяне на административна тежест към и без това тежката процедура по одобряване на подробните устройствени планове.
Като допълнение, отново ще Ви помоля да укажете на поверената Ви дирекция “АГУП” да не бави протоколите на общинския ЕСУТ. Протоколите отново излизат с почти едномесечно закъснение.
Моля, да обърнете внимание на поверената Ви администрация, за предвидената в ЗУТ административнонаказателна отговорност, предвидена в Глава двадесет и трета.
Моля, да укажете на служителите си в дирекция “АГУП”, че когато към заявлението за допускане за изработване на подробен устройствен план се изисква прилагане на скица с предложение за изменението му по чл. 135, ал. 2 от ЗУТ, за същата не се прилагат изискванията за изработване на ПУП. Необходимо и достатъчно условие е същата да пресъздава искането на заявителя.
Моля, да имате предвид, че докладването на заявленията за допускане за изработване на ПУП не е задължително. Задължителни са, обаче, сроковете за издаване на заповеди за разрешаване или отказване да се изработи проект за ПУП.
Моля, да имате предвид и факта, че възлагането на изработване на ПУП е задължение на общината. Единствено неистовото желание за промяна на начина на живот на жителите на Варна и отказа общината да реши някои проблеми кара заявителите сами да възлагат градоустройствени разработки. А това не е в нито в техен интерес, нито в интерес на териториалната общност.


С уважение:
инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България
гр. Варна, 13 юни 2017 г.

понеделник, 12 юни 2017 г.

Искаме указания за определяне на трайно предназначение на територията и начин на трайно ползване в територии с изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) върху земеделски земи.

Поради неясноти в законодателството, искаме разяснения от министъра на регионалното развитие и благоустройството.
Става въпрос за това, как и кой определя границата на населеното място и какъв начин на трайно ползване се определя в проекта за изменение на КККР за територии с новопроектирани УПИ.

КГБ - знак5.jpg

КАМАРА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ


Електронен адрес: www.geodezisti.net
Моб. тел.: +359 (88) 8240587
Електронна поща: imagebg@gmail.com

Изходящ № 61 от 12 юни 2017 г.

ДО
МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

Относно: Указания за определяне на трайно предназначение на територията и
начин на трайно ползване.

Уважаеми господин Нанков,

Във връзка с правомощията, дадени Ви в чл. 3, ал. 1 от ЗУТ, чл. 4, ал. 2 от ЗКИР и § 16 от ПЗР на Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на КККР, както и изводите, направени по-долу, моля да дадете указания за определяне на трайно предназначение на територията и начин на трайно ползване в територии с изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) върху земеделски земи.

Според § 5, т. 6 от ДР на ЗУТ: “"Територия на населено място" е селищната територия, обхваната от границите му (строителните му граници), определени с устройствен план, без да се включва землището.”. Очевидно, определянето на границата на урбанизираната територия при действащ ОУП, който е определил същата с решение на общински съвет и одобрен със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството, е прерогатив на общия устройствен план. Тук, обаче, законът влиза в противоречие с посочената наредба, която определя в § 1, т. 2 от ДР, че по смисъла на наредбата, “"Граница на урбанизирана територия" е строителната граница на населеното място или селищно образувание, определена от действащите подробни устройствени планове, съответно подробни градоустройствени планове и техните изменения, или от одобрен околовръстен полигон.” Тук не се приема обективирането с общият устройствен план на границата на населеното място. Това, може би, е така защото в този план всички елементи са отразени схематично, т.е. не с точността на имотни граници от кадастралната карта. Така или иначе, обаче, предвид разпоредбата на чл. 15, ал. 3 от ЗНА, в този случай, се прилагат разпоредбите на ЗУТ. Още повече, че съгласно § 23, ал. 1 от ЗР на ЗУТ, този закон е специален по отношение на устройството на територията спрямо другите закони. А при наличието на изработен проект за ПУП, дори и да е имало съмнение в местоположението на границата на населеното място, тя се определя с необходимата точност в проекта.

Господин министър,
Във връзка с горното, моля да укажете какво трайно предназначение на територията и какъв начин на трайно ползване трябва да бъдат отразени в кадастралния регистър на недвижимите имоти за имоти, за които в СГКК се представя за съгласуване проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри в съответствие с предвижданите промени на граници по ПУП, ако подробният устройствен план е разработен за територия, попадаща в границите на урбанизирана територия (населеното място), определена с околовръстен полигон в действащия общ устройствен план (ОУП) на община и в същото време ОУП и проекта за ПУП предвиждат територията да се урегулира като жилищна с ниско жилищно застрояване, но понастоящем предназначението на земята не е променено за неземеделски нужди.


С уважение:
инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България
гр. Варна, 12 юни 2017 г.

Ето и отговора на г-н Валентин Йовев от 17 юли 2017 г.:
Така и не стана ясно, след като Закона за устройство на територията е категоричен, че границите на населеното място се определят с устройствен план, при наличие на общ устройствен план, който е определил вече границите на населеното място, защо това няма значение за Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

сряда, 7 юни 2017 г.

Сигнал относно нарушаване на законодателството и забавяне на инвестиционния процес в община Варна. Отново молим кмета!


КГБ - знак5.jpg

КАМАРА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ


Електронен адрес: www.geodezisti.net
Моб. тел.: +359 (88) 8240587
Електронна поща: imagebg@gmail.com

Изходящ № 59 от 07 юни 2017 г.


ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА ВАРНА

КОПИЕ:
МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО


Относно: Нарушаване на законодателството и забавяне на инвестиционния
процес.

С И Г Н А Л
от инж. Йоан Крикор Каратерзиян,
председател на управителния съвет на Камарата на геодезистите в България
адрес: 9002 Варна, ул. Ген. Паренсов № 3, вх.В, ап.67
моб.тел.: +359 88 8240587
e-mail: imagebg@gmail.com
Уважаеми господин Портних,
Уведомявам Ви, че общинската администрация на община Варна не изпълнява задълженията си по отношение на инвестиционния процес, вменени ѝ по силата на българското законодателство. Нарушенията се състоят главно в следното:
  1. Не се издават в необходимите срокове протоколите от проведените общински експертни съвети по устройство на територията, което води до неспазване на императивните срокове за издаване на заповеди и решения за одобряване на подробните устройствени планове. (Към този момент 07 юни 2017 г., последният публикуван протокол на ЕСУТ е от 09 май 2017 г.)
  2. Не се провеждат заседания на комисията по чл. 210 от ЗУТ, което води до спиране на и без това мудно предвижващата се процедура по одобряване на подробни устройствени планове по чл. 16 от ЗУТ, в следствие на което общината придобива без заплащане части от частни имоти за провеждане на публичните мероприятия.
  3. Не се придвижват към общински съвет преписките за подробни устройствени планове, които подлежат на одобряване от този орган.
  4. Не се одобряват от заместник-кмета Пейчо Пейчев в посочения в ЗУТ императивен срок или въобще не се одобряват проекти за подробни устройствени планове (ПУП), приети от ЕСУТ.
  5. Не се изпълняват императивните изисквания на закона да се публикуват на електронната страница на общината проектите за ПУП, заповедите за допускане и одобряване на ПУП, одобрените проекти за ПУП.
В резултат на посоченото, инвестиционния процес се затруднява изключително много за някои инвеститори. В някои случаи инвестиционния процес дори спира! Общината работи "на тъмно". Няма информация за действията на общината, по начин, който е предвидил законодателя.
Наблюдават се и добри примери. Например заявление, което е постъпило в община Варна на 9 юни 2017 г., се разглежда от ЕСУТ на 9 юни 2017 г. Става въпрос за преместваем обект в частен имот и докладчик е директор на дирекция "Архитектура, градоустройство и устройствено планиране" (АГУП) арх. Десислава Борисова.

Господин Портних,
  • Моля да отстраните от заеманата длъжност заместник-кмета Христо Иванов, в чийто ресор е проблемната и лошо работеща дирекция АГУП!
  • Моля да отстраните от заеманата длъжност заместник-кмета Пейчо Пейчев, който е отговорен за неиздаването или забавеното издаване на заповедите за одобряване на ПУП до три квартала и непровеждането на комисии по чл. 210 от ЗУТ!
  • Моля, да проучите защо арх. Десислава Борисова не разглежда другите преписки толкова бързо и да отстраните същата от заеманата длъжност, ако се усъмните в почтеността и спазването на закона, добрите административни практики и етичния кодекс от нейна страна!

Надявам се, да предприемете необходимите действия за осигуряване на законосъобразно производство и добри административни практики в поверената Ви община!

С уважение:
инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България
гр. Варна, 07 юни 2017 г.

вторник, 6 юни 2017 г.

Обществено обсъждане на проект на Наредба за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии.

До 06 юли 2017 г. на обществено обсъждане е обявена една от изключително важните наредби, които предопределят бъдещото развитие на урбанизираните територии и поправянето на грешните проекти, които вече са реализирани.
На пръв поглед буди недоумение липсата на оценка на въздействието. Чл. 26, ал. 3, изречение първо от Закона за нормативните актове (ЗНА) гласи: "Преди внасянето на проект на нормативен акт за издаване или приемане от компетентния орган съставителят на проекта го публикува на интернет страницата на съответната институция заедно с мотивите, съответно доклада, и предварителната оценка на въздействието по чл. 20.".
Освен това, не е ясно какво ще е бъдещето на нелогично и опасно изградените велоалеи. Отваря се вратичка, всички безобразия да бъдат прикрити и узаконени като бъде запазена липсата им на функционалност благодарение на следния нов текст: "При извършване на основни и текущи ремонти на съществуващи улици, чиито функционални, транспортни и технически характеристики не могат да бъдат приведени в съответствие с изискванията на тази наредба, се предвиждат организационно-технически мероприятия за осигуряване на безопасността на движението." На наше запитване и конкретни предложения във връзка с този проблем, МРРБ ни увери, че предложенията ни ще бъдат разгледани. Тези предложения, обаче, не са взети под внимание... (По-долу публикувам писмото и отговора.)
Има и друга вратичка, която отваря широко възможността за прескачане (умишлено не казвам заобикаляне) на нормативите, заложени в проекта. Това е последната заключителна разпоредба: "Отклонения от правилата и нормативите, определени с тази наредба за застроени територии със съществуваща инфраструктура, се допускат с оглед съобразяване със заварени специфични дадености с мотивирано решение на общинския съвет и при доказани технически параметри на безопасност, съгласувани с органите по безопасността на движението, и при съобразяване с предвижданията на подробните устройствени планове и схемите към тях.". Не е ясно "специфичните дадености" имат ли отношение към законността им, как ще се докажат "техническите параметри на безопасност", какво ще съгласуват органите по безопасност на движението и как едновременно с това, тези изключения ще противоречат на плановете?...
При всички положения, е добре всички породени въпроси да се обсъдят, преди проекта да се превърне в наредба.
Важно е да се отбележи, че е предвидено, Наредбата да влезе в сила един месец след обнародването ѝ, с изключение на чл. 50 от проекта, който урежда предвидените места за гариране и паркиране на електрически превозни средства (ЕПС) в сгради.


Моля, бъдете активни в общественото обсъждане на проекта.