Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

понеделник, 17 септември 2018 г.

Изследване на движението на преписки за одобряване на подробни устройствени планове (ПУП) в Община Варна.

След множество сигнали и обилно количество кореспонденция между органите на изпълнителната власт, стана ясно, че в Община Варна няма никакъв проблем с процедирането на подробните устройствени планове (ПУП).


Каква, обаче, е истината?...

От изследваните заповеди за одобряване на подробни устройствени планове, подлежащи на одобряване от кмета в 14-дневен срок от приемането на проекта за периода от 1 септември 2017 г. до 31 август 2018 г. (последната 1 година), се установи следното:
Издадени заповеди: 434 броя;
От тях - издадени в законно регламентирания срок: 13 броя, което съставлява 3% от общия брой;
Общ брой дни просрочване за останалите 421 заповеди: 43 650 дена (119 години).

От изследваните протоколи от заседания на общинския експертен съвет по устройство на територията за периода от 1 септември 2017 г. до 31 август 2018 г. (последната 1 година), се установи следното:
Издадени протоколи: 46 броя;
От тях - издадени в срок от 2 дни след проведеното заседание: 6 броя, което съставлява 13% от общия брой;
Общ брой дни просрочване над 2-дневния срок, посочен от кмета, за останалите 36 протокола: 463 дена (15 месеца).

Това е писмото, станало повод за причиненото на общинската администрация "неудобство":ДОКАЗАТЕЛСТВАТА:
- Заповеди за одобряване на подробни устройствени планове, подлежащи на одобряване от кмета в 14-дневен срок от приемането на проекта за периода от 1 септември 2017 г. до 31 август 2018 г. (последната 1 година).
Източник: ЗАПОВЕДИ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПУП-ПРЗ ЗА 2017 Г. и ЗАПОВЕДИ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПУП-ПРЗ ЗА 2018 Г.

- Протоколи от заседания на общинския експертен съвет по устройство на територията за периода от 1 септември 2017 г. до 31 август 2018 г. (последната 1 година).
Източник: Протоколи от заседания на ЕСУТ 2017 г. и Протоколи от заседания на ЕСУТ 2018 г.
За изследването са използвани само данни, налични за безплатно и свободно ползване, публикувани на официалната електронна страница на Община Варна!


С уважение към читателите:
инж. Йоан Каратерзиян
Председател на Управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България

град Варна, 17 септември 2018 г.

четвъртък, 13 септември 2018 г.

Отговор на анонимния сигнал, подаден от Някого от Община Варна за изчезналия плаж до "Аспаруховия парк".

Въпреки, че принципната позиция на Камарата на геодезистите в България, е да не коментираме анонимки, нарушаваме тези наши правила, защото този път, анонимния сигнал е изпратен съвсем официално от орган на изпълнителната власт до една голяма медия.

Ето и отговорите, които поднасям и от мое име като специалист:

Заглавие на Община Варна: "Твърденията за изчезнал плаж край Варна не отговарят на истината"
Отговор: Предпочитам да вярвам на очите си, а не на неподписано писмо. Аз заставам с името си, защото  истината стои зад думите ми!
Морски плаж "Аспарухово", който не е нанесен нито в специализираната кадастрална карта, нито в кадастралната карта и кадастралните регистри, нито в кадастрално-административната информационна система, но съществува на място. Интересно, кой направи така, че фактите да замълчат пред апетитите на власт-имащите?
Община Варна: "В публикацията „ Още един плаж край Варна изчезна, този път от документи на общинската администрация“ в сайта dnevnik.bg от , с автор Спас Спасов,  изнесените факти и обстоятелства не отговарят на истината.Заградената в червен контур на снимката територия никога, в нито един документ, не е фигурирала като морски плаж."
Отговор: Това не е вярно! Едромащабната топографска карта, изработена преди да се появят апетитите към плажа и публикувана в КАИС, ясно и недвусмислено показва наличието на плаж.
Картите от времето, когато никой не си мислеше, че може да посегне върху публичната собственост. Тази едромащабна топографска карта, не е изработена с любезното съдействие на БАН, но показва истината такава, каквато е и за щастие, все още е част от официално предоставената ни информация, чрез кадастрално-административната информационна система на АГКК.
Община Варна: "По данни от кадастралния регистър на недвижимите имоти, посоченият имот е публична държавна собственост, и представлява Аспарухов парк, урбанизирана територия, част от населено място Варна. В приложената скица няма условен знак за пясъци ."
Отговор: Това е доказателство, че кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) са грешни, което, от своя страна  означава, че първо трябва да се поправи картата и след това да се пристъпи към изработване на подробен устройствен план (ПУП). Интересно, а при определени условия и наказуемо е промяната на граници без необходимите основания,  обявявания и процедирани преписки, придружени от проект. Ясно се вижда, че изменение на КККР не са извършени с издаване на заповед. Единствената възможност е такава  промяна да е направена без издаване на заповед по прилагане на  влязъл в сила ПУП. А такъв няма. Странно и наказуемо!... 
Община Варна: "Кадастралната карта и кадастралните регистри на район „Аспарухово“  са одобрени със заповед на изпълнителния директор на АГКК от 2008 г. Поземленият имот е заснет като част от поземлен имот -  ПИ 10135.5506.1, с трайно предназначение на територията-урбанизирана, начин на трайно ползване-скали; и от ПИ 10135.5506.2, с трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване-обществен парк, градина."
Отговор: Посочените имоти не съществуват в момента в КККР. Ако предположим, че това са имотите, предмет на статията, всъщност твърдението на общината е доказателство за наличието на морски плаж от акваторията на  Черно море, чак до дюните в съседство с новоизградената кула за управление на морския трафик.
Община Варна: "Със свое решение от 17.05.2012 г. Министерският съвет предоставя имота за безвъзмездно управление на Община Варна, без промяна на собствеността."
Отговор: Цитираният имот е изключителна държавна собственост, съгласно Конституцията на Република България и ЗУЧК.
Община Варна: "През 2012 г. в изпълнение на разпоредби на ЗУЧК, Агенцията по геодезия и кадастър възлага изработване на специализирани карти и регистри на морските плажове на територията на цялото черноморско крайбрежие. В протокол от работата на междуведомствената комисия посочената територия не фигурира в тях и дори не граничи с морски плаж Аспарухово."
Отговор: Очевидно има причина, поради която този плаж “не фигурира” в този протокол. Наличието на плаж е явно и недвусмислено. Допусната грешка, недоглеждане или престъпление не е основание за пренебрегване на фактите. Аз предпочитам да вярвам на очите си и на закона!
Всъщност, този плаж е част от морски плаж “Аспарухово”. Това, че плажът е разделен от брегоукрепително съоръжение не го прави нещо различно от морски плаж. По същият начин, може би, след изграждането на новия мостик до т.нар “Алея първа” част от плажа няма да е вече плаж…
Община Варна: "През 2013 г. в изпълнение на договор за създаване на специализирани карти и регистри по ЗУЧК на дюните, разположени на територии с одобрени кадастрални карти, фирмата-изпълнител е информирала с писмо от 01.07.2013 г. Службата по геодезия, картография и кадастър – Варна (СГКК),  че „след обхождане на дюните по черноморското крайбрежие съвместно с представители на БАН и АГКК, както и според изходните данни от МОСВ, на територията на землище Варна не са установени дюни, предмет на договора“."
Отговор: От казаното в този абзац, стигам до извода, че "представители на БАН и АГКК" са си затворили очите, за което им е помогнал и цитирания по-горе протокол от междуведомствена комисия. Все пак, ако не е било поставено като задача на въпросните специалисти от БАН да се произнесат по наличието на морски плаж и дюни за частта от морски плаж “Аспарухово” от северната страна на брегоукрепителното съоръжение, те не са се произнесли. Между другото, “не са установени дюни” и “не са установени дюни, предмет на договора” са съвсем различни неща и читателите са достатъчно интелигентни, за да разберат манипулацията.
Ясно се вижда, че един и същ морски плаж и едни и същи дюни има от двете страни на брегоукрепителното съоръжение.
Община Варна: "За територията на Аспаруховия парк е открито производство по изработване на ПУП-ПРЗ през 1997 г. , като проектът е съгласуван с Националния институт за паметници на културата, с Природо-научен музей – Варна, с Военноморските сили, с Министерството на транспорта, откъдето препоръчват да се предвиди изграждане на нов манипулаторен пост до началото на буната за нуждите на ДИК – Варна. В отговор на тази препоръка е одобрен ПУП за кула за управление на корабния трафик. Към момента той е приложен за имот, който е съседен на обекта на публикацията."
Отговор: Строителството на “кула за управление на корабния трафик” не е предмет на статията. Същото не е предмет и на подадения от Камарата на геодезистите в България сигнал. Строителството ѝ не противоречи на българското законодателство и споменаването ѝ в правото на отговор е опит да се насочат разсъжденията на читателите в грешна посока, за да притъпи остротата на проблема с неспазването на Конституцията на Република България и останалите закони от страна на изпълнителната власт.
Община Варна: "Що се отнася до „урегулирания поземлен имот, предназначен за "обществено обслужване", той е предвиден за изграждане на детски морски образователен център.  Подобен център е предвиден и в проекта за новото рибарско пристанище, което ще бъде изградено в местността Карантината, за която също бе изнесена невярна информация за „изчезнал“ плаж."
Отговор: Ако за “изграждане на детски морски образователен център” е необходимо създаване на урегулиран поземлен имот извън границите на парк за ежедневен и седмичен отдих, от 1997 г. или от 2003 г. досега, това трябваше да бъде отразено в политиките на общината, изразени в общия устройствен план на общината, одобрен  през 2012 г. Да не говорим, че от 2013 г. досега, ОУП можеше да бъде променен, за да отговори на нуждите на Общината, освен ако тези нужди не са “възникнали” в последния момент… Не може пред обществото да се поставя дилемата "Или незаконно строителство, или нищо!".
Община Варна: "Изготвеният окончателен проект на ПУП-ПРЗ за Аспаруховия парк е разгледан в края на 2003 г. на ЕСУТ, и е върнат за преработване.  Преработеният проект е съобщен по реда на чл.128, ал.1 от ЗУТ на заинтересованите лица в държавен вестник бр.54 от 29.06.2018 г. и в сайта на район Аспарухово. В законно установения срок са постъпили няколко възражения, като в нито едно от тях не е посочено, че в границите на поземления имот съществува морски плаж."
Отговор: Очевидно за 15 години от връщането на проекта “за преработване” има настъпили много промени. Основната от тях е новият ОУП на Община Варна. Очевидно, разгледаният на общинския експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) проект не е обявеният. Очевидни са противоречията със законодателството.
Обнародването на плана на електронната страница на района е пожелателно и е една от добрите практики на районните администрации на територията на община Варна. Задължението за обявяване по закон, обаче е на Община Варна, а не на районната  администрация. Съгласно закона, “проектът за подробен устройствен план се публикува на интернет страницата на съответната община”, а не на района. Това се прави, за да може с проекта да се запознаят жителите на цялата община. Все пак това е общински парк, любим на повечето варненци. Може би, изключение правят само тези, които не са се разхождали още в “Аспаруховия парк”. Освен това, проектът не е обнародван в неговата цялост – не са представени задължителните схеми, обяснителна записка, правила за прилагане и т.н. Да не говорим, че картотекираната растителност е представена частично и нечетимо на електронната страница на общината. А най-странното е, че няма изработен паркоустройствен план, който е задължителен при устройството на паркове и градини.
Това, че “в нито едно от тях (възраженията, бел.авт.) не е посочено, че в границите на поземления имот съществува морски плаж”, не е основание за администрацията на общината да пренебрегне изискванията на Конституцията на Република България и ЗУЧК. Фактът, че авторът на “правото на отговор” използва неподаването на възражение за липса на съществуващия плаж в проекта, говори за безотговорност и опит за заобикаляне на законодателството от  страна на местната изпълнителна власт. Това е недопустимо и наказуемо не само с отстраняване от длъжност!
Община Варна: "И тъй като цялата статия е написана по твърдения на неправителствената организация "Камара на геодезистите в България", с председател инж. Йоан Каратерзиян, следва да е ясно, че в  периода на допускане и приемане на ПУП-ПРЗ на Аспаруховия парк, инж.  Йоан Каратерзиян е бил служител на Община Варна, отдел „Кадастър и регулация“, чието основно задължение е поддържане в актуално състояние на кадастралните карти."
Отговор в лично качество: Информацията е отчасти вярна и е поднесена манипулативно. Истината е, че бях служител на ниска позиция в Община Варна. В задълженията ми не влизаше изменението на кадастралния план на “Аспаруховия парк”. Няма как основно задължение да ми е било “поддържане в актуално състояние на кадастралните карти”, защото кадастралната карта на район Аспарухово е от 2008 г.
Това, което от администрацията спестяват, обаче е, че по това време, началничка на отдел ”Кадастър и регулация” беше сегашната началничка на Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Варна Красимира Божкова Кателиева. Същата е един от най-активните членове на ОЕСУТ, приел грешния ПУП, изработен върху грешна кадастрална карта.
Интересно ще е да разберем кой, защо, кога и как внася грешки в кадастралните карти?

Последният абзац от писмото на Община Варна говори за опит за дискредитиране на специалист по начин, познат от службите в недалечното ни минало
Съжалявам! Не ми е в стила да отговарям на анонимни драскачи на пасквили, но варненци заслужават да знаят фактите и истината. За варненци е обидна тази некомпетентност и това отношение!
Всички ние заслужаваме компетентна администрация, работеща в интерес на обществото и съгласно нормите му!

Надяваме се, най-накрая, висшите административни служители да погледнат фактите и да приемат съветите, поднесени им от специалисти, за да не продължи съсипването на държавата и гражданското общество с незаконни действия!

П. П. Всички ние платихме за писането на анонимен материал, в който да ни убеждават как това, което виждаме не е това, което изглежда.

С уважение към читателите:
инж. Йоан Каратерзиян
Председател на УС на
Камарата на геодезистите в България
гр. Варна, 13 септември 2018 г.

петък, 7 септември 2018 г.

Има незаконни действия на изпълнителната власт и твърде много неизяснени моменти по случая "Силистар"!

Отново в полезрението на гражданското общество попаднаха устройственото планиране, кадастъра и недвижимата собственост по българското черноморие. Този път, централната изпълнителна власт зае навременна и адекватна позиция. Надали, обаче, щеше да се наложи каквато и да било реакция, ако още при приемането на Общия устройствен план (ОУП) на община Царево беше спазен законът и беше осъществяван адекватен контрол на решенията на местната власт. Апропо, процедурата на ОУП на община Царево досега се движеше "като по масло", въпреки очевидните нарушения. В момента, този план, също не е спрян - има само изявления от централната изпълнителна власт за такива намерения. Интересно е, дали при приемането на ОУП от общинския експертен съвет по устройство на територията е имало представител на държавата и кой е той?...

По повод на реакцията на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), както и за да обърнем внимание на отговорните органи на други аспекти на проблема, изпратихме сигнал до Министъра.


КГБ - знак5.jpg

КАМАРА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ


Електронен адрес: www.geodezisti.net
Моб. тел.: +359 (88) 8240587
Електронна поща: imagebg@gmail.com
Регистрационен № СИ-95 от 07.09.2018 г.

ДО МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

СИГНАЛ
от инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на Управителния съвет на Камарата на геодезистите в България


Относно: Предвидено бъдещо застрояване на територията на м. “Силистар”, землище с. “Резово”, община Царево, област Бургас и затруднен достъп до плаж “Силистар”.

Уважаеми господин Министър, Изказваме своите адмирации към изразената от Вас позиция, относно случая “Силистар”. Налага се, обаче, да Ви обърнем внимание и на неразгледаните от Вас аспекти на проблема. Ще направим това, за да Ви помогнем да формирате правилна и всеобхватна позиция за решаването на този и подобни казуси.

1. Задължение на изпълнителната власт е да осигури свободно придвижване по територията на страната (чл. 35, ал. 1 от Конституцията на Република България (КРБ)) и “свободен и безплатен достъп до морските плажове” (чл. 4, ал. 1 от Закона за устройство на черноморското крайбрежие (ЗУЧК)).
2. Този достъп се осигурява чрез изграждане на съответната инфраструктура, свързана със съществуващите републикански и общински пътища, “чрез предвижданията на устройствените планове” (чл. 4, ал. 2 от ЗУЧК). В случая е необходимо да се изработи подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП - ПП), след което да последва отчуждаване на засегнатите имоти.

3. До влизането в сила на парцеларен план за новия общински път, трябва да се учреди “право на преминаване през чужд поземлен имот” “с писмен договор с нотариална заверка на подписите” между общината и собствениците на имот с идентификатор 62459.59.5 (чл. 192, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)). Ако не бъде постигнато съгласие, правото на преминаване, трябва да се учреди със заповед на кмета на общината (чл. 192, ал. 2 от ЗУТ).
4. Едновременно с това, трябва да се направи ревизия на възстановяването или продажбата на съществуващ път пред границата на бившата свинеферма. Всъщност, границите на стопанския двор се виждат ясно и в момента - това е масивната ограда, зад която са погиналите постройки на бившата свинеферма.
5. Трябва да се съпоставят и фактите с отразените обстоятелства в кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на имот с идентификатор 62459.59.5, а именно:

   5.1. Това “урбанизирана територия” ли е? Няма представени доказателства от общинската администрация, в изпълнение на задължението ѝ съгласно чл. 129, ал. 5 от ЗУТ (“Одобрените подробни устройствени планове се публикуват на интернет страницата на органа, който ги е одобрил, в тридневен срок от одобряването им.”).
   5.2. Начинът на трайно ползване (НТП) “Ниско застрояване (до 10 m)” ли е? Такова доказателство също не е налично. Доказателствата, по-скоро са в обратната посока - от северната страна на съществуващия път е територия на бивш стопански двор, а от южната му страна - “Изоставена орна земя”. Самият път, би трябвало да е публична общинска собственост. Но дори и целият имот да е бил стопански двор, той си остава земеделска земя, за която не се провежда процедура по промяна на предназначението, както това е посочено в Решение № 417 по т. 24 от Протокол № 24/2018 на ОС Царево.

Извадка от Кадастрално-административната информационна система на АГКК. (7 септември 2018 г.)

6. Разбира се, има и други важни въпроси, извън конкретния случай с имот с идентификатор 62459.59.5:

   6.1. Как съществува къмпинг без извършени процедури по ЗУТ и ЗОЗЗ, т.е. без влязъл в сила подробен устройствен план и без да е променено предназначението на земята?

Извадка от Кадастрално-административната информационна система на АГКК. (7 септември 2018 г.)

   6.2. Как съществува паркинг без извършени процедури по ЗУТ и ЗОЗЗ, отново без влязъл в сила подробен устройствен план и без да е променено предназначението на земята?

Извадка от Кадастрално-административната информационна система на АГКК. (7 септември 2018 г.)

   6.3. Защо общинската администрация не поддържа поне черните пътища на територията на поверената ѝ община, които осъществяват достъпа до плажа?

Извадка от Кадастрално-административната информационна система на АГКК. (7 септември 2018 г.)

   6.4. Има ли специална причина, имот с начин на трайно ползване (НТП) “Блато” да бъде “частна държавна собственост”, вместо публична? Има ли специална причина, имот с начин на трайно ползване (НТП) “Река” да бъде “частна държавна собственост”, вместо публична?

Извадка от Кадастрално-административната информационна система на АГКК. (7 септември 2018 г.)


Господин Министър,
Надяваме се да вземете отношение и по тези въпроси, за да могат гражданите на Република България да имат доверие в правовия ред и институциите!

При изразено желание от Ваша страна, можем да Ви окажем пълно съдействие по поставените проблеми. С уважение:
инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на Управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България
гр. Варна, 7 септември 2018 г.


понеделник, 3 септември 2018 г.

Скъпи имоти в паркова среда, непосредствено до плажа или парк за обществено ползване с уникално съчетание на парк и плаж?

Публикуваме настоящото изявление, поради незаинтересуваността на отговорните институции от подадения наскоро сигнал за съмнения за предстоящо заграбване на част от "Аспарухов парк" в кв. Аспарухово, гр. Варна, както и за да обясним и на обществеността как хората може да останат без парк за ежедневен и седмичен отдих, вместо да придобият нов паметник на парковото изкуство.

Общият устройствен план (ОУП) на община Варна, определя недвусмислено функцията на "Аспарухов парк" – "Парк за ежедневен и седмичен отдих".

Копие от ОУП на община Варна.
Източник: официалната електронна страница на Община Варна.

След това се определят възможностите за строителство в парка – "сгради и съоръжения за дейности, свързани с отдиха". И това строителство е разрешено само в имоти, отредени "за парк".

Копие от Приложение 1 към Приложения към Правилата и нормативите за прилагане на ОУП.
Източник: официалната електронна страница на Община Варна.

Застрояването може да става само въз основа на паркоустройствен план, който задължително да е придружен с правила за прилагането му, конкретно разположение на сградите, схеми за поставяне на преместваеми обекти и т.н.

Копие от Правила и нормативи за прилагане на ОУП.
Източник: официалната електронна страница на Община Варна.

Но, внимание! Виждате, че имотите, могат да бъдат и частна собственост, а парковете трябва да бъдат публична общинска собственост.
В момента, по-голяма част от имотите са публична държавна собственост, което лесно може да бъде променено, ако с подробен устройствен план, се промени преднезначението на част от имотите, като новите имоти придобият функции, несвойствени за публична собственост, т.е. нещо различно от подробно изброените в Закона за устройство на територията.

На практика, общинската администрация, предлага на Общинския съвет да приеме план, съобразен единствено с нечии частни интереси и в грубо противоречие с нормативно установените правила и публично оповестената и приета по надлежния ред политика, която местната изпълнителна власт трябва да спазва. Предвиждат се за застрояване имоти, които нямат конкретно предназначение "за парк" и лесно могат да бъдат продадени.

Копие от ПУП – ПРЗ на "Аспарухов парк – Варна".
Източник: Официалната електронна страница на Район "Аспарухово".

Това са най-атрактивните за застрояване части от парка. Вече сме преживели подобен сценарий с т.нар. "Алея първа".
Светлозеленият цвят е заблуждаващ. Това са зони, в които е отразена зона на застрояване и е дадено предназначение, способстващо промяна на собствеността в частна и последваща промяна на ОУП.
Отделно от посоченото тук, в сигнала са посочени по-големи нарушения на Конституцията и законите на Република България.

За да не се допусне това, решението е след поправяне на кадастралната карта да се урегулира един имот "за парк" с паркоустройствен план, с включени в него алейна мрежа, спортни игрища и съоръжения, сгради и съоръжения в съответствие с функциите на парка, открита археологична експозиция и т.н., след което да се състави акт за публична общинска собственост. В този нов имот, трябва да се включат и съществуващите игрища, за да не могат и те да преминат в частни ръце. Парк може и трябва да има и това е законовата форма!

Отново изискваме от институциите да си спомнят положената клетва и да си свършат работата, за да не допускат поредното беззаконие!

С уважение:
инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на Управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България
гр. Варна, 3 септември 2018 г.