Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

вторник, 31 май 2016 г.

ЗИД на ЗКИР, № 602-01-12, внесен от Министерския съвет на 25 март 2016 г.

Данни за Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър, № 602-01-12, внесен от Министерския съвет на 25 март 2016 г.:

 1. ЗИД на ЗКИР
 2. Становище от АГФ, КИИП - Секция "Геодезия" и СГЗБ
 3. Обсъждане в Комисия по земеделието и храните на 13/04/2016 - стенографски запис
 4. Обсъждане в Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление на 14/04/2016 - стенографски запис
 5. Обсъждане в Комисия по правни въпроси на 11/05/2016 - стенографски запис
 6. ДОКЛАД за първо гласуване НА КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
 7. ДОКЛАД за първо гласуване НА КОМИСИЯТА ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА, БЛАГОУСТРОЙСТВО И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ
 8. ДОКЛАД за първо гласуване НА КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
 9. Докладване в пленарна зала на 13 май 2016 г.
 10. Стенограма от второто гласуване в пленарна зала на 07 юли 2016 г.

ЗИД на ЗКИР в този вид е приет в зала на първо четене на 13 май 2016 г.

Регистрацията на сдружението е направена!

ЧЕСТИТО!!!

Вече е факт "Камара на геодезистите в България"!!!
Продължаваме напред с процедурите - регистрация на Булстат, банкова сметка, печат и т.н.

понеделник, 30 май 2016 г.

Дело за регистрация на сдружението.

Уважаеми колеги,
Заведено е фирмено дело за регистрация на сдружението.
Номерът на делото е 77/2016 г. Заседанието е закрито. Ще бъдем уведомени от адвокатската кантора, ангажирана с регистрацията, при публикуване на решението за регистрация.

сряда, 25 май 2016 г.

Печат на сдружението

Печат на сдружението.
В този печат, отворената книга с надпис "Конституция" от едната страна и празна страница с перо от другата, символизира спазването на съществуващата нормативна уредба и промяната ѝ. Пергелът символизира основите на геодезията. Земното кълбо символизира изучаването на формата и размерите на земята. Стиснатите ръце символизират съпричасността и взаимопомощта към колегите и нуждаещите се от помощ.


Йоан Каратерзиян

понеделник, 16 май 2016 г.

Управителен съвет на Камара на геодезистите в България


 1. Йоан Крикор Каратерзиян - Председател (+ 359 88 8240587; imagebg@gmail.com)
 2. Румяна Гинчева Друмева-Иванова - Заместник на Председателя
 3. Ангел Друмев Ангелов - член
 4. Милко Пенев Илиев - член
 5. Тодор Георгиев Петков - член

Устав на Камара на геодезистите в България

УСТАВ
на Сдружение с нестопанска цел,
осъществяващо дейност в частна полза
“Камара на геодезистите в България”,

приет на Общото събрание,
състояло се на 16 май 2016 г., в гр. Варна

ПРЕАМБЮЛ

Ние, геодезисти, с различни образователни степени, различно обществено-икономическо положение и различно политическо мислене, осъзнавайки мисията си да защитаваме собствеността, инвестиционния процес, екологията и жизнената среда, водени единствено от желание да защитим върховенството на закона, принципите на разума и правдата и икономическия просперитет, създаваме съсловна организация на геодезистите, обединени за постигане на начертаните цели.

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл. 1. (1) Сдружението е юридическо лице с нестопанска цел.
(2) Сдружението е доброволна, независима, непартийна и неправителствена организация.
(3) Сдружението осъществява дейност в частна полза по смисъла на чл. 2 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).
(4) Членовете отговарят за задълженията на Сдружението до размера на предвидените в Устава имуществени вноски. Членовете не отговарят лично за задълженията на сдружението.

Наименование, седалище и адрес на управление

Чл. 2. Наименованието на сдружението е: "Камара на геодезистите в България" и се изписва на латиница: “Chamber of Surveyors in Bulgaria”. Може да се използва и абревиатурата на наименованието на сдружението на кирилица и на латиница.
Чл. 3. Сдружението е със седалище и адрес на управление: гр. Варна, п.код 9002,  ул. Ген. Паренсов № 3, вх. В, ап. 67.

Срок на съществуване

Чл. 4. Съществуването на Сдружението не се ограничава със срок или други условия.

Цели на сдружението

Чл. 5. Чрез своята дейност, сдружението има следните цели в областта на устройственото планиране, инвестиционното проектиране и кадастъра:
1.   Защита на правата на геодезистите;
2.   защита на собствеността, инвестиционния процес, екологията и жизнената среда;
3.   създаване на единни стандарти;
4.   развитие, усъвършенстване и постигане на по-високо качество на теорията и практиката;
5.   облекчаване на административната тежест;
6.   превенция на незаконните действия и практики;
7.   доказване на незаконни действия и практики;
8.   подпомагане на дейността на международните, държавните и общински структури;
9.   подпомагане на развитието и налагането на стандарти;
10.               създаване на устойчиви добри практики;
11.               обучение;
12.               разпространяване на информация;
13.               разработване и внедряване на технологии за намаляване на книжната документация;
14.               недопускане на монополизъм, както в пространствено, така и във времево измерение;
15.               създаване на нормативна основа за възможност за функциониране на конкурентни съсловни организации на геодезистите;
16.               популяризиране на добри практики;
17.               създаване и функциониране на експертен съвет по защита на собствеността, инвестиционния процес, екологията и жизнената среда.

Средства

Чл. 6. (1) За постигане на поставените цели, Сдружението използва следните средства:
1.   Членски внос.
2.   Частно финансиране от юридически и физически лица, включително държавни и общински структури и предприятия.
3.   Международно финансиране.
4.   Държавно финансиране.
5.   Общинско финансиране.
6.   Финансирането може да е съчетано от т. 2. до т. 5.
7.   Приходи от имуществото и дейността на сдружението.
8.   Други приходи съгласно установения от закона и устава ред.
9.   Приходи от дарения от страната и чужбина.
(2) Сдружението не разпределя печалби.
(3) Сдружението може да извършва допълнителна стопанска дейност в съответствие със ЗЮЛНЦ, само ако е свързана с предмета на основната му дейност и като използва прихода за определените в настоящия устав цели.

Предмет

Чл. 7. (1) Тази организация се създава, за да осъществяване на дейност в частна полза (със статут в частна полза), по смисъла на ЗЮЛНЦ.
(2) Сдружението има следния предмет на дейност:
1.   Разработване и създаване на свои правила за класификация на специалисти;
2.   освидетелстване и технически надзор на проектите и дейностите;
3.   издаване на съответните документи;
4.   осъществяване на партньорства и взаимодействие със структури на гражданското общество, местните администрации, държавните институции и сходни организации в страната и чужбина, с национални, регионални и международни юридически и частни лица за повишаване на ефективността на дейността на Сдружението;
5.   разработване, координиране, контролиране и управление на проекти за набиране на средства от национални, европейски и международни фондове, фондации, асоциации и др. и насочването им към реализация на поставените в чл. 5 на настоящия устав цели;
6.   осъществяване на информационно-консултативно, обучително и експертно съдействие в областта на устройственото планиране, инвестиционното проектиране, кадастъра и други сфери на обществения живот;
7.   разработване на анализи, провеждане на изследвания и прогнози, изготвяне на становища, представяне на материали пред българската и международната общественост в областта на устройственото планиране, инвестиционното проектиране и кадастъра и други сфери на обществения живот;
8.   генериране на ресурси и информация за разработването и прилагането на европейските и международни стандарти в областта на устройственото планиране, инвестиционното проектиране и кадастъра и други сфери на обществения живот;
9.   поддържане и систематизиране на собствена интернет базирана информационна мрежа и база данни в областта на устройственото планиране, инвестиционното проектиране, кадастъра и други сфери на обществения живот. Поддържане на интернет страници, блогове, профили в социални мрежи, групи, форуми и др.;
10.               подготвяне и издаване на печатни и интернет базирани материали, авторски и преводни, необходими за осъществяване на целите на Сдружението;
11.               организиране на събития и участие в дейности, свързани с устройственото планиране, инвестиционното проектиране и кадастъра и други сфери на обществения живот;
12.               организиране и провеждане на национални, регионални и международни срещи, семинари, обучения, форуми, конференции и други публични събития и съдействие на членовете и партньорите за участие в местни и международни инициативи, програми, проекти, публични форуми и др.;
13.               провеждане на опознавателни програми и обмен на специалисти, осъществяване на интердисциплинарно и интернационално сътрудничество между висши учебни заведения и образователни центрове. Оказване на съдействие за обмен на различни специалисти в областта на устройственото планиране, инвестиционното проектиране и кадастъра и други сфери на обществения живот;
14.               организиране на благотворителни кампании и събития за набиране на парични и непарични средства;
15.               участие в обществените обсъждания на законодателните промени;
16.               разясняване на правата на собствениците на недвижими имоти за защита на собствеността им;
17.               подпомагане на извънсъдебните споразумения между спорещите страни;
18.               срещи с представители на административните структури за разясняване на възможностите и задълженията им за защита на имотите изключителна държавна и публична собственост;
19.               срещи с представители на законодателната власт, за разясняване на сферата на действие и специалните познания на специалистите в отделни области;
20.               изработване и поддържане на публични регистри в областта на устройственото планиране, инвестиционното проектиране, кадастъра и други сфери на обществения живот;
21.               предприемане на всички позволени от закона действия за защита на обществения и частен интерес в областта устройственото планиране, инвестиционното проектиране, строителството, кадастъра и геодезията;
22.               защита  на инвестиционния процес;
23.               установяване на формални и неформални контакти с държавни и общински институции, специалисти в различни области, юридически и физически лица, имащи отношение към поставените цели;
24.               организиране на изследователска, преподавателска и практическа дейност с нестопански и стопански характер;
25.               осъществяване на интердисциплинарен обмен и сътрудничество на местно и международно равнище;
26.               организиране на национални и международни форуми с различен характер;
27.               публикации, медийни изяви, поддържане на електронна(и) страница(и);
28.               подпомагане участието на членове на сдружението във форуми на българско и международно равнище;
29.               подпомагане на своите членове при разработването на проекти и кандидатстването за финансиране пред национални и международни институции и организации.

ІІ. ЧЛЕНСТВО

Условия, права и задължения

Чл. 8. (1) Член на Сдружението може да бъде дееспособно физическо лице -  геодезист с висше или средно специално образование, приемащ устава на Сдружението, изпълняващ неговите разпоредби и работещ за постигане на целите му.
(2) Членуването в Сдружението е доброволно.
(3) Членството в дружеството възниква с вписване в списъка на членовете.
(4) Списъкът на членовете на сдружението съдържа трите имена и ЕГН, постоянен адрес и електронен адрес.
Чл. 9. Всеки член на Сдружението има право:
1.   да участва в работата на Общото събрание с право на глас;
2.   да избира и да бъде избиран в ръководните органи на сдружението;
3.   да иска обяснение от дружествените органи за неизпълнение на приети решения, както и да иска сведения по въпроси, които засягат интересите му;
4.   да получава информация за дейността на Сдружението;
5.   да получава съдействие за защита по професионални въпроси, ако управителният съвет прецени, че са налице условия за такава намеса;
6.   да добавя логото и наименованието на Сдружението и да поставя личния си печат при осъществяване на формална и неформална кореспонденция;
7.   да получи документ и личен печат, удостоверяващ членството му в Сдружението;
8.   да иска отмяна на незаконните и противоуставните решения и действия на органите на Сдружението;
9.   да внася за разглеждане в Управителния съвет предложения, съображения, становища по въпроси, засягащи дейността на Сдружението, и да участва при разглеждането и обсъждането им;
10.               да се ползва от имуществото, материалната база, фондовете, информацията и другите преимущества, произтичащи от дейностите на Сдружението, според своите заслуги за благосъстоянието на Сдружението, в това число: повишаване авторитета на Сдружението, постигане на идеалните му цели, увеличаване на имуществото му, предоставяне на доброволен труд;
11.               да участва и да получава приходи под форма на хонорари за извършвана дейност, при управление на сдружението и провеждане на мероприятия от името на сдружението;
12.               да използва личния си електронен подпис за подписване на електронни документи и електронни съобщения на сдружението, в качеството си както на член, така и на ръководен орган на същото.
Чл. 10. Всеки член на Сдружението е длъжен:
1.   да спазва и изпълнява разпоредбите на Устава на Сдружението;
2.   да изпълнява решенията на ръководните органи на Сдружението;
3.   да спазва и изпълнява ангажиментите, описани в Етичния кодекс на Сдружението;
4.   да изпълнява решенията на ръководните органи на Сдружението;
5.   да работи според възможностите си за постигане целите на Сдружението;
6.   да внася в срок членския си внос в размер, определен от Общото събрание;
7.   да работи за увеличаване на имуществото на Сдружението и издигане на неговия обществен авторитет;
8.   да пази престижа и доброто име на Сдружението;
9.   да не допуска конфликти между членовете на Сдружението.
Чл. 11. Членствените права и задължения с изключение на имуществените са непрехвърлими. Същите не преминават върху други лица при прекратяване на членство.

Придобиване на членство

Чл. 12. Членове на Сдружението са лицата, които са участвували в Учредителното събрание и са подписали учредителния протокол.
Чл. 13. (1) Приемането на нови членове се извършва от Управителния съвет (УС) на Сдружението. Кандидатът подава писмена молба до УС, който е длъжен да я разгледа на следващото си заседание. Приемането на членовете става с тайно гласуване и обикновено мнозинство.
(2) Членството се придобива от датата на решението на УС на Сдружението.
(3) Отказът на УС да приеме даден кандидат за член на Сдружението следва да бъде мотивиран и може да бъде обжалван пред Общото събрание на Сдружението.
(4) В 14-дневен срок от получаване на съобщението по ал. 3, кандидатът може да подаде жалба срещу отказа на УС на Сдружението до Общото събрание на Сдружението.
(5) Жалба по ал. 5 се разглежда на първото Общото събрание, свикано след постъпване на жалбата. 
(6) За всеки член на камарата се води досие, което съдържа заявленията и документите за вписване или заличаване от Списъка на членовете, документи за награждаване, за налагане на наказания и други. Досието се съхранява и поддържа от секретаря на Сдружението.
(7) Приемането в членство става въз основа на писмена молба до Управителния съвет, с приложена към нея декларация за осведоменост и конфиденциалност със  следния текст:
„Декларация за осведоменост и конфиденциалност
С настоящата декларация аз, долуподписаният(ата) ...(трите имена на лицето)... се задължавам да спазвам Устава на Сдружение "Камара на геодезистите в България". Запознат(а) съм със съдържанието на Устава. Запознат(а) съм със съдържанието на Вътрешните правила и Етичния кодекс и съм съгласен/а да спазвам регулаторния механизъм, който те задават.
В случай че пожелая да напусна Сдружението или бъда изключен(а), приемам, че губя правата, с които съм се ползвал(а) като член на Сдружение "Камара на геодезистите в България". Декларирам, че след напускането си под никаква форма няма да разпространявам информация, уронваща престижа и името на Сдружението или на негов член или да известявам лица, които не са настоящи членове на Сдружението, за имена, факти, данни или друга информация на Сдружение "Камара на геодезистите в България", до която съм имал(а) достъп. Запознат(а) съм с факта, че в случай на нарушение на дефинираните в настоящата декларация задължения нося съдебна отговорност. (Име и подпис на декларатора) (дата на подписване)”
Чл. 14. (1) Всеки кандидат за членство в Сдружението внася еднократна встъпителна вноска, чиито размери се определят от Общото събрание.
(2) При възстановяване на членство в Сдружението се дължи и встъпителната вноска, ако прекратяването на членството е било по вина на члена на Сдружението.
(3) Членовете на Сдружението дължат членски внос в размер, определен от Общото събрание.
(4) По предложение на Общото събрание, УС на Сдружението, може да вземе решение за разсрочване или опрощаване плащането на членски внос на свои членове.
(5) По предложение на Общото събрание, УС на Сдружението, може да вземе решение за приемане на почетни членове на Сдружението. Почетният член подписва декларация, че приема устава и целите на сдружението.
(6) Почетните членове на Сдружението са освободени от заплащане на членски внос.
(7) Почетният член на Сдружението може да не бъде геодезист с висше или средно специално образование.
(8) Почетните членове участват в Общото събрание на сдружението само със съвещателен глас.

Прекратяване на членство

Чл. 15. (1) Членството в Сдружението се прекратява:
1.   с едностранно волеизявление до Управителния съвет на Сдружението;
2.   със смъртта или поставянето под пълно запрещение на физическо лице;
3.   с изключване;
4.   при отпадане на някое от задължителните условия за членство;
5.   с прекратяване дейността на Сдружението.
(2) Решението за изключване се взема от Управителния съвет на Сдружението при виновно поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо с устава и/или етичния кодекс на Сдружението. Решението може да бъде обжалвано пред Общото събрание на Сдружението.
(3) Отпадането на членство е налице при невнасяне на дължимата част от членския внос до края на текущата година. Отпадането се констатира от Управителния съвет по документи и с надлежно решение, с което се прекратява членството.
(4) При прекратяване на членството Сдружението не дължи връщане на направените от отделния член парични вноски.
(5) Лицето, на което е прекратено членството, няма право да използва личния си печат, от момента на прекратяване на членството.
(6) При прекратяване на членството, лицето на което е прекратено членството, връща личния си печат.

ІІІ. УПРАВЛЕНИЕ

Органи на сдружението

Чл. 16. (1) Върховен орган на Сдружението е Общото събрание (ОС), а управителен орган е Управителния съвет (УС).
(2) Сдружение “Камара на геодезистите в България”, се представлява от Председателя на Управителния съвет, а когато той отсъства - от негов заместник, по силата на изрично писмено пълномощно.

Общо събрание

Чл. 17. Общото събрание е върховен орган на Сдружението и се състои от всички негови членове, включително и почетните членове. Членовете участват само и единствено лично в работата на общото събрание.

Компетенции на Общото събрание

Чл. 18. Общото събрание:
1.   изменя и допълва Устава на Сдружението;
2.   приема други вътрешни актове на Сдружението;
3.   избира и освобождава членовете на Управителния съвет;
4.   взема решение за преобразуване или прекратяване на Сдружението;
5.   приема основните насоки и програма за дейността на Сдружението;
6.   приема бюджета на Сдружението;
7.   приема отчета за дейността на Управителния съвет;
8.   взема решения относно дължимостта и размера на членския внос и встъпителната вноска;
9.   отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на нормативната уредба, настоящия Устав или другите вътрешни актове на Сдружението;
10.               разглежда жалби срещу решения на УС за прекратяване на членство;
11.               взема решения за безвъзмездно разходване на имущество, когато то е в полза на лицата по чл. 41, ал. 3 ЗЮЛНЦ;
12.               взема решение за участие на Сдружението в други юридически лица.
Чл. 19. Решенията на Общото събрание са задължителни за членовете и другите органи на сдружението.

Провеждане на Общото събрание

Чл. 20. (1) Редовно Общо събрание се провежда най-малко веднъж в годината и не по-късно от 31 януари на текущата година.
(2) Извънредно Общо събрание може да бъде свикано по всяко време от Управителния съвет.
(3) Общото събрание може да се провежда присъствено (с физическо присъствие) и с отдалечен достъп (във виртуалното пространство) - по електронен път (чрез интернет), по телефон и/или видеофон. Начинът на провеждане на общото събрание може да е комбиниран от описаните в предходното изречение начини.

Свикване на Общото събрание

Чл. 21. (1) Общото събрание се свиква с писмена покана от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на 1/3 от членовете на Сдружението.
(2) Ако в двуседмичен срок след искането за свикване УС не отправи писмена покана за свикване на ОС, то последното се свиква от съда по седалището на Сдружението по искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.
(3) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа, мястото и/или начина на провеждане и по чия инициатива то се свиква.
(4) Поканата се изпраща до постоянен адрес или посочен от съответния член електронен адрес, най-малко седем дни преди датата на събранието.

Право на сведение

Чл. 22. Писмените материали свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на членовете на Сдружението в офиса на последното, най-късно на датата на изпращане на поканите за Общото събрание или да бъдат изпратени в електронен формат на електронните адреси, заявени от членовете на Сдружението.

Кворум

Чл. 23. Общото събрание е законно, ако е свикано редовно и на него присъстват две трети от всички членове на Сдружението. При липса на кворум ОС се отлага с един час и се провежда на същото място, при същия дневен ред и е редовно, независимо от броя на явилите се членове.

Право на глас

Чл. 24. (1) Всеки член на Сдружението има право на един глас в ОС.
(2) Член на Сдружението няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:
1.   него;
2.   неговия(ата) съпруг(а) или роднини по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен, по сватовство - до втора степен включително, неговия(ата) съжител(ка) или роднини на неговия(ата) съжител(ка) - до втора степен включително;
3.   юридически лица, в които той е управител или може да повлияе или възпрепятства вземането на решения;
4.   свързаните с него лица по § 1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон.
(3) В случаите по ал. 2, броят гласове за определяне на кворума се коригират с броя на нямащите право на глас лица съгласно някоя от изброените причини.

Представителство

Чл. 25. Членовете на Сдружението могат да участват в работата на ОС само лично. Представителство по пълномощие не се допуска.

Вземане на решения от Общото събрание

Чл. 26. (1) Решенията на ОС се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите, освен в случаите на ал. 2 и ал. 3.
(2) За решенията по член 18, т.т. 1, 4 и 11 от настоящия Устав се изисква мнозинство две трети от присъстващите.
(3) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не могат да бъдат вземани решения, освен ако всички членове на Сдружението присъстват на Общото събрание и вземат единодушно решение за включване на точката в дневния ред.
(4) Решенията на ОС влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено.

Протокол

Чл. 27. (1) За заседанията на ОС се води протокол, който се подписва от председателстващия събранието и протоколчика.
(2) Към протокола се прилага списък на присъстващите и документите, свързани с провеждането на ОС.
(3) Протоколът може да се води и в електронен вид.
(4) В случаите на ал. 3, документите по ал. 2, се прилагат в електронен вид, заедно с протокола на електронната страница на Сдружението.

Управителен съвет

Чл. 28. (1) Сдружението се управлява от Управителен съвет.
(2) Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок от четири години.
(3) За членове на Управителния съвет могат да бъдат избирани само членове на Сдружението, които са с продължителност на членството най-малко една година към датата на кандидатиране, с изключение на първия Управителен съвет, който се избира при учредяване на Сдружението и по отношение на членовете на който това ограничение не е валидно.
(4) Управителният съвет е в състав от петима членове.
(5) Не се допуска членство в УС:
1.   за повече от два последователни мандата. Ако се установи невъзможност за изпълнение на изискването на Устава за ограничен брой мандати, същото може да се пренебрегне, като причините за това се документират;
2.   на лица , които са съпрузи или роднини по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен, по сватовство - до втора степен включително, лица които се намират в условия на фактическо съжителство или роднини на лица в условия на фактическо съжителство - до втора степен включително;
3.   на свързани лица по § 1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон.

Права и задължения на Управителния съвет

Чл. 29. (1) Членовете на УС имат еднакви права и задължения, независимо от разпределението на функциите помежду им.
(2) УС приема правила за работата си и избира Председател от членовете си, чийто мандат е равен по продължителност на този и едновременен с този на УС. 
(3) УС се събира на редовни заседания най-малко веднъж на седем месеца, за да обсъди състоянието и развитието на Сдружението.
(4) Всеки член на съвета може да поиска от Председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.
(5) УС определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението, включително и тази в обща полза. Той може да възлага на свои членове отговорността за отделни сфери от дейността на Сдружението и да създава свои помощни органи, като комисии, екипи и работни групи.
(6) УС осигурява изпълнението на решенията на ОС.
(7) УС взема решения по всички въпроси, които по закон или устав не съвпадат с правата на друг орган на Сдружението.
(8) УС извършва действия по разпореждане с имуществото на Сдружението при спазване на изискванията на настоящия Устав;
(9) УС подготвя и внася за разглеждане в ОС проект за бюджет;
(10) УС подготвя и внася за разглеждане в ОС отчет за дейността на сдружението;
(11) УС изготвя ежегоден финансов отчет за дейността на Сдружението;
(12) УС приема и изключва членове на Сдружението.
(13) УС свиква ОС и организира неговата подготовка.
(14) УС взема решение за участие на Сдружението в други юридически лица, след санкция на Общото събрание.
(15) УС определя ликвидатор на Сдружението.
(16) УС взема решения по отношение на спазване на Вътрешните правила от страна на членовете на Сдружението.
(17) УС взема решения по отношение на спазване на Етичния кодекс от страна на членовете на Сдружението.
(18) Членовете на УС са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Сдружението и да пазят тайните на Сдружението и след като престанат да бъдат членове на УС.
(19) УС може да възлага свои задължения и отговорности, за които никой от членовете му няма компетенции, на външни изпълнители (физически и/или юридически лица).

Вземане на решения от Управителния съвет

Чл. 30. (1) УС взема решения, ако на заседанието присъстват повече от половината от неговите членове. 3а присъстващо се смята и лице, с което има двустранна аудиовръзка, видеовръзка или връзка посредством интернет, гарантираща установяване на самоличността му и позволяваща участието му в обсъжданията и вземането на решения. Гласуването по този член се удостоверява с подписа на председателстващия събранието.
(2) Решенията на УС се вземат с мнозинство от присъстващите. Решенията по чл. 29, ал. 5, ал. 7 - 10 и ал. 15 от настоящия устав се приемат с мнозинство от всички членове на съвета.
(3) УС може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на УС.
(4) УС взема единодушно решения за:
1. съществена промяна на дейността на Сдружението;
2. съществени организационни промени.
3. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за Сдружението.

Отговорност на членовете на Управителния съвет

Чл. 31. (1) Членовете на Управителния съвет носят солидарна отговорност за свои действия, с които увреждат интересите на Сдружението.
(2) Всеки от членовете на Съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

Председател на Управителния съвет

Чл. 32. (1) Председателят на Управителния съвет:
1.   представлява Сдружението като има право да възлага на други членове на Управителния съвет отделни свои функции и правомощия;
2.   свиква и ръководи заседанията на Управителния съвет;
3.   сключва договори от името на Сдружението, след санкцията на УС;
4.   за определени еднократни действия Председателят може да упълномощава други лица с изрично пълномощно.
(2) Сдружението не може да сключва сделки с лица от състава на Управителния съвет и техните съпрузи, роднините им по права линия - без ограничение, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително, както и с юридически лица, в които посочените лица са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения, освен ако сделките са в очевидна полза на Сдружението или са сключени при общи условия, публично обявени.
(3) При осъществяване на своята дейност, Председателят на УС се подпомага от Заместник на председателя.

ІV. ИМУЩЕСТВО

Имущество

Чл. 33. (1) Имуществото на Сдружението се състои от права на собственост, други вещни права, вземания, права на интелектуална собственост, ценни книги, участия в юридически лица и налични парични средства.
(2) Оперативното управление, стопанисване и използване на имуществото на Сдружението се осъществява от Управителния съвет.

Членски внос

Чл. 34. (1) Всички членове на Сдружението са длъжни да правят имуществени вноски под формата на членски внос, освен в случаите по чл. 14, ал. 4 и ал. 6. Размерът на членския внос и схемата на внасянето му се определят с решение на Общото събрание.
(2) Независимо от датата на приемане в членство, членския внос за календарната година на приемането се дължи в пълния годишен размер, определен от Общото събрание.

Разходи

Чл. 35. Разходите на Сдружението се определят съгласно действащото счетоводно и данъчно законодателство.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ, ЛИКВИДАЦИЯ, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ИМУЩЕСТВОТО И ЗАЛИЧАВАНЕ.

Прекратяване

Чл. 36. Сдружението се учредява без определен срок и се прекратява в предвидените в закона случаи.

Ликвидация

Чл. 37. При ликвидация ликвидаторът е длъжен по възможност да удовлетвори кредиторите на Сдружението от наличните парични средства, а ако това е невъзможно – чрез осребряване на движимото, а след това и на недвижимото му имущество.

Разпределение на имуществото

Чл. 38. Имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите, се разпределя по ред, определен с решение на ОС в съответствие с разпоредбите на Устава и съответните законови изисквания.

Заличаване

Чл. 39. След разпределянето на имуществото ликвидаторът е длъжен да поиска заличаване вписването на Сдружението от съда по местонахождението му.

VI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Членовете на Управителния съвет на сдружението се избират с тайно гласуване по реда на § 2 от Допълнителните разпоредби на Устава. Избраните членове на Управителния съвет избират измежду своя състав председател и заместник-председател с абсолютно мнозинство – повече от половината от всички членове на управителния съвет. Ако никой от кандидатите не е избран се провежда нов избор, в който за съответния пост участват двамата кандидати, получили най-много гласове. За избран се счита кандидатът, получил най-много гласове.
§ 2. При всички случаи на персонален избор или освобождаване, упоменати в този устав, гласуването е тайно.
§ 3. (1) При всички случаи на персонален избор, упоменати в този устав, същият е с мандат от четири години. Мандатите не могат да бъдат повече от два последователни.
(2) При приключване на последния мандат, приключилият мандата се счита за освободен. Ако нов кандидат не бъде избран, функциите му автоматично се поемат от следващия по гласове кандидат от предходния избор. Ако той не може да поеме функциите, същите се поемат от следващия го по гласове.
(3) Изборът на нова мандатна длъжност се извършва най-малко един месец преди приключване на съответния мандат.
(4) Ако по реда на този Устав се установи незаконосъобразно направен избор, мястото на незаконно избрания кандидат се заема от следващия по реда на ал. 2.
(5) Всички заседания на органите на управление могат да се провеждат присъствено (с физическо присъствие) и с отдалечен достъп (във виртуалното пространство) - по електронен път (чрез интернет), по телефон и/или видеофон. Начинът на провеждане на общото събрание може да е комбиниран от описаните в предходното изречение начини.

VІІ. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 4. Учредителното събрание на Сдружението придобива права на Общо събрание.
§ 5. При първоначалното формиране на Сдружението, за формирането на УС, не се изисква да са налице условията на чл. 28, ал. 3.
§ 6. Първоначалният проект за бюджет на Сдружението се изработва от УС до три месеца от регистриране на Сдружението.
§ 7. Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда, предвиден в него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
§ 8. Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия Устав се прилагат разпоредбите на общото българско гражданско законодателство и разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.


§ 9. Настоящият устав е приет единодушно от всички членове на Общото събрание на сдружение с нестопанска цел в частна полза „Камара на геодезистите в България”, състояло се в гр. Варна на 16 май 2016 г.