Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

Експертен съвет

Експертен съвет по защита на собствеността, инвестиционния процес, екологията и жизнената среда

Ако желаете Вашия проблем или въпрос да бъде разгледан на Експертния съвет по защита на собствеността, инвестиционния процес, екологията и жизнената среда към Камарата на геодезистите в България, моля изпратете запитване на електронен адрес imagebg@gmail.com. Ще се свържем с Вас и ще Ви информираме, по какъв начин можем да Ви бъдем полезни.
За всеки отделен случай, ще формираме експертен съвет в състав, който е най-подходящ за съответния проблем.

Протокол от проведеното заседание на Експертния съвет по защита на собствеността, инвестиционния процес, екологията и жизнената среда от 30 юни до 05 юли 2016 г., при


ДНЕВЕН РЕД:


 1. Изясняване на проблемите с КККР на с. Тополи и с. Казашко, общ. Варна и обсъждане на необходимите действия за тяхното отстраняване.
 2. Обсъждане на проблемите с преместваемите обекти на територията на община Варна и необходимите действия за подобряване на жизнената среда с налагането на приетите от Общински съвет Варна правила за тяхната експлоатация.
 3. Обсъждане на мерките, които трябва да се вземат по повод на признаване на правото на труд на геодезистите с придобилите трета професионална квалификационна степен по професията “Геодезист”.
 4. Обсъждане на предложения към ръководството на община Варна, във връзка с ускоряването на вътрешния документооборот.


След проведените разисквания, бяха взети следните

РЕШЕНИЯ:
Решение по т. 1:
След направена проверка на място на малка част от имотите и информацията бе съпоставена с приетата и одобрена кадастрална карта, бе установено следното:
За поземлени имоти 35211.501.21, 35211.501.20, 35211.10.5, 35211.10.6, 35211.10.7, 35211.501.13 и 35211.10.15, по КККР на с. Казашко, общ. Варна - кадастралната карта не отговаря на поставените на място граници на поземлените имоти.
За поземлени имоти 35211.12.37, 35211.12.38, 35211.12.39, 35211.12.26, 35211.12.27, 35211.12.28, 35211.12.29 и 35211.12.1, по КККР на с. Казашко, общ. Варна - няма данни за проведена улична регулация и видими граници на поземлените имоти.
За поземлени имоти 72709.41.14, 72709.38.46 и 72709.38.63, по КККР на с. Тополи, общ. Варна - няма данни за проведени процедури по чл. 47 от Наредба № 3/2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на КККР.
За поземлени имоти 72709.501.1049, 72709.501.1051, 72709.501.1050, по КККР на с. Тополи, общ. Варна - кадастралната карта не отговаря на поставените на място граници на поземлените имоти.
Да се проведе среща с ръководствата на съответните кметства и общински съветници от Общински съвет Варна, на които да се представят проблемите по несъответствието на границите, отразени в КККР и заварените на място имотни граници. Да се препоръча на ръководствата на съответните кметства и на Общински съвет Варна, да сезират Кмета на община Варна за възможностите, дадени му в чл. 51, ал. 4 от ЗКИР, като при установени несъответствия, изменението на КККР да се финансира от фирмата-изпълнител на обществената поръчка за изработване на КККР, по реда на гаранционната поддръжка на КККР. Да се предложи на сезираните органи, да препоръчат на Изпълнителния директор на АГКК, да контролира стриктно, спазването на изискванията на Глава втора от ЗКИР, от страна на фирмата-изпълнител, при изпълнението на дейностите по кадастъра.

Решение по т. 2:
Конституцията на Република България, е дала в правомощията на специален закон уреждането на обществените отношения, свързани с устройството на територията. Този закон е Законът за устройство на територията, който пък, от своя страна, дава правомощия на общинските съвети да определят реда за издаване на разрешение за поставяне на преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, както и други елементи на градското обзавеждане. В община Варна, това е Наредбата за реда за поставяне на преместваеми обекти, приета от Общински съвет Варна. Освен това, тези обекти се поставят и въз основа на схема, одобрена от главния архитект на общината, ако се поставят в имот, общинска собственост. Това са основните нормативи, които уреждат въпроса с поставянето на преместваемите обекти по спирките на масовия градски транспорт.
На 9 юни 2006 г., Общински съвет Варна, откри “процедура по предоставяне на право на концесия за извършване на рекламна дейност и разполагане на съоръжения за продажба на печатни изделия за задоволяване на обществени потребности в обекти, разположени върху земя, публична общинска собственост - представляващи автобусни спирки на масовия обществен транспорт”, “съгласно утвърдената схема на масовия обществен транспорт”.
От изследването на обществено достъпната документация по въпроса, нормативната уредба и след като направихме огледи на място, установихме:

 1. Преместваемите обекти по автобусните спирки на масовия градски транспорт в община Варна, имат конструкция, създаваща условия за наранявания на преминаващите хора, поради надвисналите на по-малко от 3 м врати-витрини, климатици, монитори, незакрепени маси и т.н., в нарушение на чл. 5, ал. 1 и чл. 7 от Наредба за реда за поставяне на преместваеми обекти на Общински съвет Варна.
 2. Отворените врати-витрини на същите заемат голяма част от тротоара и препятстват предвижването на хора и багаж. На места, дори стесняват тротоара до невъзможност за преминаване на двама пешеходци или двойна детска количка.
 3. На много от спирките липсват “място за инвалидна количка” и “указателна табела”, в нарушение на т. 6.4. от решението на Общински съвет Варна. В момента тези пропуски се допълват от община Варна, а не от концесионера.
 4. Не се “извършва необходимата поддръжка и благоустройство на обектите, върху които се осъществява дейността - предмет на концесията”, в нарушение на т. 6.8. от решението на Общински съвет Варна. Това е видно от поддръжката на спирките на масовия градски транспорт, особено след обилен снеговалеж. И за тези дейности се грижи община Варна, със средства от общинския бюджет, които общинския съвет гласува.
 5. С продажбата на тютюневи изделия, алкохолни напитки, лотарийни билети и др., концесионерът променя предмета на концесията, използвайки обектите в нарушение на предназначенето им - предмет на концесията, а именно “изграждане и експлоатация на обекти - автобусни спирки с рекламни пана и съоръжения за продажба на печатни изделия”, в нарушение на т. 6.9. от решението на Общински съвет Варна.
 6. Капиталовите разходи, както и разходите по опазване и поддържане на обекта, се поемат от община Варна, в нарушение на т. 6.13. от решението на Общински съвет Варна.
 7. Около цитираните преместваеми обекти има поставени без правно основание по няколко други преместваеми обекти, а именно - фризери за сладолед, фризери за алкохолни напитки, фризери за енергийни напитки, фризери за вода и масички. В някои случаи, същите са поставени върху елементите на уличното озеленяване, което също е недопустимо. Елементите на уличното озеленяване се ползват със същата устройствена защита, както и урегулираните за озеленяване поземлени имоти.
 8. Няма утвърдени схеми за поставянето на преместваемите обекти, съгласно действащото законодателство в Република България.

Предвид на това, че обектите на публичната собственост трябва да се използват за общото благо на гражданите и гостите на общината, а когато се използват в частна полза, това трябва да става разумно и законосъобразно, само след като същото това общество е компенсирано за причинените неудобства и вреди и при защита на здравето и живота на населението, предлагаме на ръководството на община Варна да вземе следните мерки:

 1. Да прекрати неправомерното ползване на публична общинска собственост около местата, ползвани за спирки на масовия градски транспорт, като премахне горепосочените преместваеми обекти.
 2. Да поиска възстановяване на средствата, изхарчени от общинския бюджет за финансиране на дейностите по опазване и поддържане на територията около спирките.
 3. Да поиска възстановяване на на средствата изхарчени за оформяне на места за инвалидни колички, поставяне на указателни табели, съдове за смет и др.
 4. Да поиска възстановяване на средствата за допълнително поставените други преместваеми обекти, а именно - фризери за сладолед, фризери за алкохолни напитки, фризери за енергийни напитки, фризери за вода и масички.
 5. Преди сключване на следващ нов договор или продължаване на настоящия с концесионера, да проведе обществено допитване за главните задължения на общината и концесионера.
 6. Преди сключване на следващ нов договор или продължаване на настоящия с концесионера, да проведе обществено допитване за дейностите, които ще осъществява концесионера, работното време на обектите и продуктите, които да бъдат предлагани на територията на спирките на масовия градски транспорт.
 7. Оставащото свободно място на тротоара, да се съобрази с изискванията на Глава трета, Раздел ХХ от Наредба № 2 от 29 юни 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии, необходимия брой ленти за пешеходно движение по всеки от булевардите и улиците, по които се движи масовия градски транспорт, като се предвиди и необходимото място за поне един клиент, обслужван от обекта.

Решение по т. 3:
След като изследвахме обстойно нормативната уредба, уреждаща въпросите с получаването на квалификация по специалностите, свързани с обучението в областта на геодезията, фотограметрията и картографията и тази, уреждаща обществените отношения с практикуването на тази професия, както и практиката, създадена в геодезичното производство в Република България, решихме:
Предвид на това, че се погазват основни наши и на наши колеги права и свободи, а именно - придобилите трета професионална квалификационна степен по професията “Геодезист”, да не могат да използват полученото образование, като осъществяват правото си на труд и да имат еднакви правни условия за извършване на стопанска дейност, като се монополизира геодезичната дейност от придобилите четвърта професионална квалификационна степен, по отношение на дейностите, за упражняването на които, е достатъчно да е придобита по-ниската професионална квалификационна степен, приемаме следния текст за сигнал до Омбудсмана на Република България:

“Изключително сме обезпокоени от погазването, в продължение на години наред, на основни наши и на наши колеги права и свободи, а именно - придобилите трета професионална квалификационна степен по професията “Геодезист”, да не могат да използват полученото образование, като осъществяват правото си на труд и да имат еднакви правни условия за извършване на стопанска дейност, като се монополизира геодезичната дейност от придобилите четвърта професионална квалификационна степен, по отношение на дейностите, за упражняването на които, е достатъчно да е придобита по-ниската професионална квалификационна степен.
Тези наши права и свободи са описани подробно в чл. 6, чл. 19 и чл. 48 от Конституцията. Същият документ указва законодателството да следва и защитава тези принципи. И то ги защитава, но само от една страна - това е Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО), който урежда обществените отношения, свързани със осигуряване на правото на професионално образование и обучение на гражданите, съобразно личните им интереси и възможности; задоволяване на потребностите от квалифицирана работна сила, конкурентоспособна на пазара на труда; осигуряване на условия за функциониране и развитие на системата на професионалното образование и обучение, основаващи се на сътрудничество между нейните институции и органите на изпълнителната власт и на местното самоуправление и социалните партньори; валидиране на професионални знания, умения и компетентности.
От друга страна, специалните закони, по отношение на практикуването на професиите, за които са обучени с държавни пари съответните специалисти, забраняват на същите тези специалисти, упражняването на правото на труд, обезсмислят средното образование и принуждават специалистите, които искат да практикуват геодезия на ниво трета образователна степен, да учат още пет пълни години, само за да придобият диплом, който ще им даде само легитимация за извършваните в бъдеще дейности. Това са разпоредбите на Глава трета от Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (ЗКАИИП), Част втора, Глава втора от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и Глава четвърта от Закона за геодезията и картографията (ЗГК). С всичко това, се нарушават и правата на гражданите, като се налага да заплащат по-високи цени, които включват по-високата образователна степен на съответния специалист, въпреки, че не е нужно висшисти да извършат съответната услуга. Това означава, че дадените с Конституцията и една част от нормативната уредба изконни човешки права се отнемат с други закони...
Незачитането на придобитата ни квалификация и умения директно нарушава и чл. 4 от Закона за защита от дискриминация (ЗЗДискр.), в частта му извън разпоредбите на чл. 7, ал. 1, т. 2 от същия закон.
Освен това, посредством разпоредбите в посочените нормативни актове, Държавата създава господстващо пазарно положение на част от специалистите в определена област и създава условия за злоупотреба с него.
Ние геодезистите, придобили третата квалификационна степен, настояваме да можем да упражняваме правото си на труд като геодезисти. Да практикуваме геодезия законно, да авторизираме извършената от нас работа и да носим съответната отговорност за това. Това може да се осъществи единствено, чрез признаването на средно специалното образование по “Геодезия, фотограметрия и картография” или по сега действащата нормативна уредба - трета квалификационна степен по професията “Геодезист”. Т.е. Геодезистите, завършили 12-ти клас, да могат законно, да извършват геодезични дейности, за които имат диплом и са издържали съответните изпити.

Уважаема госпожо Омбудсман,
Моля да вземете присърце проблема и да спрете бъдещото разхищаване на ресурс - обществено знание и умения и похарчени държавни средства, като се възползвате от възможностите, дадени Ви в чл. 19, ал. 1, т. 6 и чл. 19, ал. 3 от Закона за Омбудсмана.
По този начин ще се повиши престижа на професията и ще се повиши реномето и на висшето образование.
Моля, да дадете възможност, всички специалисти, работещи в сферата на геодезичното производство, да получат правата, които заслужават и едновременно с това, да поемат не само фактически, но и юридически своята отговорност за извършваните дейности.”

Решение по т. 4:
Предвид на бавното придвижване на преписки по процедиране на подробни устройствени планове от частни възложители и като взехме под внимание нормативната база в областта на устройството на територията, електронното управление и предоставяне на достъп до обществена информация, решихме да дадем следните предложения на община Варна за ускоряването на вътрешния документооборот:

 1. Да се разработят вътрешни правила за създаване на електронно копие, подписано с електронен подпис на всички документи от досието на преписката за процедиране на подробен устройствен план, с възможност за добавяне на всеки следващ документ. Така създаденото електронно копие да се поддържа в информационната система на община Варна и при нужда да се предоставят различни права за ползване в рамките на общинската администрация (включително районите и кметствата) и към различни институции, например АГКК, ДНСК, НИНКН и др.
 2. Да се създаде електронно копие на частта от документацията, която не попада под разпоредбите на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и която подлежи на обявяване. Същото да се публикува в Портала за отворени данни на Република България на създадената страница на община Варна. Когато се обявява преписка за изработване на подробен устройствен план, да бъде посочвана и препратка към публикуваната информация.
 3. Да се създадат правила за въвеждане на електронните документи, като прилагане на подписани с квалифициран електронен подпис документи и проекти за подробни устройствени планове в единния за страната формат за обмен на данни (CAD4), GeoJSON JSON, PDF, DWG и други формати. Това ще позволи на администрацията да публикува проектите в Портала за отворени данни на Република България, да разменя тази информация, без да се натоварва и оскъпява излишно процедурата и дори при обявяването на проекта, заинтересувания субект, да може да погледне проекта и да оформи възражението си или да се съгласи с проекта, без да е необходимо да губи време (както своето, така и на служителите) и пари за запознаване на място с преписката. Т.е. да се стимулира използването и обмена на “електронни документи, с които се предоставя информация между административните органи, лицата, осъществяващи публични функции, и организациите, предоставящи обществени услуги” (чл. 4, ал. 2 от Закона за електронното управление).


Разискваните проблеми и взетите решенията да се доведат до знанието на обществото и органите, отговорни за решаването им.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Експертния съвет по защита на собствеността, инвестиционния процес, екологията и жизнената среда към Камарата на геодезистите в България, бе закрито.инж. Йоан Каратерзиян
Председател на управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България