Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)
Показват се публикациите с етикет Плаж "Корал". Показване на всички публикации
Показват се публикациите с етикет Плаж "Корал". Показване на всички публикации

четвъртък, 28 февруари 2019 г.

Какъв знак е създаването на междуведомствена комисия за решаване от част от изпълнителната власт на въпрос, който е решен от законодателя по предложение на същата тази изпълнителна власт?... или Четейки между редовете...

Повод за настоящата публикация, сигналът и предложенията към властта е неразбирането на проблема от същата тази власт, която създава и прекроява законите и упражнява контрол по спазването им. Недвусмислените текстове на законите и решения на институциите, като че ли отстъпват на "инвестиционни интереси" на силните на деня. Конституцията отново се погазва грубо!
Министерството на регионалното развитие и благоустройството публикува становище по повод на безобразията, извършвани на "Алепу", "Арапя", "Корал", "Карантината", "Смокиня", "Градина", "Св. св. Константин и Елена". Въпреки, че проблемът с "Дюни", предстоящото застрояване на изключителна държавна собственост в град Варна и много, много други известни и неизвестни на обществото случаи се заобикаля, трябва да повдигнем въпроса и за тези безобразия.

Като съсловна организация на геодезисти, твърдо се противопоставяме на действията, с които се унищожава природата и се позволява да се заграбват публични ресурси от ограничен кръг хора! Настояваме да бъдем включени в работата на изпълнителната власт по решаването на тези въпроси и пресичането на престъпленията към българската и европейската природа, тъй като имаме знания, ресурс и задължението да помогнем! Настояваме, освен отразяването на дюните в кадастралната карта и кадастралните регистри и отчуждаването им по реда на закона, като изключителна държавна собственост да се отразят и отвоюваните от Черно море имоти.

Имоти изключителна държавна собственост, съгласно Конституцията на Република България, предстоят да бъдат застроени.
Източник: Официалната електронна страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК).

Забавянето на налагането на закона води само до кражба на нашата собственост с помощта на висши служители на изпълнителната власт и оскъпяване на отчуждаването в бъдеще. Това прекомерно оскъпяване и застрояването на имоти изключителна държавна собственост може да доведе до фактическа невъзможност от заплащане на бъдещите стоежи, както и на премахването им.

Морски плаж в град Варна, който така и не намери място нито в кадастралната карта, нито в специализираната кадастрална карта, но въпреки всичко продължава да е такъв по силата на Конституцията на Република България!
(Google Maps)
Посочените в сигнала данни, са общоизвестни и общодостъпни, дори без заплащане - буквално на един клик разстояние. Не е ясно, защо специалисти с безпрепятствен достъп до много повече информация не видяха фактите...Следва пълният текст на сигнала:

КГБ - знак5.jpg

КАМАРА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ


Електронен адрес: www.geodezisti.net
Моб. тел.: +359 (88) 8240587
Електронна поща: imagebg@gmail.com

Регистрационен № СИ-98 от 28.02.2019 г.

ДО
МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

КОПИЕ:
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОПИЕ:
ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОПИЕ:
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА
АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

КОПИЕ:
НАЧАЛНИКА НА ДИРЕКЦИЯТА ЗА
НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ


С И Г Н А Л
от инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на Управителния съвет на Камарата на геодезистите в България

Относно: Нарушения на Конституцията на Република България и законите по отношение на незаконно строителство по българското черноморие и бъдещо застрояване на имоти изключителна държавна собственост.

Уважаема госпожо Аврамова,

По повод публикуваното прессъобщение (“Междуведомствена работна група разглежда проблемите с дюните и строителството по Черноморското крайбрежие”) на 15 февруари 2019 на електронната страница на ръководеното от Вас министерство, оставаме с впечатлението, че проблемите с незаконното строителство и заграбването на публични ресурси по Българското Черноморие са останали неразбрани и доказателства, които се намират на официалните електронни страници на институциите на изпълнителната власт, не са взети под внимание. Вследствие на това, не са установени очевидни нарушения на закона и се позволява грубо погазване на Конституцията на Република България от страна на висши служители на изпълнителната власт.

Като доказателства, ще Ви посочим само няколко факта, които не бяха взети под внимание при направените проверки.


1. Строителството в м. “Алепу”.Геозащитното съоръжение е трябвало да бъде изградено на нивото на горния път (преди направата на огромния изкоп). Това става ясно от следното:

 • В решението се цитира инвестиционното предложение, че укрепването на свлачищния откос, ще се извърши чрез сондажно изливни пилоти (прави се сондаж, в него се поставя арматура и се излива бетон) в имота и пилотното фундиране, ще изпълнява ролята на постоянно подпорно съоръжение (поставени един до друг, тези пилоти стават като подпорна стена, която е излята без да се оголва ската).
 • В инвестиционното предложение, внесено в РИОСВ се казва, че проектната подпорна стена се разглежда като част от укрепването на строителния насип за фундиране, при застрояване на имота, а не като брегоукрепително съоръжение, предвид факта, че между частния имот и морския бряг са разположени имоти общинска собственост. Това означава, че не е предвидено вълните да достигат до бъдещия строеж. Ако проектът предвиждаше строителство на ниво, близо до плажа, трябваше да се проектира и брегоукрепително съоръжение. Освен това, ясно се вижда, че имаме подпорна стена, а не подпорно съоръжение от пилотно фундиране.


2. Изсичането на гората в м. “Арапя”.

Съгласно Закона за устройство на територията, проектите за подробни устройствени планове “задължително се придружават от справка за картотекираната растителност и геодезическо заснемане, заверени от общинските органи по озеленяване”. “В 5-годишен срок от завършване и приемане на строителството общинските органи по озеленяване извършват проверки по изпълнението на задълженията на собствениците (възложителите), свързани с озеленяване и компенсаторно залесяване.” Очевидно, това не е извършено, а подлежи на контрол и санкция от страна на повереното Ви ведомство. Ако се законът се спазваше, нямаше да се озовем в сегашната ситуация.

3. Строителството в КК “Св. св. Константин и Елена”.

Тук, очевидно се касае за грешни кадастрална карта и кадастрални регистри, поради наличието на морски плаж, който неясно защо не е намерил място дори в специализираната кадастрална карта, въпреки, че в Плана за регулация и застрояване на курортния комплекс същият е отразен добросъвестно. Предвидено е дори натрупване на допълнителна плажна ивица, където в момента има строежи на морското дъно, за строителството на които няма налична информация. Това позволи да не се спази законът, който регламентира разстоянието между застрояването в поземлен имот и границата на морски плаж да е по-голямо или равно на височината на застрояването.


4. Отчуждаването на имоти в границите на морски плаж за природосъобразен туризъм “Корал”.

В този случай, законът е пределно ясен и категоричен:
Министър на регионалното развитие и благоустройството предлага отчуждаването на частите от засегнатите имоти и утвърждава акт за изключителна държавна собственост за територията на крайбрежната плажна ивица, след като Министърът на туризма, заявява изменението на кадастралната карта и кадастралните регистри по реда на глава шеста от Закона за кадастъра и имотния регистър, за съобразяването ѝ с границите на изключителната държавна собственост.
Между другото, Министърът на туризма е заявил нанасянето на морските плажове… Защо процедурата не е довършена - не е ясно.


5. Предстоящото бетониране на морски плаж в м. “Карантината”.

От данните, с които Вие в качеството си на Министър на регионалното развитие и благоустройство разполагате е видно, че предстои строителство върху морски плаж, което е забранено по силата не само на законите на нашата държава, а и по силата на Конституцията на Република България. Това строителство, ще се извършва с европейско финансиране.
Доказателствата, отново са безплатно и публично достъпни на официалните електронни страници на органите на изпълнителната власт!


Обръщам Ви внимание и на това, че предстои застрояване на имоти изключителна държавна собственост, за които има съставени актове и устройствени планове за частна собственост. Един от многото примери за това е т.нар. “Алея първа”, която е част от Морската градина на Варна. Един от многото факти, които умишлено не се виждат е, че голяма част от имотите, които ще бъдат застроени са отвоювани от морето в близките 30 години, т.е. изключителна държавна собственост по силата на Конституцията на Република България. Данните за това, отново са на официалната страница на агенцията, за която отговаряте - Агенцията по геодезия, картография и кадастър.


Уважаема госпожо Аврамова,

Имаме задължението да Ви обърнем внимание и на някои от притеснителните моменти в прессъобщението, публикувано на електронната страница на повереното Ви министерство:

1. Междуведомствена работна група вече беше създадена със Заповед № РД-02-14-723/24.07.2018 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството. До този момент няма информация какво са решили участниците в нея и какво е наложило създаването на нова работна група на 4 февруари 2019 г. Тази група ще преценява ли направените вече констатации на специалистите от БАН, които бяха привлечени като експерти, за да установят наличието на дюни при изработване на специализираните кадастрални карти?

2. Интересно е, че тази група ще трябва да “даде определение на това дали са природно образувание или са терен”... Нека да кажем, че става въпрос за дюни, определени като такива от специалисти от БАН! А що се отнася до заиграването с понятието “терен”, ясно е, че и двете твърдения са верни:
2.1. Безусловно дюните са природно образувание (вж. ЗУЧК: “"Пясъчни дюни" са образувания, формирани от насипване на пясъци в резултат от взаимодействието на море, суша и вятър. Основните видове дюни са зараждащи се подвижни дюни, подвижни (бели) дюни, неподвижни дюни с тревна растителност (сиви дюни) и облесени дюни.”
2.2. Естествено, ако за един имот с инвестиционен проект, пък бил той и порочен, се предвижда застрояване - това е “терен” (вж. Наредба № 4/2001 г.: "Терен" е част от земната повърхност, за която с инвестиционен проект се предвиждат дейности по устройство - застрояване, озеленяване и благоустрояване.)
3. Ако са разгледани "последните сигнали", това означава, че не са взети под внимание сериозни проучвания на тези закононарушения през последните няколко години… Такива сигнали, които са публично известни, има депозирани при органите на изпълнителната власт и в медиите.

В краткия текст на прессъобщението на МРРБ има много други неточности, на които няма смисъл да се спираме… Единственото ни желание е да Ви помогнем да запазите невъзстановимите природни богатства на България, да преустановите противоконституционното завземане на изключителна държавна собственост и да Ви помогнем да наложите спазването на закона!

Уважаема госпожо Аврамова,

Едновременно с настоящия сигнал, отправяме към Вас и нашето настояване да бъдем включени в създадената междуведомствена работна група за решаването на разглежданите проблеми, както и да бъдат извършени огледи на място с наше участие.


С уважение:
инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на Управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България
гр. Варна, 28 февруари 2019 г.

понеделник, 23 юли 2018 г.

Привеждане на действията на изпълнителната власт по случая с плажа за природосъобразен туризъм “Корал” в съответствие с разпоредбите на Конституцията на Република България.КГБ - знак5.jpg

КАМАРА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ


Електронен адрес: www.geodezisti.net
Моб. тел.: +359 (88) 8240587
Електронна поща: imagebg@gmail.com

Регистрационен № СИ-87 от 23 юли 2018 г.

ДО МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО (ЛИЧНО) КОПИЕ: МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


С И Г Н А Л

от инж. Йоан Крикор Каратерзиян
председател на Управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България
адрес: 9002 Варна, ул. Ген. Паренсов № 3, вх.В, ап.67;
моб.тел.: +359 88 8240587; e-mail: imagebg@gmail.com


Относно: Привеждане на действията на изпълнителната власт по случая с плажа за природосъобразен туризъм “Корал” в съответствие с разпоредбите на Конституцията на Република България.Уважаеми господин Министър,

Особено сме обезпокоени от действията на изпълнителната власт по отношение на направени внушения за безнаказаност и незачитане на Конституцията на Република България във връзка с плажа за природосъобразен туризъм “Корал”. В тази връзка, моля да предприемете следните действия:
 1. По повод изразената в публичното пространство неинформираност на Кмета на община Царево по отношение на наличието на дюни, изключителна държавна собственост в поверената му за управление община, моля да изпратите на същия, специализираните кадастрални карти и картите с нанесени зони “А” и “Б” с териториалноустройствена защита по ЗУЧК, които обхващат поверената му за управление община в цифров вид, както и заверени за вярност “с мокър печат” копия на същите.
 2. Поради това, че в Община Царево не се изпълняват задълженията, съгласно Закона за устройство на територията, за публикуване на подробните устройствени планове в пълния им обем (графична и текстова част, схеми и др.), моля да укажете на Кмета на община Царево да публикува тези данни на официалната електронна страница на поверената му за управление община.
 3. Предвид на това, че приемането на Общия устройствен план на община Царево с предвидено застрояване върху територии, които са изключителна държавна собственост, показва непознаването на Конструкцията на Република България и Закона за устройство на черноморското крайбрежие от Кмета, Главния архитект, Общинския съвет и Вашия представител в комисията, приела документа, моля да укажете на посочените служители, че спазването на законите е задължително за всички граждани на Република България, включително и на висшите административни служители.
 4. Моля, да извършите обстойна проверка на процедираните подробни устройствени планове на територията на изключителната държавна собственост в границите на община Царево и ако намерите съществени пропуски в плановете и/или административните процедури да уведомите за това Главния прокурор на Република България, за предприемане на действия по отмяна на актовете за одобряването им. Предлагаме да Ви окажем пълно съдействие при проверките.
 5. Моля да обърнете внимание на членовете на политическия си кабинет да се въздържат от необосновани и опасни за националната сигурност изказвания като следното: “... аз като данъкоплатец, също не съм съгласен да се хвърлят едни милиони…(за отчуждаване на имоти изключителна държавна собственост - бел.авт.)”, защото това внушава незачитане на законите на страната.
 6. Моля да обърнете внимание на членовете на политическия си кабинет, че с действията и бездействието си, нарушават програмата за управление на правителството на Република България за периода 2017 - 2021 г. и по-точно “Цел 15: Създаване на благоприятни условия за устойчиво и балансирано икономическо развитие, изграждане, ползване и опазване на хармонична и достъпна среда за живеене, труд и отдих, при ГАРАНТИРАНО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА и на недвижимото културно наследство.”, тъй като действията на някои членове на администрацията показват незачитане на изключителната държавна собственост и екологичните стандарти.
Господин Министър,

От медиите разбрахме, че вече няколко седмици се сформира “междуведомствена работна група, която да извърши анализ на правния устройствен статут на пясъчните дюни по черноморското крайбрежие”, въпреки, че Конституцията на Република България, кратко, ясно и точно регламентирани това. Опасяваме се, че заседаването на подобен орган по нормативно уреден въпрос, ще даде възможност за продължаващо грубо погазване на основния закон на страната. Това е недопустимо!
Ако, все пак, решите да сформирате такава комисия, моля да решите описаните проблеми незабавно. Моля да организирате заседанията в град Варна и да включите в същата представител на Камарата на геодезистите в България.
Прилагам връзки към цитираните публикации:


С уважение: инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България
гр. Варна, 23 юли 2018 г.


петък, 29 юни 2018 г.

Какво и защо се случва с българското черноморие? От къде тръгна всичко и до къде може да стигне?

Не са тайна апетитите на бизнеса към курортните дестинации в България. Те са напълно нормални. Изкривени през нашата действителност, обаче, придобиват доста уродлив вид, главно заради завземането на тази територия от “тъмни сили”. И за това способства и българското законодателство. Именно тази зависимост трябва да разбулим, без да имаме претенции за изчерпателност. Имаме това задължение като съсловна организация на геодезисти, загрижени за правовия ред и честта на нашата професия. Като геодезисти, имаме задължението на защитаваме собствеността от посегателство и да посочваме слабостите на законодателството в тази област.
Не си мислете, че хаосът и административният произвол в законодателството, свързано с устройственото планиране не Ви касае. Това е проблем, който оказва влияние за десетилетия напред, а решаването му, когато го осъзнаем, ще коства още десетки години лишения за покриване на загубите от злоумишлените действия на шепа хора.

Законът, на който е предоставено да “урежда обществените отношения, свързани с устройството на територията, инвестиционното проектиране и строителството в Република България”, е Законът за устройство на територията (ЗУТ). Това е специалният закон в тази област и другите закони не могат да му противоречат. Влязъл в сила на 31 март 2001 г., той е наследник на поредица закони и други нормативни актове, започнали да уреждат устройственото планиране и строителството в България още в края на 19-ти век. Добър или лош, спазван или не, това беше единствената норма до скоро и беше някаква преграда пред нездрави апетити. На “силните на деня”, обаче, не беше достатъчно да се “прецеждат през ситото на нормите” на ЗУТ, колкото и рехави да са те в някои отношения. Започнаха своеволни и непозволени тълкувания от правоприлагащите органи. Законодателят, от друга страна, угаждаше на централната изпълнителна власт и приемаше какви ли не норми и по какъв ли не начин…
В крайна сметка, “бъркането” в законодателството, се услади на “тъмните сили” и те решиха да “разкъсат ситото”, през което се “процеждаха”. В резултат на това беше приет, а на 1 януари 2008 г. влезе в сила Законът за устройство на черноморското крайбрежие (ЗУЧК). Облечен в красиви фрази и показващ голям пестник на нарушителите, всъщност се оказа, че в големия пестник, е скрита лимонка, която може да направи “на пух и прах” природата, публичната собственост и правата на гражданите и гостите на Република България. Това се случи, защото вече не се знае кой закон урежда обществените отношения в областта на устройственото планиране. Въпреки категоричния текст на закона, който урежда създаването на нормативните актове - Законът за нормативните актове (ЗНА), че “обществени отношения от една и съща област се уреждат с един, а не с няколко нормативни актове от същата степен”, на ЗУЧК бяха вменени на първо място “условията и реда за определяне на териториалния обхват на Черноморското крайбрежие и на крайбрежната плажна ивица, изискванията, правилата и нормативите за тяхното устройство, ползване, застрояване и опазване”. Т.е. ЗУТ за крайбрежната плажна ивица… Да, обаче, действието на ЗУТ не е ограничено на териториален признак… 
Това, като че ли, не беше достатъчно, защото се оказа, че въпреки разнобоя в законодателството, много администрации се съобразяват с целите на закона и желаещите да го заобиколят, срещат някои трудности. Тогава изневиделица се появи нова администрация, на която бяха предоставени функции по устройство на територията за крайбрежната плажна ивица - това е Министерството на туризма. “Ни в клин, ни в ръкав”, въпреки липсата на административен капацитет (или точно поради тази причина), на тази институция беше вменена една, чисто формална функция по завземането на изключителната държавна собственост - подаване на заявление. Може би, тази брънка, трябваше да прекъсне веригата, която крепи държавата, при напрежение между кражбата на публична собственост и закона… 
Тази институция, трябваше да се грижи и за преместваемите обекти. Обаче, забележете, Министърът на туризма проверява преместваемите обекти по плажовете, но няма възможността да предприеме действия, ако това се окаже незаконно строителство. Преди изменението на ЗУЧК, поне проеверките се осъществяваха от ДНСК, които са компетентния орган да се борят с незаконното строителство. Стигна се до абсурда, Министър Ангелкова да проверява леенето на първа плоча на варненския плаж. Проблемът е, че на фактически некомпетентни служители, се вменяват компетентности с нормативен акт.
За огромния скандал с погазването на Конституцията на Република България на плажа за природосъобразен туризъм "Корал", ще спомена само, че на Министъра на туризма е вменено задължението да заяви кои са границите на изключителната държавна собственост. Този факт е установен от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), чрез Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и чрез съответната Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) и се заявява, забележете, пред СГКК, структура на АГКК, подчинена на МРРБ. “Вклиняването” на МТ изглежда нелогично, ако се водим от постулатите на правовата държава. То, обаче, е твърде логично, на фона на случващото се в България. Толкова много случайности на едно място не се събират. Природата не го допуска… Нещо “мирише”! Апропо, няма да се учудя, ако заявлението, което миналата година е подала Министър Ангелкова, за отразяване на “всички морски плажове, разположени на територията на област Бургас”, е оставена без движение от Началника на СГКК - Бургас, поради това, че не са конкретизирани точно и по отделно обектите на заявлението…
“Най-доброто” тепърва предстои. Неотдавна, съществено се промени Законът за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВППРБ). Тази промяна остана някак си далеч от полезрението на мястото, където се “кове” политиката - София, защото би трябвало да даде само някои технически характеристики на строителството в Черно море и река Дунав (както беше и със ЗУЧК)… И това е заложено в този закон - той не се занимава с устройство на територията. Не това се случи, обаче. На практика в ЗМПВВППРБ, се появиха текстове, уреждащи устройственото планиране на Черно море. Отново се вмениха задължения на фактически некомпетентни органи да решават въпроси, по които станаха компетентни по силата на нормативен акт. Така, отново едни добри намерения за съхраняване на Българската територия и природа, ще се окажат средство за нечестно забогатяване, чрез диво експлоатиране на  публичните природни ресурси от шепа хора!Какво е решението:
Установяване на принципите на правото, при законотворчеството!
Нека, на първо време, устройственото планиране да отиде там, където му е мястото - в Закона за устройство на територията, както е заложено първоначално и да се наложи ефективен контрол върху изпълнителната власт за спазване на закона.

И за да не си помисли някой, че законодателството трябва да се прекрои така, че да отпадне определението за изключителна държавна собственост, ще кажа, че това е една от най-добрите норми, които връщат естествените природни дадености на България!

П. П. Извинявам се за фриволния, на моменти изказ, но не можах да се сдържа, заради фриволното отношение към богатството на България!


Инж. Йоан Каратерзиян
Председател на управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България


Прочетете още:

сряда, 27 юни 2018 г.

Министерството на туризма, заявило отразяването в кадастралната карта на всички морски плажове, разположени на територията на област Бургас, в това число и на морски плаж за природосъобразен туризъм "Корал"!

Благодарим на Министъра на туризма за реакцията по нашия сигнал!

Изменението на кадастралната карта и кадастралните регистри на област Бургас, е заявено.
Следва поправянето на проекта за изменение на Общия устройствен план на община Царево, което няма нищо общо с това, дали е приключила или не процедурата по изменение на КККР. Напомняме, че за изработване на ОУП, се използват всички налични данни, а те са публично достъпни.

Изчакахме да минат 10 дена след нашето изявление по случая с морски плаж за природосъобразен туризъм "Корал", допълнено с някои уточнения два дена след това и на 20 юни 2018 г. сезирахме официално трима министри - Министъра на регионалното развитие и благоустройството, Министъра на туризма и Министъра на околната среда и водите, отново с искане за конкретни действия, които да способстват за установяването на законност.

Ето пълния текст на сигнала:КГБ - знак5.jpg

КАМАРА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ


Електронен адрес: www.geodezisti.net
Моб. тел.: +359 (88) 8240587
Електронна поща: imagebg@gmail.com
Регистрационен № СИ-82 от 20 юни 2018 г.


ДО
МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

ДО
МИНИСТЪРА НА ТУРИЗМА

ДО
МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА
СРЕДА И ВОДИТЕС И Г Н А Л
от инж. Йоан Крикор Каратерзиян
председател на управителния съвет на Камарата на геодезистите в България
адрес: 9002 Варна, ул. Ген. Паренсов № 3, вх.В, ап.67;
моб.тел.: +359 88 8240587; e-mail: imagebg@gmail.com

Относно:
Привеждане на действията на изпълнителната власт по случая с плажа за природосъобразен туризъм “Корал” в съответствие с разпоредбите на Конституцията на Република България.
Уважаема Госпожо Ангелкова,
Уважаеми Господин Нанков,
Уважаеми Господин Димов,

В желанието си да внесем яснота по отношение на нормативната уредба в случая с имоти изключителна държавна собственост, съгласно чл. 18, ал. 2 от Конституцията на Република България и подкрепяйки добрите административни практики, Ви обръщаме внимание на следното:

Крайбрежната плажна ивица, съставена от отделни морски плажове, включващи и пясъчните дюни, разположени непосредствено зад плажната ивица или попадащи върху морския плаж, е изключителна държавна собственост.
Този факт е удостоверен чрез преки геодезични измервания за територията на село Лозенец, община Царево, област Бургас от Министъра на регионалното развитие и благоустройството, чрез Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) през 2014 г. Съставените вследствие на тези дейности карти, са обнародвани на официалната страница на АГКК на 14 април 2015 г. На 18 март 2015 г. са обнародвани и съставените през 2015 г. карти на охранителни зони “А” и “Б” по Закона за устройство на черноморското крайбрежие (ЗУЧК).
При установяването на границите на изключителната държавна собственост, което е направено най-късно на 18 март 2015 г., Министърът на регионалното развитие и благоустройството, е бил длъжен да заяви изменението на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) по реда на глава шеста от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР). След 15 март 2016 г., заявяването на изменението на КККР в съответствие с отразените в специализираните кадастрални карти данни за границите на изключителната държавна собственост, е задължение на Министъра на туризма. Въпреки изискванията на закона, тези данни не са отразени в кадастрално-административната информационна система (КАИС).
Освен това, на 4 април 2018 г. е публикуван за обществено обсъждане Доклад за оценка на степента на въздействие върху защитени зони  (ДОСВ) на Изменението на Общия устройствен план (ОУП) на община Царево, в който ясно се вижда несъответствието между определената граница на зона “А” по ЗУЧК в официалните карти, публикувани на страницата на АГКК и отразената в ОУП граница. Това е допуснато в противоречие с Конституцията на Република България и останалите закони.

Благодарение на бездействието на всички институции от публикуването на картите на охранителни зони “А” и “Б” по ЗУЧК до този момент и неспазване на нормативната уредба, грубо се погазва Конституцията на Република България. В резултат на това се ограничават правата на свободно придвижване на гражданите на Република България, нарушава се екологичното законодателство и в обществото се натрапва чувството на беззаконие, безнаказаност и липса на държава.

Предвид изнесените факти и огромната обществена значимост на случая, моля да предприемете следните действия:

Госпожо Ангелкова, в качеството си на Министър на туризма, моля да заявите изменението на кадастралната карта и кадастралните регистри по реда на глава шеста от Закона за кадастъра и имотния регистър, за съобразяването ѝ с границите на изключителната държавна собственост.

Господин Димов, в качеството си на Министърът на околната среда и водите, моля да върне за преработване Изменението на Общия устройствен план на община Царево, като същият бъде съобразен с границите на изключителната държавна собственост.

Господин Нанков, в качеството си на Министър на регионалното развитие и строителството, моля да предложите отчуждаването на частите от засегнатите имоти и да утвърдите акт за изключителна държавна собственост за територията на крайбрежната плажна ивица.


Госпожо Ангелкова,
Господин Нанков,
Господин Димов,

Моля, да предприемете всички действия по установяване на законност и държавност, според вменените Ви задължения!
С уважение:
инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България
гр. Варна, 20 юни 2018 г.

Още на 26 юни 2017 г., госпожа Ангелкова, предприе регламентираните в закона действия и заяви отразяването на данните от специализираните карти за област Бургас на:
 • морските плажове;
 • брегоукрепителните и брегозащитните системи и съоръжения за предпазване от вредното въздействие на водите, изградени в имоти - държавна собственост, извън границите на населените места;
 • прилежащите на морето крайбрежни езера, лагуни, лимани и влажни зони;
 • пясъчните дюни;
 • островите, включително и създадените в резултат на човешка дейност;
 • брегоукрепителните и брегозащитните системи и
 • съоръженията за предпазване от вредното въздействие на водите, бщинска собственост.


Отговор на Министъра на туризма:


Писмо на министъра на туризма до Началника на СГКК - Бургас:


Надяваме се, заявлението да не съдържа пропуски и Службата по геодезия, картография и кадастър - Бургас да извърши необходимите действия по закон!

Благодарим за активната гражданска позиция на хората, които защитават своята Родина!
Благодарим на медиите, които отразяват правдиво проблема!
Благодарим на всички, които се стремят да възстановят правото там, където е нужно да му се помогне, за да защити нас и природата ни!

Нека да припомним, че природата ще остане вечен ресурс, само ако се грижим за нея!

П.П. Във връзка с отговора, изпратихме следното запитване:

Този отговор получихме на 31 юли 2018 г. от Главния секретар на Министерството на туризма:

Явно, според Министъра на туризма, работата е свършена. Но само ако предположим, че министрите и заместниците им трябва да се отнасят с грижата на добри стопани към имотите, които са публична и още повече - изключителна държавна собственост, дали не би следвало да потърсят правата ни на собственици на всички нас пред отговорните институции?

Мисля, че няма нужда от коментар... Има нужда от прилагане на Наказателния кодекс. Дали ще бъде чл. 10 и следващите или чл. 219 и следващите, нека Главният прокурор да прецени!

НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС"...Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 50 от 1995 г.) Общественоопасно е деянието, което застрашава или уврежда личността, правата на гражданите, собствеността, установения с Конституцията правов ред в Република България или други интереси, защитени от правото....Чл. 219. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 1982 г., в сила от 01.07.1982 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) Длъжностно лице, което не положи достатъчно грижи за ръководенето, управлението, стопанисването или запазването на повереното му имущество или за възложената му работа и от това последва значителна повреда, унищожение или разпиляване на имуществото или други значителни щети на предприятието или на стопанството, се наказва с лишаване от свобода до шест години и глоба до пет хиляди лева.(2) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 1975 г., изм.- ДВ, бр. 28 от 1982 г., в сила от 01.07.1982 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) Който въпреки задълженията си не е упражнил достатъчен контрол върху работата на лица, на които е възложено управлението, разпореждането или отчитането на обществено имущество, и от това са последвали значителни щети на предприятието или на стопанството, се наказва с лишаване от свобода до шест години и глоба до пет хиляди лева.(3) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 13.10.2006 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) Ако деянието по предходните алинеи е извършено умишлено и не съдържа признаците на по-тежко престъпление, наказанието е лишаване от свобода от две до осем години, като съдът може да постанови лишаване от право по чл. 37, ал. 1, точка 6.(4) (Нова - ДВ, бр. 28 от 1982 г., в сила от 01.07.1982 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 13.10.2006 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) За престъпление по предходните алинеи в особено големи размери, представляващо особено тежък случай, наказанието е по ал. 1 и 2 - лишаване от свобода от три до десет години, а по ал. 3 - лишаване от свобода от три до дванадесет години, като в тези случаи съдът постановява и лишаване от права по чл. 37, ал. 1, точки 6 и 7...."инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България
гр. Варна, 27 юни 2018 г.


ПП (29 август 2018 г. Благодарение на "Български пощи", получихме писмото с 1 месец закъснение!):
Получихме отговор от Министъра на околната среда и водите. Обещанието е, че министерството ще спазва закона и по-конкретно "няма да бъде допуснато устройване на територии, представляващи дюни"!
Благодарим за конкретния отговор!


Повече от два месеца след изпращане на сигнала, получихме отговор от заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Валентин Йовев.
вторник, 12 юни 2018 г.

Плаж за природосъобразен туризъм “Корал” – на кого какво не е ясно?

Поради явно неразбиране и пренебрегване от страна на изпълнителната власт на някои факти и изисквания, посочени в "Изявление по случая с морски плаж за природосъобразен туризъм "Корал"", публикуваме настоящите уточнения:

Конституцията на Република България, гласи:
 • “Разпоредбите на Конституцията имат непосредствено действие.” (Чл. 5, ал. 2)
 • “Подземните богатства, крайбрежната плажна ивица, републиканските пътища, както и водите, горите и парковете с национално значение, природните и археологическите резервати, определени със закон, са изключителна държавна собственост.” (Чл. 18, ал. 1)

Законът за устройство на черноморското крайбрежие, гласи:
 • Крайбрежната плажна ивица е съставена от отделни морски плажове. (Извадка от чл. 6, ал. 1)
 • Към територията на морския плаж се включват и пясъчните дюни, разположени непосредствено зад плажната ивица или попадащи върху морския плаж. (Извадка от чл. 6, ал. 2)
 • Морските плажове са изключителна държавна собственост. (Извадка от чл. 6, ал. 3)
 • Публична държавна собственост, която не може да бъде обявена за частна, са морските плажове, пясъчните дюни и др. (Извадка от чл. 6, ал. 4, т. 1 и т. 4)
 • Границите на морските плажове и пясъчните дюни се определят чрез преки геодезични измервания и се отразяват в кадастралната карта и в имотния регистър. (Извадка от чл. 6, ал. 6)
 • За морските плажове и пясъчните дюни се изработват специализирани карти, регистър и информационна система. (Извадка от чл. 6, ал. 7)
 • “Когато в резултат на естествени процеси на взаимодействие на морето със сушата се образуват морски плажове, засягащи един или повече имоти - частна собственост, частта от засегнатите имоти се отчуждава по реда на глава трета от Закона за държавната собственост по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството.” (Чл. 6, ал. 8)
 • Министърът на туризма заявява изменението на кадастралната карта и кадастралните регистри по реда на глава шеста от Закона за кадастъра и имотния регистър след приемане на специализираните карти на морските плажове.” (Чл. 6, ал. 10)
 • Министърът на регионалното развитие и благоустройството утвърждава актовете за изключителна държавна собственост въз основа на изменените кадастрална карта и кадастрални регистри на морските плажове.” (Чл. 6, ал. 11)

Потвърдено с оглушителното мълчание на институциите:
 • Никой не опроверга факта, че на плажа за природосъобразен туризъм “Корал” е вдигната ограда и са оградени дюни.
 • Никой не опроверга факта, че оградените дюни са изключителна държавна собственост.
 • Никой не опроверга факта, че държавата е длъжна да отчужди имотите.
 • Никой не опроверга подозрението, че има нарушения при процедиране на подробните устройствени планове.
 • Никой не опроверга факта, че проектът на Общия устройствен план е незаконосъобразен и противоречи на Конституцията на Република България в частта на дюните.
 • Проверката на експерти на Министерството на туризма и РДНСК - Бургас, проведена на 8 юни 2018 г., беше насочена към това, дали има или няма пешеходен достъп до плажа, а в изявлението ясно беше написано, че достъпът до плажа е "затруднен". Всъщност достъпът до крайбрежната плажна ивица, която включва и дюни е невъзможен в частта на оградените имоти!
 • Не беше обърнато внимание на въпросите дали имоти, съставляващи изключителна държавна собственост (дюни) са оставени без достъп за населението на Република България и гостите ѝ; дали държавата изпълнява функциите си?
 • Появиха се и допълнителни въпроси: дали загражденията, направени с почти невидима тел, носят пряка опасност за живота и здравето на хората; дали само пешеходен достъп е достатъчен за запазване на здравето и живота на хората при инцидент; има ли усещане за държавност?...

Е, кое не е ясно?
Съвсем просто е!
Инж. Йоан Каратерзиян
Председател на управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България