Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)
Показват се публикациите с етикет Семинар. Показване на всички публикации
Показват се публикациите с етикет Семинар. Показване на всички публикации

понеделник, 15 юли 2019 г.

Семинар по проблемите на устройственото планиране и кадастъра

КАМАРАТА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ
и
“ИМИДЖ” ЕООД
ГЕОДЕЗИЯ, КАДАСТЪР, УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ

ОРГАНИЗИРАТ

Семинар по проблемите на устройственото планиране и кадастъра

Семинарът ще се проведе от 9:30 до 16:30 часа на 26 юли 2019 г., в Конферентната зала на Модус хотел, находящ се в гр. Варна, ул. Стефан Стамболов № 46 (ъгълът на бул. Приморски и ул. Стефан Стамболов, до Морската градина).

Лектори:

д-р инж. Николай Найденов  – специалист в областта на картографията, устройственото планиране, географските информационни системи, обучението и др. 

1. Представяне на ГИС с отворен лиценз.
2. Отворени данни - същност, формати, източници, практика.
3. Добри практики в Общинското предприятие "Софпроект-ОГП" - данни, анализи планиране.

инж. Йоан Каратерзиян  – специалист в областта на геодезията, кадастъра, устройственото планиране, административното обслужване и др.


1. Публичните регистри и архивът на одобрените устройствени планове и измененията им.
2. Преместваеми обекти.
3. Набавяне на данни за изработване на подробни устройствени планове.
4. Служебно изменение на плановете по § 8, ал. 1 от ПР на ЗУТ.

четвъртък, 17 май 2018 г.

Семинар по проблемите на устройственото планиране и кадастъра

КАМАРАТА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ
и
“ИМИДЖ” ЕООД
ГЕОДЕЗИЯ, КАДАСТЪР, УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ

ОРГАНИЗИРАТ

Семинар по проблемите на устройственото планиране и кадастъра


Семинарът ще се проведе на 9, 16 и 17 юни 2018 г. при продължителност от 9:45 ч. до 17:30 ч. с обедна почивка от 2 часа, в Зала № 4 “Пресцентър” на Фестивален и конгресен център, находящ се в гр. Варна, бул. „Сливница“ № 2.

9 юни 2018 г.

Лектор: д-р инж. Христо Дечев

 • Проблеми при прилагане на Наредба № РД-02-20-5 от 15 декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри. В темата ще се разглеждат: 
 • Често срещани грешки в кадастралната карта и отражението на тези грешки в устройственото планиране и често срещани грешки в устройствените планове и отражението им в КККР.
 • Издаване на удостоверения за съгласуване на проекти за изменение в КККР. 
 • Отразяване на влезли в сила регулационни планове в кадастралната карта и кадастралните регистри.
 • Особености при нанасяне на сгради и самостоятелни обекти в сгради и съоръжения на техническата инфраструктура. 
 • Обсъждане на конкретни въпроси, дискусия и търсене на решения.

Лектор: инж. Момчил Минчев

 • Точност на геодезическите мрежи с местно предназначение.
 • Избиране на методи за измерване.
 • Избиране на ГНСС инфраструктурна мрежа.
 • Често допускани грешки при извършване на геодезически измервания.

Лектор: инж. Йоан Каратерзиян

 • Практически съвети за преобразуване на регулационен план в цифров вид.

Изложение на геодезични инструменти и технологии


16 юни 2018 г.

Лектори: съдия Любомира Мотова и съдия Ирена Обретенова

 • Особености при изработване на подробни устройствени планове по чл. 16, чл. 16а, чл. 17 и чл. 22 от ЗУТ.
 • Създаване, обявяване и одобряване на устройствените планове. Обвързване на ПУП с ОУП.
 • Контрол на актовете по ЗУТ и ЗКИР.

Лектор: инж. Йоан Каратерзиян

 • Проблеми при изработване и процедиране на подробни устройствени планове и съвместна работа на проектантите с администрацията.
 • Публикуване на задължителната по ЗУТ информация на официалните страници на институциите - проблеми, последствия и решения.

Изложение на геодезични инструменти и технологии


17 юни 2018 г.

Лектор: инж. Йоан Каратерзиян

 • Практически съвети за изработване и процедиране на регулационни планове.
 • Практически съвети за инвестиционни проекти на уличната мрежа.
 • Новите изменения в чл. 16 и новият чл. 16а (стар чл. 16, ал. 7) от ЗУТ - законодателни изменения и практически съвети.
 • Изработване и процедиране на подробен устройствен план по чл. 16 от ЗУТ, в територии с влязъл в сила подробен устройствен план по чл. 16а (стар чл. 16, ал. 7) от ЗУТ.
 • Изработване на подробен устройствен план по чл. 22, ал. 8 от ЗУТ.
 • Връзка между качеството на геодезичната продукция и правоспособността на геодезистите, получили трета професионална квалификационна степен по професията “Геодезист” (средните техници).
 • Прилагане на Наредба № РД-02-20-2 от 20 декември 2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии.

Изложение на геодезични инструменти и технологии


Подготвяне на въпроси към МРРБ по прилагане на ЗУТ, ЗКИР и подзаконовите им нормативни актове въз основа на разглежданите теми и възникналите въпроси.Такса за участие:
 • За 1 от трите дена: 80 лв./човек.
 • Общо за трите дена: 210 лв./човек.
 • Общо за трите дена, при сформирани групи от над 10 човека: 180 лв./човек.

(Върху таксата не се начислява ДДС)
Начин на плащане: По банков път на следната сметка:
Банка ДСК, клон "Чаталджа", гр. Варна
BIC: STSABGSF
IBAN: BG25STSA93000023617879
Получател: Камара на геодезистите в България.
(В деня на плащането, ще Ви бъде издадена фактура)
Основание за плащане: "Участие в семинар м. юни 2018 г."
Моля, след плащането, изпратете трите имена на обучаващият се и данни за фактуриране на следните електронни адреси: imagebg@gmail.com или imagebg.net@gmail.com.

При желание, участниците могат да зададат предварително своите въпроси на следните електронни адреси: imagebg@gmail.com или imagebg.net@gmail.com.

За участието си в семинара, участниците ще получат сертификат за придобитите знания от проведеното обучение.
понеделник, 13 март 2017 г.

“Устройствено планиране, кадастър и собственост, в светлината на последните промени на нормативната уредба.”, е темата на семинара, който се проведе във Фестивален и конгресен център - гр. Варна.

Камарата на геодезистите в България, проведе семинар на тема:
“Устройствено планиране, кадастър и собственост, в светлината на последните промени на нормативната уредба.”

Бяха разгледани:
Закон за устройство на територията - промените в ЗУТ, влезли в сила на 10.02.2017 г., свързани със ЗКИР,

Семинарът се проведе на 11 март 2017 г., събота, във Фестивален и конгресен център в гр. Варна. Изказваме своите благодарности на ръководството и служителите на ФКЦ Варна за отличната подготовка и безпроблемното протичане на събитието, както винаги досега.

Лектори бяха адв. Емилия Ангелова и доц. д-р инж. Христо Дечев.

адв. Емилия Ангелова е юрист с дългогодишен опит в създаването и промяната на нормативната база, свързана с Кадастъра и имотния регистър. Участник е и в създаване и внедряване на проект „Информационна система на кадастъра и имотния регистър - ИКАР". Участник е в работните групи по изменение на ЗКИР и подзаконовите нормативни актове. Правен консултант е на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
доц. д-р инж. Христо Дечев е доцент към катедра “Геодезия и геоинформатика” към Университета по архитектура, строителство и геодезия - София. Участник в работни групи по изменения в нормативната уредба по кадастъра.

Общото време на обучителната част беше 5 часа, за което време, лекторите успяха да разяснят повечето от интересуващите аудиторията въпроси. Имаше достатъчно време и за отговори на зададените допълнителни въпроси. Бяха дадени и конкретни примери, за онагледяване на изискванията на нормативната уредба.
В семинара взеха участие геодезисти, архитекти, адвокати, нотариуси, брокери на недвижими имоти и специалисти от други области. Присъстваха представители на бизнеса и на изпълнителната власт, което ще даде възможност да се уеднакви практиката по прилагането на нормативната уредба и да се превъзмогнат противоречията между проектанти и приемащи органи. Освен варненци, семинара посетиха специалисти в своите области от Силистра, Русе и Добрич.

В почивките, геодезични инструменти представиха:
"Геовара", официален преставител на HI-TARGET за България, съвместно с варненския им партньор "Геоакст" и
"Българска геоинформационна компания", представител на Trimble за България.

Участниците имаха възможност да зададат предварително своите въпроси към лекторите. За участието си в семинара, участниците получиха сертификати за придобитите знания от проведеното обучение.

Съорганизатор на семинара беше “ИМИДЖ” ЕООД, гр. Варна.

След обобщение на изказаните мнения от участниците в семинара, стигнахме до извода, че в следващите обучения, трябва да обърнем повече внимание на конкретни примери за прилагането в практиката на нормативната уредба в областта на устройственото планиране и кадастъра.

сряда, 23 ноември 2016 г.

Покана за участие в семинар: Закон за устройство на територията - чл. 16, чл. 17 от ЗУТ и § 8, ал. 2, т. 3 от ПР на ЗУТ.


КАМАРА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ


Електронен адрес: http://www.kab.bg/; http://kabvarna.com/
Моб. тел.: +359 (52)632257
Електронна поща: kabvarna@gmail.com; varna@kab.bg

КГБ - знак5.jpg

КАМАРА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ


Електронен адрес: www.geodezisti.net
Моб. тел.: +359 (88) 8240587
Електронна поща: imagebg@gmail.com

П О К А Н А
Камарата на архитектите в България и
Камарата на геодезистите в България,
Ви канят на организирания от тях семинар на тема:

Закон за устройство на територията -
чл. 16, чл. 17 от ЗУТ и
§ 8, ал. 2, т. 3 от ПР на ЗУТ

Семинарът ще се проведе на 17 декември 2016 г., събота, в
Зала № 4 “Пресцентър” на Фестивален и конгресен център, находящ се в гр. Варна, бул. „Сливница“ № 2.

Лектори:
Ирена Обретенова - опитен юрист с 26-годишен стаж, от които 16 години като адвокат и 10 години като съдия в Административен съд -  Варна. Разглежда основно дела по ЗУТ и ЗКИР.
Любомира Мотова - опитен юрист с 20-годишен стаж като съдия, от които 8 години, във Върховен административен съд. От 2009 г. -  във второ отделение на ВАС - дела по ЗУТ и ЗКИР.

Семинарът ще протече при следния дневен ред:

понеделник, 3 октомври 2016 г.

На 01 октомври 2016 г., беше проведен семинар по ЗКИР.

На 01 октомври 2016 г., беше проведен семинар по Закона за кадастъра и имотния регистър
и съпътстващите го подзаконови нормативни актове след обнародването на ЗИД на ЗКИР,
приет от ХLIІI Народно събрание на 7 юли 2016 г. и обнародван в бр. 57 от 2016 г. на Държавен вестник. Лектор бе адв. Емилия Ангелова, юрист с дългогодишен опит в създаването и промяната на нормативната база, свързана с Кадастъра и имотния регистър.

По-подробно бяха разгледани следните въпроси:

 • Законът за кадастъра и имотния регистър и съпътстващите го подзаконови нормативни актове.
 • Връзка и противоречия, между Закона за кадастъра и имотния регистър и Закона за устройство на територията.
 • Защита на правата на гражданите, при изработване на нова КККР и при изпълнение на административни услуги от СГКК.
 • Въпроси и отговори от аудиторията, по отношение на прилагане на практика на Закона за кадастъра и имотния регистър и съпътстващите го подзаконови нормативни актове.
 • Предстоящи промени в нормативната база по отношение на кадастъра.

След приключване на обучителната част, беше проведена неформална среща между участниците в семинара и се разискваха разгледаните въпроси. Бяха направени предложения за  провеждане на следващите семинари.

Изказваме голямата си благодарност на адв. Емилия Ангелова за професионализма и отзивчивостта!

петък, 10 юни 2016 г.

Примерни теми за семинара


 1. Урегулиране на поземлени имоти по реда на чл. 16, ал. 1 до ал. 6 от ЗУТ, при урегулирани улици за разработваната територията по чл. 16, ал. 7 от ЗУТ.
 2. Влизане в законна сила на част от планове, изработени по чл. 16, ал. 1 до ал. 6 от ЗУТ.
  1. Определяне на обхвата на влязлата в законна сила част от общинската администрация.
  2. Определяне на обхвата на влязлата в законна сила част от съда.
 3. Кой определя обхвата на влезлите в законна сила планове, приети от Общински съвет и с какъв документ?
 4. Възможности за обезщетяване за отнетите в повече от 25 % части от поземлени имоти, при урегулирането им по чл. 16, ал. 1 до ал. 6 от ЗУТ?
 5. Възможност за прилагане на равен процент отнемане в полза на общината, при урегулиране на поземлени имоти чл. 16, ал. 1 до ал. 6 от ЗУТ и юридическата обосновка за това, предвид изискването на нормата, да се отнема само за социална и техническа инфраструктура, което изключва отнемането на части от поземлени имоти, с цел уравняване на процента за отнемане за разработваната територия.
 6. Приложимост на норми, уреждащи взаимоотношения извън приложното поле на закона и/или противоречащи на Конституцията (напр. новите изменения на ЗОЗЗ).
 7. Възможност за оттегляне от административното производство по ЗУТ и ЗКИР на длъжностно лице, което е в конфликт и/или близки отношения с проектанта.
 8. Ред за изменение на КККР, при отразяване в КК на граници от имоти, урегулирани по реда на чл. 16, ал. 1 до ал. 6 от ЗУТ.
 9. Може ли, при влязъл в законна сила план по чл. 16, ал. 1 до ал. 6 от ЗУТ, да се приеме, че стария документ за собственост, заедно със заповедта по чл. 16, ал. 5 от ЗУТ, копие от заповед, решение на комисията по чл. 210 от ЗУТ, доказващо равностойното обезщетение и констативен протокол за влязъл в законна сила план, в частта на УПИ и прилежащата улица има силата на документ за собственост на новообразувания с плана УПИ, предвид това, че заповедта за индивидуализиране има силата на констативен нотариален акт по чл. 587, ал. 1 от ГПК?
 10. Как да се оформят и обосноват решенията, взети по целесъобразност, ЕСУТ?
 11. Има ли възможност, проектантът да бъде привлечен към съдебното производство на обжалвания ПУП?
 12. Какви са начините за обосноваване и обясняване на проектантските решения (напр. особености на обяснителната записка, забележки към графичната част и др.), предвид последващо обжалване на заповедта.
 13. Какви са възможностите "административният орган може да преразгледа въпроса и да оттегли сам оспорен индивидуален административен акт за одобряване на подробен устройствен план или за одобряване на комплексен проект за инвестиционна инициатива, да го отмени или измени, или да издаде съответния акт, ако е отказал издаването му" (чл. 214а от ЗУТ - отм.), предвид на това, че аналогичните норми в АПК не могат да се прилагат (§ 23, ал. 1 от ЗУТ).
 14. Етапи и технически способи при изработване на подробни устройствени планове. Административни процедури в процеса на одобряването им.
 15. Възможности за обжалване на имотни граници, заради несъответствието им с поставените на място граници, отговарящи на документите за собственост, в изработените КККР по чл. 41, ал. 1, т. 1 от ЗКИР, при доказано лошо състояние на предходните планове и неприложена регулация.
 16. Възможности за обжалване на имотни граници, заради несъответствието им с поставените на място граници, отговарящи на документите за собственост, в изработените КККР по чл. 41, ал. 1, т. 1 от ЗКИР, при добро състояние на предходните планове и приложена регулация за 95% от територията.
 17. Как може един регистър да се обяви за публичен, с цел, да не се изисква излишно голямо количество документация от администрацията (напр. регистъра на имащите право на печат от камарите)?
 18. Възможна ли е замяната на скицата, изискваща се от административните органи в общинската администрация, при започване на процедура за допускане на изработването на ПУП, със заверена за вярност от лицензираното по лице разпечатка от КК и КР за имота.
 19. Може ли имот, в непросредствена близост до път от републиканската и общинската пътна мрежа да се застрои като крайпътен обект, ако пътят и улицата попадат в границите на населеното място, но нито улицата е урегулирана с улични регулационни линии, нито имотът е урегулиран с улични и дворищни регулационни линии?
 20. Възможности за ползване на данни в свободния формат за обмен на географски данни GeoJSON.
 21. Приложение на данните, получени от безплатния РЕГИСТЪР НА ГЕОГРАФСКИТЕ НАИМЕНОВАНИЯ В БЪЛГАРИЯ / INSPIRE.
 22. Получаване на данни от експлоатационните дружества, общини и АГКК, във връзка с изпълнение на императивните изисквания на чл. 115, ал. 6 от ЗУТ. Липсата на тарифа в тази връзка, основание ли е за начисляване на такси?

неделя, 5 юни 2016 г.

Семинар


Уважаеми колеги, във връзка с предстоящо организиране на семинар, моля да ми изпратите въпроси, които ви интересуват.