Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

сряда, 7 юли 2021 г.

Сигнал до МРРБ, относно създадена лоша практика в СГКК – Варна, относно отразяването на сгради в КККР, при изменението ѝ.

Сезираме министъра на регионалното развитие и благоустройството във връзка с противоречивата и напълно лишена от логика практика на Службата по геодезия, картография и кадастър - Варна, съществуващи сгради да не се отразяват в кадастралната карта и кадастралните регистри. Министърът има задължение да контролира тези процеси. То му е вменено най-малко от два закона - Законът за кадастъра и имотния регистър (чл. 4, ал. 2 от ЗКИР) и Законът за устройство на територията (чл. 3, ал. 1 от ЗУТ).


Ето един малък пример:

На извадката от кадастралната карта, одобрена през 2019 г. се вижда, че сградата, която съм означил с "1" е прилежно отразена, а в имота, където съм поставил цифрата "2" си стоят старите сгради.

Екранна снимка на кадастралната карта от 7 юли 2021 г.

На обществено и безплатно достъпната снимка от Google Street View, направена през 2012 г., обаче, ясно се вижда, че сградата в имота, отбелязан с цифрата "2" е изградена напълно и дори населена.
Екранна снимка от Google Street View от 2012 г.

Екранна снимка от Google Street View от 2012 г.

В същото време, отдавна премахнати сгради и то по трасето на уж "въведения в експлоатация" бул. "Васил Левски" във Варна, все още съществуват в кадастралната карта и явно трябва да се вземат под внимание при планиране от страна на изпълнителната власт и проектантите.
Това е толкова абсурдно, че никой здравомислещ човек, незапознат с особеностите на българския кадастър, не би могъл да го проумее... 
Екранна снимка на кадастралната карта от 7 юли 2021 г.

Важно е да се знае, че пълнотата и верността на кадастралната карта не е самоцел. Тя има огромно значение за управлението на общината и държавата. Има значение и за всеки отделен човек. Затова изпратихме следния сигнал до министъра на регионалното развитие и благоустройството:

КГБ - знак5.jpg


КАМАРА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ


Електронен адрес: www.geodezisti.net


Регистрационен № СИГ-118 от 07.07.2021 г.


ДО

МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

e-mrrb@mrrb.government.bgСИГНАЛ

от инж. Йоан Крикор Каратерзиян

Председател на Управителния съвет на Камарата на геодезистите в БългарияОтносно:

Създадена лоша практика в СГКК – Варна, относно отразяването на сгради в КККР, при изменението ѝ.


Уважаема арх. Комитова,

В желанието си да бъдем от полза при осъществяване на ръководните и контролни функции по цялостната дейност във връзка с кадастъра (чл. 4, ал. 2 от ЗКИР), Ви уведомяваме за трайно създалата се лоша административна практика в СГКК – Варна по отношение на отразяването на сгради в КККР, която се състои в следното:

При установяване на несъответствие между заварените на място очертания на сграда в кадастралната карта за урбанизирана територия, спрямо действителното ѝ състояние са налице “грешки и непълноти” по смисъла на т. 16 от § 1 от ДР на ЗКИР. Същите се отстраняват за сметка на съответната СГКК, с малки изключения (чл. 40 от ЗКИР). Наложилата се практика, обаче, не е в полза на данъкоплатеца. В много случаи се оказва административен тормоз над гражданите като им се налага да доказват, че са осигурили достъп до имотите си и са изпълнили указанията на органите на изпълнителната власт или им се налага да чакат възлагане на обществена поръчка и изпълнението ѝ в продължение на дълги месеци, дори без да получат конкретен отговор, кога ще бъде сложено началото на тази процедура. Поради това и заради естеството на житейските процеси, настоящи и бъдещи собственици на имоти се принуждават да заплащат за грешките на изпълнителната власт от собствения си джоб. Въпреки това, в много случаи, СГКК – Варна отказва да отрази сгради в КККР, за които няма строителни книжа.

В посочения казус е очевидно е неразбирането на закона от страна на поверената Ви администрация, който е категоричен, че сградите се отразяват в кадастралната карта такива, каквито са, независимо от местоположението си и устройствения им статут. В тази връзка Ви напомням, че изискването да се отразяват “данни за законност” на сградите, отпадна още през 2004 г. (Вж. ДВ, бр. 36 от 2004 г.). Самата концепция на кадастъра и идеята на закона по отношение на сградния фонд е за него да се поддържа актуална информация, с цел документирането му, помощ при изработване на устройствени планове, създаване и поддържане на специализирани карти, регистри и информационни системи, предоставяне на услуги за нуждите на държавното управление, данъчното облагане на недвижимите имоти, устройственото планиране и инвестиционното проектиране (чл. 1, ал. 2 от ЗКИР). Такава е и философията на ЗУТ – данните за строежите се предават незабавно на АГКК за отразяването им в в кадастралната карта (чл. 116, ал. 1 от ЗУТ), като за издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация единствено се посочва идентификатора на съответния обект  (чл. 177, ал. 1 от ЗУТ). Тук стоят и много други проблеми, заради които сградите трябва да се нанасят с точните им очертания и да се води коректна статистика на сградния фонд – нанасянето на строежите по очертанието на грубия строеж, без да се включват окачените фасади или изолацията, поставяне на изолация впоследствие, промяната през годините на начина на отразяване на сградите и т.н. Тук трябва да Ви обърна внимание и на един текст от подзаконовия нормативен акт, който влиза в противоречие с целта на закона, а именно – да не се отразяват в кадастралната карта строежи в големи имоти (чл. 39, ал. 9 от Наредба № РД-02-20-5 от 15 декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри).

Уважаема арх. Комитова, с изложеното до тук, искаме да Ви обърнем внимание да заострите вниманието си върху проблемите, с които се сблъскват клиентите на поверената Ви структура, в т.ч. правоспособните лица по кадастъра и да упражните правомощията си, за да се избегне в бъдеще превишаване на правата на административните служители, което рефлектира пряко върху правата на гражданите и е в разрез с артикулираната от Президента и Министър-председателя политика. Не на последно място, заостряме вниманието Ви и на сходни проблеми, за да можете във времето, в което служебният кабинет няма законодателна инициатива, да направите задължителната по закон последваща оценка на въздействието на нормативните актове (чл. 22 от ЗНА).

Отделно от това, имаме сигнали за просрочване на преписки със съмнение за умишленото им забавяне от страна на СГКК – Варна, за което не се осъществява сроков контрол от страна на МРРБ. В същото време, вината за забавянето се прехвърля на правоспособните лица. Това е недопустимо и може да се установи много лесно с проверка на място, в присъствието на заинтересувани лица.

Моля да обърнете внимание за спазването на нормативната уредба на поверената Ви Агенция по геодезия, картография и кадастър и Службата по геодезия, картография и кадастър – Варна и да наложите съответните административни наказания, ако намерите за законосъобразно.

Моля да извършите последваща оценка на въздействието на нормативните актове, касаещи повдигнатите въпроси.

Моля да ми бъде отговорено и да бъда уведомяван за движението на преписката по електронен път.

Моля да върнете Вашия входящ номер на посочения адрес на електронна поща.

Моля да посочвате в кореспонденцията нашия изходящ номер.

P. S. От досегашния си опит от комуникацията си с МРРБ установих, че сигналите срещу СГКК – Варна се изпращат до Началничката на службата и ми се връщат като отговори на Изпълнителния директор на АГКК или Министъра на регионалното развитие и благоустройството. Тази практика не води до добри резултати и не е законна. Вярвам, че служебният кабинет ще се съобрази със законния начин на действие.С уважение, инж. Йоан Крикор Каратерзиян

Председател на Управителния съвет на

Камарата на геодезистите в България

гр. Варна, 07 юли 2021 г._______________________________________________________


МРРБ: Вх. № 92-00-326/07.07.2021

вторник, 6 юли 2021 г.

Към 29 януари 2020 г. над 80% от дейността на „Автомагистрали“ ЕАД е била формирана от изпълнението на дейности, възложени от Агенцията по геодезия, картография и кадастър или 600 000 лева са били незаконно пренасочени.

 

КГБ - знак5.jpg


КАМАРА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ


Електронен адрес: www.geodezisti.net


Регистрационен № СИГ-117 от 06.07.2021 г.
ДО

МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

e-mrrb@mrrb.government.bg


КОПИЕ:

ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

priemna@president.bg


КОПИЕ:

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ms_register@government.bg


КОПИЕ:

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯТА ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

aop@aop.bg


КОПИЕ:

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

delovodstvo@cpc.bg


СИГНАЛ

от инж. Йоан Крикор Каратерзиян

Председател на Управителния съвет на Камарата на геодезистите в България

адрес: 9002 Варна, ул. Ген. Паренсов № 3, вх.В, ап.67;

моб.тел.: +359 88 8240587; e-mail: imagebg@gmail.com


Относно:

Обществена поръчка с наименование “Контрол на геодезическите и кадастралните дейности при изработване на КККР и подпомагане на службите по геодезия, картография и кадастър при проверки и изработване на проекти за изменение на КККР” (Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2020/S 031-073153;

Номер на обявлението в РОП: 2020-000139).


Уважаема арх. Комитова,

Уведомявам Ви за разходване на публични средства в особено големи размери, при нарушаване на принципа на свободна конкуренция (чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОП) при възлагане на дейности от Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) на “Автомагистрали” ЕАД. Посочената по-горе обществена поръчка е процедирана при неприлагане на ЗОП, на основание чл. 14, ал. 1, т. 6 от закона, като се твърди, че “Към настоящия момент (29 януари 2020 г. – бел. авт.) над 80 на 100 от дейността на „Автомагистрали“ ЕАД е формирана от изпълнението на дейности, възложени от АГКК.”. Това, очевидно означава, че въпреки лошото състояние на КККР и специализираните карти и регистри (СКР) на Черноморското крайбрежие, АГКК е финансирала “Автомагистрали” ЕАД, отнемайки възможността от създаване на кадастрални карти на населените места и поправянето на специализираните карти. Другата възможност е просто това твърдение да не е вярно и възложената обществена поръчка да е незаконна, дори ако се използва “изключението” в закона.

Предвид възлагането на посочените в приложения договор дейности, моля да проверите защо се налага това и с какво се занимават съответните служби по геодезия, картография и кадастър (СГКК), ако досега не са се справяли със задълженията си. Обръщам Ви внимание, че договорът е дългосрочен – със срок от три години или до изчерпване на финансовия ресурс.

Моля да проверите, по какъв начин е упражнявал задължението си да контролира посочените по-горе дейности Изпълнителният директор на АГКК. Моля да обърнете особено внимание на изпълнението на задълженията на началниците на СГКК – Варна и СГКК – Бургас, предвид на констатираните множество некачествена продукция, одобрена с подписите, както на посочените началници на служби, така и на изпълнителните директори на АГКК от изработването на първите кадастрални и специализирани карти до този момент.

Моля за спешна проверка на тази обществена поръчка и ако намерите за необходимо да наложите законоустановените санкции на виновните длъжностни лица, които са под Ваше разпореждане, както и да уведомите съответните органи за констатираните нарушения.

За да се наложи прозрачност в работата на повереното Ви ведомство и по-специално по отношение на АГКК и за да се повиши качеството на кадастъра е належащо е да се разпоредите в комисиите по приемане на КККР и СКР да участват представители на всички съсловни организации на геодезисти, които обединяват физически лица и работят в обществена полза, съгласно закона.

Моля да бъда уведомяван за движението на преписката по електронен път.С уважение, инж. Йоан Крикор Каратерзиян

Председател на Управителния съвет на

Камарата на геодезистите в България

гр. Варна, 06 юли 2021 г.


Кореспонденцията е публикувана по-долу: