Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

неделя, 7 февруари 2021 г.

Изявление във връзка с продължаващата продажба на имоти държавна собственост в границите на “Приморски парк”, град Варна.

Във връзка с продължаващата продажба на имоти държавна собственост в границите на “Приморски парк”, град Варна (местности “Салтанат” и Горчивата чешма”), сме длъжни да отправим следното предупреждение:


В територии, за които държавата и общината предвиждат изграждане на паркове и градини, съгласно устройствени планове, е недопустима продажбата на държавни и общински имоти на частни лица!


Това е така, защото:

  • Народът, чрез Конституцията на Република България, чиито разпоредби имат непосредствено действие, повелява държавните имоти да се стопанисват и управляват в интерес на гражданите и на обществото, а не на отделни физически или юридически лица.

  • Законът за устройство на територията задължава органите на изпълнителната власт да съобразяват устройственото планиране с плановете от по-високо ниво – например ако общият устройствен план предвижда устройването на парк, подробният устройствен план, трябва да предвижда отчуждаване на имотите. В този смисъл, абсолютно недопустимо е в такава територия налични държавни и общински имоти да се продават на частни лица, което поставя местната власт в невъзможност да приложи устройствените планове.

  • Не на последно място, определяме като непрофесионално и  недопустимо, отразяването в кадастралната карта и кадастралните регистри на имоти, чийто начин на трайно ползване може да определи дори и човек без специални знания, като “Поземлен имот с недефиниран начин на трайно ползване”.


Естествено, има много други причини, но споменатото е предостатъчно да си зададем въпроси за това дали имаме бъдеще?...


Описаните нарушения, в момента са възможни, не само поради “пропуски” в нормативната уредба, а и заради погазване на основните принципи, на които се гради правовата държава!


Източник: Кадастрално-административната информационна система от 7 февруари 2021 г.


Копие от ОУП на община Варна, приет от Общинския съвет и одобрен от Министъра на регионалното развитие и благоустройството.


Като професионалисти в областта на устройственото планиране, кадастъра и геодезията, предлагаме да окажем помощ за изпълнение и промяна на нормативната уредба от страна на органите на изпълнителната власт, за да се възстанови правовата държава.Председател на Управителния съвет на

Камарата на геодезистите в България:

инж. Йоан Каратерзиян


вторник, 19 януари 2021 г.

Камарата на геодезистите в България, приема членове при нови условия.

Уважаеми колеги,

С огромно удоволствие Ви съобщавам, че от 2020 г., Камарата на геодезистите в България е сдружение в обществена полза. Освен това, приемът на нови членове не е обвързан с внасяне на встъпителна вноска.

Имаме нужда от всеки един геодезист, за да успеем да способстваме за установяването в България на законност и предвидимост в действията на законодателната и изпълнителната власт.

Не е тайна за повечето от нас, че законодателството страни от добрите практики и често се противопоставя дори на Конституцията на Република България.

Не е тайна, че в много случаи, служители на изпълнителната власт - централна и местна, се държат в разрез с поетите задължения и не ни разрешават да изпълняваме закона.

Не е тайна, че вместо за усъвършенстване и надграждане на кадастралната информация и повишаване на качеството на геодезическата инфраструктура, огромни средства изтичат чрез Агенцията по геодезия, картография и кадастър към други структури на държавата.

Не тайна, че стотици, ако не и хиляди наши колеги, са принуждавани да работят на ръба на закона, само защото власт имащите не им разрешават (къде законно, къде незаконно) да практикуват професията си, придобита по законноустановения ред.

Не е тайна, че кадастърът и устройственото планиране, често се използват за присвояване на публичните ресурси на нашата Родина. Същите тези ресурси, които трябва да предадем надградени, а не опустошени, на поколенията след нас.

От създаването си досега, поради това, че противодействахме на тези практики, Камарата на геодезистите в България понесе много удари "под кръста" и отговори подобаващо и законно на всеки тях.

Дойде моментът да покажем, че геодезията е важна и прекрасна наука, която е от полза на обществото, а не е дейност, служеща за прикриване на незаконни действия на овластени администратори!

Присъединете се към нас! Имаме нужда от подкрепата Ви и Вашите идеи.


С уважение: инж. Йоан Каратерзиян - Председател на УС.


П. П. Съветвам всеки колега да членува в колкото може повече съсловни организации. Моля, не прекратявайте членството си в съсловни геодезични организации, поради неизпълнение на принципите на правовата и демократична държава от страна на ръководствата им или отделни техни членове. Не се отказвайте само, защото организираната престъпност е сложила временно ръка върху тях. Променете това! Важно е!