Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

сряда, 7 юли 2021 г.

Сигнал до МРРБ, относно създадена лоша практика в СГКК – Варна, относно отразяването на сгради в КККР, при изменението ѝ.

Сезираме министъра на регионалното развитие и благоустройството във връзка с противоречивата и напълно лишена от логика практика на Службата по геодезия, картография и кадастър - Варна, съществуващи сгради да не се отразяват в кадастралната карта и кадастралните регистри. Министърът има задължение да контролира тези процеси. То му е вменено най-малко от два закона - Законът за кадастъра и имотния регистър (чл. 4, ал. 2 от ЗКИР) и Законът за устройство на територията (чл. 3, ал. 1 от ЗУТ).


Ето един малък пример:

На извадката от кадастралната карта, одобрена през 2019 г. се вижда, че сградата, която съм означил с "1" е прилежно отразена, а в имота, където съм поставил цифрата "2" си стоят старите сгради.

Екранна снимка на кадастралната карта от 7 юли 2021 г.

На обществено и безплатно достъпната снимка от Google Street View, направена през 2012 г., обаче, ясно се вижда, че сградата в имота, отбелязан с цифрата "2" е изградена напълно и дори населена.
Екранна снимка от Google Street View от 2012 г.

Екранна снимка от Google Street View от 2012 г.

В същото време, отдавна премахнати сгради и то по трасето на уж "въведения в експлоатация" бул. "Васил Левски" във Варна, все още съществуват в кадастралната карта и явно трябва да се вземат под внимание при планиране от страна на изпълнителната власт и проектантите.
Това е толкова абсурдно, че никой здравомислещ човек, незапознат с особеностите на българския кадастър, не би могъл да го проумее... 
Екранна снимка на кадастралната карта от 7 юли 2021 г.

Важно е да се знае, че пълнотата и верността на кадастралната карта не е самоцел. Тя има огромно значение за управлението на общината и държавата. Има значение и за всеки отделен човек. Затова изпратихме следния сигнал до министъра на регионалното развитие и благоустройството:

КГБ - знак5.jpg


КАМАРА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ


Електронен адрес: www.geodezisti.net


Регистрационен № СИГ-118 от 07.07.2021 г.


ДО

МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

e-mrrb@mrrb.government.bgСИГНАЛ

от инж. Йоан Крикор Каратерзиян

Председател на Управителния съвет на Камарата на геодезистите в БългарияОтносно:

Създадена лоша практика в СГКК – Варна, относно отразяването на сгради в КККР, при изменението ѝ.


Уважаема арх. Комитова,

В желанието си да бъдем от полза при осъществяване на ръководните и контролни функции по цялостната дейност във връзка с кадастъра (чл. 4, ал. 2 от ЗКИР), Ви уведомяваме за трайно създалата се лоша административна практика в СГКК – Варна по отношение на отразяването на сгради в КККР, която се състои в следното:

При установяване на несъответствие между заварените на място очертания на сграда в кадастралната карта за урбанизирана територия, спрямо действителното ѝ състояние са налице “грешки и непълноти” по смисъла на т. 16 от § 1 от ДР на ЗКИР. Същите се отстраняват за сметка на съответната СГКК, с малки изключения (чл. 40 от ЗКИР). Наложилата се практика, обаче, не е в полза на данъкоплатеца. В много случаи се оказва административен тормоз над гражданите като им се налага да доказват, че са осигурили достъп до имотите си и са изпълнили указанията на органите на изпълнителната власт или им се налага да чакат възлагане на обществена поръчка и изпълнението ѝ в продължение на дълги месеци, дори без да получат конкретен отговор, кога ще бъде сложено началото на тази процедура. Поради това и заради естеството на житейските процеси, настоящи и бъдещи собственици на имоти се принуждават да заплащат за грешките на изпълнителната власт от собствения си джоб. Въпреки това, в много случаи, СГКК – Варна отказва да отрази сгради в КККР, за които няма строителни книжа.

В посочения казус е очевидно е неразбирането на закона от страна на поверената Ви администрация, който е категоричен, че сградите се отразяват в кадастралната карта такива, каквито са, независимо от местоположението си и устройствения им статут. В тази връзка Ви напомням, че изискването да се отразяват “данни за законност” на сградите, отпадна още през 2004 г. (Вж. ДВ, бр. 36 от 2004 г.). Самата концепция на кадастъра и идеята на закона по отношение на сградния фонд е за него да се поддържа актуална информация, с цел документирането му, помощ при изработване на устройствени планове, създаване и поддържане на специализирани карти, регистри и информационни системи, предоставяне на услуги за нуждите на държавното управление, данъчното облагане на недвижимите имоти, устройственото планиране и инвестиционното проектиране (чл. 1, ал. 2 от ЗКИР). Такава е и философията на ЗУТ – данните за строежите се предават незабавно на АГКК за отразяването им в в кадастралната карта (чл. 116, ал. 1 от ЗУТ), като за издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация единствено се посочва идентификатора на съответния обект  (чл. 177, ал. 1 от ЗУТ). Тук стоят и много други проблеми, заради които сградите трябва да се нанасят с точните им очертания и да се води коректна статистика на сградния фонд – нанасянето на строежите по очертанието на грубия строеж, без да се включват окачените фасади или изолацията, поставяне на изолация впоследствие, промяната през годините на начина на отразяване на сградите и т.н. Тук трябва да Ви обърна внимание и на един текст от подзаконовия нормативен акт, който влиза в противоречие с целта на закона, а именно – да не се отразяват в кадастралната карта строежи в големи имоти (чл. 39, ал. 9 от Наредба № РД-02-20-5 от 15 декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри).

Уважаема арх. Комитова, с изложеното до тук, искаме да Ви обърнем внимание да заострите вниманието си върху проблемите, с които се сблъскват клиентите на поверената Ви структура, в т.ч. правоспособните лица по кадастъра и да упражните правомощията си, за да се избегне в бъдеще превишаване на правата на административните служители, което рефлектира пряко върху правата на гражданите и е в разрез с артикулираната от Президента и Министър-председателя политика. Не на последно място, заостряме вниманието Ви и на сходни проблеми, за да можете във времето, в което служебният кабинет няма законодателна инициатива, да направите задължителната по закон последваща оценка на въздействието на нормативните актове (чл. 22 от ЗНА).

Отделно от това, имаме сигнали за просрочване на преписки със съмнение за умишленото им забавяне от страна на СГКК – Варна, за което не се осъществява сроков контрол от страна на МРРБ. В същото време, вината за забавянето се прехвърля на правоспособните лица. Това е недопустимо и може да се установи много лесно с проверка на място, в присъствието на заинтересувани лица.

Моля да обърнете внимание за спазването на нормативната уредба на поверената Ви Агенция по геодезия, картография и кадастър и Службата по геодезия, картография и кадастър – Варна и да наложите съответните административни наказания, ако намерите за законосъобразно.

Моля да извършите последваща оценка на въздействието на нормативните актове, касаещи повдигнатите въпроси.

Моля да ми бъде отговорено и да бъда уведомяван за движението на преписката по електронен път.

Моля да върнете Вашия входящ номер на посочения адрес на електронна поща.

Моля да посочвате в кореспонденцията нашия изходящ номер.

P. S. От досегашния си опит от комуникацията си с МРРБ установих, че сигналите срещу СГКК – Варна се изпращат до Началничката на службата и ми се връщат като отговори на Изпълнителния директор на АГКК или Министъра на регионалното развитие и благоустройството. Тази практика не води до добри резултати и не е законна. Вярвам, че служебният кабинет ще се съобрази със законния начин на действие.С уважение, инж. Йоан Крикор Каратерзиян

Председател на Управителния съвет на

Камарата на геодезистите в България

гр. Варна, 07 юли 2021 г._______________________________________________________


МРРБ: Вх. № 92-00-326/07.07.2021

вторник, 6 юли 2021 г.

Към 29 януари 2020 г. над 80% от дейността на „Автомагистрали“ ЕАД е била формирана от изпълнението на дейности, възложени от Агенцията по геодезия, картография и кадастър или 600 000 лева са били незаконно пренасочени.

 

КГБ - знак5.jpg


КАМАРА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ


Електронен адрес: www.geodezisti.net


Регистрационен № СИГ-117 от 06.07.2021 г.
ДО

МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

e-mrrb@mrrb.government.bg


КОПИЕ:

ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

priemna@president.bg


КОПИЕ:

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ms_register@government.bg


КОПИЕ:

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯТА ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

aop@aop.bg


КОПИЕ:

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

delovodstvo@cpc.bg


СИГНАЛ

от инж. Йоан Крикор Каратерзиян

Председател на Управителния съвет на Камарата на геодезистите в България

адрес: 9002 Варна, ул. Ген. Паренсов № 3, вх.В, ап.67;

моб.тел.: +359 88 8240587; e-mail: imagebg@gmail.com


Относно:

Обществена поръчка с наименование “Контрол на геодезическите и кадастралните дейности при изработване на КККР и подпомагане на службите по геодезия, картография и кадастър при проверки и изработване на проекти за изменение на КККР” (Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2020/S 031-073153;

Номер на обявлението в РОП: 2020-000139).


Уважаема арх. Комитова,

Уведомявам Ви за разходване на публични средства в особено големи размери, при нарушаване на принципа на свободна конкуренция (чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОП) при възлагане на дейности от Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) на “Автомагистрали” ЕАД. Посочената по-горе обществена поръчка е процедирана при неприлагане на ЗОП, на основание чл. 14, ал. 1, т. 6 от закона, като се твърди, че “Към настоящия момент (29 януари 2020 г. – бел. авт.) над 80 на 100 от дейността на „Автомагистрали“ ЕАД е формирана от изпълнението на дейности, възложени от АГКК.”. Това, очевидно означава, че въпреки лошото състояние на КККР и специализираните карти и регистри (СКР) на Черноморското крайбрежие, АГКК е финансирала “Автомагистрали” ЕАД, отнемайки възможността от създаване на кадастрални карти на населените места и поправянето на специализираните карти. Другата възможност е просто това твърдение да не е вярно и възложената обществена поръчка да е незаконна, дори ако се използва “изключението” в закона.

Предвид възлагането на посочените в приложения договор дейности, моля да проверите защо се налага това и с какво се занимават съответните служби по геодезия, картография и кадастър (СГКК), ако досега не са се справяли със задълженията си. Обръщам Ви внимание, че договорът е дългосрочен – със срок от три години или до изчерпване на финансовия ресурс.

Моля да проверите, по какъв начин е упражнявал задължението си да контролира посочените по-горе дейности Изпълнителният директор на АГКК. Моля да обърнете особено внимание на изпълнението на задълженията на началниците на СГКК – Варна и СГКК – Бургас, предвид на констатираните множество некачествена продукция, одобрена с подписите, както на посочените началници на служби, така и на изпълнителните директори на АГКК от изработването на първите кадастрални и специализирани карти до този момент.

Моля за спешна проверка на тази обществена поръчка и ако намерите за необходимо да наложите законоустановените санкции на виновните длъжностни лица, които са под Ваше разпореждане, както и да уведомите съответните органи за констатираните нарушения.

За да се наложи прозрачност в работата на повереното Ви ведомство и по-специално по отношение на АГКК и за да се повиши качеството на кадастъра е належащо е да се разпоредите в комисиите по приемане на КККР и СКР да участват представители на всички съсловни организации на геодезисти, които обединяват физически лица и работят в обществена полза, съгласно закона.

Моля да бъда уведомяван за движението на преписката по електронен път.С уважение, инж. Йоан Крикор Каратерзиян

Председател на Управителния съвет на

Камарата на геодезистите в България

гр. Варна, 06 юли 2021 г.


Кореспонденцията е публикувана по-долу:

четвъртък, 3 юни 2021 г.

Скандални строителни дейности в границите на Морски плаж “Смокините – север” (67800.PL.344)


Един сигнал, който надали ще остане без последствия, още повече, че по сигнала вече е разпоредена съвместна проверка по компетентност от заместник-министъра в МОСВ инж. Петър Димитров.


ДО
МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ДО
МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

ДО
МИНИСТЪРА НА ТУРИЗМА

КОПИЕ:
ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОПИЕ:
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


СИГНАЛ

от инж. Йоан Крикор КаратерзиянОтносно: Предоставената от медии и граждани в публичното пространство информация за скандални строителни дейности в границите на Морски плаж “Смокините – север” (67800.PL.344).Уважаеми г-н Личев,

Уважаема арх. Комитова,

Уважаема г-жо Балтова,


Поредната година на унищожаване на Българското Черноморие започна и с надежда за поставяне на началото на законосъобразното му използване и запазването му за идните поколения. 

Вулгарното отношение към изключителната държавна собственост от страна на част от временните ползватели (т.нар. концесионери) на изчерпаемите природни ресурси на страната ни, очевидно е породена от впитото в общественото мнение от страна на досегашното управление, че всичко им е позволено, когато веднъж са стъпили на “своя” плаж. 

Това, за всеки знаещ и мислещ човек, е неразбираемо и абсурдно. Също така е ясно, обаче, че са необходими изключително бързи и законосъобразни мерки, които да възстановят разрушеното и да дадат ясни инструкции как трябва да се потребяват обществените ресурси, за да ги опазваме, да им се наслаждаваме и да ни служат, както на нас, така и на следващите ни поколения.

В тази връзка, като специалист с дългогодишен опит в областта на устройството на територията, кадастъра и геодезията, Ви обръщам внимание на следното:

 1. Всички земни работи, нарушаващи естественото физическо състояние на повърхността на Морския плаж, състоящ се от крайбрежната плажна ивица и пясъчните дюни, представляват строителни дейност по смисъла на Закона за устройство на територията. Само по себе си, наличието на строеж на територията на Морски плаж е незаконно и се санкционира, съгласно разпоредбите на ЗУТ, като резултатите от това се възстановяват незабавно и за сметка на нарушителя. Такива са и изкопите за поставяне на фундаменти, насипите за изграждане на диги, насипването на внесен от друго място пясък и т.н.


Снимка от публикация на Спас Спасов в Дневник, на която се вижда изкоп на земни маси, което представлява строеж по смисъла на ЗУТ.

 1. Вкопаването на дървени, метални, стоманобетонни и изработени от друг материал колони, колове, основи и други конструктивни елементи, независимо от това дали са изработени или излети на място или извън строителната площадка е строителство, което е забранено от закона на територията на Морските плажове, независимо от времето, през което се извършва.

Снимка от профила на Иван Евтимов, във Фейсбук, на която се виждат стоманобетонни елементи, които по обясненията на концесионера пред бТВ, ще бъдат вкопани в пясъка на метър и половина дълбочина. Това отново представлява строеж по смисъла на ЗУТ. Виждат се и фусове, на които да бъдат монтирани колони.

 1. Изграждането на огради от всякакъв вид на територията на Морските плажове е строителство по смисъла на закона и не само е забранено, но е и изключително опасно за здравето и живота на гражданите.

 2. Работата и придвижването на строителна техника се извършва след издаването на необходимите за това документи, въз основа на план за безопасност и здраве и проект за временна организация и безопасност на движението.

 3. Преместването на земни маси се извършва въз основа на проект за вертикално планиране и картограма на земните маси, които трябва да са налични. 

Снимка от профила на Васил Гюров, във Фейсбук, на която се вижда привнесения различен от естествения за този плаж материал и следите от тежка строителна техника.

 1. Наличието на Морски плаж, включително на всички видове пясъчни дюни, се определя от физическото състояние и географското местоположение на природните образувания. Тези обстоятелства се констатират при изследване и геодезическо заснемане на място и се отразява върху специализираните карти на Черноморското крайбрежие, а след това – в кадастрално-административната информационна система и кадастралната карта и кадастралните регистри. При определяне на местата на преместваемите обекти в схемите за поставяне и определянето на граничните им точки на място, местоположението им се съобразява, освен с картите и с моментното състояние на природните образувания. Поставянето на преместваеми обекти върху съществуващи на място, но некартирани пясъчни дюни е нарушение на закона, което подлежи на санкция и незабавно възстановяване на естествено формирания ландшафт.


За да се въведе законосъобразност при ползването на нашата обща собственост, моля да предприемете следните действия:

 1. Да публикувате схемите за поставяне на преместваемите обекти в пълния им обем, включително инженерно-техническата част или конструктивното становище. Това трябва да се прави и на проектите на схемите, преди одобряването им. По този начин, действията на изпълнителна власт, ще бъдат прозрачни и предвидими, което е от полза, както на гражданите, така и на ползвателите на нашата собственост.

 2. Да публикувате в цифров вид, геореферираните специализирани карти на Черноморското крайбрежие, за да може същите да се използват лесно освен от специалистите и от гражданите и неправителствените организации.

 3. Служителите на поверените Ви администрации, участващи в състава на общинските експертни съвети по устройство на територията, да участват активно във вземането на решенията за приемане на схемите за поставяне на преместваеми обекти на плажната ивица и да докладват писмено за всяко решение, като обръщат особено внимание за възможността от извършване на незаконосъобразни строителни дейности, описани по-горе. Тези доклади ще помогнат, както на концесионерите да съблюдават спазването на закона, така и на администрацията на изпълнителната власт за осъществяване на последващ контрол и мониторинг на договорите и законодателството. Това е необходимо, тъй като нито наемателите на плажовете, нито работниците, поставящи преместваемите обекти, нямат специалните знания за това кои от дейностите представляват строителство.

 4. Да проверите за наличието на посочените по-горе проекти и разрешителни и да наложите посочените в закона санкции, включително по Глава двадесет и трета “Административнонаказателна отговорност” от ЗУТ.

 5. Незабавно да преустановите посочените строителни дейности, поради несъответствието им със закона.

 6. Незабавно, за сметка на нарушителя да възстановите посоченият плаж в естествения му вид.

 7. Да проверите от къде е добит допълнително внесеният върху плажната ивица пясък, по какъв начин и нарушени ли са във връзка с това други разпоредби на ЗУТ, ЗУЧК и екологичното законодателство, както и да наложите съответните санкции за това.

Снимка от профила на Васил Гюров, във Фейсбук, на която се вижда разликата между естествения за разглеждания плаж пясък и привнесения пясък.


Предварително Ви благодаря за отделеното време и внимание!

Моля за кореспонденция да използвате посочения адрес на електронна поща.С уважение,

инж. Йоан Каратерзиян

31 май 2021 г.


Отговори:

сряда, 2 юни 2021 г.

Министерството на туризма провежда процедура по възлагане на обществената поръчка за специализирани карти и регистри по ЗУЧК в противоречие на нормативната уредба, вместо същата да бъде възложена от компетентната АГКК

КГБ - знак5.jpg


КАМАРА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ


Адрес: 9002, гр. Варна, ул. Ген. Паренсов № 3, вх. В, ап. 67

Електронен адрес: www.geodezisti.net

Моб. тел.: +359 (88) 8240587

Електронна поща: imagebg@gmail.com

Регистрационен № СИГ-116 от 02.06.2021 г.ДО

МИНИСТЪРА НА ТУРИЗМА

tourism@tourism.government.bg


КОПИЕ:

МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

e-mrrb@mrrb.government.bg


КОПИЕ:

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯТА ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

aop@aop.bgСИГНАЛ

от инж. Йоан Крикор Каратерзиян

Председател на Управителния съвет на Камарата на геодезистите в БългарияОтносно:

Обществена поръчка № 05024-2021-0010: „Подпомагане на Министерство на туризма за обезпечаване на дейностите по изработване на проекти за изменение на специализираните карти на морските плажове, проекти за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри и проекти за изменение на границите на охранителни зони "А" и "Б" по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК)“


Уважаема госпожо Балтова,

На 20 апр 2021 г., беше публикувана обществена поръчка с горепосочения предмет и възложител министърът на туризма. Дейността, която се възлага е изключително отговорна и неотложна, предвид зачестилите незаконосъобразни действия на собственици на имоти в близост и върху Морските плажове, както и на концесионерите им. Това предполага много стриктно да бъде спазена нормативната уредба по отношение на възлагането на специализираните карти и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от ЗУЧК.

В тази връзка Ви уведомяваме, че Министерството на туризма провежда процедура по възлагане на обществената поръчка в противоречие на нормативната уредба. На основание чл. 22, ал. 2 от Наредба № 1 от 16 септември 2008 г. за създаването и поддържането на специализираните карти и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от закона за устройството на черноморското крайбрежие, обновяването на специализираните карти и регистри се възлага от Агенцията по геодезия, картография и кадастър на правоспособно лице по кадастър. Неслучайно, компетентността по възлагане на изработването на специализирани карти и регистри се води от административен орган, в чийто състав са включени компетентни специалисти. Възлагането на дейности по кадастъра от некомпетентен орган, какъвто в случая е Министерството на туризма, ще доведе до последващо отменяне на обществената поръчка, некачествено изпълнение и голямо забавяне на крайно належащите дейности

Предвид изложеното, моля да отмените обществената поръчка и да уведомите изпълнителния директор на АГКК за неотложността на обновяването на данните за всички създадени специализирани карти на обектите по чл. 2, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 от горепосочената наредба, с цел да предприеме незабавни действия по възлагане.

Надяваме се на бърза реакция от Ваша страна.

Моля, кореспонденцията по преписката да бъде извършвана по електронен път.С уважение, инж. Йоан Крикор Каратерзиян

Председател на Управителния съвет на

Камарата на геодезистите в България

гр. Варна, 02 юни 2021 г.


Отговорът на министъра на туризма г-жа Стела Балтова: Обръщам внимание на служителите, че ние сме специалисти в областта на кадастъра, устройството на територията и геодезията и номерът с прегазването на закона няма да мине!
Обърнахме внимание, че дейностите се ВЪЗЛАГАТ от АГКК, съгласно чл. 22, ал. 2 от Наредбата, а министърът на туризма отговаря, че ЗАЯВЯВА изменението, съгласно чл. 23, ал. 2, т. 1 от същата Наредба... 

Кому са нужни тези манипулации? Ние искаме единствено да се спазват правилата!

Ето извадките от сигнала и наредбата: