Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

четвъртък, 25 януари 2018 г.

Обществена консултация на проект на нов закон с работно заглавие "Закон за водоснабдяването и канализацията".

Провежда се обществена консултация на проект на нов закон с работно заглавие "Закон за водоснабдяването и канализацията". Консултацията приключва на 25 февруари 2018 г.

Предвижда се законът да урежда  взаимоотношенията в отрасъл „Водоснабдяване и канализация“, включително да определя политиката за развитие и регламентиране на основните принципи и логическата връзка на процесите в отрасъла.

Темата е интересна и важна за всички! Моля, бъдете активни!

За да се запознаете по-подробно, моля проследете следните връзки:


вторник, 23 януари 2018 г.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД – 02 – 20 - 5 от 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри

Най-притеснителното в проекта е облекчен ред за съгласуване на подробни устройствени планове за национални обекти по смисъла на Закона за държавната собственост, за обекти с национално значение и за общински обекти с първостепенно значение по смисъла на Закона за устройство на територията, и за обект, финансиран изцяло или частично от фондове на Европейския съюз. Всъщност, по този "специален ред", трябва да се съгласуват всички подлежащи на съгласуване подробни устройствени планове! Отново ставаме свидетели на двоен стандарт!

Ще припомня нашите предложения от 18 април 2017 г. по предходния проект, който беше върнат за доработване:
Предложение за изменение на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри.

Това е връзка към предходния вариант на проекта от 12 април 2017 г.: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (обн., ДВ, бр. 4 от 2017 г.). На тази страница, вече е отразена справката за отразяване на предложенията и становищата.

петък, 19 януари 2018 г.

Наредба № РД-02-20-2 от 20 декември 2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии

Наредбата влиза в сила от 20 февруари 2018 г., с изключение на чл. 50 от същата, който регламентира местата за гариране и паркиране на електрически превозни средства. Този член влиза в сила на 1 януари 2019 г.

Пълният текст на наредбата е публикуван в ДВ, брой 7 от 19 януари 2018 г.