Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)
Показват се публикациите с етикет Царево. Показване на всички публикации
Показват се публикациите с етикет Царево. Показване на всички публикации

събота, 21 март 2020 г.

Проектът за Изменение на Общия устройствен план (ИОУП) на Община Царево е не просто в противоречие със закона, а грубо погазва Конституцията на Република България!

Абсурдно е отново и отново да се представя един незаконосъобразен проект на изменение на общ устройствен план!

Всички материали по Консултации по ЕО на проекта за Изменение на ОУП на Община Царево са публикувани тук.

Проблемите със законността, очевидно се коренят някъде много, много дълбоко в изпълнителната власт. Не е нормално при толкова много специалисти, които са участвали в изработването и приемането на плана, същият не просто да не е съобразен със законите и наредбите, а да погазва Конституцията на Република България.

Интересно е на кого, какво не е ясно, след като всички необходими данни са официално публикувани и безплатно достъпни на електронните страници на органите на изпълнителната власт. Е, разбира се, има скрити данни, за които има откъслечни данни, но те са в ръцете на проектантите и администрацията - това са подробните устройствени планове.

Това са причините да дадем отрицателно становище по провеждащите се за Консултации по ЕО на проекта за Изменение на ОУП на Община Царево.

КГБ - знак5.jpg

КАМАРА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ


Електронен адрес: www.geodezisti.net
Моб. тел.: +359 (88) 8240587
Електронна поща: imagebg@gmail.com
Регистрационен № СТ-108 от 20.03.2019 г.ДО
МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

ДО
МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА ЦАРЕВО

ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА ЦАРЕВОСТАНОВИЩЕ
от инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на Управителния съвет на Камарата на геодезистите в България

Относно: Проект за Изменение на Общия устройствен план (ИОУП)  на Община Царево.


Уважаеми дами и господа,

Като професионална организация на геодезисти, която е създадена с цел да следи и взема мерки за защита на собствеността, инвестиционния процес, екологията и жизнената среда; превенция на незаконните действия и практики; доказване на незаконни действия и практики; подпомагане на дейността на държавните и общински структури; създаване на устойчиви добри практики, сме длъжни да Ви обърнем внимание на някои от допуснатите грешки в Общия устройствен план на община Царево, които имат съществено значение за предложеното проектно решение и ще рефлектират отрицателно върху живота и здравето на жителите и гостите на Република България. Някои от тези грешки водят до пряко нарушаване на Конституцията на Република България.

Конкретни забележки:
1. Границата на зона “А” по ЗУЧК не е отразена правилно – при определянето на зоната не е взета под внимание територията на морския плаж, ведно с прилежащите дюни. Тези данни са отразени в специализираните карти и картите на охранителни зони “А” и “Б”, налични за свободно и безплатно ползване. Тази грешка води до директно нарушаване на Конституцията на Република България и прави Общият устройствен план незаконосъобразен. Поради тази причина, същият не може да произведе правен ефект.
Зона "А" по ЗУЧК, според проекта на ИОУП на община Царево.
Плажът за природосъобразен туризъм "Корал" е един от фрапиращите примери за безотговорност и безстопанственост от страна на органите на изпълнителната власт!

Зона "А" по ЗУЧК, според официалната информация на АГКК.
2. Видно от документацията на плана и съпоставянето му с издадени заповеди на министъра на туризма, при представяне на информация за площта на морските плажове, която участва в изчислението на броя на плажуващите, не е отразена вярно активната плажна площ. Завишена е и дължината на “пясъчните плажове”. Това води до грешно представяне на параметрите в плана, изкуствено завишаване на рекреационния капацитет на общината и влошаване на условията за живот и туризъм.
Съпоставка между проекта на ИОУП и Заповед на министъра на туризма, направена от Борислав Борисов - еколог.
Материалът е публикуван във Фейсбук групата "Да не допуснем с. Синеморец да се превърне в Слънчев Бряг!"

Съпоставка между проекта на ИОУП и Заповед на министъра на туризма, направена от Борислав Борисов - еколог.
Материалът е публикуван във Фейсбук групата "Да не допуснем с. Синеморец да се превърне в Слънчев Бряг!"
3. Като граница на населеното място са формирани единични или групи от малко на брой поземлени имоти, които не са урегулирани с предходен подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ).

Един частен уж "урегулиран поземлен имот", през който се осъществява достъп до морски плаж, предмет на концесионен договор.

Същият този имот, отразен като част от населеното място...
Нови вилни и курортни зони, с които се надвишава капацитетът на реално съществуващата площ за плажуване.

Новопредвидени вилни и курортни зони, с които се надвишава капацитетът на реално съществуващата площ за плажуване.


Поради тези причини и заради загрижеността ни за установяване на законност, добра жизнена среда, запазване на обществените ресурси за бъдещите поколения и развитие на туризма в полза на цялото общество и териториалната общност, Ви предоставяме следното становище:

Не приемаме представения проект за изменение на Общия устройствен план на община Царево, поради това, че не е изработен върху вярна основа, ползва отчасти неверни данни, въз основа на което не предоставя възможност за благоприятни условия за живеене, труд и отдих на населението.С уважение:
инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на Управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България
гр. Варна, 20 март 2020 г.


Забележка: Снимките и коментарите към тях са вмъкнати в текста на становището, за да илюстрират по-добре за широката публика някои от проблемите. Със същите и много повече информация, разполагат отговорните специалисти.