Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)
Показват се публикациите с етикет Плаж “Смокините”. Показване на всички публикации
Показват се публикациите с етикет Плаж “Смокините”. Показване на всички публикации

четвъртък, 3 юни 2021 г.

Скандални строителни дейности в границите на Морски плаж “Смокините – север” (67800.PL.344)


Един сигнал, който надали ще остане без последствия, още повече, че по сигнала вече е разпоредена съвместна проверка по компетентност от заместник-министъра в МОСВ инж. Петър Димитров.


ДО
МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ДО
МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

ДО
МИНИСТЪРА НА ТУРИЗМА

КОПИЕ:
ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОПИЕ:
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


СИГНАЛ

от инж. Йоан Крикор КаратерзиянОтносно: Предоставената от медии и граждани в публичното пространство информация за скандални строителни дейности в границите на Морски плаж “Смокините – север” (67800.PL.344).Уважаеми г-н Личев,

Уважаема арх. Комитова,

Уважаема г-жо Балтова,


Поредната година на унищожаване на Българското Черноморие започна и с надежда за поставяне на началото на законосъобразното му използване и запазването му за идните поколения. 

Вулгарното отношение към изключителната държавна собственост от страна на част от временните ползватели (т.нар. концесионери) на изчерпаемите природни ресурси на страната ни, очевидно е породена от впитото в общественото мнение от страна на досегашното управление, че всичко им е позволено, когато веднъж са стъпили на “своя” плаж. 

Това, за всеки знаещ и мислещ човек, е неразбираемо и абсурдно. Също така е ясно, обаче, че са необходими изключително бързи и законосъобразни мерки, които да възстановят разрушеното и да дадат ясни инструкции как трябва да се потребяват обществените ресурси, за да ги опазваме, да им се наслаждаваме и да ни служат, както на нас, така и на следващите ни поколения.

В тази връзка, като специалист с дългогодишен опит в областта на устройството на територията, кадастъра и геодезията, Ви обръщам внимание на следното:

 1. Всички земни работи, нарушаващи естественото физическо състояние на повърхността на Морския плаж, състоящ се от крайбрежната плажна ивица и пясъчните дюни, представляват строителни дейност по смисъла на Закона за устройство на територията. Само по себе си, наличието на строеж на територията на Морски плаж е незаконно и се санкционира, съгласно разпоредбите на ЗУТ, като резултатите от това се възстановяват незабавно и за сметка на нарушителя. Такива са и изкопите за поставяне на фундаменти, насипите за изграждане на диги, насипването на внесен от друго място пясък и т.н.


Снимка от публикация на Спас Спасов в Дневник, на която се вижда изкоп на земни маси, което представлява строеж по смисъла на ЗУТ.

 1. Вкопаването на дървени, метални, стоманобетонни и изработени от друг материал колони, колове, основи и други конструктивни елементи, независимо от това дали са изработени или излети на място или извън строителната площадка е строителство, което е забранено от закона на територията на Морските плажове, независимо от времето, през което се извършва.

Снимка от профила на Иван Евтимов, във Фейсбук, на която се виждат стоманобетонни елементи, които по обясненията на концесионера пред бТВ, ще бъдат вкопани в пясъка на метър и половина дълбочина. Това отново представлява строеж по смисъла на ЗУТ. Виждат се и фусове, на които да бъдат монтирани колони.

 1. Изграждането на огради от всякакъв вид на територията на Морските плажове е строителство по смисъла на закона и не само е забранено, но е и изключително опасно за здравето и живота на гражданите.

 2. Работата и придвижването на строителна техника се извършва след издаването на необходимите за това документи, въз основа на план за безопасност и здраве и проект за временна организация и безопасност на движението.

 3. Преместването на земни маси се извършва въз основа на проект за вертикално планиране и картограма на земните маси, които трябва да са налични. 

Снимка от профила на Васил Гюров, във Фейсбук, на която се вижда привнесения различен от естествения за този плаж материал и следите от тежка строителна техника.

 1. Наличието на Морски плаж, включително на всички видове пясъчни дюни, се определя от физическото състояние и географското местоположение на природните образувания. Тези обстоятелства се констатират при изследване и геодезическо заснемане на място и се отразява върху специализираните карти на Черноморското крайбрежие, а след това – в кадастрално-административната информационна система и кадастралната карта и кадастралните регистри. При определяне на местата на преместваемите обекти в схемите за поставяне и определянето на граничните им точки на място, местоположението им се съобразява, освен с картите и с моментното състояние на природните образувания. Поставянето на преместваеми обекти върху съществуващи на място, но некартирани пясъчни дюни е нарушение на закона, което подлежи на санкция и незабавно възстановяване на естествено формирания ландшафт.


За да се въведе законосъобразност при ползването на нашата обща собственост, моля да предприемете следните действия:

 1. Да публикувате схемите за поставяне на преместваемите обекти в пълния им обем, включително инженерно-техническата част или конструктивното становище. Това трябва да се прави и на проектите на схемите, преди одобряването им. По този начин, действията на изпълнителна власт, ще бъдат прозрачни и предвидими, което е от полза, както на гражданите, така и на ползвателите на нашата собственост.

 2. Да публикувате в цифров вид, геореферираните специализирани карти на Черноморското крайбрежие, за да може същите да се използват лесно освен от специалистите и от гражданите и неправителствените организации.

 3. Служителите на поверените Ви администрации, участващи в състава на общинските експертни съвети по устройство на територията, да участват активно във вземането на решенията за приемане на схемите за поставяне на преместваеми обекти на плажната ивица и да докладват писмено за всяко решение, като обръщат особено внимание за възможността от извършване на незаконосъобразни строителни дейности, описани по-горе. Тези доклади ще помогнат, както на концесионерите да съблюдават спазването на закона, така и на администрацията на изпълнителната власт за осъществяване на последващ контрол и мониторинг на договорите и законодателството. Това е необходимо, тъй като нито наемателите на плажовете, нито работниците, поставящи преместваемите обекти, нямат специалните знания за това кои от дейностите представляват строителство.

 4. Да проверите за наличието на посочените по-горе проекти и разрешителни и да наложите посочените в закона санкции, включително по Глава двадесет и трета “Административнонаказателна отговорност” от ЗУТ.

 5. Незабавно да преустановите посочените строителни дейности, поради несъответствието им със закона.

 6. Незабавно, за сметка на нарушителя да възстановите посоченият плаж в естествения му вид.

 7. Да проверите от къде е добит допълнително внесеният върху плажната ивица пясък, по какъв начин и нарушени ли са във връзка с това други разпоредби на ЗУТ, ЗУЧК и екологичното законодателство, както и да наложите съответните санкции за това.

Снимка от профила на Васил Гюров, във Фейсбук, на която се вижда разликата между естествения за разглеждания плаж пясък и привнесения пясък.


Предварително Ви благодаря за отделеното време и внимание!

Моля за кореспонденция да използвате посочения адрес на електронна поща.С уважение,

инж. Йоан Каратерзиян

31 май 2021 г.


Отговори: