Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

сряда, 7 март 2018 г.

Неправилно е да се изисква удостоверение за приемане на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, преди разглеждане на подробен устройствен план от експертен съвет по устройство на територията.

Уважаеми клиенти и колеги,
Много честа практика е, преди разглеждане на проект за план за регулация от експертен съвет по устройство на територията (ЕСУТ) да се изисква удостоверение за приемане на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри по смисъла на чл. 65, ал. 5 от Наредба № РД-02-20-5 от 15 декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри.
Самото изискване за удостоверяване на приемането на такъв проект, е продиктувано от желанието на администрацията на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) да упражнява допълнителен контрол върху ползването на данните от кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР). То има за цел само и единствено проверка за достоверността на изходната информация и затварянето на контурите на площните обекти. Това е указано и в много изявления на ръководството на АГКК. Същото е видно, включително и от последното предложение за изменение и допълнение на цитираната наредба. Няма да споменавам факта, че тарифата, определяща таксите, които се събират за тази услуга, е изработена като ценова листа, без да е изследвана реалната стойност на услугата и служи са събиране на допълнителен скрит данък от желаещите да възлагат за собствена сметка изработване на подробни устройствени планове (ПУП). Да не говорим, че този инструмент, поставен в ръцете на недобросъвестни служители, се превръща в средство за натиск и разчистване на сметки с "непослушни" възложители и проектанти.
Съмнение, относно необходимостта от вклиняването на такава процедура в регламентираната в Закона за устройство на територията (ЗУТ) (специален по отношение на устройството на територията), буди и факта, че плановете за регулация, се изработват от правоспособни лица - геодезисти, чиято правоспособност, е удостоверена по надлежния ред и дейността им е застрахована. Не е ясно, кому е нужна тази двойна проверка, която само забавя и оскъпява процедурата по изменение или изработване на нов регулационен план.
Въпреки направените констатации, наредбата е факт и нормативната уредба трябва да се спазва. Защо е необходимо, обаче, да угаждаме на недобросъвестни чиновници, които изискват "на своя глава" спазването на допълнително поставени, утежняващи изисквания и процедури? Защо е необходимо изискването на това удостоверение, преди приемането на проекта за ПУП от ЕСУТ? На кого помага това и с какво утежнява и процедурата?
Трябва да отбележим, че ЕСУТ е колективен орган, чиито правомощия са регламентирани в ЗУТ. Същият работи в пределите на оперативна самостоятелност като разглежда преставените му проекти и от няколко законосъобразни предложения, трябва да избере това, което е най-икономично, най-целесъобразно и най-точно отговаря на целта на закона. Изпълнявайки тези свои ангажименти, членовете на ЕСУТ, би трябвало да разгледат повече от един проект на ПУП и ако предположим, че изискването на наредбата е тези проекти да са проверени от Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК), това означава, че таксата, ще се увеличи с броя на представените предложения. Т.е. възложителят, ще бъде наказан за акуратността си и за това, че изпълнява ангажиментите на Кмета на общината по възлагане на ПУП. Надали, специалистите, които са написали наредбата, както и министъра на регионалното развитие и благоустройството, са имали предвид такава процедура.
Точно тук, наредбата е крайно ясна - "Подробен устройствен план по предходната алинея се съгласува от службата по геодезия, картография и кадастър преди одобряването му."! "Преди одобряването му" означава - във всеки един момент, преди полагането на подписа на съответния орган по ЗУТ, по желание на възложителя. Най-разумният период за това е след публикуване на протокола от заседанието на ЕСУТ, в който е отразено приемането на съответния проект и преди окончателното комплектуване за одобряване на проекта от съответната администрация. При това положение, ще се спести допълнителното съгласуване от СГКК при всяко изменение, поискано от съответната администрация.
Всяко друго допълнително изискване, е превишаване на правомощията и възможност за генериране на корупционни практики.

четвъртък, 1 март 2018 г.

Предлагаме промяна на Проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.КГБ - знак5.jpg

КАМАРА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ


Електронен адрес: www.geodezisti.net
Моб. тел.: +359 (88) 8240587
Електронна поща: imagebg@gmail.com

Изходящ № 79 от 1 март 2018 г.


ДО
МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

СТАНОВИЩЕ
от инж. Йоан Крикор Каратерзиян
председател на управителния съвет на Камарата на геодезистите в България
адрес: 9002 Варна, ул. Ген. Паренсов № 3, вх.В, ап.67;
моб.тел.: +359 88 8240587; e-mail: imagebg@gmail.com

Относно:
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, приет с Постановление № 242 на Министерския съвет от 2016 г. (Обн. ДВ, бр. 76 от 2016 г.).
Уважаеми господин Нанков,

Предложението, което е направено за промяна на Устройствения правилник на АГКК, е доказателство за желанието Ви да установите добри административни практики в поверената Ви институция. Агенцията по геодезия, картография и кадастър, освен административна структура, обслужваща определени със закон дейности, е стожер за запазване на собствеността на гражданите и установяване на ред и законност в документооборота. В тази връзка, както и за пресичане на незаконосъобразни действия, установяване в бъдеще на норми на добро управление и пресичане на административния произвол, правим следните конкретни предложения:


1. В § 11, се правят следните допълнения:

     1.1. Към чл. 18, ал. 5, се добавя нова т. 12 със следния текст:
“12. отстранява грешки и непълноти и явни фактически грешки в КККР, за които е научил от официално постъпила информация от геодезисти с държавно придобити знания и умения по специалността, както и от съсловни организации на геодезисти. Уведомява за действията си по тази точка изпълнителния директор на АГКК. Води регистър за установените проблеми и предприетите действия по тази точка.”
     1.2. Към чл. 18, се добавя нова ал. 6 със следния текст: “(6) Дейностите по т.т. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 и 12 на ал. 5, се осъществяват от геодезисти с държавно придобити знания и умения по специалността.”

Мотиви: Необходимо е да се въведе ред за задълженията на служителите на СГКК, когато същите научат за грешки и непълноти и явни фактически грешки в КККР. Практиката в момента, е същите да не се признават и да се неглижират при узнаването им, с което КККР остава грешна и не се спазва целта на закона. Освен това, е необходимо да се прекрати лошата практика, КККР да се оставя в ръцете на неспециалисти, които само по силата на закона имат право да боравят и контролират дейностите, които са им възложени. Необходимо е да се нормира включването в екипа на АГКК на придобилите трета професионална квалификационна степен по професията “Геодезист”, които имат държавно признати придобити знания и умения в областта на геодезията и кадастъра.


2. В § 12, се правят следните изменения:
     2.1. Текстът “Обща администрация 35”, става “Обща администрация 38”.
     2.2. Текстът “дирекция "Административно-правно и финансово обслужване" 35”, става “дирекция "Административно-правно и финансово обслужване" 38”.
     2.3. Текстът “Специализирана администрация 384”, става “Специализирана администрация 381”.
     2.4. Текстът “дирекция "Геодезия, картография и кадастър" 39”, става “дирекция "Геодезия, картография и кадастър" 42”.
     2.5. Текстът “дирекция "Информационни технологии и пространствени данни" 13”, става “дирекция "Информационни технологии и пространствени данни" 16”.
     2.6. Текстът “Служби по геодезия, картография и кадастър 332”, става “Служби по геодезия, картография и кадастър 323”.


Мотиви: Това предложение, цели повишаване на знанията и ефективността на СГКК като общата численост на състава на всички СГКК да се намалява с деветима души и с по трима души се увеличава числеността на на Дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, Дирекция "Геодезия, картография и кадастър" и Дирекция "Информационни технологии и пространствени данни". Тези 9-има служители, трябва да се назначат от провинцията и да оказват помощ на СГКК на ротационен принцип, без да изпълняват функциите си в областите по постоянен и настоящ адрес. Така формираните мобилни групи, ще посещават на място СГКК, изнесените работни места, обслужващите администрации по ЗКИР, както и ще осъществяват периодични срещи с граждани, НПО и правоспособни лица по ЗГК, за да оказват помощ и контрол. Това ще способства за усъвършенстване на работата на СГКК и ще пресече практиката на произволно тълкуване на нормативната уредба, както и за установяване на добри законосъобразни практики в административното обслужване, ще намали загубите на работно време, ще намали загубените административни дела, ще увеличи доверието в институцията, ще уеднакви практиките по прилагане на нормативната уредба в отделните СГКК, ще намали драстично възможностите за корупция и т.н.


Моля, ако намерите предложенията за неотносими към Проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, да счетете същите като предложение за бъдещи промени на нормативната уредба.


С уважение:

инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България
гр. Варна, 1 март 2018 г.