Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

петък, 23 декември 2016 г.

Тази година, МРРБ взе от кадастъра 4 милиона лева и ги преразпредели...

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 362 ОТ 16 ДЕКЕМВРИ 2016 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО ЗА 2016 Г.

В сила от 23.12.2016 г.
Обн. ДВ. бр.102 от 23 Декември 2016г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

Чл. 1. Одобрява вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2016 г., както следва:
1. намалява утвърдените разходи по:
a) "Политика в областта на подобряване на инвестиционния процес чрез усъвършенстване на информационните системи на кадастъра и имотния регистър, подобряване качеството на превантивния и текущия контрол в строителството", по бюджетна програма "Геодезия, картография и кадастър" с 4 115 000 лв.;

вторник, 20 декември 2016 г.

Съвместно с Камарата на архитектите в България, проведохме семинар на тема: "Закон за устройство на територията - чл. 16, чл. 17 от ЗУТ и § 8, ал. 2, т. 3 от ПР на ЗУТ"

Съвместно с Камарата на архитектите в България, проведохме семинар на тема:

Закон за устройство на територията -
чл. 16, чл. 17 от ЗУТ и § 8, ал. 2, т. 3 от ПР на ЗУТ

Семинарът се проведе на 17 декември 2016 г., събота, в


"ГеоВара" и варненските ѝ контрагенти "Геоакст", проведоха презентация на иновативните геодезически инструменти Hi-Target.

Лектори, на които изказваме своята благодарност, бяха:

Ирена Обретенова - опитен юрист с 26-годишен стаж, от които 16 години като адвокат и 10 години като съдия в Административен съд -  Варна. Разглежда основно дела по ЗУТ и ЗКИР и

Любомира Мотова - опитен юрист с 20-годишен стаж като съдия, от които 8 години, във Върховен административен съд. От 2009 г. -  във второ отделение на ВАС - дела по ЗУТ и ЗКИР.

На семинара се разгледаха следните основни въпроси:

 1. Възникване и история на законите, които имат непосредствено отчуждително действие за обществени мероприятия.
 2. Има ли противоречие между текста на чл. 16, ал. 1 от ЗУТ и защитата на частната собственост?
 3. Прилагане на чл. 16, ал. 1 - 4 от ЗУТ, при изработване на подробни устройствени планове.
 4. Графично изобразяване на подробен устройствен план по чл. 16, ал. 1 - 4 от ЗУТ, при неприложена първа регулация по предходен регулационен план.
 5. Необходим обхват на проекта за ПУП по чл. 16, ал. 1 - 4 от ЗУТ.
 6. Принцип на отнемане по чл. 16, ал. 1 от ЗУТ за обществени мероприятия. Може ли да се прилага равен процент на отнемане от всички частни имоти, включени в проекта на ПУП?
 7. Урегулирани на поземлени имоти по чл. 16, ал. 1 - 4 от ЗУТ в територии с неприложени регулационни планове, изработени по чл. 16, ал. 7 от ЗУТ.
 8. Кога и как се прилага чл. 17 от ЗУТ на практика?
 9. Начин на изработване и процедиране на подробни устройствени планове, съставени на основание на § 8, ал. 2, т. 3 от ПР на ЗУТ.
 10. Начин на представяне на проектантското решение, при изработване на ПУП, с оглед последващо обжалване на акта за одобряването му.
 11. Най-чести пропуски при оформяне на актовете за одобряване на проекти на подробни устройствени планове по чл. 16, ал. 1 - 4, чл. 17 от ЗУТ и § 8, ал. 2, т. 3 от ПР на ЗУТ.
 12. Правоспособност и опит на вещите лица, подпомагащи решенията на съда.

Лекторите отговориха и на многото допълнителни въпроси, зададени от участниците.
За участието в семинара, участниците получиха сертификат за придобити знания от проведеното обучение.

В следващите семинари, които подготвяме, ще вземем под внимание направените ни препоръки от участниците и ще се опитаме да запазим ниската цена за участие.

четвъртък, 15 декември 2016 г.

Становище относно Рамковата програма за прилагане на общия устройствен план на община Варна.

Камарата на геодезистите в България предлага предложи на Главния архитект на община Варна следното становище, относно Рамковата програма за прилагане на общия устройствен план на община Варна:КГБ - знак5.jpg

КАМАРА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ


Електронен адрес: www.geodezisti.net
Моб. тел.: +359 (88) 8240587
Електронна поща: imagebg@gmail.com

СТАНОВИЩЕ
относно Рамковата програма за прилагане на
общия устройствен план на община Варна

Камарата на геодезистите в България предлага да се нанесат следните допълнения в Рамковата програма за прилагане на общия устройствен план на община Варна:

 1. Създаване на възможност за устройване и създаване на нови жилищни и обществено-обслужващи територии в периферията на такива, предвидени за отчуждаване с цел изграждане на паркове за широко обществено ползване, чрез отчуждаване и в непосредствена близост до съществуващите жилищни и обществено-обслужващи територии, при налична техническа инфраструктура.
  1. Начин на реализация: Промяна на Правилата за прилагане на ОУП на община Варна и изработване на подробни устройствени планове.
  2. Срок на реализация: 15 декември 2017 г.
  3. Финансиране: общинския бюджет и частно финансиране.
Мотиви: В момента съществуват много на брой и малки по площ територии, които са разположени в границите на населеното място и в непосредствена близост до улици с изградена инфраструктура или такава, в проектна готовност. Някои от тези територии е разумно да бъдат приобщени към съседните им. Използването на съществуващата и в проектна готовност инфраструктура, ще доведе до по-икономичното използване на вложените ресурси и освобождаване на финансови ресурси за отчуждаване на останалите терени и създаване на предвидените в ОУП на община Варна паркове за широко обществено ползване. В момента в общинския бюджет не са предвидени средства за отчуждаване на тези територии. В същото време, се спира частната инициатива, да се развият тези малко на брой територии.
Поради това, че точните граници на устройствените зони се определят със подробен устройствен план, проблемът може да бъде решен без промяна на графичната част на плана, а само с добавяне на текст към правилата за прилагане на ОУП на община Варна и изработване на самия подробен устройствен план.

 1. Създаване на схема към ОУП на община Варна на основните пешеходни потоци от ученици, с уточняване на пространствените и времеви параметри на разпределението им.
  1. Начин на реализация: Възлагане на обществена поръчка.
  2. Срок на реализация: 31 август 2017 г.
  3. Финансиране: общинския бюджет.
Мотиви: Тази информация е необходима, за да се набележат основните мерки по осигуряване на безопасност на предвижване, чрез устройване и изграждане на по-широки тротоари по трасетата и освобождаването им от недопустими за подрастващия организъм тютюневи изделия, алкохолни напитки, както неподходящи за емоционалното им развитие лотарийни игри.

 1. В Правилата за прилагане на ОУП на община Варна, да се определи обвързаност между вида на зоната и широчината на улиците, както и елементите на улиците (широчина на уличното платно и тротоарите, вида на задънените улици, елементите на градското обзавеждане, разположени в границите на уличната регулация и т.н.), около и в границите на съответната зона.
  1. Начин на реализация: Промяна на Правилата за прилагане на ОУП на община Варна.
  2. Срок на реализация: 15 декември 2017 г.
  3. Финансиране: общинския бюджет.
Мотиви: В нормативната уредба на Република България, както и на община Варна, няма обвързаност между широчината на улиците и елементите на улиците от уличната мрежа от нисък клас и интензивността на автомобилния и пешеходен трафик. От 1989 г. насам, се наблюдава непрекъснато увеличаване на интензивността на застрояване, напрактика и чрез устройствено планиране, в повечето райони на гр. Варна. В същото време, съществуващите проекти на улична мрежа, предвидени с регулационни планове и новопроектираните устройствени планове, се съобразяват в повечето случаи с минималните изисквания на законодателната уредба.
Регламентирането на широчината на уличните елементи, елементите на уличното обзавеждане и проводите на техническата инфраструктура, обвързани с интензивността на застрояване по градоустройствени показатели, ще позволи законосъобразно прилагане от страна на административния орган, на норми на проектиране, осигураващи безопасност и комфорт на обитаване на градската среда.

 1. Приемане на програма за поетапно урегулиране с подробни устройствени планове и отчуждаване на терените, предвидени за обществени мероприятия в ОУП на община Варна, а при невъзможност от отчуждаване в разумни срокове - промяната на тези терени в такива за застрояване или извеждането им от околовръстния полигон на населеното място.
  1. Начин на реализация: Промяна в Рамковата програма за прилагане на общия устройствен план на община Варна.
  2. Срок на реализация: Срокът на утвърждаване на Рамковата програма.
  3. Финансиране: Договорът за изработване на Рамковата програма.
Мотиви: Проблемът не е решен в Рамковата програма.инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България

гр. Варна, 15 декември 2016 г.

вторник, 13 декември 2016 г.

Та̀кси за предоставяне на услуги по Закона за кадастъра и имотния регистър (извадка от Тарифа 14).

В днешния брой 99/2016 г. на Държавен вестник, по наш сигнал, Министерски съвет поправи допусната грешка в Постановление № 293 от 8 ноември 2016 г. за изменение и допълнение на Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благо­устройството и от областните управители, приета с Постановление № 175 на Министерския съвет от 1998 г. (ДВ, бр. 90 от 2016 г.).
За улеснение на всички, ползватели услугите на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и съответните ѝ служби, публикуваме "таксите" (или по-скоро цените), които са валидни до 31 декември 2018 г.

петък, 2 декември 2016 г.

Открито е производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за землището на с. Константиново, община Варна, област Варна.

След прекратяване на договор № КД-1-82 от 16.12.2013 г., със Заповед № РД-16-39 от 9 ноември 2016 г., е открито производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) за землището на с. Константиново, община Варна, област Варна.
Допуснато е нарушение на Закона за кадастъра и имотния регистър, като в цитираната заповед не са посочени "границите на района, за който ще се изработят кадастрална карта и кадастрални регистри", "графика за извършването на тази дейност" и "срокът за означаване на границите на поземлените имоти". Не е посочено и основанието, по силата на което, заповедта е подписана от Р. Янков.
Чл. 35, ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър:
"Заповедта по ал. 1 съдържа наименованието и границите на района, за който ще се изработят кадастрална карта и кадастрални регистри, правоспособното лице, на което се възлага изработването на кадастрална карта и кадастрални регистри, и графика за извършването на тази дейност. В нея се посочва и срокът за означаване на границите на поземлените имоти, който не може да бъде по-кратък от 30 дни от обнародването на заповедта."
КККР ще се изработват само за землището, т.е. без имотите, попадащи в строителните граници на населеното място. Голяма възможност има, проблеми да възникнат там, където е налице явна фактическа грешка или контактна зона.
§ 1, т. 9 от Допълнителните разпоредби на Закона за кадастъра и имотния регистър:
""явна фактическа грешка" е несъответствието в границите на поземлените имоти между урбанизирана и неурбанизирана територия, получено при обединяване на данните по чл. 41, ал. 1, както и несъответствие в границите на съществуващите на местността (терена) трайни топографски обекти с естествен или изкуствен произход в неурбанизирана територия, определени чрез геодезически измервания и границите им от планове и карти, одобрени по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд, когато разликите в координатите на определящите ги точки са по-големи от допустимите в наредбата по чл. 31".
Имайте предвид, че съгласно чл. 49, ал. 2 от ЗКИР "Одобрената кадастрална карта и кадастрални регистри не подлежат на обжалване.".

Обнародвани са наредбите за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“ по специалности от регулираната професия „Инженер в инвестиционното проектиране“.

Обнародвано е Постановление № 318 от 24 ноември 2016 г. за приемане на Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалности от регулираната професия „Инженер в инвестиционното проектиране“ и на Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалности от регулираната професия „Инженер в инвестиционното проектиране. (ДВ брой: 96, от дата 2.12.2016 г.)