Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

вторник, 28 февруари 2017 г.

Обществено обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно­транспортните системи на урбанизираните територии

Министерският съвет, провежда обществено обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно­транспортните системи на урбанизираните територии. Процедурата приключва на 30 март 2017 г.
През м. септември, поискахме от МРРБ да впишат в наредбата текст, който да указва, в срок до 30 ноември 2017 г., общините да приведат проектите за изграждане на велосипедни алеи, внесени до 10 октомври 2016 г. и изградените в съответствие с тези проекти велосипедни алеи, в съответствие с изискванията на настоящата наредба, като на това основание да не може да се привеждат в съответствие с тази наредба, строежи, които не съответстват на проектната им документация.
Това предложение, подкрепихме със следните мотиви:
"Предложената промяна е крайно необходима, поради факта, че изградените в момента велосипедни алеи и внесените за одобряване проекти, в повечето случаи, не отговарят на предвидените изисквания в посочената по-горе наредба, която от своя страна е съобразена с целта на Закона за движението по пътищата, а именно “... да се опазват животът и здравето на участниците в движението по пътищата, да се улеснява тяхното придвижване, да се опазват имуществото на юридическите и физическите лица…”. По отношение на поставения срок, считам, че същият е реалистичен и дава достатъчно време, както за гласуване на средства в бюджета на общините, така и за извършване на необходимите промени в техническата инфраструктура. В същото време, предложената разпоредба ограничава възможността за злоупотреби с общински и държавни средства, при извършено строителство в отклонение от проектната документация."
Въпреки наболелите проблеми с изградените вече велосипедни алеи, такъв текст, все още не е внесен.

За да бъдем полезни на специалистите и всички останали заинтересувани лица, публикуваме предложените промени, нанесени като корекция в действащата наредба:

петък, 24 февруари 2017 г.

Сезираме Министър-председателя за лоши административни практики по отношение на обществени поръчки и завишени суми на услугите от страна на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.КГБ - знак5.jpg

КАМАРА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ


Електронен адрес: www.geodezisti.net
Моб. тел.: +359 (88) 8240587
Електронна поща: imagebg@gmail.comДО

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Относно: Незаконосъобразно ценообразуване в системата на кадастъра и
обществени поръчки, дублиращи дейността на служителите на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Уважаеми господин Герджиков,

Изключително сме обезпокоени от безотговорното отношение към парите на данъкоплатците от страна на държавната администрация, чрез дейностите по Закона за кадастъра и имотния регистър.