Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

вторник, 29 ноември 2016 г.

Обнародвана е Наредба № 20 от 18 ноември 2016 г. за съдържанието, условията и реда за създаването и поддържането на горскостопанските карти.

Уважаеми колеги,
В брой: 95, от 29.11.2016 г., е обнародвана Наредба № 20 от 18 ноември 2016 г. за съдържанието, условията и реда за създаването и поддържането на горскостопанските карти на Министерство на земеделието и храните, Министерство на регионалното развитие и благоустройството.
Наредбата определя съдържанието, условията и редът за създаването, поддържането и съхраняването на горскостопанските карти и се издава на основание чл. 13, ал. 13 от Закона за горите.

сряда, 23 ноември 2016 г.

Покана за участие в семинар: Закон за устройство на територията - чл. 16, чл. 17 от ЗУТ и § 8, ал. 2, т. 3 от ПР на ЗУТ.


КАМАРА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ


Електронен адрес: http://www.kab.bg/; http://kabvarna.com/
Моб. тел.: +359 (52)632257
Електронна поща: kabvarna@gmail.com; varna@kab.bg

КГБ - знак5.jpg

КАМАРА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ


Електронен адрес: www.geodezisti.net
Моб. тел.: +359 (88) 8240587
Електронна поща: imagebg@gmail.com

П О К А Н А
Камарата на архитектите в България и
Камарата на геодезистите в България,
Ви канят на организирания от тях семинар на тема:

Закон за устройство на територията -
чл. 16, чл. 17 от ЗУТ и
§ 8, ал. 2, т. 3 от ПР на ЗУТ

Семинарът ще се проведе на 17 декември 2016 г., събота, в
Зала № 4 “Пресцентър” на Фестивален и конгресен център, находящ се в гр. Варна, бул. „Сливница“ № 2.

Лектори:
Ирена Обретенова - опитен юрист с 26-годишен стаж, от които 16 години като адвокат и 10 години като съдия в Административен съд -  Варна. Разглежда основно дела по ЗУТ и ЗКИР.
Любомира Мотова - опитен юрист с 20-годишен стаж като съдия, от които 8 години, във Върховен административен съд. От 2009 г. -  във второ отделение на ВАС - дела по ЗУТ и ЗКИР.

Семинарът ще протече при следния дневен ред:

сряда, 16 ноември 2016 г.

Изменени са ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ПЪТИЩАТА и НАРЕДБА ЗА СПЕЦИАЛНО ПОЛЗВАНЕ НА ПЪТИЩАТА.

В сила са измененията на Правилника за прилагане на закона за пътищата и Наредбата за специално ползване на пътищата, с която се определят условията и редът за специално ползване на републиканските пътища по смисъла на § 1, т. 8 от Закона за пътищата (използването на пътищата за превозване на тежки и извънгабаритни товари или за осъществяване на други дейности в обхвата на пътя и в обслужващите зони, като: изграждане и експлоатация на търговски крайпътни обекти и на пътни връзки към тях, както и на площадки за оказване на пътна помощ и на пътни връзки към тях; изграждане и експлоатация на рекламни съоръжения; изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения и тяхната експлоатация в обхвата на пътя; временно ползване на части от пътното платно и земи в обхвата на пътя от други лица).

вторник, 15 ноември 2016 г.

Обнародвано е изменение и допълнение на Тарифа № 14

Днес е обнародвано Постановление № 293 от 8 ноември 2016 г. на МС за изменение и допълнение на Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благо­устройството и от областните управители, приета с Постановление № 175 на Министерския съвет от 1998 г.
Нищо добро не очаква нито клиентите на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), нито правоспособните геодезисти. Въпреки нашите предупреждения, МРРБ надви на ината си и противно на говоренето за намаление на таксите, ги увеличи и ги превърна от такси в цени. (Малък пример: За скица в урбанизирана територия на хартия, се заплаща 20 лева, при 11.76 лв. "себестойност на услугата". Т. нар. "себестойност", се получава, като се начислява 20% печалба, под формата на "разходи за надграждане на информационната система". Времето, определено за издаване на скицата е 24 минути, които не включват промени в кадастралната карта и кадастралния регистър. За последните, се плаща доста повече и се чака много.) Това ще доведе до увеличаване на общата цена за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) и до намаляване на цената на геодезичните услуги, извършвани от физически и юридически лица. В крайна сметка, ще има случаи, в които регистратора на данните (разбирай АГКК), ще получи повече пари, отколкото ще получи истинския изпълнител на проекта за изменение на КККР. Да не говорим, че времето за което СГКК обработва преписките е в пъти повече от времето, за което геодезистите изработват проектите.
Само благодарение на усилията на част от геодезичната гилдия, въпреки отношението на държавата към кадастъра, се поддържа добро качество на геодезичните услуги. Но не се знае колко време ще "устискаме", предвид държавния натиск. А от качеството на кадастъра, зависи защитата на собствеността.

По-долу, публикуваме пълния текст на постановлението.
Обърнете внимание на § 3 от Преходните и заключителни разпоредби.

понеделник, 7 ноември 2016 г.

Становище, относно Проект на Проект на Наредба за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистриКГБ - знак5.jpg

КАМАРА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ


Електронен адрес: www.geodezisti.net
Моб. тел.: +359 (88) 8240587
Електронна поща: imagebg@gmail.com
СТАНОВИЩЕ
относно Проект на Проект на Наредба за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри

Камарата на геодезистите в България, приема по принцип желанието на МРРБ и АГКК, да създаде нов проект на Наредба за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, като прави следните конкретни предложение, с оглед привеждането ѝ в съответствие с нормативните актове от по-висок ранг, намаляване на административната тежест, съблюдаване на демократичните принципи на обществото и спазване на езиковите норми. С оглед на горното, правим следните конкретни и общи предложения, с което се надявам да предизвикаме широко обсъждане на проекта, както в геодезичните среди, така и сред органите на изпълнителната власт и обществеността: