Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

понеделник, 15 април 2019 г.

Кадастралната карта и кадастралните регистри на 11-и подрайон, гр. Варна е одобрена. Същата не подлежи на обжалване, но на 15 април 2019 г., все още не е публикувана...

След дълги години очакване, множество подадени сигнали и дадени ни обещания от властта, кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на 11-и подрайон на град Варна е одобрена! Сега, въпросът е в пълнотата и качеството ѝ. И не на последно място – защо беше необходимо това забавяне? Умишлено ли беше? Забележете, че КККР е ПРИЕТА ПРЕДИ 10 ГОДИНИ!

11-и подрайон е един от най-бързо развиващите се централни райони на Варна, с големи жилищни блокове и К инт. = 5, съгласно предвижданията на Общия устройствен план! КККР е приета през 2009 г. и е одобрена през 2019 г.

Уважаеми граждани, моля прегледайте внимателно публикуваната информация и поискайте отстраняването на грешките или непълнотите, ако откриете такива. Възползвайте се от възможността, Службата по геодезия, картография и кадастър – Варна да ги отстрани за своя сметка или за сметка на изпълнителя.
Имайте предвид, че заповедта за одобряване на КККР НЕ ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ!

За съжаление, в началото на работния ден на 15 април 2019 г., кадастралната карта все още не е публикувана... По този начин, нито правоспособните лица могат да работят, нито гражданите могат да ползват данните, които официално са влезли в законна сила!

Екранна снимка от официалната електронна страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
15 април 2019 г.

Агенция по геодезия, картография и кадастър, София
Държавен вестник, брой: 31, от 12.4.2019 г.
АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-18-194 от 27 март 2019 г.
На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на 11-и подрайон на административен район „Одесос“, гр. Варна, област Варна.
Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 2.04.2009 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – Варна.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗКИР.
Съгласно чл. 49, ал. 2 от ЗКИР кадастралната карта и кадастралните регистри не подлежат на обжалване.
Изпълнителен директор: В. Коритарова

Може да се запознаете и с тези материали:


Странният случай с издаването на скици... и всеки ли в България има право на труд?

P.S. Планът на 11-и подрайон, най-накрая е публикуван в КАИС. Това се случи в края на работното време на втория ден след влизането в сила на кадастралната карта и кадастралните регистри.

четвъртък, 11 април 2019 г.

Предстои да се даде възможност за обсебване на ползването, а впоследствие и придобиването на реално обособени части от "Аспарухов парк" във Варна!КГБ - знак5.jpg

КАМАРА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ


Електронен адрес: www.geodezisti.net
Моб. тел.: +359 (88) 8240587
Електронна поща: imagebg@gmail.com
Регистрационен № СИ-93-6 от 10.04.2019 г.


ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВАРНА


ДО
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВАРНА


ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА ВАРНА


КОПИЕ:
МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО


КОПИЕ:
МИНИСТЪРА НА КУЛТУРАТА


КОПИЕ:
МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО


КОПИЕ:
ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА
ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ


КОПИЕ:
ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


КОПИЕ:
ВСИЧКИ МЕДИИ

ВЪЗРАЖЕНИЕ и СИГНАЛ
от инж. Йоан Крикор Каратерзиян
председател на Управителния съвет на Камарата на геодезистите в БългарияОтносно: Одобряване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) –
План за регулация и застрояване (ПРЗ) на „Аспарухов парк“, община Варна.


Уважаеми господин Балабанов,
Уважаеми госпожи, госпожици и господа общински съветници,
Уважаеми господин Портних


Възразяваме срещу одобряването на настоящия проект за Подробен устройствен план
(ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на „Аспарухов парк“, община Варна,
тъй като същият е изработен и процедиран в нарушение на закона, нарушавайки
основни постулати на правото и конкретни норми. Възразяваме и поради възможността
за обсебване на ползването, а впоследствие и придобиването на реално обособени
части от нашия парк!
Излагаме пред Вас една част от конкретните нарушения.

1. Наименованието на плана трябва да бъде „Подробен устройствен план – План за
регулация и застрояване за парк „Аспарухов парк“, съгласно изискванията на чл. 62 от
Закона за устройство на територията (ЗУТ).
2. Подробният устройствен план не е изработен върху актуална и вярна кадастрална
карта.
3. Не е извършено задължителното по закон обществено обсъждане, преди
разрешаването на изработване на ПУП. (Нарушен е чл. 62а, ал. 3 от ЗУТ.) Същото
задължително се провежда във всеки един от районите в градовете с районно деление.
4. Проектът за ПУП – ПРЗ не е публикуван в пълния му обем на интернет страницата
на община Варна в нормативно установения 10-дневен срок от обнародването на
обявлението за изработения проект за ПУП. (Нарушен е чл. 128, ал. 2 от ЗУТ.).
5. Не е отразен морският плаж в североизточния край на плана. Факт е и наличието на
дюни на мястото на новообразувания УПИ ІІІ “за обществено обслужване” от кв. 1.
6. Планът е изработен в противоречие с “Раздел XI. Устройство на озеленени и
залесени площи” към Глава трета от ЗУТ. В разрез със закона (чл. 62а, ал. 1 от ЗУТ), се
променя предназначението на големи територии от парка.
7. В нарушение на правилата за прилагане на ОУП, се обособяват терени и зони в
границите на зона „Зп“ по ОУП, които са различни от посочената.
8. Планът е изработен без план-схеми за вертикално планиране, водоснабдяване и
канализация, електроснабдяване и т.н.
9. Липсва паркоустройствен план. Няма ясна и цялостна визия за изграждането и
поддържането на парка. Показана е визия единствено за промяна на предназначението
на големи части от парка.
10. Липсва комуникационно-транспортен план.
11. В плана за регулация и в плана за застрояване не е отразена границата между
Черно море и Канал “Море – Езеро” – акваторията на Черно море.
12. В съседство на разработваната територия, не е отразен “Морски плаж
“Аспарухово” – 10135.PL.46”.
13. С плана се предлага образуването на имоти за т.нар. “Атракционни обекти”.
В същото време, не е ясно какво значение се влага в посоченото конкретно
предназначение. Предлага се и формирането на нов имот с конкретно предназначение
“за обществено обслужване” в паркова среда. Оцветяването на застроителнатата
съставка на плана е некоректно и заблуждаващо. Въвежда се нова неопределена зона,
без основание и в противоречие с ОУП на община Варна.
14. В територията на парка е обособен УПИ с конкретно предназначение
„Стопанско обслужване на парка и паркинг“, включително и зона за застрояване,
което не е допустимо, съгласно нормативната уредба.
15. В територията на парка е обособен УПИ с конкретно предназначение
„Информационен център“, включително и зона за застрояване, което не е допустимо,
съгласно нормативната уредба.
16. В територията на парка е обособен УПИ с конкретно предназначение
„Рибен ресторант“, включително и зона за застрояване, което не е допустимо,
съгласно нормативната уредба.
17. В територията на парка е обособен УПИ с конкретно предназначение „Рибарско
селище“, включително и зона за застрояване, което не е допустимо, съгласно
нормативната уредба.
18. Някои УПИ, неправомерно са ограничени с граница на промяна на режим на
устройство и застрояване.
19. Не е ясно, за кои поземлени имоти са отредени УПИ.
20. Не е изработена план-схема за разполагане на преместваеми обекти и рекламни
съоръжения.
21. Не са изработени правила за прилагане на плана.
22. Грешно е отразена границата на населеното място.
23. Урегулирани са имоти за застрояване с площ, по-малка от 5 ха, в противоречие на
ОУП.
24. Улица в парка, е отразена като събирателна. Предвидени са минималните широчини
на улиците, вместо да се установят оптималните.
25. Не са предвидени мерки за осигуряване на достъпна среда.
26. Не са спазени изискванията на Директора на РИОСВ – Варна.
27. Планът не е съгласуван с Министерството на културата.
28. Протоколът за приемане на ПУП – ПРЗ от ОЕСУТ е неясен и неверен.
29. Процедирането на плана е започнало преди обнародване на ЗУТ (Обн. ДВ. бр.1
от 2 Януари 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.), което прави издаването на
административен акт за неговото одобряване незаконосъобразно, по силата на
§ 6, ал. 3 от Преходните разпоредби на ЗУТ. (Вж. т. 1 от Доклада.)
30. Посоченото в Доклада писмо на ДИК – Варна от 1998 г. не може да е част от
документацията, поради това, че се отнася за друг план. В него се разглеждат
“петно за нов Манипулаторен пост”, който вече е изграден и конкретното му
местоположение е отразено в кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР).
Освен това, се коментира “изграждане на буна, яхтено пристанище и лодкостоянки”,
каквито в този план няма. Но в случай, че последните са били част от плана, то се
поставя въпросът, дали бъдещото пристанище в м. „Карантината“ е яхтено или рибарско
(според вече издаденото разрешение за строеж). (Вж. т. 2 от Доклада.)
31. Уверението, че “предложеният проект не нарушава целостта на археологическия
паметник – Аспарухов парк”, издадено през 1998 г. от Дирекция “Културно-историческо
наследство” – Варна до НИПК, не е актуално, тъй като изградената след 23.07.2012 г.
улица, се нарушава целостта на Аспаруховия вал в най-източната му част. (Вж. т. 3
от Доклада.)
32. Няма доказателства за съгласуване на проекта със специалистите на
Военноморските сили (ВМС). (Вж. т. 4 от Доклада.)
33. Становището на Областния управител на Област Варна от 1998 г. не е валидно,
поради причините, изразени в т. 2 от настоящото възражение. (Вж. т. 5 от Доклада.)
34. Становището от 1998 г. на „специалистите от Природонаучния музей – Варна –
Дирекция “Културно-историческо наследство“ не е валидно, поради причините, изразени
в т. 2 от настоящото възражение. Освен това, не е възможно с предложения проект да
се гарантира запазването на съществуващата растителност, тъй като същата не е
предмет на опазване в плана. (Вж. т. 6 от Доклада.)
35. Становището от 1998 г. на НИПК не е валидно и няма отношение към
предложения проект, както поради това, че е съгласуван „Паркоустройствен и
застроителен план за „Аспарухов парк“ – гр. Варна“, а не представеният от Кмета
на Община Варна „Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и
застрояване (ПРЗ) на „Аспарухов парк“, община Варна“, така и поради причините,
изразени в т. 2 от настоящото възражение. (Вж. т. 7 от Доклада.)
36. Становището от 1998 г. на „В и К“ ООД – Варна не е валидно, както поради това, че
проектът не е придружен от необходимите схеми за водоснабдяване и канализация,
така и поради причините, изразени в т. 2 от настоящото възражение. (Вж. т. 8 от
Доклада.)
37. Становището от 1998 г. на „В и К“ ООД – Варна не е валидно, както поради това, че
проектът не е придружен от необходимите схеми за водоснабдяване и канализация,
така и поради причините, изразени в т. 2 от настоящото възражение. (Вж. т. 8 от
Доклада.)
38. Становището от 1998 г. на Министъра на здравеопазването не е валидно, както
поради настъпилите промени в нормативната уредба, така и поради причините,
изразени в т. 2 от настоящото възражение. (Вж. т. 9 от Доклада.)
39. Становището от 1999 г. на Областния управител на Област Варна не е валидно,
поради множеството промени на нормативната уредба до този момент. Тук, обаче е
важно да се отбележи, че един факт не е променен и това е наличието на пясъчна дюна,
която е изключителна държавна собственост, заедно с плажната ивица, а в предложения
за одобряване проект попада в територия, предвидена за застрояване и други стопански
дейности. (Вж. т. 10 от Доклада.)
40. Становището на Министъра на културата от 2003 г. не е валидно, тъй като със
същото се съгласува „Паркоустройствен и застроителен план на „Аспарухов парк“,
гр. Варна“, а не представеният от Кмета на Община Варна „Подробен устройствен план
(ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на „Аспарухов парк“, община Варна“.
(Вж. т. 11 от Доклада.)
41. Становището от 1999 г. на Министъра на транспорта не е валидно, както поради
настъпилите промени в нормативната уредба, така и поради причините, изразени в т. 2
от настоящото възражение. (Вж. т. 12 от Доклада.)
42. Становището от 2003 г. на НИПК, към Министерството на културата не е валидно,
поради многото изменения на нормативната уредба и поради това, че изградената
след 23.07.2012 г. улица нарушава целостта на Аспаруховия вал в най-източната му част.
(Вж. т. 14 от Доклада.)
43. Служебната бележка, издадена през 2003 г. от НИПК, към Министерството на
културата няма отношение към внесения проект, тъй като, считано от 1 януари 2007 г.,
България е член на Европейския съюз и програма „ФАР“ няма отношение към този
устройствен план. (Вж. т. 15 от Доклада.)
44. Решение от 2003 г. на ЕСУТ при Община Варна, вече е актуално, тъй като от
2012 г., за територията на община Варна е в сила ОУП, одобрен от Министъра на
регионалното развитие и благоустройството. (Вж. т. 16 от Доклада.)
45. Становището от 2003 г. на НИПК, към Министерството на културата не е валидно,
поради многото изменения на нормативната уредба и поради това, че се отнася за
„Паркоустройствен и застроителен план на „Аспарухов парк“, гр. Варна“, а не
представеният от Кмета на Община Варна „Подробен устройствен план (ПУП) –
План за регулация и застрояване (ПРЗ) на „Аспарухов парк“, община Варна“,
тъй като се отнася за „актуализация на същия устройствен план“. (Вж. т. 18 от Доклада.)
46. Решението, взето от ЕСУТ при Община Варна през 2003 г., няма отношение към
внесения за одобряване ПУП, поради това, че през 2012 г. е влязъл в сила ОУП на
община Варна. (Вж. т. 19 от Доклада.)
47. Писмо от 2006 г. на Кмета на Община Варна до Областния управител на Област
Варна, няма отношение към внесения за одобряване ПУП, поради това, че през 2012 г.
е влязъл в сила ОУП на община Варна. (Вж. т. 20 от Доклада.)
48. Писмо от 2006 г. на Областния управител на Област Варна и всички описани
в т.т. 21 – 26 от Доклада документи, нямат отношение към внесения за одобряване
ПУП, тъй като се отнася за „предварителен паркоустройствен и регулационен план на
„Аспарухов парк““, а не за представеният от Кмета на Община Варна „Подробен
устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на „Аспарухов парк“,
община Варна“. (Вж. т.т. 21 – 26 от Доклада.)
49. Решение от 2012 г. на Министерския съвет и Договор от 2012 г., нямат отношение
към настоящата преписка, тъй като взаимоотношенията със собствениците на
имотите се уреждат съгласно българското законодателство, след влизане в
законна сила на подробния устройствен план за парк. (Вж. т.т. 28 и 29 от Доклада.)
50. Документите и писмата, описани в т.т. 30 – 35 от Доклада, не се отнасят за внесения
за одобряване проект, тъй като процедурите по екологичното законодателство, видно от
Доклада и цитираните документи, са извършени за „Паркоустройствен и застроителен
план на „Аспарухов парк“, гр. Варна“, а не представеният от Кмета на Община Варна
„Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на
„Аспарухов парк“, община Варна“, тъй като се отнася за „актуализация на същия
устройствен план“. (Вж. т.т. 30 – 35 от Доклада.)
51. Протокол № 1/12.01.2016 т. на ЕСУТ при Община Варна, няма отношение към
внесения за одобряване проект, тъй като на този съвет е разгледан „Паркоустройствен
и застроителен план на „Аспарухов парк““, а не представеният от Кмета на Община
Варна „Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на
„Аспарухов парк“, община Варна“, тъй като се отнася за „актуализация на същия
устройствен план“. (Вж. т. 36 от Доклада.)
52. Проведената кореспонденция на 18.06.2018 г. между Район “Аспарухово” и Община
Варна, не се отнася за разгледания и приет от ЕСУТ на 12.01.2016 г. „Паркоустройствен
и застроителен план на „Аспарухов парк““. С посоченото писмо е изпратен за обявяване
в Държавен вестник друг проект, а именно „Подробен устройствен план (ПУП) – План за
регулация и застрояване (ПРЗ) на „Аспарухов парк“, община Варна“, тъй като се отнася
за „актуализация на същия устройствен план“. (Вж. т. 37 от Доклада.)
53. Обявеният в Държавен вестник проект не е приетият от ЕСУТ при Община
Варна на 12.01.2016 г. (Вж. т.т. 38 и 39 от Доклада.)
54. Разгледаният проект за ПУП – ПРЗ на „Аспарухов парк“ от ЕСУТ на 07.08.2018 г.
е непълен и изработен и процедиран в противоречие с нормативната уредба на
Република България. (Вж. т. 40 от Доклада.)
55. Представеното към преписката Решение на РИОСВ – Варна от 2018 г. за поправка на
очевидна фактическа грешка в Решение от 2015 г. на РИОСВ – Варна се отнася за
„Паркоустройствен и застроителен план на „Аспарухов парк“, гр. Варна“, а не за
представеният от Кмета на Община Варна „Подробен устройствен план (ПУП) – План
за регулация и застрояване (ПРЗ) на „Аспарухов парк“, община Варна“. (Вж. т. 41 от
Доклада.)
56. Не е законосъобразно общински експертен съвет по устройство на територията да
одобри подробен устройствен план с решение на Общинския съвет. (Вж. последния
абзац от Доклада.)


Повечето от посочените нарушения, ще доведат до издаването на недействителен
индивидуален административен акт и същият няма да породи правни последици.
С цел осигуряване на устойчиво развитие на територията на община Варна и
по-специално на зелената система на града, пресичане в зародиш на възможни
корупционни практики, предвидимост и прозрачност на решенията на местната
изпълнителна власт и законност на административното производство, моля да
преустановите процедурата по одобряване на проекта за Подробен устройствен план
(ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на „Аспарухов парк“, община Варна.


Готови сме да дадем повече разяснения по всички засегнати въпроси.
Готови сме и да окажем експертна помощ за изработването на подробен
устройствен план за парк, съобразен с нормативната уредба и нуждите на
жителите и гостите на община Варна.


В интерес на гражданите и гостите на Варна, моля да възложите изработването на
такъв проект, който да позволи цялата територия на „Аспарухов парк“, отразена в
ОУП на община Варна да бъде обособена фактически и юридически като
ПАРК – ПАМЕТНИК НА ГРАДИНСКОТО И ПАРКОВОТО ИЗКУСТВО!


Моля, с оглед на икономия на ресурси, изпращайте отговори и друга кореспонденция на
електронния адрес на Камарата на геодезистите в България (imagebg@gmail.com).

Приложения: 
  1. Доклад на Кмета на Община Варна с рег. № РД1802462ВН от 28.12.2018 г. Същият е получен на 10.04.2019 г., чрез електронната страница на ОС – Варна (https://varnacouncil.bg/struktura/komisii/pk-arhitektura-stroitelstvo-ustroj/); 
  2. Сигнал, с Рег.№ СИ-93 от 23.08.2018 г., изпратен на 23.08.1998 г. 
  3. ПУП – ПРЗ (регулационна съставка), получен чрез електронната страница на ОС – Варна; 
  4. ПУП – ПРЗ (застроителна съставка), получен чрез електронната страница на ОС – Варна; 
  5. Допълнителни материали са достъпни и на електронната страница на Камарата на геодезистите в България – http://www.geodezisti.net/search/label/%22%D0%90%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%22.


С уважение:
инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на Управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България
гр. Варна, 10 април 2019 г.