Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

сряда, 31 август 2016 г.

Обсъждане на предложение за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс, направено от Камарата на геодезистите в БългарияКГБ - знак5.jpg

КАМАРА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ


Електронен адрес: www.geodezisti.net
Моб. тел.: +359 (88) 8240587
Електронна поща: imagebg@gmail.com
Вариант 1


Проект


Закон за допълнение на Административнопроцесуалния кодекс
В сила от 12.07.2006 г.
Обн. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006 г., изм. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007 г., изм. ДВ. бр.64 от 7 Август 2007 г., изм. ДВ. бр.94 от 31 Октомври 2008 г., изм. ДВ. бр.35 от 12 Май 2009 г., изм. ДВ. бр.100 от 21 Декември 2010 г., изм. ДВ. бр.39 от 20 Май 2011 г., изм. ДВ. бр.77 от 9 Октомври 2012 г., изм. и доп. ДВ. бр.104 от 3 Декември 2013 г., изм. и доп. ДВ. бр.27 от 25 Март 2014 г.


§ 1. В чл. 13а, в края на изречението се добавя текста “и разглеждане на сигнали по чл. 107, ал. 4”.
§ 2. В допълнителните разпоредби, към § 1, т. 5, след текста “при което административната услуга”, се добавя текста “или разглеждането на сигналите по чл. 107, ал. 4”.


Текст с нанесени допълнения:
...
Комплексно административно обслужване
Чл. 13а. (Нов - ДВ, бр. 27 от 2014 г., в сила от 25.03.2014 г.) Административните органи прилагат комплексно административно обслужване при предоставяне на административни услуги и разглеждане на сигнали по чл. 107, ал. 4.


Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на този кодекс:
...
5. (нова - ДВ, бр. 27 от 2014 г., в сила от 25.03.2014 г.) "Комплексно административно обслужване" е това обслужване, при което административната услуга или разглеждането на сигналите по чл. 107, ал. 4 се извършва от административни органи, от лица, осъществяващи публични функции, или от организации, предоставящи обществени услуги, без да е необходимо заявителят да предоставя информация или доказателствени средства, за които са налице данни, събирани или създавани от извършващия административната услуга първичен администратор на данни, независимо дали тези данни се поддържат в електронна форма или на хартиен носител.
...


Вариант 2
Проект


Закон за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс
В сила от 12.07.2006 г.
Обн. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006 г., изм. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007 г., изм. ДВ. бр.64 от 7 Август 2007 г., изм. ДВ. бр.94 от 31 Октомври 2008 г., изм. ДВ. бр.35 от 12 Май 2009 г., изм. ДВ. бр.100 от 21 Декември 2010 г., изм. ДВ. бр.39 от 20 Май 2011 г., изм. ДВ. бр.77 от 9 Октомври 2012 г., изм. и доп. ДВ. бр.104 от 3 Декември 2013 г., изм. и доп. ДВ. бр.27 от 25 Март 2014 г.


§ 1. В чл. 108 се правят следните изменения и допълнения:
 1. Създава се ал. 2 с текст:
“(2) Сигналите по чл. 107, ал. 4, се разглеждат при условията на комплексно административно обслужване. “
 1. Сегашната ал. 2 става ал. 3.


Текст с нанесени изменения и допълнения:
...
Принципи
Чл. 108. (1) Органите по чл. 107, ал. 1 са длъжни да разглеждат и решават предложенията и сигналите в установените срокове обективно и законосъобразно.
(2) Сигналите по чл. 107, ал. 4, се разглеждат при условията на комплексно административно обслужване.
(2) (3) Никой не може да бъде преследван само заради подаването на предложение или сигнал при условията и по реда на тази глава.
...


Мотиви:
Предложеният Проект на Закон за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс е необходим, за да се разшири приложното поле на понятието "Комплексно административно обслужване" и върху сигналите за злоупотреба с власт и корупция, лошо управление на държавно или общинско имущество и на други незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия на административни органи и длъжностни лица в съответните администрации, с които се засягат държавни или обществени интереси. Тъй като възприетата административна практика при  разглеждане на сигнали е, административният служител да иска от подателя на сигнала, същият да предоставя информация или доказателствени средства, които се съхраняват от административни органи, от лица, осъществяващи публични функции, или от организации, предоставящи обществени услуги, вместо същите да се издирват служебно.
Предвид изключителната обществена значимост на описаните в началото прояви, е необходимо подаването на сигнали в тези случаи да се приравни с комплексното административно обслужване.

инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България


Може да коментирате предложенията, в секцията за коментари под тази публикация или на електронната поща на сдружението.

вторник, 30 август 2016 г.

Знаете ли, че... Службата по геодезия, картография и кадастър, няма право да Ви откаже нанасяне на съществуваща сграда в кадастралната карта и кадастралните регистри.

Много често, Службата по геодезия, картография и кадастър - Варна, отказва да нанесе съществуващи сгради в кадастралната карта и кадастралните регистри. В същото време, отказът да изпълни задължението си да изменя или допълва кадастралната карта и кадастралните регистри, не води до никакви последствия, спрямо началника на службата. Това не пречи, обаче, въпросните служители да събират такси, които не се възстановяват, ако услугата не бъде изпълнена.

Ето и справка с нормативната уредба:

В сила от 13.05.2005 г.Издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството
Обн. ДВ. бр.41 от 13 Май 2005г., изм. ДВ. бр.16 от 21 Февруари 2006г., изм. ДВ. бр.82 от 21 Октомври 2011г.
...
Приложение № 1 към чл. 7, ал. 1 (Изм. и доп. - ДВ, бр. 82 от 2011 г.)
...
VII. Пояснения
...
3. Изобразяване на сгради
3.1. Сграда се изобразява със застроената ѝ площ така, както е построена в действителност, независимо от собствеността, законността и местоположението ѝ спрямо имотните граници. Ако очертанието на сградата пресича граница на поземлен имот, сградата не се разделя на отделни части.
3.2. Знак № 26 се използва за изобразяване на очертанията на наземни или полуподземни сгради, на които горната част е изцяло на земята (видима).
3.3. Знак № 27 се използва за изобразяване на подземни сгради, както и на вътрешната линия към сградата, отделяща проходи, тераси, външни стълби, стълбищни площадки, рампи, гаражи и други елементи с височина над 1,20 m от средното ниво на прилежащия терен. С този знак се изобразяват и очертанията на надземни и подземни съоръжения със самостоятелни обекти на собственост в тях.
3.4. Знак № 28 се използва за изобразяване на очертанието на сграда, определено като ортогонална проекция на външните стени на първия надземен етаж, ако наземният етаж не е ограден със стени.
3.5. С условни знаци № 26, 27 и 28, изчертани в зелен цвят, се изобразяват заличени сгради от кадастралната карта. Данните за заличените сгради се съхраняват на ниво "история" в цифровия вид на кадастралната карта.
...

понеделник, 29 август 2016 г.

Извънредно общо събрание на Камарата на геодезистите в България

Съобщение от Председателя на Управителния съвет

Уважаеми колеги,
На основание чл. 20, ал. 2 от Устава на Сдружението, свиквам извънредно общо събрание на Камарата на геодезистите в България, което ще се проведе на 29 август 2016 г. от 17:00 часа, при следния дневен ред:

1. Обсъждане и приемане на Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма изготвен от председателя Йоан Каратерзиян

Йоан Каратерзиян
Председател на Управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България

четвъртък, 25 август 2016 г.

Камарата на геодезистите в България предостави своето становище за проекта на НАРЕДБА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ОТ КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ и приложението към същата

В желанието си да бъдем полезни със знанията и уменията си, внесохме своето становище за проекта на НАРЕДБА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ОТ КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ и приложението към същата в Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
Становището е внесено под формата на предложение за промяна на проекта, заедно с мотивите към същия.

Ето и пълня текст на становището, заедно с приложенията:

 1. Становище за Проекта на НАРЕДБА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ОТ КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ и приложението към същата;
 2. Предложение за промяна на Проекта на Наредба за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри;
 3. Мотиви към Предложение за промяна на Проект на Наредба за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри;
 4. Проект на Наредба за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри с нанесени предложения.


петък, 19 август 2016 г.

Провеждат се обществени консултации на проекти на наредбите по чл. 26, ал. 4 и чл. 58, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър

Уважаеми колеги,
от 19 август до 02 септември 2016 г., се провеждат обществени консултации на следните проекти на наредби:


  1. Проект на Наредба за структурата и съдържанието на идентификатора на недвижимия имот и на номера на зоната на ограничение в кадастъра (Проект на наредбаМотиви).
  2. Проект на Наредба за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (Проект на наредбаМотиви, Приложения).
  Може да коментирате законопроекта и предложенията, в секцията за коментари под тази публикация.

  четвъртък, 11 август 2016 г.

  Спазват ли се сроковете за изпълнение на услугите, извършвани от Службата по геодезия, картография и кадастър?

  Знаете ли, че срокът за всяка услуга, която извършва Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) е три дни. Изключение правят само случаите, в които служителите на СГКК извършват оглед или геодезични измервания на място, каквито всъщност те не извършват, дори когато им е задължение.


  За справка:  ...
  Раздел VI.
  Такси за нанасяне в кадастъра и за справки и услуги по Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) (Нов - ДВ, бр. 99 от 2002 г.)

  ...

  Чл. 49. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2002 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.) Срокът за изпълнение на услугите по този раздел е 3 работни дни.

  (2) Услугата се изпълнява за един ден при заплащане на такса в размер 150 на сто и за 4 часа - при заплащане на такса в троен размер.
  (3) Когато за извършване на услугата се налага установяването на факти и обстоятелства, изискващи проверка и проучване на място или извършване на геодезически измервания, срокът за изпълнението й е до един месец.
  (4) Услугата по ал. 3 се изпълнява до 10 работни дни при заплащане на такса в размер 150 на сто и до 3 работни дни - при заплащане на такса в троен размер.
  (5) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.) Когато с едно заявление са поискани две или повече услуги, чието изпълнение изисква технологична последователност, срокът за изпълнението им е сборът от сроковете за всяка от услугите.
  ...

  сряда, 10 август 2016 г.

  Предстои съществена промяна в Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА). Въвежда се задължително институцията на "общинския омбудсман".

  Поради нежеланието общините да спазят закона и да назначат "обществен посредник" (съгласно чл. 21а от ЗМСМА), група народни представители от почти всички парламентарно представени групи, внесоха на 29 юли 2016 г., Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация. С него се отделя цяла нова глава, определяща функциите на обществения посредник на общината или т.нар. "общински омбудсман".
  Колеги, моля обърнете внимание на законопроекта. Има реална възможност фигурата на "общинския омбудсман" да бъде добре платена, нищо не значеща фигура с работещи "на хаос" помощници.
  В тази връзка, от името на Камарата на геодезистите в България, изпратих предложение за промяна на внесения законопроект. Ето предложението:
  1. Към новосъздадената глава шеста „а“, е необходимо да се въведат административно-наказателни разпоредби и задължения към общинската администрация, породени от актовете на обществения посредник на общината. Ако такива разпоредби не се въведат в ЗМСМА, целта на настоящия законопроект няма да бъде постигната. Има голяма опасност новите разпоредби да имат отрицателен ефект, а именно, да послужат само за потушаване на напрежението сред жителите на общината, без да решат проблемите им.
  2. Към законопроекта, е необходимо да се въведат преходни и заключителни разпоредби, които да определят:
   • преходът на структурите по чл. 21а от ЗМСМА;
   • срокът за промяна на действащите правилници по чл. 21а, ал. 3 от ЗМСМА;
   • краен срок за сключване на първоначалните споразумения по чл. 50а, ал. 3;
   • структурата и годишния бюджет на обществения посредник на общината;
   • датата, на която законопроекта влиза в сила.


  Може да коментирате законопроекта и предложенията, в секцията за коментари под тази публикация.