Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

четвъртък, 30 август 2018 г.

Липсва ли административен капацитет и налице ли е фактическа професионална недостатъчност у членове на висшето ръководство на изпълнителната власт?

Отскоро се вихрят едни спорове около това, дали има или няма дюни, плаж, парк, археология и т.н.? Надълго и нашироко се изследва обстоятелството, имат ли те почва у нас и доколко са ценни? Отново и отново титаничната мисъл се опитва за отговори на изначалния въпрос: Как точно да се застрояват тези невъзобновими ценности?
Очевидно, апетитите към националното богатство са големи. Апетитите нараснаха, когато се установи, че нагърбените със защита на публичната собственост и обществения интерес институции, могат успешно да извърнат глава настрани и да се вторачат в триизмерни картинки, вместо да се огледат с очите си. 

Проверка на място, където ще се строи т.нар. рибарско селище, м. "Карантината", кв. "Аспарухово", гр. Варна - върху моста, на 15 метра от плажа:
(10 ‎август ‎2018 ‎г.). Източник: CityBuild.bg.
Както се казва: “Покритото мляко, котка не го лочи!”... Явно млякото отдавна не е покрито, капакът е запокитен много надалеч и оцеляваме в условията на надделяващ частен интерес!

Тук има плаж:
Морски плаж “Аспарухово”-10135-PL.46” от слой “Морски плаж”. Източник: Кадастрално-административната информационна система на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (26 ‎юли ‎2018 ‎г.,‏‎16:41:45 ч.)
Тук няма плаж:
Обект с идентификатор “10135.BS.63” от слой “Брегозащитни и брегоукрепителни съоръжения”. Източник: Кадастрално-административната информационна система на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (12 ‎август ‎2018 ‎г., ‏‎09:27:19 ч.)
А на място, все пак има плаж:
Мястото, на което е застанала делегацията от първата снимка (с червена стрелка) и плажа (9 ‎август ‎2018 ‎г.). Източник: бТВ.
Това беше шумно афишираното откриване на едно изключително важно за хората с намалена подвижност съоръжение, наречено "Водно конче":
Съвсем същото място - "плаж "Карантината"", съгласно официалната публикация на Община Варна. Снимката е направена от мястото, на което е застанала делегацията от първата снимка. (21 юли 2018 г.)
Забележка: Морски плаж “Аспарухово”-10135-PL.46” от слой “Морски плаж” е напълно идентичен на обект с идентификатор “10135.BS.63” от слой “Брегозащитни и брегоукрепителни съоръжения”.

Затова, въпреки опасността от репресии и продължаващ административен произвол, отново сигнализираме отговорните институции да си свършат работата, така, както повеляват нормите на правовата държава!
Това е законовата форма и ние я спазваме!

Поради тази причина, изпратихме следния сигнал:
КГБ - знак5.jpg

КАМАРА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ


Електронен адрес: www.geodezisti.net
Моб. тел.: +359 (88) 8240587
Електронна поща: imagebg@gmail.com

Регистрационен № СИ-94 от 29.08.2018 г.


ДО
МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

СИГНАЛ
от инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на Управителния съвет на Камарата на геодезистите в България
адрес: 9002 Варна, ул. Ген. Паренсов № 3, вх.В, ап.67;
моб.тел.: +359 88 8240587; e-mail: imagebg@gmail.com

Относно: Морски плаж “Аспарухово”-10135-PL.46”, находящ се в м. “Карантината”, кв. “Аспарухово”, гр. Варна, заменен с обект с идентификатор “10135.BS.63” от слой “Брегозащитни и брегоукрепителни съоръжения”.


Уважаеми господин Министър,

В желанието си да подобрим професионализма и начина на работа в поверената Ви институция, изказваме следните съображения и забележки по отношение на две публикувани официални изявления на Министъра на регионалното развитие и благоустройството.

По отношение на следното Ваше изявление:
Законоустановените процедури по издаване на разрешение за строеж за реконструкция на пристанище „Карантината“ са спазени.
09 август 2018 | 13:06
Електронен адрес на публикацията:

МРРБ: Във връзка с разпространена в медиите информация 
Отговор: Повече от една седмица преди информацията да бъде разпространена от медиите, същата е изпратена официално до Министъра на регионалното развитие и благоустройството, с копие до Министър-председателя на Република България.
МРРБ: относно издадени в нарушение на Закона за устройство на територията 
Отговор: Сигналът е подаден за нарушаване на Конституцията на Република България, Закона за устройство на черноморското крайбрежие и Закона за устройство на територията, а не само на последния.
МРРБ: заповед за одобряване на подробен устройствен план и разрешение за строеж за обект Модернизация и реконструкция на пристанище „Карантината“ на морски плаж „Аспарухово“ 
Отговор: Част от проекта е ситуиран върху “Морски плаж “Аспарухово”-10135-PL.46”, находящ се в м. “Карантината”, район “Аспарухово”, град Варна”, който е различен от “Морски плаж “Аспарухово”-10135-PL.45””. Последният се цитира често като съществуващ плаж, а всъщност плажовете са два - 1. “Аспарухово”-10135-PL.46, който след манипулирането на данните за “Черноморско крайбрежие” в КАИС, беше заличен от слой “Морски плаж” и беше преместен в слой “Брегозащитни и брегоукрепителни съоръжения” и получи идентификатор “10135.BS.63” и 2. “Морски плаж “Аспарухово”-10135-PL.45””, който остава без промяна.
МРРБ: във Варна от министъра на регионалното развитие и благоустройството, пресцентърът на МРРБ заявява, че изнесеното в сигнала на неправителствената организация „Камара на геодезистите“, 
Отговор: Името на неправителствената организация е “Камара на геодезистите в България”. Организация с посоченото от МРРБ име не съществува.
МРРБ: която не е официалната браншова организация по смисъла на Закона за геодезията и картографията, 
Отговор: Камарата на геодезистите в България, е официална браншова организация по смисъла на българското законодателство. Чрез цитираният от МРРБ Закон за геодезията и картографията, Държавата създава една от всички съсловни организации на геодезисти. В последната членуват някои от инженерите-геодезисти в България. МРРБ прави внушение за нелегитимност на останалите, което е непризнаване на българското законодателство от орган на изпълнителната власт и представлява изключително тежко нарушение на правовия ред.
МРРБ: е невярно 
Отговор: В сигнала са представени само факти и материали, получени от безплатните обществено достъпни версии на официалните електронни страници на изпълнителната власт и Google Earth. Ако те не са верни, това означава, че данните, върху които стъпва административния акт са неверни. Това, от своя страна, потвърждава направените в сигнала изводи.
МРРБ: и няма нарушение на процедурата по допускането, одобряването и издаване на разрешението за строеж.
Отговор: Нарушенията са явни и недвусмислени. Същите са подробно описани в сигнала. Има и други нарушения, които не са описани, защото и посочените нарушения са напълно достатъчни за установяване на недействителност на административния акт. Ако е необходимо да се представят допълнителни доказателства, същите се съхраняват от органите на изпълнителната власт, а някои от тях са налични в документацията към цитираната преписка за издаване на разрешение за строеж.
МРРБ: Процедурата по издаването на разрешението за строеж е проведена по реда на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България и по реда на Закона за устройството на територията. Не са приложими разпоредбите на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие 
Отговор: Разпоредбите на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие са задължителни в този случай, защото се предлага застрояване на Морски плаж, който е изключителна държавна собственост. Този закон е специален в този случай и кореспондира напълно с Конституцията на Република България.
МРРБ: и по тази причина в случая не се прилагат изискванията за Зона А от морските плажове.


Отговор: Може би, сте имали предвид “Охранителна зона "А"  с режим на особена териториалноустройствена защита, по смисъла на ЗУЧК”.
МРРБ: Трябва да се има предвид, че съгласно разпоредбата на чл. 112ж на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България рибарските пристанища са публична общинска собственост, която не може да бъде променяна в частна и предназначението на обектите също не може да се променя 
Отговор: Според Конституцията на Република България, Морските плажове са изключителна държавна собственост и промяната на това обстоятелство, противоречи на нормативната уредба. Изключителната държавна собственост, се ползва с по-голяма степен на защита от публичната общинска собственост.
МРРБ: Следва да се уточни, че рибарското пристанище съответства на предвижданията на действащия общ устройствен план, където има регистрирано съществуващо такова.
Отговор: Общият устройствен план на община Варна (ОУП) в тази си част е грешен, защото предвижда урбанизирана структура извън границите на населеното място. Но дори да се абстрахираме от това, определената зона за тези имоти е “Зп” (“Паркове за ежедневен и седмичен отдих”) - имоти, върху които не е разрешено при никакви обстоятелства да се строи рибарско пристанище. Одобреният подробен устройствен план, без проведена процедура по закон и в противоречия с ОУП, ЗУТ и ЗУЧК, въвежда несъществуващия на това място терен “Тти” (“Терен за транспортна инфраструктура”). Ако загърбим и това, ОУП има в себе си друго противоречие - на това място е предвидено яхтено, а не рибарско пристанище, а изпълнителната власт до сега, твърдо отрича да има намерение да строи яхтено пристанище. При всички положения, обаче, одобрените проекти са в противоречие и с ОУП.
МРРБ: Подробният устройствен план за пристанищната територия е одобрен с параметри на застрояване, приложими за производствени терени 
Отговор: Това е вярно. И точно верността на това твърдение, потвърждава и достоверността на фактите изнесени в сигнала, както и направеното съждение за противозаконност на издадения индивидуален административен акт.
МРРБ: с плътност на застрояване 80%, КИНТ 2,5 
Отговор: “КИНТ” не означава нищо. Може би, специалистите от МРРБ са имали предвид К инт. (“Коефициент на интензивност”).
МРРБ: и кота корниз по-малко или равна на 25 м. Според плана и приложената визуализация 
Отговор: Би трябвало, специалистите от МРРБ да цитират проекти, а не само визуализация, защото е одобрен комплексен проект за инвестиционна инициатава, т.е. проект на подробен устройствен план и инвестиционен проект. Ако последният не е наличен е интересно, какво е одобрено, защото само визуализация не е основание за издаване на разрешение за строеж.
МРРБ: на пристанищната територия е предвидена за изграждане 3-етажна сграда. Третият етаж ще бъде панорамен ресторант със стълба –кула, като втори етап на проекта, 
Отговор: Това означава, че е допуснато етапно строителство, което трябва да е изяснено в проектните документи и издаденото разрешение за строеж.
МРРБ: който ще се финансира от общината. Височината на сградата ще бъде значително по-малко от 25 м.


Преди одобряването на проекта във Варна е проведено широко обществено обсъждане на 16.06.2016 г.

 
Отговор: Т.нар. обществено обсъждане не може да се приеме за “широко” и не е обществено обсъждане по смисъла на ЗУТ. То не е разгласено по надлежния ред и не е проведено във всички райони на града.
МРРБ: За територията на морски плаж Аспарухово има издаден акт за изключителна държавна собственост, в който не попада цитираният в сигнала на неправителствената организация имот.


Отговор: Ако за Морски плаж “Аспарухово”-10135-PL.46”, находящ се в м. “Карантината”, район “Аспарухово”, град Варна няма издаден изключителна държавна собственост, това е изключително сериозен пропуск на администрацията на изпълнителната власт, за който трябва да се носи отговорност. А ако това е довело до нарушаването на Конституцията на Република България, както е в момента, отговорността трябва да е наказателна и висшето ръководство на държавата, трябва да сезира Главния прокурор на Република България за това.
МРРБ: В специализираната карта е отбелязано, че коментираният в сигнала на неправителствената организация имот включва скали, а плажът е пред него. Това поражда съмнения, че съдържащият се в сигнала картов материал е манипулиран. 
Отговор: Изявлението в тази си част потвърждава недвусмислено наличието на плаж, което доказва верността на всички наши твърдения! Във всички графични материали, ясно се вижда наличието на обстоятелства, определящи имот с идентификатор 10135.5506.461 като изключителна държавна собственост по силата на Конституцията на Република България. Манипулация на КАИС може да бъде извършена единствено от много ограничен кръг служители на МРРБ.
По отношение на следното Ваше изявление:
Информацията за морски плаж „Аспарухово“ в кадастралната карта не е променяна.
14 август 2018 | 13:50
Електронен адрес на публикацията:

МРРБ: Във връзка с публикации в медии относно достоверността на информацията и данните за имотите в местност морски плаж „Аспарухово“ 
Отговор: Няма такава местност.
МРРБ: в кадастралната карта и кадастралните регистри пресцентърът на Министерството на регионалното развитие и благоустройството съобщава, че няма промяна в параметрите на тези имоти и данните за тях в кадастралната карта не са променяни. 
Отговор: Параметрите на поземлените имоти не са променяни между 30 юли и 9 август 2018 г., но през този период от време, е променена информацията в част “Черноморско крайбрежие” от Кадастрално-административната информационна система (КАИС) на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, както следва: Морски плаж “Аспарухово”-10135-PL.46 беше заличен от слой “Морски плаж” и беше преместен в слой “Брегозащитни и брегоукрепителни съоръжения” като получи идентификатор “10135.BS.63”.
МРРБ: Оцветяването не е част от кадастралната карта и кадастралната информация. 
Отговор: "Оцветяването" в жълт цвят и оконтуряването на морските плажове с оранжев контур, заедно с изписването на идентификатор с оранжев цвят, е графичното изобразяване на тези елементи в КАИС. Премахването на тези визуални елементи, означава премахване и на обект от слой “Морски плаж”. Това не е “оцветяване” и само произнасянето на тази дума по повод на елемент от географска информационна система, говори за непрофесионализъм и непознаване на материята.
МРРБ: То служи за онагледяване на специализираните данни и улеснение на потребителите на Кадастрално-административната информационна система на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, която е само регистрационна. Информацията от КАИС няма силата на удостоверителен документ.
Отговор: Фактът, че едни данни са публикувани в КАИС, означава, че тези данни са официални и са обнародвани. Данните, за които става въпрос имат документална стойност и промяната им без нормативно определена процедура и нормативно обусловена причина е манипулиране. Това, от своя страна, е тежко нарушение на нормативната уредба.
МРРБ: Удостоверителни документи се издават от Агенцията по геодезия, картография и кадастър с подпис и печат.
Отговор: До този момент, не сме поискали удостоверителен документ. Ако такъв бъде поискан, той ще съдържа информацията, която в момента е налична в КАИС, т.е. манипулираната между 30 юли и 9 август 2018 г. Освен това, удостоверителни документи се издават и по електронен път.
МРРБ: Освен това кадастралната карта не е част от устройствените планове. 
Отговор: Кадастралната карта е основата на устройствените планове. Самите устройствени планове са проект, който ползва като основа кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) и специализирана кадастрална карта (в случая специализирани карти, регистър и информационна система, създадени по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър). Освен това, данните в КККР се приемат за верни до доказване на противното. Това прави грешките в КККР определящи за огрешаването на устройствените планове.
МРРБ: Информация за възможностите за строителство се дава в устройствените планове, 
Отговор: Когато устройствените планове противоречат на нормативната уредба, какъвто е случаят с цитирания морски плаж, актовете за одобряването им не пораждат правни последици. Тези актове са недействителни.
МРРБ: придружени от документи за собственост в дадена територия.


Всяко едно от тези твърдения, говори за некомпетентност на висши държавни чиновници!
Все пак, се надяваме да получим официален отговор на изпратения сигнал, защото такъв е законовият ред. Освен това, остават много посочени факти, които не получиха отговор от специалисти.

Уважаеми господин Министър,

Обръщаме Ви внимание, че постът, който заемате е особено отговорен и изявленията от Ваше име обвързват изпълнителната власт на Република България с отговорността по изпълнение на българското и европейското законодателство. В тази връзка, освен посочените проблеми, Ви обръщаме внимание, че сдружаването в съсловни организации е свободно и се защитава от закона. Всеки опит за монополизиране на сдружаването на отделните съсловия е нарушаване не само на действащото законодателство, а и на правовия ред. Внушаването на идеи за различна легитимност от високия пост, който заемате, е удар върху демократичните устои на съвременната европейска държава.

В качеството си на специалисти в областта на устройственото планиране, кадастъра и геодезията, ще продължим да оказваме своя принос към подобряване на законодателството, административното обслужване, подобряване на правовия ред и информираността на гражданите на Република България!


С уважение:
инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на Управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България
гр. Варна, 29 август 2018 г.


четвъртък, 23 август 2018 г.

Имаме съмнения за предстоящо заграбване на публична собственост и преобразуване на Парк за ежедневен и седмичен отдих в имоти, удобни за "усвояване"!

Предстои одобряването на дългоочаквания план за "Аспарухов парк", град Варна. Оказа се, обаче, че един изключително важен и желан от всички варненци и най-вече аспаруховци подробен устройствен план е толкова порочен в юридическия смисъл на думата, че ще създаде повече проблеми, отколкото ще реши. Освен това, този проект отваря широко вратата за корупция, търговия с влияние и разпределяне на имоти публична собственост. Той е предпоставка за унищожаване на един чудесен парк, вместо за създаването на втори паметник на парковото изкуство (след варненската Морска градина).
Затова изследвахме проблема и подадохме сигнал до отговорните институции като посочихме само факти, които са безплатно и официално достъпни от всеки човек, който има достъп до интернет.
В момента, всичко е в ръцете на изпълнителната власт.

Припомняме и текста на клетвата, която полагат общинските съветници и кметовете:
"Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на гражданите от ... община и да работя за тяхното благоденствие." (Закон за местното самоуправление и местната администрация)

Народните представители, Президентът, вицепрезидентът и членовете на Министерския съвет, също полагат клетва. Тя е със следния текст:
"Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа. Заклех се." (Конституция на Република България)

Следва пълният текст на сигнала:


КГБ - знак5.jpg

КАМАРА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ


Електронен адрес: www.geodezisti.net
Моб. тел.: +359 (88) 8240587
Електронна поща: imagebg@gmail.com
Регистрационен № СИ-93 от 23.08.2018 г.

ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА ВАРНА

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА ВАРНА

КОПИЕ:
МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

КОПИЕ:
МИНИСТЪРА НА ТУРИЗМА

КОПИЕ:
МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

КОПИЕ:
МИНИСТЪРА НА КУЛТУРАТА

КОПИЕ:
ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВАРНА

СИГНАЛ
от инж. Йоан Крикор Каратерзиян
адрес: 9002 Варна, ул. Ген. Паренсов № 3, вх.В, ап.67;
председател на Управителния съвет на Камарата на геодезистите в България
моб.тел.: +359 88 8240587; e-mail: imagebg@gmail.com

Относно: Подробен устройствен план на “Аспарухов парк”, град Варна.

Уважаеми господин Портних,
Уважаеми господин Балабанов,

Във връзка с приетия на 7 август 2018 г. от Общинския експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) на “Аспарухов парк”, град Варна, Ви уведомявам за следното:

1. Не е извършено задължителното по закон обществено обсъждане, преди разрешаването на изработване на ПУП. (Нарушен е чл. 62а, ал. 3 от ЗУТ.)
Разяснения: Общественото обсъждане, се извършва за изследване на общественото мнение на жителите на съответната община по отношение на определени устройствени политики и конкретни планове. Същото се извършва по отношение на промяна на предназначението на озеленени площи в елементи на техническата инфраструктура като улици, паркинги, трафопостове и други подобни. Имайте предвид, че “В градовете с районно деление обществени обсъждания се организират задължително във всички райони. Общественото обсъждане се съвместява и е част от процедурата за провеждане на консултации по екологичната оценка и/или оценката за съвместимост, които възложителят на проекта организира и провежда по Закона за опазване на околната среда и/или Закона за биологичното разнообразие.”. Тази процедура е една от много важните и малкото възможности по закон, за пряко участие на гражданите в устройственото планиране на обектите на публичната собственост. Тази възможност, не случайно е предвидена от законодателя, за да могат жителите на общината да изкажат мнението си по преотреждането на озеленените територии за провеждане на инженерните мрежи и съоръжения.
2. Проектът за ПУП – ПРЗ не е публикуван в пълния му обем на интернет страницата на община Варна в нормативно установения 10-дневен срок от обнародването на обявлението за изработения проект за ПУП. (Нарушен е чл. 128, ал. 2 от ЗУТ.). Освен това, обнародваната застроителна съставка на плана е с изключително лошо качество, което не позволява прочитането на плана.
Разяснения: Подробните устройствени планове се публикуват на официалната електронна страница на общината, за да може безпрепятствено и възможно най-голяма част от от жителите на общината да се запознаят с предвижданията на плана, да се консултират при необходимост със специалисти, да преценят дали имат нужда от преводач или тълковник (по смисъла на чл. 14 от АПК) и да формират собствено мнение по проекта, което да предоставят на административния орган. Задължително е планът да се публикува в пълния му обемведно с всички схеми, заповед за допускане, обяснителна записка, правила за прилагане, екологична оценка, геодезично заснемане, геоложки проучвания и т.н. Необходимо и задължително условие е всички части на плана да са публикувани в разбираем и свободно четим вид и формат, за да имат възможност гражданите да се запознаят и да изразят мнението си пред административния орган.
3. Планът не е изработен върху вярна и актуална кадастрална карта.
Разяснения: Кадастърът съдържа информация за собствеността и имотните граници. Това са едни от най-важните данни за проектирането на устройствени планове, които от своя страна са основа за инвестиционното проектиране (проектиране на сгради, улици и др.). Освен това, данните, отразени в кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР), се приемат за верни “до доказване на противното” (чл. 2, ал. 5 от ЗКИР). От своя страна, устройствените планове, изработени на основата на кадастрална карта, създават нови граници на поземлените имоти. От тук произлиза и изключителната важност на кадастралната основа като основа за устройственото планиране. При изработването на настоящия устройствен план, не е използвана актуалната кадастрална карта, което лесно се констатира при проверка в обществено достъпната безплатна за ползване кадастрално-административна информационна система (КАИС). Отразените в ПУППРЗ имоти с идентификатори 10135.5506.865, 10135.5506.869, 10135.5506.871 и 10135.5506.872 не съществуват в КККР. Това е недопустимо и прави плана грешен. Така е невъзможно образуването на нови урегулирани имоти в съответствие със закона, каквато е една от основните цели на устройственото планиране. Много сериозен проблем е грешно отразената граница на населеното място в КККР и в проекта на ПУП. Друг проблем са отразените несъществуващи сгради с идентификатори 10135.5506.921.4 и 10135.5506.921.5 . Това ще даде възможност за незаконно строителство под форма на ремонт на несъществуваща сграда, както това се случи с изграждането на сграда с идентификатор 10135.536.54.2 в м. “Салтанат” (Морска градина), град Варна.
4. Не е отразен морският плаж в североизточния край на плана. Вследствие на това, не е отразено вярно местоположението на границата на Зона “А” с устройствена защита по ЗУЧК, както и границите на урегулираните поземлени имоти (УПИ).
Екранна снимка от Google Street View (м. юли, 2015). Местоположение: 43°10'54.6"N 27°54'36.2"E.

Екранна снимка от Google Earth. Местоположение: 43°10'54.6"N 27°54'36.2"E.

Екранна снимка от КАИС на комбинирано изображение на едромащабна топографска карта (ЕТК) и актуалната кадастрална карта (21 ‎август ‎2018 ‎г., ‏‎09:41:42 ч.). Местоположение: 43°10'54.6"N 27°54'36.2"E.
Екранна снимка от КАИС на комбинирано изображение на аерофото изображение и актуалната кадастрална карта (21 ‎август ‎2018 ‎г., ‏‎09:41:42 ч.). Местоположение: 43°10'54.6"N 27°54'36.2"E.
Разяснения: Кадастралната карта не отразява вярно имотните граници, съгласно действащата нормативна уредба, включително Конституцията на Република България. Не е отразен морският плаж, разположен в североизточната част на зоната. В същото време, геодезичното заснемане, което е отразено върху плана, показва “мера и пасище”, вместо пясък. Този плаж формира и различна от посочената в проекта на ПУП и действащия ОУП зона “А” за ограничение по ЗУЧК. След отразяването ѝ, тази зона задължително ще формира различни от проектираните граници на новите УПИ, което прави приетия проект грешен.
Екранна снимка на част от регулационната съставка на ПУП – ПРЗ на “Аспарухов парк – Варна” и извадка от Условни знаци за кадастрални планове на населени места и незастроени терени (изд. МТРС 1993). Източник: официалната електронна страница на Район “Аспарухово”, община Варна и официалната електронна страница на АГКК.
Факт е и наличието на дюни на мястото на новообразувания УПИ ІІІ “за обществено обслужване” от кв. 1, който така безпринципно и нахално, се е настанил с идеалната си правоъгълна форма в средата на парка. Но последното съждение е в професионалните конпетентности на паркоустроителите. Всичко това говори за съмнения за злоумишлени действия.

Екранна снимка на част от застроителната съставка на ПУП – ПРЗ на “Аспарухов парк – Варна”. Източник: официалната електронна страница на Район “Аспарухово”, община Варна. Местоположение: 43°10'53.9"N 27°54'31.2"E.
5. Планът е изработен в противоречие с “Раздел XI. Устройство на озеленени и залесени площи” към Глава трета от ЗУТ. В разрез със закона (чл. 62а, ал. 1 от ЗУТ), се променя предназначението на големи територии от парка.
Разяснения: Озеленените територии, каквато е разработваната понастоящем са едни от най-важните паркови зони в урбанизираните територии по северното черноморие. “Аспарухов парк” е вторият по големина и изключително важен в екологично отношение парк в град Варна. Той е един от наложилите се средища за социални контакти с огромно и незаменимо екологично значение, особено по отношение на квартал “Аспарухово” и южната територия на община Варна. Съгласно ЗУТ, “В териториите на общините се устройват озеленени площи, обединени в зелена система, като средство за подобряване на микроклимата и хигиенните условия и за организиране на отдиха на населението.” и “Основа на зелената система са озеленените площи, за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от национално или общинско значение – паркове, градини, улично озеленяване.”. Това не кореспондира с обособените зони за ограничено обществено ползване, каквито са УПИ ІІІ “за обществено обслужване” от кв.1, УПИ Х “за атракционни обекти” от кв. 2, УПИ ХІІ “Атракционни обекти” от кв. 2, УПИ ІV “Атракционни обекти” от кв. 3 и УПИ V “Стопанско обслужване на парка и паркинг” от кв. 3. Описаното до тук, съчетано с възможността за строителство на огради по регулационните линии с плътна част 60 см над прилежащия терен и височина 1,5 метра и строителство на масивни огради на 5 и 10 метра от регулационните граници, прави тези бъдещи имоти по-скоро само допълващи зелената система, както всички частни имоти. Тук не споменавам УПИ ІV “Детски свят” от кв. 2, защото такова конкретно предназначение дори не може да има, но проблемът с този бъдещ имот е същият.
Екранна снимка на част от застроителната съставка на ПУП – ПРЗ на “Аспарухов парк – Варна”. Източник: официалната електронна страница на Район “Аспарухово”, община Варна.
6. Планът е изработен без план-схеми за вертикалното планиране, водоснабдяването и канализацията, електроснабдяването и т.н.
Разяснения: Посочените и други необходими план-схеми са от съществено значение за проектирането, поради задължителното устройване на територията в удобен и цивилизован вид, както и създаването на съвременни условия на живот – осветление, канализация, достъпна среда, изграждане на цялостна комуникационно-транспортна система и т.н. Липсата на план-схеми е съществен недостатък на плана и не позволява да се предвидят възможностите за отводняване, осветяване, водоснабдяване на парка, видеонаблюдение, изграждане на тоалетни, както и някои други важни мероприятия. Липсата им не позволява да се проучи и възможността за свързване към общите мрежи и съоръжения на града.
7. Липсва паркоустройствен план. Няма ясна и цялостна визия за изграждането и поддържането на парка. Показана е визия единствено за промяна на предназначението на големи части от парка.
Разяснения: Паркоустройственият план е задължителен и основен елемент в устройственото планиране на парковете, съгласно българското законодателство и съгласно политиката на община Варна в устройственото планиране, изразена чрез ОУП. Такъв план не може да се възложи и изработи на следващ етап, както се опитва да направи ръководството на Община Варна. Изработването на паркоустройствен план е заложено в законодателството на Република България, за да се устроят парковите зони, без да се дава възможност да се злоупотребява с публичната собственост и за да се даде максималната устройствена защита на терените, предвидени за паркове. По-голяма степен на защита имат единствено имотите изключителна държавна собственост като морските плажове, националните паркове и т.н. Липсата на паркоустройствен план за целия парк говори за опит да се откъснат части от него, за да могат впоследствие да се преобразуват в частна собственост и при едно следващо изменение на ОУП да се промени предназначението на голяма част от парка. Политиката на Община Варна, изразена в ОУП, ведно с всички схеми към него, определя съвсем друго развитие на тази територия, а именно – “Парк за ежедневен и седмичен отдих”. Трябва да създадем втори паметник на парковото изкуство (след Морската градина), а не да погубим парка.
8. Липсва комуникационно-транспортен план.
Разяснения: Най-важният проект при проектиране на уличната мрежа е комуникационно-транспортният план. Той посочва класовете на улиците, наклоните, напречното сечение, организацията на движението и т.н. Без такъв план, изработен от съответният специалист не може и не трябва да се изработва ПУП. В противен случай, планът ще създаде нови комуникационни проблеми, вместо да реши настоящите.
9. В плана за регулация и в плана за застрояване не е отразена границата между Черно море и Канал “МореЕзеро”.
Разяснения: Границата между териториалните води на Черно море и Канал “Море – Езеро” е от съществено значение за кадастъра и за устройственото планиране. Тази граница определя и ограниченията, наложени с Конституцията на Република България и ЗУЧК.
Екранна снимка от КАИС с актуалната кадастрална карта (21 ‎август ‎2018 ‎г., ‏‎12:00:04 ч.).
Екранна снимка на част от застроителната съставка на ПУП – ПРЗ на “Аспарухов парк – Варна”. Източник: официалната електронна страница на Район “Аспарухово”, община Варна.
Екранна снимка на част от регулационната съставка на ПУП – ПРЗ на “Аспарухов парк – Варна”. Източник: официалната електронна страница на Район “Аспарухово”, община Варна.

10. В съседство на разработваната територия, не е отразен “Морски плаж “Аспарухово”10135.PL.46”.
Разяснения: Както стана въпрос по-горе, един от най важните елементи от изходната информация при изработване на устройствени планове е вярното отразяване на собствеността с нейните граници. Независимо, че се намира извън границите на настоящия план, Морски плаж “Аспарухово” – 10135.PL.46 е от съществено значение за всички предвиждания в територията. Той е в непосредствена близост до плана и има отношение към рибарското селище, което е част от настоящия проект. Независимо, че този плаж отскоро не фигурира със сигнатурата си в КАИС, той все още продължава да бъде морски плаж по силата на Конституцията на Република България и ЗУЧК. Още повече, че дори след промяната в КАИС, продължава да фигурира с очертанията си, което по силата на чл. 6, ал. 2 от ЗУЧК, отново е “Морски плаж”.
11. С плана се предлага образуването на имоти за т.нар. “Атракционни обекти”. В същото време, не е ясно какво значение се влага в посоченото конкретно предназначение. Предлага се и формирането на нов имот с конкретно предназначение “за обществено обслужване” в паркова среда. Оцветяването на застроителнатата съставка на плана е некоректно и заблуждаващо. Въвежда се нова неопределена зона, без основание и в противоречие с ОУП на община Варна.
Разяснения: Обектите за атракции, както и всички останали сгради, преместваеми обекти и съоръжения, се определят с паркоустройствен план. С такъв план се определя конкретното им местоположение и размери и едновременно с това – мястото им в композицията на целия парк. Проектирането на нови имоти с ограничителна линия на застрояване и конкретно предназначение, което не предполага определянето на имотите като публична собственост, дава възможност за нарушаване на нормативната уредба и промяна на предназначението на тези имоти в бъдеще. Не по-малко изненадващо е обособяването на имот “за обществено обслужване”. Нито атракционите, нито обществено обслужващите сгради и съоръжения нямат нужда от самостоятелни имоти, ако са част от парка. Самостоятелно обособяване се налага тогава, когато следва отстъпването им за частни нужди, за изграждане на несвойствени за парка сгради, частна собственост. Това не са обекти на публичната собственост и стъпката, която може да последва за откъсването им от сърцето на парка е само една и е много лесна. Тук ще дам за пример аналогичния случай с Крайбрежната алея на Морската градина – т.нар. “Алея първа”.Новите атракционните и обществено-обслужващия самостоятелни имоти са оцветени като спортни имоти. Това е невярна и заблуждаваща информация. Самото съществуване на различно предназначение от “Парк” е грубо нарушаване на политиката на Община Варна по отношение на устройственото планиране и екологията, декларирана с приемането на Общия устройствен план.Кв. 4 от разработката е обособен като отделна зона, която не е определена (в графичната част е посочена като “-”). В същото време, ОУП определя тази територия като зона “Зп”. Това е недопустимо нарушение на нормативната уредба.
12. Някои УПИ, неправомерно са ограничени с граница на промяна на режим на устройство и застрояване.
Разяснения: Поставянето на точкова граница, с каквато са отделени имотите за атракционни обекти и обществено обслужване в графичната част на устройствените планове се налага единствено, когато дворищната регулационна линия отделя имоти с различни режими на устройство и застрояване. ОУП не определя различни зони – целият парк е определен като зона “Зп” (“Паркове за ежедневен и седмичен отдих”). Освен това, в застроителната съставка на плана, се вижда, че параметрите на застрояване, посочени в матрицата с градоустройствени показатели са едни и същи. Единствено последващото обособяване на имоти, които не са със статут на парк, би наложило изобразяването на такава граница. Това, обаче е недопустимо и е в грубо нарушение на нормите на правовата държава.
Екранна снимка на част от застроителната съставка на ПУП – ПРЗ на “Аспарухов парк – Варна”. Източник: официалната електронна страница на Район “Аспарухово”, община Варна.
Екранна снимка на част от регулационната съставка на ПУП – ПРЗ на “Аспарухов парк – Варна”. Източник: официалната електронна страница на Район “Аспарухово”, община Варна.
13. Не е ясно, за кои поземлени имоти са отредени УПИ.
Разяснения: При изработването на устройствени планове, задължително се указва кой бъдещ (урегулиран) имот, за кой настоящ (от актуалната кадастрална карта) имот се отрежда Т.е. от кой съществуващ имот в кой урегулиран имот се трансформира. Това не става ясно от изработения план.
14. Не е изработена план-схема за разполагане на преместваеми обекти и рекламни съоръжения.
Разяснения: План-схемата за разполагане на преместваеми обекти и рекламни съоръжения е неразделна част от устройствените планове, с които се устройват парковете и градините. Тя дава възможност за устойчиво развитие и предвидимост на действията на местната власт и най-вече – дава възможност проектантът на паркоустройствения план и Общинският съвет да укажат разполагането на тези обекти, като разгледат комплексно цялостното функциониране на парка през различните периоди от годината и седмицата още при създаването на плана.

15. Не са изработени правила за прилагане на плана.
Разяснения: При изработване на подробни устройствени планове, задължително се изработват и правила за прилагане на плана. Липсата на такива правила за ПУП – ПРЗ на “Аспарухов парк – Варна”, говори за неглижиране на разработката и дава възможност за провеждането на грешна политика, при последващото експлоатиране на парка. Забележките към плана не могат да се нарекат “Правила за прилагане”, но дори и да залегнат като такива, те са крайно недостатъчни, за да изчерпят темата с прилагането на плана.

16. Грешно е отразена границата на населеното място.
Разяснения: Границите на населените места, се определят с общия устройствен план (§ 1 от ДР на ЗУТ), който се одобрява от Министъра на регионалното развитие и благоустройството. Определянето на граница на населеното място, с план от по-ниско ниво (ПУП), различна от вече определената с ОУП на община Варна, е недопустимо и грубо нарушение на закона и принципите на правото, още повече, че в предложения за одобряване ПУП, заблуждаващо е записано, че отразената в него граница на населеното място е “Новата строителна граница по ОУП на община Варна”. Въпреки пропуска на административния орган да координира тази линия при одобряването на ОУП и грешката в кадастралната карта, изразена в липсата на тази граница като имотообразуваща (чл. 24, ал. 4 от ЗКИР), това не дава право на общинската администрация да процедира и одобри настоящия ПУП. Още повече, че предвид този факт, изработването на ПУП, трябва да се възложи след поправянето на тази грешка в кадастралната карта. При това положение, в кв. 4 се урегулират части от имоти, които са извън границите на населеното място. Не може да се приеме, че очертанията на зоните в ОУП имат предимство пред границата на населеното място, ако има разминаване между едното и другото. Зоните са очертани схематично и точното им определяне е предмет на подробния устройствен план, докато границата на населеното място се определя еднозначно с ОУП.
 
Екранна снимка на част от ОУП на община Варна и част от легенда към същия. Източник: официалната електронна страница на Община Варна.
Екранна снимка на част от легенда към ОУП на община Варна. Източник: официалната електронна страница на Община Варна.

Екранна снимка на част от регулационната съставка на ПУП – ПРЗ на “Аспарухов парк – Варна” и част от легендата към същия. Източник: официалната електронна страница на Район “Аспарухово”, община Варна.
17. Урегулирани са имоти за застрояване с площ, по-малка от 5 ха, в противоречие на ОУП.
Разяснения: ОУП не разрешава застрояване в имоти с площ по-малка от 5 ха в зоните, които са определени за “паркове за ежедневен и седмичен отдих”. В изработения план, обаче виждаме грубо нарушаване на тази норма. В бъдещите УПИ, предвидени за атракционни обекти, са предвидени параметри и зона за застрояване, въпреки забраната, наложена с приетия от Общинския съвет и одобрения от Министъра на регионалното развитие и благоустройството ОУП на община Варна. Това отново предполага бъдеща промяна на правилата и застрояване на парка.
Екранна снимка на част от Приложения към Правилата и нормативите за прилагане на ОУП. Източник: официалната електронна страница на Община Варна.
18. Улица в парка, е отразена като събирателна. Предвидени са минималните широчини на улиците, вместо да се установят оптималните.
Разяснения: Улицата, между плажа и квартали 2 и 3 от разработката, е предвидена като събирателна. Това е нецелесъобразно, предвид режима на движение, който се очаква да бъде въведен впоследствие, с цел предотвратяване на пътно-транспортни произшествия и запазване на живота и здравето на хората и животни. Освен това, предвидените широчини на отделните елементи на улиците няма да могат да осигурят нормалното функциониране на парка в съчетание с плажната ивица. Необходимо е да се предвиди разполагането на улично осветление, сметосъбиране, разполагане на подземни мрежи и съоръжения и т.н.
19. Не са предвидени мерки за осигуряване на достъпна среда.
Разяснения: Наложително е да бъдат предвидени мерки, насочени към осигуряване на достъпна среда за хора с намалена подвижност и нарушено зрение. Този пропуск е допуснат и поради липсата на паркоустройствен план и комуникационно-транспортен план.
20. Няма издадено решение на РИОСВВарна за внесения за одобряване ПУППРЗ.
Решение № ВА-39/ЕО/2015 г. на РИОСВ – Варна не е издадено за разработваните имоти по актуалната кадастрална карта и няма информация за идентичност между имотите, посочени в решението и тези по КККР.
Разяснения: Преценяването на необходимостта от извършване на екологична оценка е едно от основните задължителни изисквания за започване на проектиране. Издаденото решение, е за имоти, които не съществуват в КККР. В решението е посочен грешен кадастрален район, което може да се приеме като явна фактическа грешка, но решение за промяна на посочените идентификатори не е издадено до този момент.
21. Решението на РИОСВВарна е издадено за “Паркоустройствен и застроителен план”, а такъв не е представен за одобряване.
Разяснения: Издаденото решение на РИОСВВарна е за друг план, възложен и изработен при други нормативни изисквания и други поземлени имоти. Наложително е издаване на ново решение, след привеждането на проекта в нормативните изисквания.
Екранна снимка на част от Решение № ВА-39/ЕО/2015 г. на РИОСВ – Варна. Източник: официалната електронна страница на РИОСВ – Варна.
22. Не са спазени изискванията на Директора на РИОСВВарна.
Разяснения: Директорът на РИОСВВарна, задължава административния орган “да се извърши предварително тахиметрично заснемане на съществуващата растителност” и “да се изготви цялостен ландшафтноустройствен план с цел максимално съхраняване на растителността”, които липсват в предложения за одобряване проект. Това не е представено в проекта, а други материали не са публикувани. Съществува публичен регистър с геодезично заснемане на едроразмерната растителност, но не може да се каже, че той е оповестен публично, тъй като публикуваната информация е непълна и нечетлива, а към материалите от плана, такава липсва. Освен това, заснемането е извършено преди повече от 7 години, което налага повторно изготвяне на документацията.
23. Планът не е съгласуван с Министерството на културата.
Разяснения: С плана се засяга археологически паметник “Аспарухов вал”, но планът не е съгласуван с Министерството на културата. Нещо повече“Аспаруховият вал” е в центъра на разработката и общинското ръководство предвижда разполагането на открита археологична експозиция по протежението му. Крайно необходимо е изпълнението на нормативно определените процедури по отношение на историческите ценности.
24. Протоколът за приемане на ПУППРЗ от ОЕСУТ е неясен и неверен.
Разяснения: В този протокол, на страница 8 е записано, че се разглежда “ПУП – ПРЗ за “Аспарухов парк””, като по-нататък са описани постъпили възражения, въпреки, че би трябвало да се разглеждат възражения, постъпили по обявения ПУП – ПРЗ на “Аспарухов парк – Варна”. От решението, отразено на страница 20 е видно, че “постъпилите възражения, предложения ще бъдат част от програмата за задание за част : Паркоустройствен проект за “Аспарухов парк””. Ще Ви обърна внимание на това, че е необходимо ОЕСУТ да разгледа и да се произнесе, относно внесените възражения по обявения проект на подробен устройствен план. Такова решение няма.
Екранна снимка на част от дневния ред към протокола на ОЕСУТ на Община Варна. Източник: официалната електронна страница на Община Варна.

Екранна снимка на част от решенията към протокола на ОЕСУТ на Община Варна. Източник: официалната електронна страница на Община Варна.
Всяко едно от посочените нарушения, ще доведе до издаването на недействителен индивидуален административен акт и същият няма да породи правни последици.
С цел осигуряване на устойчиво развитие на територията на община Варна и по-специално на зелената система на града, пресичане в зародиш на възможни корупционни практики, предвидимост и прозрачност на решенията на местната изпълнителна власт и законност на административното производство, моля да въведете плана в законовата му форма! Забележка: Всички използвани материали, са получени от безплатните обществено достъпни версии на официалните електронни страници на изпълнителната власт и Google Earth. С уважение: инж. Йоан Крикор Каратерзиян Председател на Управителния съвет на Камарата на геодезистите в България гр. Варна, 23 август 2018 г.