Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

понеделник, 30 юли 2018 г.

Предстоящо незаконно застрояване на “Морски плаж “Аспарухово”-10135-PL.46”, находящ се в м. “Карантината”, район “Аспарухово”, град Варна.


КГБ - знак5.jpg

КАМАРА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ


Електронен адрес: www.geodezisti.net
Моб. тел.: +359 (88) 8240587
Електронна поща: imagebg@gmail.com

Регистрационен № СИ-90 от 30 юли 2018 г.

ДО МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО (ЛИЧНО) КОПИЕ: МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
С И Г Н А Л
от инж. Йоан Крикор Каратерзиян
председател на Управителния съвет на Камарата на геодезистите в България
адрес: 9002 Варна, ул. Ген. Паренсов № 3, вх.В, ап.67;
моб.тел.: +359 88 8240587; e-mail: imagebg@gmail.com

Относно: Предстоящо незаконно застрояване на “Морски плаж “Аспарухово”-10135-PL.46”, находящ се в м. “Карантината”, район “Аспарухово”, град Варна.
Уважаеми господин Нанков,
Обезпокоени от създаваща се лоша административна практика за потъпкване на конституционните норми и неглижиране на нормативната уредба в Република България от служители на изпълнителната власт, Ви уведомяваме за следното:
В качеството си на Министър на регионалното развитие и благоустройството, сте подписал незаконосъобразни и противоконституционни индивидуални административни актове, с които се създава траен градоустройствен статут на “Морски плаж “Аспарухово”-10135-PL.46” и се разрешава строителството върху него, като посочените в актовете основания за това са за строителство върху морското дъно, а не на сушата, каквото показва одобреният ПУП.

С акта за одобряване на подробен устройствен план (ПУП), се дава възможност за застрояване на посочения плаж, при следните градоустройствени параметри:
  • Кота корниз: 25 м;
  • Плътност на застрояване: 80% (Застроена площ: 1778.4 кв.м);
  • Коефициент на интензивност (К инт.): 2,5 (Разгъната застроена площ: 5557,5 кв.м);
  • Минимална озеленена площ: 2% (Озеленяване: 44,46 кв.м).


Господин Министър,
Моля да отмените Ваша заповед № РД-02-15-60 от 29.06.2017 г. в частта на имот с идентификатор 10135.5506.461, като незаконосъобразна.
Моля да отмените разрешение за строеж № РС-42 от 30.08.2017 г., в частта му на УПИ І-461,462 от кв. 4, с конкретно предназначение “за рибарско пристанище” в м. “Карантината”, район “Аспарухово”, град Варна, като незаконосъобразно.
Моля да допуснете предварително изпълнение на заповедите за отмяна на посочените административни актове, поради нарушаването на териториалната цялост на страната и изключително опасните последствия, които могат да причинят допуснатите закононарушения.

Основанията ни за това са следните:
1. С протокол от 12-13 февруари 2013 г., е приета Специализираната кадастрална карта (СКК) на обектите по чл. 6, ал. 4 и ал. 5 от Закона за устройство на черноморското крайбрежие (ЗУЧК) за “Морски плаж “Аспарухово”” (http://www.cadastre.bg/specializirani-karti-i-registri). Същата е публикувана на официалната електронна страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) на 7 юни 2013 г. (ftp://bs.cadastre.bg/Plajove_2011_2013/). В нея се виждат неоспоримите доказателства за съществуването на морски плаж по смисъла на закона. Тези доказателства, са приети и обнародвани от държавната администрация.


2. “Морски плаж “Аспарухово”-10135-PL.46”, находящ се в м. “Карантината”, район “Аспарухово”, град Варна е отразен в Кадастрално-административната информационна система (КАИС) на АГКК (https://kais.cadastre.bg/bg/Map).


3. Съгласно чл. 18, ал. 1 от Конституцията на Република България, крайбрежната плажна ивица е изключителна държавна собственост. А съгласно чл. 5, ал. 2 от основния ни закон, “Разпоредбите на Конституцията имат непосредствено действие.”. ЗУЧК определя какво е крайбрежната плажна ивица и територия на морските плажове и гарантира невъзможността за промяната на собствеността им от изключителна държавна собственост в частна.
4. Морските плажове, се ползват с териториалноустройствена защита от най-висока степен. ЗУЧК е специален закон по отношение на тези територии. Същият включва морските плажове в границите на изключителната държавна собственост и не разрешава никакви строителни дейности върху тях, включително пристанища.
5. С Ваша заповед № РД-02-15-60 от 29.06.2017 г., поправена с Ваша заповед № РД-02-14-709 от 20.08.2017 г., Вие урегулирате и давате траен градоустройствен статут на имот с идентификатор 10135.5506.461, който представлява “Морски плаж “Аспарухово”-10135-PL.46”, без да посочвате нормативното основание за това. И това е така, защото основание за застрояване на морски плаж не съществува в нормативната уредба на Република България.
6. Въз основа на посочените заповеди е издадено разрешение за строеж № РС-42 от 30.08.2017 г. Същото е незаконосъобразно по отношение на УПИ І-461,462 от кв. 4, с конкретно предназначение “за рибарско пристанище” в м. “Карантината”, район “Аспарухово”, град Варна, поради това, че предвижда застрояване на имот, чието застрояване е забранено по силата на българското законодателство, а именно – “морски плаж”.
7. Министерският съвет е взел решение за “строеж върху имот, представляващ част от морското дъно в границите на вътрешните морски води на Република България в Черно море, с идентификатор 10135.5506.979” (http://pris.government.bg/prin/document_view.aspx?DocumentID=Z/AWytmTMWSz91zTSBewoQ==). Същото е взето на основание чл. 112е, ал. 1-3 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България, а в същото време, заблуждаващо цитира имоти с идентификатори 10135.5506.461 и 10135.5506.462, които се намират на сушата и по-голяма част от площта им е заета с “Морски плаж “Аспарухово”-10135-PL.46”. Освен това, цитираният във всички документи имот с идентификатор 10135.5506.979 не съществува и никога не е съществувал в кадастралната карта и кадастралните регистри (КККС).


8. В графичните материали към ПУП не е отразена границата на град Варна, а предвиденото в урегулираният поземлен имот застрояване е изцяло извън границите на населеното място, което, при наличието на общ устройствен план за територията на общината, също е недопустимо, съгласно нормативната уредба на Република България. 9. Видно от проекта на ПУП урегулирането на имотите е извършено по реда на чл. 16 от ЗУТ. Това е недопустимо за имоти, които са собственост на държавата или общината. От друга страна, посоченият като основание чл. 12 от ЗУТ, всъщност забранява, а не разрешава изработването на ПУП, тъй като никой закон не разрешава промяната на предназначението на морски плаж.


10. Посочените основания от ЗУЧК, всъщност, не са основание за урегулиране, а са основание за обявяване на противозаконност на одобрения план. Посоченият като основание за урегулиране и даване на траен градоустройствен статут на морския плаж чл. 10 от ЗУЧК, разрешава строителството на пристанищата, пристанищни съоръжения и други, но само “извън територията на морските плажове”.
11. Планът е изработен върху грешна кадастрална карта, което е видимо с просто око при съпоставяне на границите на имот с идентификатор 10135.5506.461 с границите на бреговата линия. Съпоставянето на данните извършихме в среда на безплатно и обществено достъпната КАИС на АГКК. Това би могло да се установи дори от лаици в областта на кадастъра и устройственото планиране. Това прави одобрения ПУП грешен. А при констатиране на такава грешка, ПУП се изработва след като се отстрани грешката в КККС.


Господин Министър,
Изграждането на модерно рибарско пристанище, е изключително необходимо, за осигуряване на развитието на риболовната дейност и запазване на риболовните традиции в град Варна и още повече в район “Аспарухово”. Това не може да става, обаче, с цената на загуба на един от малкото морски плажове на територията на страната. Това не може да става с нарушаване на Конституцията на Република България. Това трябва да става при спазване на закона, осигуряване на устойчиво развитие, предвидимост на действията на изпълнителната власт и съхраняване на природните дадености.
При така съставения план и вече изменена кадастрална карта, имаме основателни съмнения, че урегулираният за застрояване имот на територията на морския плаж е подготвен, за придобиването му от частни лица, както това се случи вече с крайбрежната алея в Морската градина или т.нар. “Алея първа” във Варна. Видно от информацията в Кадастрално-административната информационна система, изключителната държавна собственост, е отразена като “публична държавна собственост”. Съседният имот, включен в границите на новото “Рибарско пристанище”, е записан в кадастралния регистър на недвижимите имоти като “частна държавна собственост”. Съществува реална опасност, двата имота да бъдат обединени в един и няколко години след това да бъдат преобразувани в частна държавна собственост, за да бъдат продадени на частна фирма клас “А” по Закона за насърчаване на инвестициите, дори без търг.


Не на последно място остава и съмнението, че “грешката” в кадастралната карта по отношение на отразяването на имотната граница към брега е допусната умишлено, за да могат да се изпълнят инвестиционните намерения на заинтересуваните лица
. Това, разбира се, са само съждения, но такива неща вече са се случвали. Закононарушенията, обаче, които дават тези възможности, са изменението на КККР, одобряването на ПУП - ПРЗ и издаденото разрешение за строеж. Ако желаете, можем да Ви окажем пълно съдействие за преразглеждане на документацията и вземане на законосъобразно и целесъобразно решение по повдигнатия въпрос. Ние разполагаме с необходимия професионален капацитет, за да Ви помогнем в дейността по осъществяване на контрол по поставения случай.
В допълнение на сигнала и с оглед осигуряване на прозрачност в управлението на поверената Ви администрация, моля да допълните публикуваните на официаллната електронна страница на МРРБ, с непубликуваните придружаващи материали, посочени в заповедта, които са неразделна част от ПУП, а именно: “Специализирана схема “Транспортно-комуникационен план”, част “Геодезия” - вертикална планировка и трасировъчен план, площадкови план-схеми на водоснабдяването и канализацията, схеми за електрозахранване и електронни съобщителни мрежи и Геоложки и хидрогеоложки проучвания и доклад.”. С уважение:
инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България
гр. Варна, 30 юли 2018 г.

понеделник, 23 юли 2018 г.

Привеждане на действията на изпълнителната власт по случая с плажа за природосъобразен туризъм “Корал” в съответствие с разпоредбите на Конституцията на Република България.КГБ - знак5.jpg

КАМАРА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ


Електронен адрес: www.geodezisti.net
Моб. тел.: +359 (88) 8240587
Електронна поща: imagebg@gmail.com

Регистрационен № СИ-87 от 23 юли 2018 г.

ДО МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО (ЛИЧНО) КОПИЕ: МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


С И Г Н А Л

от инж. Йоан Крикор Каратерзиян
председател на Управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България
адрес: 9002 Варна, ул. Ген. Паренсов № 3, вх.В, ап.67;
моб.тел.: +359 88 8240587; e-mail: imagebg@gmail.com


Относно: Привеждане на действията на изпълнителната власт по случая с плажа за природосъобразен туризъм “Корал” в съответствие с разпоредбите на Конституцията на Република България.Уважаеми господин Министър,

Особено сме обезпокоени от действията на изпълнителната власт по отношение на направени внушения за безнаказаност и незачитане на Конституцията на Република България във връзка с плажа за природосъобразен туризъм “Корал”. В тази връзка, моля да предприемете следните действия:
  1. По повод изразената в публичното пространство неинформираност на Кмета на община Царево по отношение на наличието на дюни, изключителна държавна собственост в поверената му за управление община, моля да изпратите на същия, специализираните кадастрални карти и картите с нанесени зони “А” и “Б” с териториалноустройствена защита по ЗУЧК, които обхващат поверената му за управление община в цифров вид, както и заверени за вярност “с мокър печат” копия на същите.
  2. Поради това, че в Община Царево не се изпълняват задълженията, съгласно Закона за устройство на територията, за публикуване на подробните устройствени планове в пълния им обем (графична и текстова част, схеми и др.), моля да укажете на Кмета на община Царево да публикува тези данни на официалната електронна страница на поверената му за управление община.
  3. Предвид на това, че приемането на Общия устройствен план на община Царево с предвидено застрояване върху територии, които са изключителна държавна собственост, показва непознаването на Конструкцията на Република България и Закона за устройство на черноморското крайбрежие от Кмета, Главния архитект, Общинския съвет и Вашия представител в комисията, приела документа, моля да укажете на посочените служители, че спазването на законите е задължително за всички граждани на Република България, включително и на висшите административни служители.
  4. Моля, да извършите обстойна проверка на процедираните подробни устройствени планове на територията на изключителната държавна собственост в границите на община Царево и ако намерите съществени пропуски в плановете и/или административните процедури да уведомите за това Главния прокурор на Република България, за предприемане на действия по отмяна на актовете за одобряването им. Предлагаме да Ви окажем пълно съдействие при проверките.
  5. Моля да обърнете внимание на членовете на политическия си кабинет да се въздържат от необосновани и опасни за националната сигурност изказвания като следното: “... аз като данъкоплатец, също не съм съгласен да се хвърлят едни милиони…(за отчуждаване на имоти изключителна държавна собственост - бел.авт.)”, защото това внушава незачитане на законите на страната.
  6. Моля да обърнете внимание на членовете на политическия си кабинет, че с действията и бездействието си, нарушават програмата за управление на правителството на Република България за периода 2017 - 2021 г. и по-точно “Цел 15: Създаване на благоприятни условия за устойчиво и балансирано икономическо развитие, изграждане, ползване и опазване на хармонична и достъпна среда за живеене, труд и отдих, при ГАРАНТИРАНО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА и на недвижимото културно наследство.”, тъй като действията на някои членове на администрацията показват незачитане на изключителната държавна собственост и екологичните стандарти.
Господин Министър,

От медиите разбрахме, че вече няколко седмици се сформира “междуведомствена работна група, която да извърши анализ на правния устройствен статут на пясъчните дюни по черноморското крайбрежие”, въпреки, че Конституцията на Република България, кратко, ясно и точно регламентирани това. Опасяваме се, че заседаването на подобен орган по нормативно уреден въпрос, ще даде възможност за продължаващо грубо погазване на основния закон на страната. Това е недопустимо!
Ако, все пак, решите да сформирате такава комисия, моля да решите описаните проблеми незабавно. Моля да организирате заседанията в град Варна и да включите в същата представител на Камарата на геодезистите в България.
Прилагам връзки към цитираните публикации:


С уважение: инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България
гр. Варна, 23 юли 2018 г.


вторник, 10 юли 2018 г.

"СПАРТАК" – с какво се раздели и какво получи?

За да не останат неясноти по отношение на параметрите на застрояване на имотите на “СПОРТЕН КОМПЛЕКС “СПАРТАК” АД и “СТАДИОН СПАРТАК” АД и за да е ясно срещу какво "„Спартак“ Варна получи правото да стопанисва своя стадион и спортните бази", се налага да направим следните разяснения:

Съгласно публично изнесените данни на официалната електронна страница на Общински съвет Варна, “СПОРТЕН КОМПЛЕКС “СПАРТАК” АД, получава следните урегулирани поземлени имоти:

Имоти с идентификатори
10135.3511.1434 (Данни от КККР: НТП Високо застрояване (над 15 m), площ 2501 кв.м., квартал 1, парцел III), 
10135.3511.1435 (Данни от КККР: НТП Високо застрояване (над 15 m), площ 808 кв.м., квартал 1, парцел IV), 
10135.3511.1436 (Данни от КККР: НТП Високо застрояване (над 15 m), площ 915 кв.м., квартал 1, парцел V), 
10135.3511.1437 (Данни от КККР: НТП Високо застрояване (над 15 m), площ 938 кв.м., квартал 1, парцел VII), 
10135.3511.1438 (Данни от КККР: НТП Високо застрояване (над 15 m), площ 702 кв.м., квартал 1, парцел VI).
Обща площ: 5864 кв.м.
Местоположение на имотите: https://goo.gl/maps/CrBveAwLVnE2.Имот с идентификатор 10135.1030.377 (Данни от КККР: НТП За друг обществен обект, комплекс, площ 2587 кв.м., квартал 560, парцел III).
Местоположение на имота: https://goo.gl/maps/SiTdfjq11Vw.
Имот с идентификатор 10135.3516.186 (Данни от КККР: НТП За друг обществен обект, комплекс, площ 2451 кв.м., квартал 2, парцел II).
Местоположение на имота: https://goo.gl/maps/LKdJ2pW7Qbo.


Ще добавя, че този имот беше определен за обезщетяване на собствениците на имоти, отчуждени за строителството на бул. Васил Левски.

В замяна на това, отново по публично изнесените данни на официалната електронна страница на Общински съвет Варна, “СТАДИОН СПАРТАК” АД, получава следните урегулирани поземлени имоти, в едно с прилежащите сгради:

Имоти с идентификатори 
10135.2556.349 (Данни от КККР: НТП За паркинг, площ 3917 кв.м., стар номер 312, квартал 997а, парцел V), Местоположение на имота:  https://goo.gl/maps/3XKdemVgnxv и 
10135.2556.350 (Данни от КККР: НТП Спортно игрище, площ 41554 кв.м., квартал 997а, парцел III), Местоположение на имота:  https://goo.gl/maps/1VzEaBcGpcn.
Още на пръв поглед се вижда, че имотите, които получава “СПОРТЕН КОМПЛЕКС “СПАРТАК” АД могат да бъдат застроени при почти неограничени показатели - височина от 15 м кота корниз до неограничена височина, която в някои случаи може да надмине 80 м, плътност на застрояване (застроена площ) 80% от площта на имотите и почти неограничен К инт. (разгъната застроена площ) - мечта за всеки инвеститор в строителството! Причината за това е, че всички имоти, които получава “СПОРТЕН КОМПЛЕКС “СПАРТАК” АД са с лице на три улици и попадат в зони, в които е приложим чл. 36 от Правилата и нормативите за прилагане на ОУП на община Варна, който гласи:

“РАЗДЕЛ VІІІ
ИЗИСКВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С ЕКОЛОГИЧНИТЕ УСЛОВИЯ

Чл.36. (1) С подробните устройствени планове за територии с предвидено свързано основно застрояване се осигурява възможност за отваряне на ветрови коридори, съобразени с локалната честотна роза на вятъра.
(2) УПИ с лице на три и повече улици или ъглови УПИ със свързано основно застрояване на двете странични регулационни линии, разположени извън охранителни зони „А” и „Б” по ЗУЧК, извън устройствените зони с комплексно проектиране и застрояване, за висококатегорийно обитаване (Жкн1), както и извън терените за ниско застрояване с допълнителни специфични изисквания (Жм2) се застрояват с плътност не по-висока от 80%, и без ограничаване на коефициента за интензивност на застрояването (Кинт). Озеленената площ в такива УПИ не може да бъде по-малко от 10% от площта на всеки имот.”

Иронично е, че тази норма е в раздела, който трябва да осигури налагане на екологичните норми, а не нарушаването им… Всъщност, от шест текста, които се занимават с осигуряване на екологичните условия, един текст – цитираният, отваря широко вратата за прекомерно застрояване, без да се изследва бъдещото въздействие на това върху квартала и жилищния район.

За сметка на имотите, които получава “СПОРТЕН КОМПЛЕКС “СПАРТАК” АД, “СТАДИОН СПАРТАК АД получава “осакатен” стадион, който трябва да се изгражда наново, паркинг и две сгради, като на имотите могат да бъдат разположени спортни и атракционни сгради и съоръжения.

Нека "да хвърлим едно око" и на това, как са оценени имотите, предмет на сделката.

В "Доклада от независим оценител на активите, пасивите и фактическото състояние на  „СПОРТЕН КОМПЛЕКС СПАРТАК” АД", разбираме следното:


Оценка на имот с идентификатор 10135.2556.350:

Оценка на имот с идентификатор 10135.2556.349:
Виждаме, че всъщност няма как да се намерят сравними с настоящите спортни имоти сделки, но все пак, такава сравнителна оценка е направена!

И сградите:


Нека сега да видим, как са оценени имотите, придобити от “СПОРТЕН КОМПЛЕКС “СПАРТАК” АД.

Оценка на имот с идентификатор 10135.3516.186:

Оценка на имот с идентификатор 10135.1030.377:

Оценка на имоти с идентификатори 10135.3511.1434, 10135.3511.1435, 10135.3511.1436, 10135.3511.1437 и 10135.3511.1438:

Гледайки и сравнявайки отново почти несравними имоти, няма как да не се натрапи въпросът: Защо лицензираният оценител не е взел под внимание факта, че при последващо урегулиране, всички имоти ще получат много по-високи параметри на застрояване, отколкото са предвидени при тези изчисления?

Това е обобщената таблица:

Интересно е и друго - в приложения към оценката снимков материал, Стадион "Спартак" е цял!

В момента, стадион "Спартак" представлява това:
Снимка: "Морско око"(@morsko.oko.varna).
Между другото, стадионът не може да съществува и да изпълнява функциите си в това състояние. От друга страна, към момента на изготвяне на оценката, стадионът отново излизаше от рамките на имот с идентификатор 10135.2556.350, който е предмет на сделката!

Няма да коментирам, дали общинските съветници са въведени в заблуждение и дали изборът на оценители, които да оценяват имоти при сделки с община Варна, е законосъобразна и в полза на обществото, но ще цитирам чл. 140 от Конституцията на Република България:

"Общината има право на своя собственост, която използва в интерес на териториалната общност."

Публикуваната информация е получена от официалните електронни страници на Община Варна, Общински съвет Варна и Агенцията по геодезия, картография и кадастър.


инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България
гр. Варна, 10 юли 2018 г.

Становище по обединения Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията.

Внесохме своите конкретни предложения за подобряване на текстовете на обединения Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (ЗУТ).


КГБ - знак5.jpg

КАМАРА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ


Електронен адрес: www.geodezisti.net
Моб. тел.: +359 (88) 8240587
Електронна поща: imagebg@gmail.com
Регистрационен № СТ-86-2 от 10 юли 2018 г.

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА
ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА,
БЛАГОУСТРОЙСТВО И МЕСТНО
САМОУПРАВЛЕНИЕ КЪМ 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

СТАНОВИЩЕ от инж. Йоан Крикор Каратерзиян председател на управителния съвет на Камарата на геодезистите в България адрес: 9002 Варна, ул. Ген. Паренсов № 3, вх.В, ап.67; моб.тел.: +359 88 8240587; e-mail: imagebg@gmail.com

Относно:
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, обединен в законопроект, изготвен по реда на чл. 81, ал.2 от ПОДНС, на основата на приетите на първо гласуване: ЗИД на Закона за устройство на територията.
Сигнатура 854-01-7.
Уважаеми Господин Председател, Приветстваме мерките за ограничаване на административната тежест и допълнително регулиране на поставянето на преместваеми обекти, които цели настоящият законопроект. В желанието си да подобрим документа, внасяме следните конкретни предложения:

1. § 1, т. 1 да се допълни, както следва: В изречение второ, след думата “размерите” да се постави запетая и да се добави думата “координатите”.
Консолидирана версия на текста на § 1, т. 1 от обединения законопроект: “Алинея 2 се изменя така: „(2) По искане на собственика на имота за обектите по ал. 1 се издава разрешение за поставяне от главния архитект на общината по ред, определен с наредба на общинския съвет. Схемата за поставяне, размерите, координатите, конструктивното решение и архитектурно–художественото оформление на преместваемите обекти се одобряват от главния архитект на общината по искане на собственика на имота.“” Мотиви: В момента, съществена непълнота на разпоредбите, касаещи преместваемите обекти и обектите на градското обзавеждане е, че не се посочва точното им местоположение в пространството. Това дава възможност за произволно поставяне, преместване впоследствие и дори непозволено дублиране на тези обекти, като промененото местоположение не отговаря на замисъла на административния орган и мерките за безопасност. Необходимо е тази норма да определи еднозначно за цялата страна това изискване, защото често наредбите на общинските съвети случайно или умишлено пропускат въвеждането на подобни важни регламентации.

2. § 5, т. 2 да се измени и допълни, както следва: Текстът “общи и” да се заличи, и в края на изречението да се добави следният текст “за не повече от две години, ако в акта не е посочен по-кратък срок”. Консолидирана версия на текста на § 5, т. 2 от обединения законопроект: “Създава се ал. 6: „(6) Разрешението по чл. 124а, ал. 9 за изработване на подробен устройствен план за обекти на техническата инфраструктура спира прилагането на действащите за територията общи и подробни устройствени планове в обхвата на засегнатите поземлени имоти по приетия вариант на предварителния проект по чл. 126, ал. 6, т. 1 за не повече от две години, ако в акта не е посочен по-кратък срок.“” Мотиви: Общият устройствен план е политически документ, който изразява бъдещата политика на общината в устройственото планиране, за дългосрочен период. Той няма пряко приложение. ОУП, определя устройството на територията по зони, а не по отделни поземлени имоти. Т.е. не е възможно с ОУП да се определи обхват за спиране на прилагането му за отделни поземлени имоти. Прилагането на ОУП, се осъществява чрез подробните устройствени планове. От друга страна, ако допуснем спиране действието на ОУП, това може да се отрази неблагоприятно на територията, за която се отнася тази мярка в много по-голяма степен от преследваната цел. Разпоредбата за спиране на прилагането на подробните устройствени планове, трябва да е относима към разпоредбите на “Глава четиринадесета. СТРОИТЕЛНА ЗАБРАНА” от ЗУТ. Това е обусловено, също от съразмерността на налаганите ограничения. Регламентиране на срока, за който се налага спирането на прилагането на подробните устройствени планове е необходимо, за да не се даде възможност за своеволно налагане на допълнителни забавяния на инвестиционния процес от страна на изпълнителната власт. Необходимо е да се даде изрична възможност на административния орган за съкращаване на този срок.

3. § 8 да се измени и допълни, както следва: В изречение първо, думата “след” да се замени с текста “В едноседмичен срок от”, текстът “предприемат необходимите действия за служебно отразяване на” да се замени с текста “отразяват служебно” и текстът “действащия за територията общ устройствен план” да се замени с текста “действащите устройствени планове”.

Консолидирана версия на текста на § 8 от обединения законопроект:
“В чл. 129 се създава ал. 6:
„(6) В едноседмичен срок от След влизане в сила на заповедта за одобряване на подробен устройствен план за обекти на техническата инфраструктура, разположени на територията на повече от една община в границите на една област или в границите на повече от една област, кметовете на съответните общини предприемат необходимите действия за служебно отразяване на отразяват служебно тези обекти в действащия за територията общ устройствен план действащите устройствени планове, без да е необходимо неговото изменение. Когато след отразяването на обектите на техническата инфраструктура се налагат други промени в общия устройствен план, те се извършат при условията и по реда за неговото изменение.“”

Мотиви: Всяко задължение на административния орган, е необходимо да бъде обвързано със срок за изпълнението му, за да се даде възможност за административен и съдебен контрол. В същото време, едноседмичният срок е напълно достатъчен за отразяване на тези промени в действащите устройствени планове - общи и подробни.
Необходимо е да се даде кратка и разбираема форма на нормата, за да не се изтълкува само като започване на производство.
Визираните промени е необходимо да се отразяват както в общите, така и в подробните устройствени планове.

§ 10 да се измени, както следва: Думата “месечен” да се замени с “едномесечен”. Консолидирана версия на текста на § 10 от обединения законопроект: “В чл. 135, ал. 3 думите „14-дневен“ се заменят с „месечен едномесечен“.” Мотиви: Внасяне на по-голяма яснота в нормата.

5. § 24 да се допълни, както следва: След думата “строителство” да се добави текста “и/или частично или цялостно вкопаване”. Консолидирана версия на текста на § 24 от обединения законопроект: “В § 5 от допълнителните разпоредби т. 80 се изменя така: „80. „Преместваем обект“ е обект, предназначен за увеселителна, търговска или друга обслужваща дейност, който не е трайно прикрепен към терена (без изпълнение на монолитно строителство и/или частично или цялостно вкопаване на фундаменти и стени) и няма характеристиките на строеж, може да бъде преместван в пространството без нарушаване на неговата конструкция и цялост, може да бъде ползван на друго място със същото или с подобно предназначение на това, за което е ползван на мястото, от което е отделен, като поставянето му и/или премахването му не изменя трайно субстанцията или начина на ползване на земята, както и на обекта, върху който се поставя или от който се отделя.“” Мотиви: В момента, много строежи, особено по черноморието, се изграждат като основите им се изливат извън строителната площадка, след което се доставят на мястото на строежа и се вкопават в пясъка или пръстта. Това служи за оправдание пред органите на изпълнителната власт, че строежът е “преместваем обект”. Предложението за допълнение на новата норма, дава възможност за пресичане на възможността за заобикаляне на закона.

Господин Председател, Моля, да се възползвате от възможността, дадена Ви с чл. 43, ал. 3 от ПОДНС, за да предложите на народните представители промените, които Ви предлагаме. С уважение: инж. Йоан Крикор Каратерзиян Председател на управителния съвет на Камарата на геодезистите в България гр. Варна, 10 юли 2018 г.