Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

четвъртък, 27 октомври 2016 г.

Становище, относно Проект на ПМС за изменение и допълнение на Тарифа № 14КГБ - знак5.jpg

КАМАРА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ


Електронен адрес: www.geodezisti.net
Моб. тел.: +359 (88) 8240587
Електронна поща: imagebg@gmail.com


СТАНОВИЩЕ
относно Проект на ПМС за изменение и допълнение на Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители, приета с Постановление № 175 на Министерски съвет от 1998 г.

вторник, 25 октомври 2016 г.

Проект на Наредба за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри

Уважаеми колеги,
На страницата на МС е обявен за обществено обсъждане проект на Наредба за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри. Сроковете са много кратки. Моля, проявете активност. От текста на наредбата до голяма степен зависи качеството на нашата работа и защитата на правата на нашите клиенти.
По-долу прилагам извадка от портала за обществени консултации на МС.

Проект на Наредба за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри

Проектът на наредба е изготвен на основание чл. 31 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР). Целта е да бъде заменена действащата Наредба № 3 от 28 април 2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № 3) (Обн. ДВ., бр. 41 от 13 Май 2005 г., изм. ДВ., бр. 16 от 21 февруари 2006 г.) с нова. Измененията на ЗКИР, извършени в периода 2014 - 2016 г.,  и практиката по прилагането на действащата към този момент Наредба № 3 налагат извършването на многобройни и важни изменения и допълнения, което обуславя приемането на нов подзаконов нормативен акт. 

петък, 21 октомври 2016 г.

"Пу, за мен!" или "Тази лента е моя, другата не я давам..."

В един глас, народни представители от ГЕРБ, БСП, БДЦ-НС, ДПС и АБВ, поискаха заздравяване на статуквото с необяснимо за демократичната държава предложение за изменение на Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА).
Ето текста на предложението:
"Към чл. 26 да се прибави нова алинея 4 със следното съдържание:
(4) Когато за Председател на общински съвет бъде избран държавен служител, същият има право на неплатен служебен отпуск за времето на изпълнение на съответната длъжност.
Към чл. 38 ал. 7 да се добави ново изречение със следното съдържание:
Изречение 2:
При избор на държавен служител за кмет, същият има право на неплатен служебен отпуск за времето на изпълнение на съответната длъжност."
Без да коментираме пунктоационните неточности, не можем да не забележим отявлената съпротива на статуквото срещу наложените демократични принципи. Сякаш можем между редовете да прочетем и имената на главните герои на произведението (тези, за които се правят промените). Оставаме с надежда да победи здравия разум!

Вносители на законопроекта:
АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ - ПП ГЕРБ
МИХАИЛ МИКОВ - "БСП лява България"
ЯВОР ХАЙТОВ - "Български демократичен център - Народен съюз"
МАРТИН ИВАНОВ - "Български демократичен център - Народен съюз"
ДОБРОМИР ПРОДАНОВ - ПП ГЕРБ
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА - ПП ГЕРБ
КАТЯ ПОПОВА-  ПП ГЕРБ
РУМЕН ИВАНОВ - ПП ГЕРБ
ПЕТЯ АВРАМОВА - ПП ГЕРБ
ЕРДИНЧ ХАЙРУЛА - "Движение за права и свободи"
ГЕОРГИ КЮЧУКОВ - "АБВ"
По-долу, прилагам официалното становище на Камарата на геодезистите в България, депозирано в Народното събрание на Република България.


Обнародвана е Наредба № РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри

Уважаеми колеги,
Днес, 21.10.2016 г., е обнародвана в Държавен вестник Наредба № РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри.

Обърнете внимание на следното:

"§ 4. (1) Наредбата влиза в сила един месец след обнародването й в „Държавен вестник“.
(2) В срок двадесет и четири месеца от влизане в сила на тази наредба Агенцията по геодезия, картография и кадастър осигурява създаването на функционалности в информационната система на кадастъра за прилагането й.
(3) До изтичане на срока по ал. 2 услугите, за които не е осигурена необходимата функционалност на информационната система, се предоставят по досегашния ред."

четвъртък, 20 октомври 2016 г.

Изразяваме своите благодарности към Омбудсмана на Република България, госпожа Мая Манолова, за твърдата ѝ позиция по отношение на правоспособността на геодезистите със средно-специално образование!

Камарата на геодезистите в България, изразява своите благодарности към Омбудсмана на Република България, госпожа Мая Манолова, за твърдата и правдива позиция по отношение на правоспособността на геодезистите със средно-специално образование!
По-долу публикуваме текста на сигнала и отговора на Омбудсмана.

Уважаема госпожо Омбудсман,
Изключително сме обезпокоени от погазването, в продължение на години наред, на основни наши и на наши колеги права и свободи, а именно - придобилите трета професионална квалификационна степен по професията “Геодезист”, да не могат да използват полученото образование, като осъществяват правото си на труд и да имат еднакви правни условия за извършване на стопанска дейност, като се монополизира геодезичната дейност от придобилите четвърта професионална квалификационна степен, по отношение на дейностите, за упражняването на които, е достатъчно да е придобита по-ниската професионална квалификационна степен.
Тези наши права и свободи са описани подробно в чл. 6, чл. 19 и чл. 48 от Конституцията. Същият документ указва законодателството да следва и защитава тези принципи. И то ги защитава, но само от една страна - това е Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО), който урежда обществените отношения, свързани със осигуряване на правото на професионално образование и обучение на гражданите, съобразно личните им интереси и възможности; задоволяване на потребностите от квалифицирана работна сила, конкурентоспособна на пазара на труда; осигуряване на условия за функциониране и развитие на системата на професионалното образование и обучение, основаващи се на сътрудничество между нейните институции и органите на изпълнителната власт и на местното самоуправление и социалните партньори; валидиране на професионални знания, умения и компетентности и Закона за защита от дискриминация (ЗЗДискр.), който урежда защитата срещу всички форми на дискриминация и съдейства за нейното предотвратяване
От друга страна, специалните закони, по отношение на практикуването на професиите, за които са обучени с държавни пари съответните специалисти, забраняват на същите тези специалисти, упражняването на правото на труд, обезсмислят средното образование и принуждават специалистите, които искат да практикуват геодезия на ниво трета образователна степен, да учат още пет пълни години, само за да придобият диплом, който ще им даде само легитимация за извършваните в бъдеще дейности. Това са разпоредбите на Глава трета от Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (ЗКАИИП), Част втора, Глава втора от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и Глава четвърта от Закона за геодезията и картографията (ЗГК). С всичко това, се нарушават и правата на гражданите, като се налага да заплащат по-високи цени, които включват по-високата образователна степен на съответния специалист, въпреки, че не е нужно висшисти да извършат съответната услуга. Това означава, че дадените с Конституцията и една част от нормативната уредба изконни човешки права се отнемат с други закони...
Незачитането на придобитата ни квалификация и умения директно нарушава и чл. 4 от ЗЗДискр., в частта му извън разпоредбите на чл. 7, ал. 1, т. 2 от същия закон.
Освен това, посредством разпоредбите в посочените нормативни актове, Държавата създава господстващо пазарно положение на част от специалистите в определена област и създава условия за злоупотреба с него.
Ние геодезистите, придобили третата квалификационна степен, настояваме да можем да упражняваме правото си на труд като геодезисти. Да практикуваме геодезия законно, да авторизираме извършената от нас работа и да носим съответната отговорност за това. Това може да се осъществи единствено, чрез признаването на средно специалното образование по “Геодезия, фотограметрия и картография” или по сега действащата нормативна уредба - трета квалификационна степен по професията “Геодезист”. Т.е. Геодезистите, завършили 12-ти клас, да могат законно, да извършват геодезични дейности, за които имат диплом и са издържали съответните изпити.
Уважаема госпожо Омбудсман,
Моля да вземете присърце проблема и да спрете бъдещото разхищаване на ресурс - обществено знание и умения и похарчени държавни средства, като се възползвате от възможностите, дадени Ви в чл. 19, ал. 1, т. 6 и чл. 19, ал. 3 от Закона за Омбудсмана.
По този начин ще се повиши престижа на професията и ще се повиши реномето и на висшето образование.
Моля, да дадете възможност, всички специалисти, работещи в сферата на геодезичното производство, да получат правата, които заслужават и едновременно с това, да поемат не само фактически, но и юридически своята отговорност за извършваните дейности.
гр. Варна, 14 юли 2016 г.

Ето и отговора на МОН, който оставям без коментар:

четвъртък, 13 октомври 2016 г.

Промяна на Тарифа 14 в частта на Таксите за нанасяне в кадастъра и за справки и услуги по Закона за кадастъра и имотния регистър

В портала за обществени консултации на Министерски съвет е публикуван Проект на ПМС за изменение и допълнение на Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители, приета с Постановление № 175 на Министерски съвет от 1998 г.

Моля, прочетете внимателно предложението и реагирайте!
За съжаление, възможността, която беше дадена за отпадане на таксата за даване на идентификатор (който вече се генерира автоматично), няма да бъде използвана. Клиентите ще плащат необосновани та̀кси. Всъщност, таксите са формирани като цени (с възможно по-голяма печалба). Това са административни услуги, предоставяни от монополна структурна единица на изпълнителната власт. В този смисъл, таксите трябва да се формират, без да се търси печалба. В този проект е заложена печалба 20%, по фо̀рмата на "разходи за надграждане на информационната система". Накрая формираните та̀кси са представени като "себестойност", а не като цени, което води до недоумение, при положение, че се формират като се добавя печалба.  Интересно е, например, каква е цената на автоматично генериран номер?

Има и други интересни неща...
Например, необходимото време за предоставяне на скица в цифров вид е 15 мин, а на хартиен носител - 24 мин.
Друго недоразумение е предоставяне на комбинирана скица, за което са необходими 1 ч. и 30 мин. на един служител. Ако на един служител са му необходими 1.5 ч., за да изработи комбинирана скица, при налични данни в цифров вид и програмен продукт, този служител трябва да си намери друго работно място.
Голяма бомба е заложена и при ограничението при закупуване на информация за "брой обекти". Т.е. при закупуване на информация за един имот, заедно с това отделно ще се закупуват и сградите, които попадат в имота. При промяна на идентификатора на имота, ще се закупуват и идентификатори на всички сгради в имота, а защо не и на самостоятелните обекти в тях...
И т.н. ...

Камарата на геодезистите в България се противопоставя на всяко противозаконно и недемократично действие, не само на изпълнителната власт, а и на всеки елемент от веригата на демократичното общество!

Общественото обсъждане, все още, не е публикувано на страницата на АГКК.
По-долу, може да намерите необходимите материали.


вторник, 11 октомври 2016 г.

НАРЕДБА № РД-02-20-3 ОТ 29 СЕПТЕМВРИ 2016 Г. ЗА СТРУКТУРАТА И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИДЕНТИФИКАТОРА НА НЕДВИЖИМИЯ ИМОТ И НА НОМЕРА НА ЗОНАТА НА ОГРАНИЧЕНИЕ В КАДАСТЪРА

Най-сетне, едно ненужно плащане и забавяне на процедурите в АГКК е преодоляно.
Благодарим на юристите подготвили и отстоявали нормата, както и на МРРБ!

Умажаеми колеги,
Обърнете внимание, че при изменение на КККР, не се закупуват временни идентификатори. Обърнете внимание и на случаите, в които се променя идентификатор.

Наредба

понеделник, 10 октомври 2016 г.

Обжалвана е заповедта за налагане на строителна забрана на ЖК "Владислав Варненчик" - ІІ микрорайон, гр. Варна.

Административен съд - Варна   Варна
брой: 77, от дата 4.10.2016 г.   Неофициален раздел / СЪДИЛИЩА стр.77

адм. дело № 1527/2016 г.

Административният съд – Варна, ХХХІІ състав, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е направено оспорване от Христиана Красимирова Генчева-Джавгова; „Белгор“ – ЕООД; Стефан Въльов Николаев и Марияна Спасова Николаева; Мирела Христова Донкова; „Металекс строй“ – ООД; Костадин Георгиев Костадинов, Христо Димитров Топчиев ; „Екип Инвест“ – ООД; Десислав Маринов Тодоров и Даниела Янкова Тодорова; Златка Проданова Топчиева; Мариян Тонев Манчев; „Н 2 Труп“ – ООД; „Цвета 99“ – ООД; Мария Проданова Василева; „Бай Бисер“ – ЕООД; Албена Николаева Василева; „Рем Инвест Груп“ – ООД, и „Топленд Стройинвест“ – ООД; Стоян Димитров Казаков; Верка Христова Казакова; Тодор Стоянов Петков, Костадин Вълков Пеев, Продан Вълков Пеев, Стоянка Николова Тодорова и „Рива Инвест“ – ООД, „Моят нов дом 1“ – ЕООД; „Трафикбилд“ – ЕООД; „Еврос Кип“ – ЕООД; „Декастал“ – ЕООД, с предмет Заповед № 1605 от 14.05.2016 г. на кмета на община Варна, издадена на основание чл. 198, ал. 1, т. 2 и ал. 2 ЗУТ. Заинтересованите лица могат да подадат заявление по чл. 218, ал. 4 ЗУТ за конституирането им като страни по адм. дело № 1527/2016 г. в едномесечен срок от деня на обнародване на съобщението в „Държавен вестник“, към което да приложат писмени доказателства, удостоверяващи това им качество.
7877


Община Варна   Варна
брой: 43, от дата 7.6.2016 г.   Неофициален раздел / ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ стр.58

временна строителна забрана - ІІ микрорайон, ж. к. Вл. Варненчик

37. – Община Варна на основание чл. 198, ал. 5 ЗУТ съобщава, че със Заповед № 1605 от 14.05.2016 г. на кмета на община Варна е наложена временна строителна забрана, като спира прилагането в УПИ – частна собственост, на ПУП – ПРЗ на ІІ микрорайон, ж. к. Вл. Варненчик, одобрен с Решение № 2548-17 с протокол № 25 от 28, 29.07.2010 г. на ОС на Община Варна и всички действащи изменения на горепосочения план до вземане на решения от ПК „Архитектура, строителство, устройство, организация и развитие на територията на общината и населените места“ и ПК „Собственост и стопанство“ на Общинския съвет – гр. Варна, относно прилагането на ПУП – ПРЗ за ІІ м. р., одобрен с Решение № 2548-17 с протокол № 25 от 28, 29.07.2010 г. на ОС на Община Варна във връзка със защита на обществените интереси за извършване на мероприятия по благоустрояване и озеленяване на общинската собственост – улици, паркинги и градини, относно необходимост за извършване на проучвания за съоръжения на техническата инфраструктура и за изграждането им. Да не се издават разрешения за строеж и да не се допускат и процедират ПУП – ПРЗ на основание чл. 124а и 135 ЗУТ в обхвата на ІІ микрорайон, ж. к. Вл. Варненчик, Варна. Заповедта да се обяви на обществеността и чрез средствата за масово осведомяване. На основание чл. 198, ал. 4 ЗУТ строителната забрана спира прилагането на влезлите в сила общи и подробни устройствени планове за частите на територията, за които се отнася. С оглед защита и опазване на особено важен обществен интерес с цел подобряване на техническата инфраструктура се допуска предварително изпълнение на основание чл. 60, ал. 1 АПК. Заповедта подлежи на обжалване като индивидуален административен акт по реда на чл. 215 във връзка с чл. 198, ал. 5 ЗУТ.
4242

събота, 8 октомври 2016 г.

Очаква се промяна на ТАРИФА № 14 ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО И ОТ ОБЛАСТНИТЕ УПРАВИТЕЛИ

Другата седмица, се очаква промяна на цените на услугите, които извършва Агенцията по геодези, картография и кадастър. Ще бъдат намалени някои от цените.
Надяваме се да се изравнят цените между големите и малките населени места.
http://www.investor.bg/bylgariia/451/a/samo-13-obshtini-imat-obshti-ustroistveni-planove-225960/
Не е ясно, обаче, как ще се промени нормативната уредба без обществено обсъждане...

петък, 7 октомври 2016 г.

Нека да припомним... Всички проектанти трябва да извършват платен авторски надзор по време на строителството.

ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

...
Чл. 162. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) (1) Проектант е физическо или юридическо лице, включващо в състава си физически лица, притежаващи необходимата проектантска правоспособност.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) Условията и редът за осъществяване на авторски надзор по време на строителството се определят чрез договор между възложителя и проектанта. Авторският надзор по всички части е задължителен за всички строежи от първа до пета категория включително.
(3) Предписанията на проектанта, свързани с авторското му право, за точното спазване на изработения от него инвестиционен проект се вписват в заповедната книга и са задължителни за останалите участници в строителството.
(4) (Отм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., нова - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2015 г.) Проектантът носи отговорност за проектирането на строежа в съответствие с предвижданията на подробния устройствен план, изискванията на чл. 169, ал. 1 и 3, както и с изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
(5) (Нова - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) В изпълнение на задълженията си проектантът има право на свободен достъп до строежа, строителните книжа, заповедната книга и актовете и протоколите, съставени по време на строителството.
(6) (Нова - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) Проектантът носи отговорност за всички свои действия при упражняване на авторския надзор по време на строителството.
(7) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2015 г.) Водещ проектант е лицето - автор на водещата проектна част на инвестиционния проект, определен от възложителя.
(8) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2015 г.) Водещият проектант е отговорен и задължен за взаимното съгласуване и координация на всички части на инвестиционния проект.
...

четвъртък, 6 октомври 2016 г.

Камарата на геодезистите в България не приема въвеждането на държавен монопол върху проектантската дейност!КГБ - знак5.jpg

КАМАРА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ


Електронен адрес: www.geodezisti.net
Моб. тел.: +359 (88) 8240587
Електронна поща: imagebg@gmail.com


СТАНОВИЩЕ
относно Проект на Закон за изменение и допълнение на
Закона за регионалното развитие


Камарата на геодезистите в България не приема текста на изменението и категорично се противопоставя срещу устновяването на монопол в която и да е сфера на социалните и икономическите взаимоотношения, с изключение на случаите, изрично регламентирани в Конституцията на Република България.


По-долу посочваме нашите конкретни предложения за изменение на проекта.


 1. Текстът на § 1 да отпадне.
 2. Текстът на § 2 да отпадне.
 3. Текстът на § 3 да отпадне.
 4. Текстът на § 4 да отпадне.
Мотиви към т.т. 1-4: Текстът на изменението е в нарушение на чл. 19, ал. 2 от Конституцията на Република България.
Дейностите, за които може да се установи държавен монопол, са подробно изброени в 18, ал. 4 от Конституцията.
С предложения проект на ЗИД на ЗРР, се предлага установяване на монопол върху проктантска дейност, която е и стопанска дейност по смисъла на българското и европейското законодателство.инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България

гр. Варна, 06 октомври 2016 г.


Предложение за изменение на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията


КГБ - знак5.jpg

КАМАРА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ


Електронен адрес: www.geodezisti.net
Моб. тел.: +359 (88) 8240587
Електронна поща: imagebg@gmail.com


СТАНОВИЩЕ
относно Проект на Закон за изменение и допълнение на
Закона за устройство на територията

Камарата на геодезистите в България приветства предприетите действия за намаляване на административната тежест в областта на устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителството, които очевидно цели да постигне този проект.
По-долу посочваме нашите конкретни предложения за изменение на проекта.

 1. В § 13, се прави следното изменение: Текстът на новата ал. 4 отпада.
Мотиви: Ако разрешенията по чл. 124, ал. 1 и ал. 2 губят правно действие, съгласно текст в закона (новата ал. 3), не е необходимо да се издава изричен акт за прекратяване на производството.
 1. В § 14, се прави следното изменение: Текстът на новата ал. 10 отпада.
Мотиви: Ако разрешенията по чл. 124а, ал. 1, ал. 3, ал. 4 и ал. 6 губят правно действие, съгласно текст в закона (новата ал. 9), не е необходимо да се издава изричен акт за прекратяване на производството.
 1. В § 18, се прави следното допълнение: След “привеждането му”, се добавя текста “в съответствие”.
Мотиви: Граматически е по-правилно. Необходимо е да се отстранят и допуснати пунктоационни грешки.
 1. В § 19, се прави следното изменение: Предложеният текст на ал. 5, се заменя със следния текст:
“(5) Електронни копия от одобрените подробни устройствени планове, удостоверени за вярност, се публикуват на електронната страница на съответната община, в свободно четим формат за обмен на електронни данни, в еднодневен срок от влизане в сила на акта за одобряването им. Ако подробния устройствен план попада на територия на повече от една община, той се публикува на електронните страници на общините, в които попада.”
Мотиви: Подробните устройствени планове са публично достъпна информация, която е неразделна част от акта за тяхното одобряване. Освен това, когато подробния устройствен план обхваща няколко общини, не трябва да се принуждават заинтересуваните да посещават електронните страници на няколко институции, за да проверят общодостъпната информация.
 1. В § 20, се прави следното изменение: Т. 4 (текстът на новата ал. 7) отпада.
Мотиви: Ако разрешенията по чл. 135, ал. 3 и ал. 5 губят правно действие, съгласно текст в закона (изменената ал. 6), не е необходимо да се издава изричен акт за прекратяване на производството.
инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България

гр. Варна, 06 октомври 2016 г.

сряда, 5 октомври 2016 г.

МРРБ предлага съществени промени в Закона за устройство на територията.

Предложените промени са важни и добри. Целта е да се облекчи административната тежест.
С предложения ЗИД на ЗУТ, се предлагат и промени в следните закони:

 • Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата в Република България
 • Закона за Камарата на строителите
 • Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране
 • Закона за защита при бедствия
 • Закона за енергийната ефективност
 • Закона за управление на отпадъците

Моля, дайте вашите предложения за промяна на проекта.

Общественото обсъждане продължава до 17.10.2016 г.

Проект на ЗИД на ЗУТ.
Мотиви.

Обнародвани са изменения на три наредби, свързани с инвестиционното проектиране.

вторник, 4 октомври 2016 г.

Ще се разработва нов формат за обмен на кадастрални и други пространствени данни за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър.

АГКК откри процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Изработване на нов формат за обмен на кадастрални и други пространствени данни за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър".
Срокът за подаване на офертите е до до 08 ноември 2016 г.

Проектът цели "да се разработи нов формат за обмен на пространствени данни с отворен код, който да поддържа и да може да интегрира в себе си данните от кадастралните карти и регистри, да поддържа данни и номенклатури и от останалите разпространени официални масиви от пространствени данни в страната (повечето във формати CAD, ZEM и SHP). Трябва да се осигури този формат да съдържа тези данни и да осигури оперативна съвместимост между тях и отделните информационни системи и софтуерни пакети, които ги четат и модифицират. Форматът трябва да отразява съвременните тенденции в развитието на пространствените масиви от данни, които държавните институции поддържат и да позволява чрез публикуването на подробна и коректна съпътстваща документация за неговата архитектура, за да могат трети лица да могат да го използват за да четат и създават пространствени данни в такъв вид, както и безпрепятствено да могат да създават софтуерни инструменти и пакети, които да го използват за съхранение и пренос на пространствени данни."


понеделник, 3 октомври 2016 г.

Променя се Закона за регионалното развитие като се монополизира от държавата изработването на Регионалните схеми за пространствено развитие на районите от ниво 2 и Националната концепция за пространствено развитие.

Започва да се национализира дейността по устройственото планиране. Освен че приема схемите за пространствено развитие, държавата ще ги изработва.

Проект на Закон за допълнение на Закона за регионалното развитие

Ако този текст остане, трябва да се променят Конституцията и ЗОП.
За съжаление, тоталитарна България, така и не даде шанс на демократична България.

P.S. След публикуването на проекта и мотивите беше публикуван и доклада...


На 01 октомври 2016 г., беше проведен семинар по ЗКИР.

На 01 октомври 2016 г., беше проведен семинар по Закона за кадастъра и имотния регистър
и съпътстващите го подзаконови нормативни актове след обнародването на ЗИД на ЗКИР,
приет от ХLIІI Народно събрание на 7 юли 2016 г. и обнародван в бр. 57 от 2016 г. на Държавен вестник. Лектор бе адв. Емилия Ангелова, юрист с дългогодишен опит в създаването и промяната на нормативната база, свързана с Кадастъра и имотния регистър.

По-подробно бяха разгледани следните въпроси:

 • Законът за кадастъра и имотния регистър и съпътстващите го подзаконови нормативни актове.
 • Връзка и противоречия, между Закона за кадастъра и имотния регистър и Закона за устройство на територията.
 • Защита на правата на гражданите, при изработване на нова КККР и при изпълнение на административни услуги от СГКК.
 • Въпроси и отговори от аудиторията, по отношение на прилагане на практика на Закона за кадастъра и имотния регистър и съпътстващите го подзаконови нормативни актове.
 • Предстоящи промени в нормативната база по отношение на кадастъра.

След приключване на обучителната част, беше проведена неформална среща между участниците в семинара и се разискваха разгледаните въпроси. Бяха направени предложения за  провеждане на следващите семинари.

Изказваме голямата си благодарност на адв. Емилия Ангелова за професионализма и отзивчивостта!