Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

петък, 23 декември 2016 г.

Тази година, МРРБ взе от кадастъра 4 милиона лева и ги преразпредели...

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 362 ОТ 16 ДЕКЕМВРИ 2016 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО ЗА 2016 Г.

В сила от 23.12.2016 г.
Обн. ДВ. бр.102 от 23 Декември 2016г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

Чл. 1. Одобрява вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2016 г., както следва:
1. намалява утвърдените разходи по:
a) "Политика в областта на подобряване на инвестиционния процес чрез усъвършенстване на информационните системи на кадастъра и имотния регистър, подобряване качеството на превантивния и текущия контрол в строителството", по бюджетна програма "Геодезия, картография и кадастър" с 4 115 000 лв.;

вторник, 20 декември 2016 г.

Съвместно с Камарата на архитектите в България, проведохме семинар на тема: "Закон за устройство на територията - чл. 16, чл. 17 от ЗУТ и § 8, ал. 2, т. 3 от ПР на ЗУТ"

Съвместно с Камарата на архитектите в България, проведохме семинар на тема:

Закон за устройство на територията -
чл. 16, чл. 17 от ЗУТ и § 8, ал. 2, т. 3 от ПР на ЗУТ

Семинарът се проведе на 17 декември 2016 г., събота, в


"ГеоВара" и варненските ѝ контрагенти "Геоакст", проведоха презентация на иновативните геодезически инструменти Hi-Target.

Лектори, на които изказваме своята благодарност, бяха:

Ирена Обретенова - опитен юрист с 26-годишен стаж, от които 16 години като адвокат и 10 години като съдия в Административен съд -  Варна. Разглежда основно дела по ЗУТ и ЗКИР и

Любомира Мотова - опитен юрист с 20-годишен стаж като съдия, от които 8 години, във Върховен административен съд. От 2009 г. -  във второ отделение на ВАС - дела по ЗУТ и ЗКИР.

На семинара се разгледаха следните основни въпроси:

 1. Възникване и история на законите, които имат непосредствено отчуждително действие за обществени мероприятия.
 2. Има ли противоречие между текста на чл. 16, ал. 1 от ЗУТ и защитата на частната собственост?
 3. Прилагане на чл. 16, ал. 1 - 4 от ЗУТ, при изработване на подробни устройствени планове.
 4. Графично изобразяване на подробен устройствен план по чл. 16, ал. 1 - 4 от ЗУТ, при неприложена първа регулация по предходен регулационен план.
 5. Необходим обхват на проекта за ПУП по чл. 16, ал. 1 - 4 от ЗУТ.
 6. Принцип на отнемане по чл. 16, ал. 1 от ЗУТ за обществени мероприятия. Може ли да се прилага равен процент на отнемане от всички частни имоти, включени в проекта на ПУП?
 7. Урегулирани на поземлени имоти по чл. 16, ал. 1 - 4 от ЗУТ в територии с неприложени регулационни планове, изработени по чл. 16, ал. 7 от ЗУТ.
 8. Кога и как се прилага чл. 17 от ЗУТ на практика?
 9. Начин на изработване и процедиране на подробни устройствени планове, съставени на основание на § 8, ал. 2, т. 3 от ПР на ЗУТ.
 10. Начин на представяне на проектантското решение, при изработване на ПУП, с оглед последващо обжалване на акта за одобряването му.
 11. Най-чести пропуски при оформяне на актовете за одобряване на проекти на подробни устройствени планове по чл. 16, ал. 1 - 4, чл. 17 от ЗУТ и § 8, ал. 2, т. 3 от ПР на ЗУТ.
 12. Правоспособност и опит на вещите лица, подпомагащи решенията на съда.

Лекторите отговориха и на многото допълнителни въпроси, зададени от участниците.
За участието в семинара, участниците получиха сертификат за придобити знания от проведеното обучение.

В следващите семинари, които подготвяме, ще вземем под внимание направените ни препоръки от участниците и ще се опитаме да запазим ниската цена за участие.

четвъртък, 15 декември 2016 г.

Становище относно Рамковата програма за прилагане на общия устройствен план на община Варна.

Камарата на геодезистите в България предлага предложи на Главния архитект на община Варна следното становище, относно Рамковата програма за прилагане на общия устройствен план на община Варна:КГБ - знак5.jpg

КАМАРА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ


Електронен адрес: www.geodezisti.net
Моб. тел.: +359 (88) 8240587
Електронна поща: imagebg@gmail.com

СТАНОВИЩЕ
относно Рамковата програма за прилагане на
общия устройствен план на община Варна

Камарата на геодезистите в България предлага да се нанесат следните допълнения в Рамковата програма за прилагане на общия устройствен план на община Варна:

 1. Създаване на възможност за устройване и създаване на нови жилищни и обществено-обслужващи територии в периферията на такива, предвидени за отчуждаване с цел изграждане на паркове за широко обществено ползване, чрез отчуждаване и в непосредствена близост до съществуващите жилищни и обществено-обслужващи територии, при налична техническа инфраструктура.
  1. Начин на реализация: Промяна на Правилата за прилагане на ОУП на община Варна и изработване на подробни устройствени планове.
  2. Срок на реализация: 15 декември 2017 г.
  3. Финансиране: общинския бюджет и частно финансиране.
Мотиви: В момента съществуват много на брой и малки по площ територии, които са разположени в границите на населеното място и в непосредствена близост до улици с изградена инфраструктура или такава, в проектна готовност. Някои от тези територии е разумно да бъдат приобщени към съседните им. Използването на съществуващата и в проектна готовност инфраструктура, ще доведе до по-икономичното използване на вложените ресурси и освобождаване на финансови ресурси за отчуждаване на останалите терени и създаване на предвидените в ОУП на община Варна паркове за широко обществено ползване. В момента в общинския бюджет не са предвидени средства за отчуждаване на тези територии. В същото време, се спира частната инициатива, да се развият тези малко на брой територии.
Поради това, че точните граници на устройствените зони се определят със подробен устройствен план, проблемът може да бъде решен без промяна на графичната част на плана, а само с добавяне на текст към правилата за прилагане на ОУП на община Варна и изработване на самия подробен устройствен план.

 1. Създаване на схема към ОУП на община Варна на основните пешеходни потоци от ученици, с уточняване на пространствените и времеви параметри на разпределението им.
  1. Начин на реализация: Възлагане на обществена поръчка.
  2. Срок на реализация: 31 август 2017 г.
  3. Финансиране: общинския бюджет.
Мотиви: Тази информация е необходима, за да се набележат основните мерки по осигуряване на безопасност на предвижване, чрез устройване и изграждане на по-широки тротоари по трасетата и освобождаването им от недопустими за подрастващия организъм тютюневи изделия, алкохолни напитки, както неподходящи за емоционалното им развитие лотарийни игри.

 1. В Правилата за прилагане на ОУП на община Варна, да се определи обвързаност между вида на зоната и широчината на улиците, както и елементите на улиците (широчина на уличното платно и тротоарите, вида на задънените улици, елементите на градското обзавеждане, разположени в границите на уличната регулация и т.н.), около и в границите на съответната зона.
  1. Начин на реализация: Промяна на Правилата за прилагане на ОУП на община Варна.
  2. Срок на реализация: 15 декември 2017 г.
  3. Финансиране: общинския бюджет.
Мотиви: В нормативната уредба на Република България, както и на община Варна, няма обвързаност между широчината на улиците и елементите на улиците от уличната мрежа от нисък клас и интензивността на автомобилния и пешеходен трафик. От 1989 г. насам, се наблюдава непрекъснато увеличаване на интензивността на застрояване, напрактика и чрез устройствено планиране, в повечето райони на гр. Варна. В същото време, съществуващите проекти на улична мрежа, предвидени с регулационни планове и новопроектираните устройствени планове, се съобразяват в повечето случаи с минималните изисквания на законодателната уредба.
Регламентирането на широчината на уличните елементи, елементите на уличното обзавеждане и проводите на техническата инфраструктура, обвързани с интензивността на застрояване по градоустройствени показатели, ще позволи законосъобразно прилагане от страна на административния орган, на норми на проектиране, осигураващи безопасност и комфорт на обитаване на градската среда.

 1. Приемане на програма за поетапно урегулиране с подробни устройствени планове и отчуждаване на терените, предвидени за обществени мероприятия в ОУП на община Варна, а при невъзможност от отчуждаване в разумни срокове - промяната на тези терени в такива за застрояване или извеждането им от околовръстния полигон на населеното място.
  1. Начин на реализация: Промяна в Рамковата програма за прилагане на общия устройствен план на община Варна.
  2. Срок на реализация: Срокът на утвърждаване на Рамковата програма.
  3. Финансиране: Договорът за изработване на Рамковата програма.
Мотиви: Проблемът не е решен в Рамковата програма.инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България

гр. Варна, 15 декември 2016 г.

вторник, 13 декември 2016 г.

Та̀кси за предоставяне на услуги по Закона за кадастъра и имотния регистър (извадка от Тарифа 14).

В днешния брой 99/2016 г. на Държавен вестник, по наш сигнал, Министерски съвет поправи допусната грешка в Постановление № 293 от 8 ноември 2016 г. за изменение и допълнение на Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благо­устройството и от областните управители, приета с Постановление № 175 на Министерския съвет от 1998 г. (ДВ, бр. 90 от 2016 г.).
За улеснение на всички, ползватели услугите на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и съответните ѝ служби, публикуваме "таксите" (или по-скоро цените), които са валидни до 31 декември 2018 г.

петък, 2 декември 2016 г.

Открито е производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за землището на с. Константиново, община Варна, област Варна.

След прекратяване на договор № КД-1-82 от 16.12.2013 г., със Заповед № РД-16-39 от 9 ноември 2016 г., е открито производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) за землището на с. Константиново, община Варна, област Варна.
Допуснато е нарушение на Закона за кадастъра и имотния регистър, като в цитираната заповед не са посочени "границите на района, за който ще се изработят кадастрална карта и кадастрални регистри", "графика за извършването на тази дейност" и "срокът за означаване на границите на поземлените имоти". Не е посочено и основанието, по силата на което, заповедта е подписана от Р. Янков.
Чл. 35, ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър:
"Заповедта по ал. 1 съдържа наименованието и границите на района, за който ще се изработят кадастрална карта и кадастрални регистри, правоспособното лице, на което се възлага изработването на кадастрална карта и кадастрални регистри, и графика за извършването на тази дейност. В нея се посочва и срокът за означаване на границите на поземлените имоти, който не може да бъде по-кратък от 30 дни от обнародването на заповедта."
КККР ще се изработват само за землището, т.е. без имотите, попадащи в строителните граници на населеното място. Голяма възможност има, проблеми да възникнат там, където е налице явна фактическа грешка или контактна зона.
§ 1, т. 9 от Допълнителните разпоредби на Закона за кадастъра и имотния регистър:
""явна фактическа грешка" е несъответствието в границите на поземлените имоти между урбанизирана и неурбанизирана територия, получено при обединяване на данните по чл. 41, ал. 1, както и несъответствие в границите на съществуващите на местността (терена) трайни топографски обекти с естествен или изкуствен произход в неурбанизирана територия, определени чрез геодезически измервания и границите им от планове и карти, одобрени по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд, когато разликите в координатите на определящите ги точки са по-големи от допустимите в наредбата по чл. 31".
Имайте предвид, че съгласно чл. 49, ал. 2 от ЗКИР "Одобрената кадастрална карта и кадастрални регистри не подлежат на обжалване.".

Обнародвани са наредбите за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“ по специалности от регулираната професия „Инженер в инвестиционното проектиране“.

Обнародвано е Постановление № 318 от 24 ноември 2016 г. за приемане на Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалности от регулираната професия „Инженер в инвестиционното проектиране“ и на Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалности от регулираната професия „Инженер в инвестиционното проектиране. (ДВ брой: 96, от дата 2.12.2016 г.)

вторник, 29 ноември 2016 г.

Обнародвана е Наредба № 20 от 18 ноември 2016 г. за съдържанието, условията и реда за създаването и поддържането на горскостопанските карти.

Уважаеми колеги,
В брой: 95, от 29.11.2016 г., е обнародвана Наредба № 20 от 18 ноември 2016 г. за съдържанието, условията и реда за създаването и поддържането на горскостопанските карти на Министерство на земеделието и храните, Министерство на регионалното развитие и благоустройството.
Наредбата определя съдържанието, условията и редът за създаването, поддържането и съхраняването на горскостопанските карти и се издава на основание чл. 13, ал. 13 от Закона за горите.

сряда, 23 ноември 2016 г.

Покана за участие в семинар: Закон за устройство на територията - чл. 16, чл. 17 от ЗУТ и § 8, ал. 2, т. 3 от ПР на ЗУТ.


КАМАРА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ


Електронен адрес: http://www.kab.bg/; http://kabvarna.com/
Моб. тел.: +359 (52)632257
Електронна поща: kabvarna@gmail.com; varna@kab.bg

КГБ - знак5.jpg

КАМАРА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ


Електронен адрес: www.geodezisti.net
Моб. тел.: +359 (88) 8240587
Електронна поща: imagebg@gmail.com

П О К А Н А
Камарата на архитектите в България и
Камарата на геодезистите в България,
Ви канят на организирания от тях семинар на тема:

Закон за устройство на територията -
чл. 16, чл. 17 от ЗУТ и
§ 8, ал. 2, т. 3 от ПР на ЗУТ

Семинарът ще се проведе на 17 декември 2016 г., събота, в
Зала № 4 “Пресцентър” на Фестивален и конгресен център, находящ се в гр. Варна, бул. „Сливница“ № 2.

Лектори:
Ирена Обретенова - опитен юрист с 26-годишен стаж, от които 16 години като адвокат и 10 години като съдия в Административен съд -  Варна. Разглежда основно дела по ЗУТ и ЗКИР.
Любомира Мотова - опитен юрист с 20-годишен стаж като съдия, от които 8 години, във Върховен административен съд. От 2009 г. -  във второ отделение на ВАС - дела по ЗУТ и ЗКИР.

Семинарът ще протече при следния дневен ред:

сряда, 16 ноември 2016 г.

Изменени са ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ПЪТИЩАТА и НАРЕДБА ЗА СПЕЦИАЛНО ПОЛЗВАНЕ НА ПЪТИЩАТА.

В сила са измененията на Правилника за прилагане на закона за пътищата и Наредбата за специално ползване на пътищата, с която се определят условията и редът за специално ползване на републиканските пътища по смисъла на § 1, т. 8 от Закона за пътищата (използването на пътищата за превозване на тежки и извънгабаритни товари или за осъществяване на други дейности в обхвата на пътя и в обслужващите зони, като: изграждане и експлоатация на търговски крайпътни обекти и на пътни връзки към тях, както и на площадки за оказване на пътна помощ и на пътни връзки към тях; изграждане и експлоатация на рекламни съоръжения; изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения и тяхната експлоатация в обхвата на пътя; временно ползване на части от пътното платно и земи в обхвата на пътя от други лица).

вторник, 15 ноември 2016 г.

Обнародвано е изменение и допълнение на Тарифа № 14

Днес е обнародвано Постановление № 293 от 8 ноември 2016 г. на МС за изменение и допълнение на Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благо­устройството и от областните управители, приета с Постановление № 175 на Министерския съвет от 1998 г.
Нищо добро не очаква нито клиентите на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), нито правоспособните геодезисти. Въпреки нашите предупреждения, МРРБ надви на ината си и противно на говоренето за намаление на таксите, ги увеличи и ги превърна от такси в цени. (Малък пример: За скица в урбанизирана територия на хартия, се заплаща 20 лева, при 11.76 лв. "себестойност на услугата". Т. нар. "себестойност", се получава, като се начислява 20% печалба, под формата на "разходи за надграждане на информационната система". Времето, определено за издаване на скицата е 24 минути, които не включват промени в кадастралната карта и кадастралния регистър. За последните, се плаща доста повече и се чака много.) Това ще доведе до увеличаване на общата цена за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) и до намаляване на цената на геодезичните услуги, извършвани от физически и юридически лица. В крайна сметка, ще има случаи, в които регистратора на данните (разбирай АГКК), ще получи повече пари, отколкото ще получи истинския изпълнител на проекта за изменение на КККР. Да не говорим, че времето за което СГКК обработва преписките е в пъти повече от времето, за което геодезистите изработват проектите.
Само благодарение на усилията на част от геодезичната гилдия, въпреки отношението на държавата към кадастъра, се поддържа добро качество на геодезичните услуги. Но не се знае колко време ще "устискаме", предвид държавния натиск. А от качеството на кадастъра, зависи защитата на собствеността.

По-долу, публикуваме пълния текст на постановлението.
Обърнете внимание на § 3 от Преходните и заключителни разпоредби.

понеделник, 7 ноември 2016 г.

Становище, относно Проект на Проект на Наредба за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистриКГБ - знак5.jpg

КАМАРА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ


Електронен адрес: www.geodezisti.net
Моб. тел.: +359 (88) 8240587
Електронна поща: imagebg@gmail.com
СТАНОВИЩЕ
относно Проект на Проект на Наредба за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри

Камарата на геодезистите в България, приема по принцип желанието на МРРБ и АГКК, да създаде нов проект на Наредба за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, като прави следните конкретни предложение, с оглед привеждането ѝ в съответствие с нормативните актове от по-висок ранг, намаляване на административната тежест, съблюдаване на демократичните принципи на обществото и спазване на езиковите норми. С оглед на горното, правим следните конкретни и общи предложения, с което се надявам да предизвикаме широко обсъждане на проекта, както в геодезичните среди, така и сред органите на изпълнителната власт и обществеността:

четвъртък, 27 октомври 2016 г.

Становище, относно Проект на ПМС за изменение и допълнение на Тарифа № 14КГБ - знак5.jpg

КАМАРА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ


Електронен адрес: www.geodezisti.net
Моб. тел.: +359 (88) 8240587
Електронна поща: imagebg@gmail.com


СТАНОВИЩЕ
относно Проект на ПМС за изменение и допълнение на Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители, приета с Постановление № 175 на Министерски съвет от 1998 г.

вторник, 25 октомври 2016 г.

Проект на Наредба за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри

Уважаеми колеги,
На страницата на МС е обявен за обществено обсъждане проект на Наредба за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри. Сроковете са много кратки. Моля, проявете активност. От текста на наредбата до голяма степен зависи качеството на нашата работа и защитата на правата на нашите клиенти.
По-долу прилагам извадка от портала за обществени консултации на МС.

Проект на Наредба за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри

Проектът на наредба е изготвен на основание чл. 31 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР). Целта е да бъде заменена действащата Наредба № 3 от 28 април 2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № 3) (Обн. ДВ., бр. 41 от 13 Май 2005 г., изм. ДВ., бр. 16 от 21 февруари 2006 г.) с нова. Измененията на ЗКИР, извършени в периода 2014 - 2016 г.,  и практиката по прилагането на действащата към този момент Наредба № 3 налагат извършването на многобройни и важни изменения и допълнения, което обуславя приемането на нов подзаконов нормативен акт. 

петък, 21 октомври 2016 г.

"Пу, за мен!" или "Тази лента е моя, другата не я давам..."

В един глас, народни представители от ГЕРБ, БСП, БДЦ-НС, ДПС и АБВ, поискаха заздравяване на статуквото с необяснимо за демократичната държава предложение за изменение на Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА).
Ето текста на предложението:
"Към чл. 26 да се прибави нова алинея 4 със следното съдържание:
(4) Когато за Председател на общински съвет бъде избран държавен служител, същият има право на неплатен служебен отпуск за времето на изпълнение на съответната длъжност.
Към чл. 38 ал. 7 да се добави ново изречение със следното съдържание:
Изречение 2:
При избор на държавен служител за кмет, същият има право на неплатен служебен отпуск за времето на изпълнение на съответната длъжност."
Без да коментираме пунктоационните неточности, не можем да не забележим отявлената съпротива на статуквото срещу наложените демократични принципи. Сякаш можем между редовете да прочетем и имената на главните герои на произведението (тези, за които се правят промените). Оставаме с надежда да победи здравия разум!

Вносители на законопроекта:
АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ - ПП ГЕРБ
МИХАИЛ МИКОВ - "БСП лява България"
ЯВОР ХАЙТОВ - "Български демократичен център - Народен съюз"
МАРТИН ИВАНОВ - "Български демократичен център - Народен съюз"
ДОБРОМИР ПРОДАНОВ - ПП ГЕРБ
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА - ПП ГЕРБ
КАТЯ ПОПОВА-  ПП ГЕРБ
РУМЕН ИВАНОВ - ПП ГЕРБ
ПЕТЯ АВРАМОВА - ПП ГЕРБ
ЕРДИНЧ ХАЙРУЛА - "Движение за права и свободи"
ГЕОРГИ КЮЧУКОВ - "АБВ"
По-долу, прилагам официалното становище на Камарата на геодезистите в България, депозирано в Народното събрание на Република България.


Обнародвана е Наредба № РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри

Уважаеми колеги,
Днес, 21.10.2016 г., е обнародвана в Държавен вестник Наредба № РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри.

Обърнете внимание на следното:

"§ 4. (1) Наредбата влиза в сила един месец след обнародването й в „Държавен вестник“.
(2) В срок двадесет и четири месеца от влизане в сила на тази наредба Агенцията по геодезия, картография и кадастър осигурява създаването на функционалности в информационната система на кадастъра за прилагането й.
(3) До изтичане на срока по ал. 2 услугите, за които не е осигурена необходимата функционалност на информационната система, се предоставят по досегашния ред."

четвъртък, 20 октомври 2016 г.

Изразяваме своите благодарности към Омбудсмана на Република България, госпожа Мая Манолова, за твърдата ѝ позиция по отношение на правоспособността на геодезистите със средно-специално образование!

Камарата на геодезистите в България, изразява своите благодарности към Омбудсмана на Република България, госпожа Мая Манолова, за твърдата и правдива позиция по отношение на правоспособността на геодезистите със средно-специално образование!
По-долу публикуваме текста на сигнала и отговора на Омбудсмана.

Уважаема госпожо Омбудсман,
Изключително сме обезпокоени от погазването, в продължение на години наред, на основни наши и на наши колеги права и свободи, а именно - придобилите трета професионална квалификационна степен по професията “Геодезист”, да не могат да използват полученото образование, като осъществяват правото си на труд и да имат еднакви правни условия за извършване на стопанска дейност, като се монополизира геодезичната дейност от придобилите четвърта професионална квалификационна степен, по отношение на дейностите, за упражняването на които, е достатъчно да е придобита по-ниската професионална квалификационна степен.
Тези наши права и свободи са описани подробно в чл. 6, чл. 19 и чл. 48 от Конституцията. Същият документ указва законодателството да следва и защитава тези принципи. И то ги защитава, но само от една страна - това е Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО), който урежда обществените отношения, свързани със осигуряване на правото на професионално образование и обучение на гражданите, съобразно личните им интереси и възможности; задоволяване на потребностите от квалифицирана работна сила, конкурентоспособна на пазара на труда; осигуряване на условия за функциониране и развитие на системата на професионалното образование и обучение, основаващи се на сътрудничество между нейните институции и органите на изпълнителната власт и на местното самоуправление и социалните партньори; валидиране на професионални знания, умения и компетентности и Закона за защита от дискриминация (ЗЗДискр.), който урежда защитата срещу всички форми на дискриминация и съдейства за нейното предотвратяване
От друга страна, специалните закони, по отношение на практикуването на професиите, за които са обучени с държавни пари съответните специалисти, забраняват на същите тези специалисти, упражняването на правото на труд, обезсмислят средното образование и принуждават специалистите, които искат да практикуват геодезия на ниво трета образователна степен, да учат още пет пълни години, само за да придобият диплом, който ще им даде само легитимация за извършваните в бъдеще дейности. Това са разпоредбите на Глава трета от Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (ЗКАИИП), Част втора, Глава втора от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и Глава четвърта от Закона за геодезията и картографията (ЗГК). С всичко това, се нарушават и правата на гражданите, като се налага да заплащат по-високи цени, които включват по-високата образователна степен на съответния специалист, въпреки, че не е нужно висшисти да извършат съответната услуга. Това означава, че дадените с Конституцията и една част от нормативната уредба изконни човешки права се отнемат с други закони...
Незачитането на придобитата ни квалификация и умения директно нарушава и чл. 4 от ЗЗДискр., в частта му извън разпоредбите на чл. 7, ал. 1, т. 2 от същия закон.
Освен това, посредством разпоредбите в посочените нормативни актове, Държавата създава господстващо пазарно положение на част от специалистите в определена област и създава условия за злоупотреба с него.
Ние геодезистите, придобили третата квалификационна степен, настояваме да можем да упражняваме правото си на труд като геодезисти. Да практикуваме геодезия законно, да авторизираме извършената от нас работа и да носим съответната отговорност за това. Това може да се осъществи единствено, чрез признаването на средно специалното образование по “Геодезия, фотограметрия и картография” или по сега действащата нормативна уредба - трета квалификационна степен по професията “Геодезист”. Т.е. Геодезистите, завършили 12-ти клас, да могат законно, да извършват геодезични дейности, за които имат диплом и са издържали съответните изпити.
Уважаема госпожо Омбудсман,
Моля да вземете присърце проблема и да спрете бъдещото разхищаване на ресурс - обществено знание и умения и похарчени държавни средства, като се възползвате от възможностите, дадени Ви в чл. 19, ал. 1, т. 6 и чл. 19, ал. 3 от Закона за Омбудсмана.
По този начин ще се повиши престижа на професията и ще се повиши реномето и на висшето образование.
Моля, да дадете възможност, всички специалисти, работещи в сферата на геодезичното производство, да получат правата, които заслужават и едновременно с това, да поемат не само фактически, но и юридически своята отговорност за извършваните дейности.
гр. Варна, 14 юли 2016 г.

Ето и отговора на МОН, който оставям без коментар:

четвъртък, 13 октомври 2016 г.

Промяна на Тарифа 14 в частта на Таксите за нанасяне в кадастъра и за справки и услуги по Закона за кадастъра и имотния регистър

В портала за обществени консултации на Министерски съвет е публикуван Проект на ПМС за изменение и допълнение на Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители, приета с Постановление № 175 на Министерски съвет от 1998 г.

Моля, прочетете внимателно предложението и реагирайте!
За съжаление, възможността, която беше дадена за отпадане на таксата за даване на идентификатор (който вече се генерира автоматично), няма да бъде използвана. Клиентите ще плащат необосновани та̀кси. Всъщност, таксите са формирани като цени (с възможно по-голяма печалба). Това са административни услуги, предоставяни от монополна структурна единица на изпълнителната власт. В този смисъл, таксите трябва да се формират, без да се търси печалба. В този проект е заложена печалба 20%, по фо̀рмата на "разходи за надграждане на информационната система". Накрая формираните та̀кси са представени като "себестойност", а не като цени, което води до недоумение, при положение, че се формират като се добавя печалба.  Интересно е, например, каква е цената на автоматично генериран номер?

Има и други интересни неща...
Например, необходимото време за предоставяне на скица в цифров вид е 15 мин, а на хартиен носител - 24 мин.
Друго недоразумение е предоставяне на комбинирана скица, за което са необходими 1 ч. и 30 мин. на един служител. Ако на един служител са му необходими 1.5 ч., за да изработи комбинирана скица, при налични данни в цифров вид и програмен продукт, този служител трябва да си намери друго работно място.
Голяма бомба е заложена и при ограничението при закупуване на информация за "брой обекти". Т.е. при закупуване на информация за един имот, заедно с това отделно ще се закупуват и сградите, които попадат в имота. При промяна на идентификатора на имота, ще се закупуват и идентификатори на всички сгради в имота, а защо не и на самостоятелните обекти в тях...
И т.н. ...

Камарата на геодезистите в България се противопоставя на всяко противозаконно и недемократично действие, не само на изпълнителната власт, а и на всеки елемент от веригата на демократичното общество!

Общественото обсъждане, все още, не е публикувано на страницата на АГКК.
По-долу, може да намерите необходимите материали.


вторник, 11 октомври 2016 г.

НАРЕДБА № РД-02-20-3 ОТ 29 СЕПТЕМВРИ 2016 Г. ЗА СТРУКТУРАТА И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИДЕНТИФИКАТОРА НА НЕДВИЖИМИЯ ИМОТ И НА НОМЕРА НА ЗОНАТА НА ОГРАНИЧЕНИЕ В КАДАСТЪРА

Най-сетне, едно ненужно плащане и забавяне на процедурите в АГКК е преодоляно.
Благодарим на юристите подготвили и отстоявали нормата, както и на МРРБ!

Умажаеми колеги,
Обърнете внимание, че при изменение на КККР, не се закупуват временни идентификатори. Обърнете внимание и на случаите, в които се променя идентификатор.

Наредба