Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

вторник, 24 октомври 2017 г.

Искаме допълнителна информация за одобрения ПУП - ПРЗ на КК "Св. Св. Константи и Елена", община Варна.

По повод публикуваната заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството за одобряване на ПУП - ПРЗ на КК "Св. Св. Константи и Елена", община Варна, поискахме от господин Николай Нанков да допълни публикуваната на официалната електронна страница на министерството информация, както и да допълни своята заповед за одобряване на плана.
С това, целим изпълнение от страна на администрацията на изпълнителната власт на нормативно определените им задължения и от там - осигуряване на прозрачност на издадените административни актове, които предопределят бъдещото развитие и строителство на територията на Република България.
Освен това, предлагаме на министъра да укаже на останалите органи на изпълнителната власт да изпълняват задълженията си, вменени им по силата на нормативната уредба.
Ето и текста на писмото:


ДО
МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от инж. Йоан Крикор Каратерзиян
председател на управителния съвет на Камарата на геодезистите в България
адрес: 9002 Варна, ул. Ген. Паренсов № 3, вх.В, ап.67;
моб.тел.: +359 88 8240587; e-mail: imagebg@gmail.com

Относно: Публикуване на одобрените подробни устройствени планове на официалната страница на МРРБ в пълния им обем.

Уважаеми господин Нанков,

Моля, при изпълнение на изискванията на чл. 129, ал. 5 от Закона за устройство на територията да публикувате на официалната електронна страница на повереното Ви ведомство, подробните устройствени планове в пълния им обем, ведно с обяснителна записка, правила и нормативи за прилагане на плана, специфични правила и нормативи, план-схеми на елементите на техническата инфраструктура, план-схема за вертикално планиране, решение на комисията по чл. 210 (за плановете по чл. 16 от ЗУТ) и т. н. Моля, да публикувате и останалата част от документацията към подробните устройствени планове, а именно – опорно-сравнителен план, решения на МОСВ, актове от съгласувателни процедури и т. н.
Необходимо е да укажете и на останалите органи на изпълнителната власт, също да публикуват подробните устройствени планове на официалните си електронни страници в пълния им обем, включително и за плановете, които са влезли в законна сила преди 7 февруари 2017 г. Отново се обръщам с молба към Вас, да укажете на ръководството на ДНСК да изпълнява задълженията си по ЗУТ като извършва проверки и съставя актове за установяване на административни нарушения при нарушаване на процедурите по одобряване на подробни устройствени планове от страна на органите на изпълнителната власт.
Моля, да допълните Ваша Заповед № РД-02-15-90 от 12 октомври 2017 г., с подробно изброяване на приетата графична и текстова част на документацията, които са неразделна част от посочената заповед, като укажете и на останалите органи на изпълнителната власт правилния законосъобразен начин за оформяне на текстовата част на заповедите за одобряване на подробни устройствени планове.

Благодаря Ви за отделеното време и внимание!
Надявам се на бърза реакция от Ваша страна, тъй като административната тежест оказва много силно отрицателно въздействие върху гражданите в качеството им на участници в инвестиционния процес и създава благоприятна среда за развитие на корупцията с принудата на гражданите да се обръщат за “услуги” към служителите, от които зависи процедирането на преписките по устройствено планиране.С уважение:
инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България
гр. Варна, 24 октомври 2017 г.