Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)
Показват се публикациите с етикет Плаж "Карантината". Показване на всички публикации
Показват се публикациите с етикет Плаж "Карантината". Показване на всички публикации

четвъртък, 28 февруари 2019 г.

Какъв знак е създаването на междуведомствена комисия за решаване от част от изпълнителната власт на въпрос, който е решен от законодателя по предложение на същата тази изпълнителна власт?... или Четейки между редовете...

Повод за настоящата публикация, сигналът и предложенията към властта е неразбирането на проблема от същата тази власт, която създава и прекроява законите и упражнява контрол по спазването им. Недвусмислените текстове на законите и решения на институциите, като че ли отстъпват на "инвестиционни интереси" на силните на деня. Конституцията отново се погазва грубо!
Министерството на регионалното развитие и благоустройството публикува становище по повод на безобразията, извършвани на "Алепу", "Арапя", "Корал", "Карантината", "Смокиня", "Градина", "Св. св. Константин и Елена". Въпреки, че проблемът с "Дюни", предстоящото застрояване на изключителна държавна собственост в град Варна и много, много други известни и неизвестни на обществото случаи се заобикаля, трябва да повдигнем въпроса и за тези безобразия.

Като съсловна организация на геодезисти, твърдо се противопоставяме на действията, с които се унищожава природата и се позволява да се заграбват публични ресурси от ограничен кръг хора! Настояваме да бъдем включени в работата на изпълнителната власт по решаването на тези въпроси и пресичането на престъпленията към българската и европейската природа, тъй като имаме знания, ресурс и задължението да помогнем! Настояваме, освен отразяването на дюните в кадастралната карта и кадастралните регистри и отчуждаването им по реда на закона, като изключителна държавна собственост да се отразят и отвоюваните от Черно море имоти.

Имоти изключителна държавна собственост, съгласно Конституцията на Република България, предстоят да бъдат застроени.
Източник: Официалната електронна страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК).

Забавянето на налагането на закона води само до кражба на нашата собственост с помощта на висши служители на изпълнителната власт и оскъпяване на отчуждаването в бъдеще. Това прекомерно оскъпяване и застрояването на имоти изключителна държавна собственост може да доведе до фактическа невъзможност от заплащане на бъдещите стоежи, както и на премахването им.

Морски плаж в град Варна, който така и не намери място нито в кадастралната карта, нито в специализираната кадастрална карта, но въпреки всичко продължава да е такъв по силата на Конституцията на Република България!
(Google Maps)
Посочените в сигнала данни, са общоизвестни и общодостъпни, дори без заплащане - буквално на един клик разстояние. Не е ясно, защо специалисти с безпрепятствен достъп до много повече информация не видяха фактите...Следва пълният текст на сигнала:

КГБ - знак5.jpg

КАМАРА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ


Електронен адрес: www.geodezisti.net
Моб. тел.: +359 (88) 8240587
Електронна поща: imagebg@gmail.com

Регистрационен № СИ-98 от 28.02.2019 г.

ДО
МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

КОПИЕ:
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОПИЕ:
ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОПИЕ:
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА
АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

КОПИЕ:
НАЧАЛНИКА НА ДИРЕКЦИЯТА ЗА
НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ


С И Г Н А Л
от инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на Управителния съвет на Камарата на геодезистите в България

Относно: Нарушения на Конституцията на Република България и законите по отношение на незаконно строителство по българското черноморие и бъдещо застрояване на имоти изключителна държавна собственост.

Уважаема госпожо Аврамова,

По повод публикуваното прессъобщение (“Междуведомствена работна група разглежда проблемите с дюните и строителството по Черноморското крайбрежие”) на 15 февруари 2019 на електронната страница на ръководеното от Вас министерство, оставаме с впечатлението, че проблемите с незаконното строителство и заграбването на публични ресурси по Българското Черноморие са останали неразбрани и доказателства, които се намират на официалните електронни страници на институциите на изпълнителната власт, не са взети под внимание. Вследствие на това, не са установени очевидни нарушения на закона и се позволява грубо погазване на Конституцията на Република България от страна на висши служители на изпълнителната власт.

Като доказателства, ще Ви посочим само няколко факта, които не бяха взети под внимание при направените проверки.


1. Строителството в м. “Алепу”.Геозащитното съоръжение е трябвало да бъде изградено на нивото на горния път (преди направата на огромния изкоп). Това става ясно от следното:

  • В решението се цитира инвестиционното предложение, че укрепването на свлачищния откос, ще се извърши чрез сондажно изливни пилоти (прави се сондаж, в него се поставя арматура и се излива бетон) в имота и пилотното фундиране, ще изпълнява ролята на постоянно подпорно съоръжение (поставени един до друг, тези пилоти стават като подпорна стена, която е излята без да се оголва ската).
  • В инвестиционното предложение, внесено в РИОСВ се казва, че проектната подпорна стена се разглежда като част от укрепването на строителния насип за фундиране, при застрояване на имота, а не като брегоукрепително съоръжение, предвид факта, че между частния имот и морския бряг са разположени имоти общинска собственост. Това означава, че не е предвидено вълните да достигат до бъдещия строеж. Ако проектът предвиждаше строителство на ниво, близо до плажа, трябваше да се проектира и брегоукрепително съоръжение. Освен това, ясно се вижда, че имаме подпорна стена, а не подпорно съоръжение от пилотно фундиране.


2. Изсичането на гората в м. “Арапя”.

Съгласно Закона за устройство на територията, проектите за подробни устройствени планове “задължително се придружават от справка за картотекираната растителност и геодезическо заснемане, заверени от общинските органи по озеленяване”. “В 5-годишен срок от завършване и приемане на строителството общинските органи по озеленяване извършват проверки по изпълнението на задълженията на собствениците (възложителите), свързани с озеленяване и компенсаторно залесяване.” Очевидно, това не е извършено, а подлежи на контрол и санкция от страна на повереното Ви ведомство. Ако се законът се спазваше, нямаше да се озовем в сегашната ситуация.

3. Строителството в КК “Св. св. Константин и Елена”.

Тук, очевидно се касае за грешни кадастрална карта и кадастрални регистри, поради наличието на морски плаж, който неясно защо не е намерил място дори в специализираната кадастрална карта, въпреки, че в Плана за регулация и застрояване на курортния комплекс същият е отразен добросъвестно. Предвидено е дори натрупване на допълнителна плажна ивица, където в момента има строежи на морското дъно, за строителството на които няма налична информация. Това позволи да не се спази законът, който регламентира разстоянието между застрояването в поземлен имот и границата на морски плаж да е по-голямо или равно на височината на застрояването.


4. Отчуждаването на имоти в границите на морски плаж за природосъобразен туризъм “Корал”.

В този случай, законът е пределно ясен и категоричен:
Министър на регионалното развитие и благоустройството предлага отчуждаването на частите от засегнатите имоти и утвърждава акт за изключителна държавна собственост за територията на крайбрежната плажна ивица, след като Министърът на туризма, заявява изменението на кадастралната карта и кадастралните регистри по реда на глава шеста от Закона за кадастъра и имотния регистър, за съобразяването ѝ с границите на изключителната държавна собственост.
Между другото, Министърът на туризма е заявил нанасянето на морските плажове… Защо процедурата не е довършена - не е ясно.


5. Предстоящото бетониране на морски плаж в м. “Карантината”.

От данните, с които Вие в качеството си на Министър на регионалното развитие и благоустройство разполагате е видно, че предстои строителство върху морски плаж, което е забранено по силата не само на законите на нашата държава, а и по силата на Конституцията на Република България. Това строителство, ще се извършва с европейско финансиране.
Доказателствата, отново са безплатно и публично достъпни на официалните електронни страници на органите на изпълнителната власт!


Обръщам Ви внимание и на това, че предстои застрояване на имоти изключителна държавна собственост, за които има съставени актове и устройствени планове за частна собственост. Един от многото примери за това е т.нар. “Алея първа”, която е част от Морската градина на Варна. Един от многото факти, които умишлено не се виждат е, че голяма част от имотите, които ще бъдат застроени са отвоювани от морето в близките 30 години, т.е. изключителна държавна собственост по силата на Конституцията на Република България. Данните за това, отново са на официалната страница на агенцията, за която отговаряте - Агенцията по геодезия, картография и кадастър.


Уважаема госпожо Аврамова,

Имаме задължението да Ви обърнем внимание и на някои от притеснителните моменти в прессъобщението, публикувано на електронната страница на повереното Ви министерство:

1. Междуведомствена работна група вече беше създадена със Заповед № РД-02-14-723/24.07.2018 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството. До този момент няма информация какво са решили участниците в нея и какво е наложило създаването на нова работна група на 4 февруари 2019 г. Тази група ще преценява ли направените вече констатации на специалистите от БАН, които бяха привлечени като експерти, за да установят наличието на дюни при изработване на специализираните кадастрални карти?

2. Интересно е, че тази група ще трябва да “даде определение на това дали са природно образувание или са терен”... Нека да кажем, че става въпрос за дюни, определени като такива от специалисти от БАН! А що се отнася до заиграването с понятието “терен”, ясно е, че и двете твърдения са верни:
2.1. Безусловно дюните са природно образувание (вж. ЗУЧК: “"Пясъчни дюни" са образувания, формирани от насипване на пясъци в резултат от взаимодействието на море, суша и вятър. Основните видове дюни са зараждащи се подвижни дюни, подвижни (бели) дюни, неподвижни дюни с тревна растителност (сиви дюни) и облесени дюни.”
2.2. Естествено, ако за един имот с инвестиционен проект, пък бил той и порочен, се предвижда застрояване - това е “терен” (вж. Наредба № 4/2001 г.: "Терен" е част от земната повърхност, за която с инвестиционен проект се предвиждат дейности по устройство - застрояване, озеленяване и благоустрояване.)
3. Ако са разгледани "последните сигнали", това означава, че не са взети под внимание сериозни проучвания на тези закононарушения през последните няколко години… Такива сигнали, които са публично известни, има депозирани при органите на изпълнителната власт и в медиите.

В краткия текст на прессъобщението на МРРБ има много други неточности, на които няма смисъл да се спираме… Единственото ни желание е да Ви помогнем да запазите невъзстановимите природни богатства на България, да преустановите противоконституционното завземане на изключителна държавна собственост и да Ви помогнем да наложите спазването на закона!

Уважаема госпожо Аврамова,

Едновременно с настоящия сигнал, отправяме към Вас и нашето настояване да бъдем включени в създадената междуведомствена работна група за решаването на разглежданите проблеми, както и да бъдат извършени огледи на място с наше участие.


С уважение:
инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на Управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България
гр. Варна, 28 февруари 2019 г.

петък, 30 ноември 2018 г.

Агенцията по геодезия, картография и кадастър, потвърди наличието на морски плаж на мястото на т.нар. "Рибарско пристанище"Карантината"", а Община Варна публикува неопровержими доказателства за това на страницата си!

Получихме поредното интересно писмо от изпълнителната власт. Намерихме и документи за наличието на морски плаж на електронните страници на официалните институции. Доказателствата за незаконно строителство от страна на държавата с европейски и български пари "валят като из ведро"!

Ще започна от там, че висши административни чиновници се надпреварват да ни убеждават, че проблем няма, морски плаж няма и правят всичко за благото на хората. Да всичко е за благото на някои хора и всичко е облечено в отчасти законова форма... Опитвайки се да придадат юридическа обоснованост на манипулирането на общественото мнение, служители на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), всъщност признаха недвусмислено, че ще се изливат тонове бетон на морски плаж!

Какво казват от АГКК:
Имот с идентификатор 10135.5506.461 (имотът, върху който ще бъде разположена част от пристанището) е "Скали" по кадастралната карта и "камениста повърхност", съгласно специализираната кадастрална карта. От агенцията заключават гордо, че "На територията на поземления имот няма изобразен условен знак за пясъци, от което следва, че същия не представлява морски плаж".
Също, както каза при посещението си във Варна Бойко Борисов - "камънак". Пренебрегвайки засега факта, че това не е вярно и на място има пясък, както и че имотът се използва за плажуване (дори Община Варна постави там съоръжение за влизане във водата на хора с двигателни проблеми), ще отбележа, че според върховния ни закон, скалите или "камънакът" е морски плаж.
Конституция на Република България:
Крайбрежната плажна ивица е изключителна държавна собственост. (извадка от чл. 18, ал. 1 от КРБ)
Закон за устройство на черноморското крайбрежие:
Крайбрежната плажна ивица е обособена територия, съставена от отделни морски плажове. (извадка от чл. 6, ал. 1 от ЗУЧК)
Морският плаж е територия, представляваща обособена част от крайбрежната плажна ивица, покрита с пясък, чакъл и други седиментни или скални образувания в резултат на естествени или изкуствено предизвикани в резултат на човешка дейност процеси на взаимодействие на морето със сушата. (извадка от чл. 6, ал. 2 от ЗУЧК)
Морските плажове са изключителна държавна собственост. (Чл. 6, ал. 3 от ЗУЧК)
Това е извадка от подробния устройствен план на пристанището с добавени копие от общия устройствен план и откриването на специална пътека, наречена „Водно конче“, която осигурява достъп до морето на хора с увреждания. От извадката от ОУП, ясно се вижда, че мястото на пристанището е предвидено да бъде парк. Терен за транспортна инфраструктура липсва и не може да бъде въведен с подробен устройствен план.
Да не говорим, че в самата строителна документация на проекта за пристанище, се съдържат също недвусмислени доказателства за наличието на морски плаж. Ще отбележа, че тази документация е послужила за издаване на разрешение за строеж и няма държавен или общински служител, който да не е запознат с този факт.
Подробното геодезично заснемане, послужило като основа на проектирането.
Ще добавя и една съществена грешка (от многото) на кадастралната карта. Част от имота, в който ще се строи пристанище е акватория на Черно море. Това е абсолютно недопустимо и този факт сам по себе си прави подробният устройствен план незаконосъобразен.

Многото съществени грешки, които правят подробният устройствен план незаконосъобразен, до такава степен опорочават цялата процедура и издадените индивидуални административни актове, че не могат да породят правни последици.

Стана ясно и че АГКК умишлено и напълно осъзнато са премахнали плажа от Кадастрално-административната информационна система (КАИС), а не както се опитаха да кажат от МРРБ, че сме "манипулирали" екранните снимки! Казусът "тука има, тука няма плаж", се "избистри" като морската вода през есента... Интересно е, че от АГКК говорят за предприети "действия за коригиране на данни в КАИС ... в съответствие с данни от приетите специализирана карта и регистри", което е в противоречие с нормативната уредба. Специалистите, всъщност са направили КАИС грешна. Според мен това е направено умишлено по поръчение "свише", защото специалистите, които работят в агенцията са професионалисти в своята област и не биха допуснали такова безобразие, ако не се страхуваха от нещо.

На датите няма да обръщам внимание. Видно е с просто око, че за един толкова прост за решаване случай, забавянето е умишлено и не е свързано с някаква голяма сложност...

Публикувам целия текст на писмото:Очакваме институциите и най-вече Главният прокурор на Република България да предприемат необходимите мерки за опазване на националното ни богатство!

И нека постулатите на Конституцията да се върнат в мислите на управниците ни и в актовете, които издават. Все пак са положили клетва!

Всички използвани материали са публично достъпни на официалните електронни страници на органите на изпълнителната власт. Както се казва, на един клик разстояние.

С уважение:
инж. Йоан Каратерзиян
Председател на Управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България
гр. Варна, 30 ноември 2018 г.


четвъртък, 13 септември 2018 г.

Отговор на анонимния сигнал, подаден от Някого от Община Варна за изчезналия плаж до "Аспаруховия парк".

Въпреки, че принципната позиция на Камарата на геодезистите в България, е да не коментираме анонимки, нарушаваме тези наши правила, защото този път, анонимния сигнал е изпратен съвсем официално от орган на изпълнителната власт до една голяма медия.

Ето и отговорите, които поднасям и от мое име като специалист:

Заглавие на Община Варна: "Твърденията за изчезнал плаж край Варна не отговарят на истината"
Отговор: Предпочитам да вярвам на очите си, а не на неподписано писмо. Аз заставам с името си, защото  истината стои зад думите ми!
Морски плаж "Аспарухово", който не е нанесен нито в специализираната кадастрална карта, нито в кадастралната карта и кадастралните регистри, нито в кадастрално-административната информационна система, но съществува на място. Интересно, кой направи така, че фактите да замълчат пред апетитите на власт-имащите?
Община Варна: "В публикацията „ Още един плаж край Варна изчезна, този път от документи на общинската администрация“ в сайта dnevnik.bg от , с автор Спас Спасов,  изнесените факти и обстоятелства не отговарят на истината.Заградената в червен контур на снимката територия никога, в нито един документ, не е фигурирала като морски плаж."
Отговор: Това не е вярно! Едромащабната топографска карта, изработена преди да се появят апетитите към плажа и публикувана в КАИС, ясно и недвусмислено показва наличието на плаж.
Картите от времето, когато никой не си мислеше, че може да посегне върху публичната собственост. Тази едромащабна топографска карта, не е изработена с любезното съдействие на БАН, но показва истината такава, каквато е и за щастие, все още е част от официално предоставената ни информация, чрез кадастрално-административната информационна система на АГКК.
Община Варна: "По данни от кадастралния регистър на недвижимите имоти, посоченият имот е публична държавна собственост, и представлява Аспарухов парк, урбанизирана територия, част от населено място Варна. В приложената скица няма условен знак за пясъци ."
Отговор: Това е доказателство, че кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) са грешни, което, от своя страна  означава, че първо трябва да се поправи картата и след това да се пристъпи към изработване на подробен устройствен план (ПУП). Интересно, а при определени условия и наказуемо е промяната на граници без необходимите основания,  обявявания и процедирани преписки, придружени от проект. Ясно се вижда, че изменение на КККР не са извършени с издаване на заповед. Единствената възможност е такава  промяна да е направена без издаване на заповед по прилагане на  влязъл в сила ПУП. А такъв няма. Странно и наказуемо!... 
Община Варна: "Кадастралната карта и кадастралните регистри на район „Аспарухово“  са одобрени със заповед на изпълнителния директор на АГКК от 2008 г. Поземленият имот е заснет като част от поземлен имот -  ПИ 10135.5506.1, с трайно предназначение на територията-урбанизирана, начин на трайно ползване-скали; и от ПИ 10135.5506.2, с трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване-обществен парк, градина."
Отговор: Посочените имоти не съществуват в момента в КККР. Ако предположим, че това са имотите, предмет на статията, всъщност твърдението на общината е доказателство за наличието на морски плаж от акваторията на  Черно море, чак до дюните в съседство с новоизградената кула за управление на морския трафик.
Община Варна: "Със свое решение от 17.05.2012 г. Министерският съвет предоставя имота за безвъзмездно управление на Община Варна, без промяна на собствеността."
Отговор: Цитираният имот е изключителна държавна собственост, съгласно Конституцията на Република България и ЗУЧК.
Община Варна: "През 2012 г. в изпълнение на разпоредби на ЗУЧК, Агенцията по геодезия и кадастър възлага изработване на специализирани карти и регистри на морските плажове на територията на цялото черноморско крайбрежие. В протокол от работата на междуведомствената комисия посочената територия не фигурира в тях и дори не граничи с морски плаж Аспарухово."
Отговор: Очевидно има причина, поради която този плаж “не фигурира” в този протокол. Наличието на плаж е явно и недвусмислено. Допусната грешка, недоглеждане или престъпление не е основание за пренебрегване на фактите. Аз предпочитам да вярвам на очите си и на закона!
Всъщност, този плаж е част от морски плаж “Аспарухово”. Това, че плажът е разделен от брегоукрепително съоръжение не го прави нещо различно от морски плаж. По същият начин, може би, след изграждането на новия мостик до т.нар “Алея първа” част от плажа няма да е вече плаж…
Община Варна: "През 2013 г. в изпълнение на договор за създаване на специализирани карти и регистри по ЗУЧК на дюните, разположени на територии с одобрени кадастрални карти, фирмата-изпълнител е информирала с писмо от 01.07.2013 г. Службата по геодезия, картография и кадастър – Варна (СГКК),  че „след обхождане на дюните по черноморското крайбрежие съвместно с представители на БАН и АГКК, както и според изходните данни от МОСВ, на територията на землище Варна не са установени дюни, предмет на договора“."
Отговор: От казаното в този абзац, стигам до извода, че "представители на БАН и АГКК" са си затворили очите, за което им е помогнал и цитирания по-горе протокол от междуведомствена комисия. Все пак, ако не е било поставено като задача на въпросните специалисти от БАН да се произнесат по наличието на морски плаж и дюни за частта от морски плаж “Аспарухово” от северната страна на брегоукрепителното съоръжение, те не са се произнесли. Между другото, “не са установени дюни” и “не са установени дюни, предмет на договора” са съвсем различни неща и читателите са достатъчно интелигентни, за да разберат манипулацията.
Ясно се вижда, че един и същ морски плаж и едни и същи дюни има от двете страни на брегоукрепителното съоръжение.
Община Варна: "За територията на Аспаруховия парк е открито производство по изработване на ПУП-ПРЗ през 1997 г. , като проектът е съгласуван с Националния институт за паметници на културата, с Природо-научен музей – Варна, с Военноморските сили, с Министерството на транспорта, откъдето препоръчват да се предвиди изграждане на нов манипулаторен пост до началото на буната за нуждите на ДИК – Варна. В отговор на тази препоръка е одобрен ПУП за кула за управление на корабния трафик. Към момента той е приложен за имот, който е съседен на обекта на публикацията."
Отговор: Строителството на “кула за управление на корабния трафик” не е предмет на статията. Същото не е предмет и на подадения от Камарата на геодезистите в България сигнал. Строителството ѝ не противоречи на българското законодателство и споменаването ѝ в правото на отговор е опит да се насочат разсъжденията на читателите в грешна посока, за да притъпи остротата на проблема с неспазването на Конституцията на Република България и останалите закони от страна на изпълнителната власт.
Община Варна: "Що се отнася до „урегулирания поземлен имот, предназначен за "обществено обслужване", той е предвиден за изграждане на детски морски образователен център.  Подобен център е предвиден и в проекта за новото рибарско пристанище, което ще бъде изградено в местността Карантината, за която също бе изнесена невярна информация за „изчезнал“ плаж."
Отговор: Ако за “изграждане на детски морски образователен център” е необходимо създаване на урегулиран поземлен имот извън границите на парк за ежедневен и седмичен отдих, от 1997 г. или от 2003 г. досега, това трябваше да бъде отразено в политиките на общината, изразени в общия устройствен план на общината, одобрен  през 2012 г. Да не говорим, че от 2013 г. досега, ОУП можеше да бъде променен, за да отговори на нуждите на Общината, освен ако тези нужди не са “възникнали” в последния момент… Не може пред обществото да се поставя дилемата "Или незаконно строителство, или нищо!".
Община Варна: "Изготвеният окончателен проект на ПУП-ПРЗ за Аспаруховия парк е разгледан в края на 2003 г. на ЕСУТ, и е върнат за преработване.  Преработеният проект е съобщен по реда на чл.128, ал.1 от ЗУТ на заинтересованите лица в държавен вестник бр.54 от 29.06.2018 г. и в сайта на район Аспарухово. В законно установения срок са постъпили няколко възражения, като в нито едно от тях не е посочено, че в границите на поземления имот съществува морски плаж."
Отговор: Очевидно за 15 години от връщането на проекта “за преработване” има настъпили много промени. Основната от тях е новият ОУП на Община Варна. Очевидно, разгледаният на общинския експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) проект не е обявеният. Очевидни са противоречията със законодателството.
Обнародването на плана на електронната страница на района е пожелателно и е една от добрите практики на районните администрации на територията на община Варна. Задължението за обявяване по закон, обаче е на Община Варна, а не на районната  администрация. Съгласно закона, “проектът за подробен устройствен план се публикува на интернет страницата на съответната община”, а не на района. Това се прави, за да може с проекта да се запознаят жителите на цялата община. Все пак това е общински парк, любим на повечето варненци. Може би, изключение правят само тези, които не са се разхождали още в “Аспаруховия парк”. Освен това, проектът не е обнародван в неговата цялост – не са представени задължителните схеми, обяснителна записка, правила за прилагане и т.н. Да не говорим, че картотекираната растителност е представена частично и нечетимо на електронната страница на общината. А най-странното е, че няма изработен паркоустройствен план, който е задължителен при устройството на паркове и градини.
Това, че “в нито едно от тях (възраженията, бел.авт.) не е посочено, че в границите на поземления имот съществува морски плаж”, не е основание за администрацията на общината да пренебрегне изискванията на Конституцията на Република България и ЗУЧК. Фактът, че авторът на “правото на отговор” използва неподаването на възражение за липса на съществуващия плаж в проекта, говори за безотговорност и опит за заобикаляне на законодателството от  страна на местната изпълнителна власт. Това е недопустимо и наказуемо не само с отстраняване от длъжност!
Община Варна: "И тъй като цялата статия е написана по твърдения на неправителствената организация "Камара на геодезистите в България", с председател инж. Йоан Каратерзиян, следва да е ясно, че в  периода на допускане и приемане на ПУП-ПРЗ на Аспаруховия парк, инж.  Йоан Каратерзиян е бил служител на Община Варна, отдел „Кадастър и регулация“, чието основно задължение е поддържане в актуално състояние на кадастралните карти."
Отговор в лично качество: Информацията е отчасти вярна и е поднесена манипулативно. Истината е, че бях служител на ниска позиция в Община Варна. В задълженията ми не влизаше изменението на кадастралния план на “Аспаруховия парк”. Няма как основно задължение да ми е било “поддържане в актуално състояние на кадастралните карти”, защото кадастралната карта на район Аспарухово е от 2008 г.
Това, което от администрацията спестяват, обаче е, че по това време, началничка на отдел ”Кадастър и регулация” беше сегашната началничка на Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Варна Красимира Божкова Кателиева. Същата е един от най-активните членове на ОЕСУТ, приел грешния ПУП, изработен върху грешна кадастрална карта.
Интересно ще е да разберем кой, защо, кога и как внася грешки в кадастралните карти?

Последният абзац от писмото на Община Варна говори за опит за дискредитиране на специалист по начин, познат от службите в недалечното ни минало
Съжалявам! Не ми е в стила да отговарям на анонимни драскачи на пасквили, но варненци заслужават да знаят фактите и истината. За варненци е обидна тази некомпетентност и това отношение!
Всички ние заслужаваме компетентна администрация, работеща в интерес на обществото и съгласно нормите му!

Надяваме се, най-накрая, висшите административни служители да погледнат фактите и да приемат съветите, поднесени им от специалисти, за да не продължи съсипването на държавата и гражданското общество с незаконни действия!

П. П. Всички ние платихме за писането на анонимен материал, в който да ни убеждават как това, което виждаме не е това, което изглежда.

С уважение към читателите:
инж. Йоан Каратерзиян
Председател на УС на
Камарата на геодезистите в България
гр. Варна, 13 септември 2018 г.

четвъртък, 30 август 2018 г.

Липсва ли административен капацитет и налице ли е фактическа професионална недостатъчност у членове на висшето ръководство на изпълнителната власт?

Отскоро се вихрят едни спорове около това, дали има или няма дюни, плаж, парк, археология и т.н.? Надълго и нашироко се изследва обстоятелството, имат ли те почва у нас и доколко са ценни? Отново и отново титаничната мисъл се опитва за отговори на изначалния въпрос: Как точно да се застрояват тези невъзобновими ценности?
Очевидно, апетитите към националното богатство са големи. Апетитите нараснаха, когато се установи, че нагърбените със защита на публичната собственост и обществения интерес институции, могат успешно да извърнат глава настрани и да се вторачат в триизмерни картинки, вместо да се огледат с очите си. 

Проверка на място, където ще се строи т.нар. рибарско селище, м. "Карантината", кв. "Аспарухово", гр. Варна - върху моста, на 15 метра от плажа:
(10 ‎август ‎2018 ‎г.). Източник: CityBuild.bg.
Както се казва: “Покритото мляко, котка не го лочи!”... Явно млякото отдавна не е покрито, капакът е запокитен много надалеч и оцеляваме в условията на надделяващ частен интерес!

Тук има плаж:
Морски плаж “Аспарухово”-10135-PL.46” от слой “Морски плаж”. Източник: Кадастрално-административната информационна система на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (26 ‎юли ‎2018 ‎г.,‏‎16:41:45 ч.)
Тук няма плаж:
Обект с идентификатор “10135.BS.63” от слой “Брегозащитни и брегоукрепителни съоръжения”. Източник: Кадастрално-административната информационна система на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (12 ‎август ‎2018 ‎г., ‏‎09:27:19 ч.)
А на място, все пак има плаж:
Мястото, на което е застанала делегацията от първата снимка (с червена стрелка) и плажа (9 ‎август ‎2018 ‎г.). Източник: бТВ.
Това беше шумно афишираното откриване на едно изключително важно за хората с намалена подвижност съоръжение, наречено "Водно конче":
Съвсем същото място - "плаж "Карантината"", съгласно официалната публикация на Община Варна. Снимката е направена от мястото, на което е застанала делегацията от първата снимка. (21 юли 2018 г.)
Забележка: Морски плаж “Аспарухово”-10135-PL.46” от слой “Морски плаж” е напълно идентичен на обект с идентификатор “10135.BS.63” от слой “Брегозащитни и брегоукрепителни съоръжения”.

Затова, въпреки опасността от репресии и продължаващ административен произвол, отново сигнализираме отговорните институции да си свършат работата, така, както повеляват нормите на правовата държава!
Това е законовата форма и ние я спазваме!

Поради тази причина, изпратихме следния сигнал:
КГБ - знак5.jpg

КАМАРА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ


Електронен адрес: www.geodezisti.net
Моб. тел.: +359 (88) 8240587
Електронна поща: imagebg@gmail.com

Регистрационен № СИ-94 от 29.08.2018 г.


ДО
МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

СИГНАЛ
от инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на Управителния съвет на Камарата на геодезистите в България
адрес: 9002 Варна, ул. Ген. Паренсов № 3, вх.В, ап.67;
моб.тел.: +359 88 8240587; e-mail: imagebg@gmail.com

Относно: Морски плаж “Аспарухово”-10135-PL.46”, находящ се в м. “Карантината”, кв. “Аспарухово”, гр. Варна, заменен с обект с идентификатор “10135.BS.63” от слой “Брегозащитни и брегоукрепителни съоръжения”.


Уважаеми господин Министър,

В желанието си да подобрим професионализма и начина на работа в поверената Ви институция, изказваме следните съображения и забележки по отношение на две публикувани официални изявления на Министъра на регионалното развитие и благоустройството.

По отношение на следното Ваше изявление:
Законоустановените процедури по издаване на разрешение за строеж за реконструкция на пристанище „Карантината“ са спазени.
09 август 2018 | 13:06
Електронен адрес на публикацията:

МРРБ: Във връзка с разпространена в медиите информация 
Отговор: Повече от една седмица преди информацията да бъде разпространена от медиите, същата е изпратена официално до Министъра на регионалното развитие и благоустройството, с копие до Министър-председателя на Република България.
МРРБ: относно издадени в нарушение на Закона за устройство на територията 
Отговор: Сигналът е подаден за нарушаване на Конституцията на Република България, Закона за устройство на черноморското крайбрежие и Закона за устройство на територията, а не само на последния.
МРРБ: заповед за одобряване на подробен устройствен план и разрешение за строеж за обект Модернизация и реконструкция на пристанище „Карантината“ на морски плаж „Аспарухово“ 
Отговор: Част от проекта е ситуиран върху “Морски плаж “Аспарухово”-10135-PL.46”, находящ се в м. “Карантината”, район “Аспарухово”, град Варна”, който е различен от “Морски плаж “Аспарухово”-10135-PL.45””. Последният се цитира често като съществуващ плаж, а всъщност плажовете са два - 1. “Аспарухово”-10135-PL.46, който след манипулирането на данните за “Черноморско крайбрежие” в КАИС, беше заличен от слой “Морски плаж” и беше преместен в слой “Брегозащитни и брегоукрепителни съоръжения” и получи идентификатор “10135.BS.63” и 2. “Морски плаж “Аспарухово”-10135-PL.45””, който остава без промяна.
МРРБ: във Варна от министъра на регионалното развитие и благоустройството, пресцентърът на МРРБ заявява, че изнесеното в сигнала на неправителствената организация „Камара на геодезистите“, 
Отговор: Името на неправителствената организация е “Камара на геодезистите в България”. Организация с посоченото от МРРБ име не съществува.
МРРБ: която не е официалната браншова организация по смисъла на Закона за геодезията и картографията, 
Отговор: Камарата на геодезистите в България, е официална браншова организация по смисъла на българското законодателство. Чрез цитираният от МРРБ Закон за геодезията и картографията, Държавата създава една от всички съсловни организации на геодезисти. В последната членуват някои от инженерите-геодезисти в България. МРРБ прави внушение за нелегитимност на останалите, което е непризнаване на българското законодателство от орган на изпълнителната власт и представлява изключително тежко нарушение на правовия ред.
МРРБ: е невярно 
Отговор: В сигнала са представени само факти и материали, получени от безплатните обществено достъпни версии на официалните електронни страници на изпълнителната власт и Google Earth. Ако те не са верни, това означава, че данните, върху които стъпва административния акт са неверни. Това, от своя страна, потвърждава направените в сигнала изводи.
МРРБ: и няма нарушение на процедурата по допускането, одобряването и издаване на разрешението за строеж.
Отговор: Нарушенията са явни и недвусмислени. Същите са подробно описани в сигнала. Има и други нарушения, които не са описани, защото и посочените нарушения са напълно достатъчни за установяване на недействителност на административния акт. Ако е необходимо да се представят допълнителни доказателства, същите се съхраняват от органите на изпълнителната власт, а някои от тях са налични в документацията към цитираната преписка за издаване на разрешение за строеж.
МРРБ: Процедурата по издаването на разрешението за строеж е проведена по реда на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България и по реда на Закона за устройството на територията. Не са приложими разпоредбите на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие 
Отговор: Разпоредбите на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие са задължителни в този случай, защото се предлага застрояване на Морски плаж, който е изключителна държавна собственост. Този закон е специален в този случай и кореспондира напълно с Конституцията на Република България.
МРРБ: и по тази причина в случая не се прилагат изискванията за Зона А от морските плажове.


Отговор: Може би, сте имали предвид “Охранителна зона "А"  с режим на особена териториалноустройствена защита, по смисъла на ЗУЧК”.
МРРБ: Трябва да се има предвид, че съгласно разпоредбата на чл. 112ж на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България рибарските пристанища са публична общинска собственост, която не може да бъде променяна в частна и предназначението на обектите също не може да се променя 
Отговор: Според Конституцията на Република България, Морските плажове са изключителна държавна собственост и промяната на това обстоятелство, противоречи на нормативната уредба. Изключителната държавна собственост, се ползва с по-голяма степен на защита от публичната общинска собственост.
МРРБ: Следва да се уточни, че рибарското пристанище съответства на предвижданията на действащия общ устройствен план, където има регистрирано съществуващо такова.
Отговор: Общият устройствен план на община Варна (ОУП) в тази си част е грешен, защото предвижда урбанизирана структура извън границите на населеното място. Но дори да се абстрахираме от това, определената зона за тези имоти е “Зп” (“Паркове за ежедневен и седмичен отдих”) - имоти, върху които не е разрешено при никакви обстоятелства да се строи рибарско пристанище. Одобреният подробен устройствен план, без проведена процедура по закон и в противоречия с ОУП, ЗУТ и ЗУЧК, въвежда несъществуващия на това място терен “Тти” (“Терен за транспортна инфраструктура”). Ако загърбим и това, ОУП има в себе си друго противоречие - на това място е предвидено яхтено, а не рибарско пристанище, а изпълнителната власт до сега, твърдо отрича да има намерение да строи яхтено пристанище. При всички положения, обаче, одобрените проекти са в противоречие и с ОУП.
МРРБ: Подробният устройствен план за пристанищната територия е одобрен с параметри на застрояване, приложими за производствени терени 
Отговор: Това е вярно. И точно верността на това твърдение, потвърждава и достоверността на фактите изнесени в сигнала, както и направеното съждение за противозаконност на издадения индивидуален административен акт.
МРРБ: с плътност на застрояване 80%, КИНТ 2,5 
Отговор: “КИНТ” не означава нищо. Може би, специалистите от МРРБ са имали предвид К инт. (“Коефициент на интензивност”).
МРРБ: и кота корниз по-малко или равна на 25 м. Според плана и приложената визуализация 
Отговор: Би трябвало, специалистите от МРРБ да цитират проекти, а не само визуализация, защото е одобрен комплексен проект за инвестиционна инициатава, т.е. проект на подробен устройствен план и инвестиционен проект. Ако последният не е наличен е интересно, какво е одобрено, защото само визуализация не е основание за издаване на разрешение за строеж.
МРРБ: на пристанищната територия е предвидена за изграждане 3-етажна сграда. Третият етаж ще бъде панорамен ресторант със стълба –кула, като втори етап на проекта, 
Отговор: Това означава, че е допуснато етапно строителство, което трябва да е изяснено в проектните документи и издаденото разрешение за строеж.
МРРБ: който ще се финансира от общината. Височината на сградата ще бъде значително по-малко от 25 м.


Преди одобряването на проекта във Варна е проведено широко обществено обсъждане на 16.06.2016 г.

 
Отговор: Т.нар. обществено обсъждане не може да се приеме за “широко” и не е обществено обсъждане по смисъла на ЗУТ. То не е разгласено по надлежния ред и не е проведено във всички райони на града.
МРРБ: За територията на морски плаж Аспарухово има издаден акт за изключителна държавна собственост, в който не попада цитираният в сигнала на неправителствената организация имот.


Отговор: Ако за Морски плаж “Аспарухово”-10135-PL.46”, находящ се в м. “Карантината”, район “Аспарухово”, град Варна няма издаден изключителна държавна собственост, това е изключително сериозен пропуск на администрацията на изпълнителната власт, за който трябва да се носи отговорност. А ако това е довело до нарушаването на Конституцията на Република България, както е в момента, отговорността трябва да е наказателна и висшето ръководство на държавата, трябва да сезира Главния прокурор на Република България за това.
МРРБ: В специализираната карта е отбелязано, че коментираният в сигнала на неправителствената организация имот включва скали, а плажът е пред него. Това поражда съмнения, че съдържащият се в сигнала картов материал е манипулиран. 
Отговор: Изявлението в тази си част потвърждава недвусмислено наличието на плаж, което доказва верността на всички наши твърдения! Във всички графични материали, ясно се вижда наличието на обстоятелства, определящи имот с идентификатор 10135.5506.461 като изключителна държавна собственост по силата на Конституцията на Република България. Манипулация на КАИС може да бъде извършена единствено от много ограничен кръг служители на МРРБ.
По отношение на следното Ваше изявление:
Информацията за морски плаж „Аспарухово“ в кадастралната карта не е променяна.
14 август 2018 | 13:50
Електронен адрес на публикацията:

МРРБ: Във връзка с публикации в медии относно достоверността на информацията и данните за имотите в местност морски плаж „Аспарухово“ 
Отговор: Няма такава местност.
МРРБ: в кадастралната карта и кадастралните регистри пресцентърът на Министерството на регионалното развитие и благоустройството съобщава, че няма промяна в параметрите на тези имоти и данните за тях в кадастралната карта не са променяни. 
Отговор: Параметрите на поземлените имоти не са променяни между 30 юли и 9 август 2018 г., но през този период от време, е променена информацията в част “Черноморско крайбрежие” от Кадастрално-административната информационна система (КАИС) на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, както следва: Морски плаж “Аспарухово”-10135-PL.46 беше заличен от слой “Морски плаж” и беше преместен в слой “Брегозащитни и брегоукрепителни съоръжения” като получи идентификатор “10135.BS.63”.
МРРБ: Оцветяването не е част от кадастралната карта и кадастралната информация. 
Отговор: "Оцветяването" в жълт цвят и оконтуряването на морските плажове с оранжев контур, заедно с изписването на идентификатор с оранжев цвят, е графичното изобразяване на тези елементи в КАИС. Премахването на тези визуални елементи, означава премахване и на обект от слой “Морски плаж”. Това не е “оцветяване” и само произнасянето на тази дума по повод на елемент от географска информационна система, говори за непрофесионализъм и непознаване на материята.
МРРБ: То служи за онагледяване на специализираните данни и улеснение на потребителите на Кадастрално-административната информационна система на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, която е само регистрационна. Информацията от КАИС няма силата на удостоверителен документ.
Отговор: Фактът, че едни данни са публикувани в КАИС, означава, че тези данни са официални и са обнародвани. Данните, за които става въпрос имат документална стойност и промяната им без нормативно определена процедура и нормативно обусловена причина е манипулиране. Това, от своя страна, е тежко нарушение на нормативната уредба.
МРРБ: Удостоверителни документи се издават от Агенцията по геодезия, картография и кадастър с подпис и печат.
Отговор: До този момент, не сме поискали удостоверителен документ. Ако такъв бъде поискан, той ще съдържа информацията, която в момента е налична в КАИС, т.е. манипулираната между 30 юли и 9 август 2018 г. Освен това, удостоверителни документи се издават и по електронен път.
МРРБ: Освен това кадастралната карта не е част от устройствените планове. 
Отговор: Кадастралната карта е основата на устройствените планове. Самите устройствени планове са проект, който ползва като основа кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) и специализирана кадастрална карта (в случая специализирани карти, регистър и информационна система, създадени по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър). Освен това, данните в КККР се приемат за верни до доказване на противното. Това прави грешките в КККР определящи за огрешаването на устройствените планове.
МРРБ: Информация за възможностите за строителство се дава в устройствените планове, 
Отговор: Когато устройствените планове противоречат на нормативната уредба, какъвто е случаят с цитирания морски плаж, актовете за одобряването им не пораждат правни последици. Тези актове са недействителни.
МРРБ: придружени от документи за собственост в дадена територия.


Всяко едно от тези твърдения, говори за некомпетентност на висши държавни чиновници!
Все пак, се надяваме да получим официален отговор на изпратения сигнал, защото такъв е законовият ред. Освен това, остават много посочени факти, които не получиха отговор от специалисти.

Уважаеми господин Министър,

Обръщаме Ви внимание, че постът, който заемате е особено отговорен и изявленията от Ваше име обвързват изпълнителната власт на Република България с отговорността по изпълнение на българското и европейското законодателство. В тази връзка, освен посочените проблеми, Ви обръщаме внимание, че сдружаването в съсловни организации е свободно и се защитава от закона. Всеки опит за монополизиране на сдружаването на отделните съсловия е нарушаване не само на действащото законодателство, а и на правовия ред. Внушаването на идеи за различна легитимност от високия пост, който заемате, е удар върху демократичните устои на съвременната европейска държава.

В качеството си на специалисти в областта на устройственото планиране, кадастъра и геодезията, ще продължим да оказваме своя принос към подобряване на законодателството, административното обслужване, подобряване на правовия ред и информираността на гражданите на Република България!


С уважение:
инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на Управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България
гр. Варна, 29 август 2018 г.


четвъртък, 23 август 2018 г.

Имаме съмнения за предстоящо заграбване на публична собственост и преобразуване на Парк за ежедневен и седмичен отдих в имоти, удобни за "усвояване"!

Предстои одобряването на дългоочаквания план за "Аспарухов парк", град Варна. Оказа се, обаче, че един изключително важен и желан от всички варненци и най-вече аспаруховци подробен устройствен план е толкова порочен в юридическия смисъл на думата, че ще създаде повече проблеми, отколкото ще реши. Освен това, този проект отваря широко вратата за корупция, търговия с влияние и разпределяне на имоти публична собственост. Той е предпоставка за унищожаване на един чудесен парк, вместо за създаването на втори паметник на парковото изкуство (след варненската Морска градина).
Затова изследвахме проблема и подадохме сигнал до отговорните институции като посочихме само факти, които са безплатно и официално достъпни от всеки човек, който има достъп до интернет.
В момента, всичко е в ръцете на изпълнителната власт.

Припомняме и текста на клетвата, която полагат общинските съветници и кметовете:
"Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на гражданите от ... община и да работя за тяхното благоденствие." (Закон за местното самоуправление и местната администрация)

Народните представители, Президентът, вицепрезидентът и членовете на Министерския съвет, също полагат клетва. Тя е със следния текст:
"Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа. Заклех се." (Конституция на Република България)

Следва пълният текст на сигнала:


КГБ - знак5.jpg

КАМАРА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ


Електронен адрес: www.geodezisti.net
Моб. тел.: +359 (88) 8240587
Електронна поща: imagebg@gmail.com
Регистрационен № СИ-93 от 23.08.2018 г.

ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА ВАРНА

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА ВАРНА

КОПИЕ:
МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

КОПИЕ:
МИНИСТЪРА НА ТУРИЗМА

КОПИЕ:
МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

КОПИЕ:
МИНИСТЪРА НА КУЛТУРАТА

КОПИЕ:
ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВАРНА

СИГНАЛ
от инж. Йоан Крикор Каратерзиян
адрес: 9002 Варна, ул. Ген. Паренсов № 3, вх.В, ап.67;
председател на Управителния съвет на Камарата на геодезистите в България
моб.тел.: +359 88 8240587; e-mail: imagebg@gmail.com

Относно: Подробен устройствен план на “Аспарухов парк”, град Варна.

Уважаеми господин Портних,
Уважаеми господин Балабанов,

Във връзка с приетия на 7 август 2018 г. от Общинския експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) на “Аспарухов парк”, град Варна, Ви уведомявам за следното:

1. Не е извършено задължителното по закон обществено обсъждане, преди разрешаването на изработване на ПУП. (Нарушен е чл. 62а, ал. 3 от ЗУТ.)
Разяснения: Общественото обсъждане, се извършва за изследване на общественото мнение на жителите на съответната община по отношение на определени устройствени политики и конкретни планове. Същото се извършва по отношение на промяна на предназначението на озеленени площи в елементи на техническата инфраструктура като улици, паркинги, трафопостове и други подобни. Имайте предвид, че “В градовете с районно деление обществени обсъждания се организират задължително във всички райони. Общественото обсъждане се съвместява и е част от процедурата за провеждане на консултации по екологичната оценка и/или оценката за съвместимост, които възложителят на проекта организира и провежда по Закона за опазване на околната среда и/или Закона за биологичното разнообразие.”. Тази процедура е една от много важните и малкото възможности по закон, за пряко участие на гражданите в устройственото планиране на обектите на публичната собственост. Тази възможност, не случайно е предвидена от законодателя, за да могат жителите на общината да изкажат мнението си по преотреждането на озеленените територии за провеждане на инженерните мрежи и съоръжения.
2. Проектът за ПУП – ПРЗ не е публикуван в пълния му обем на интернет страницата на община Варна в нормативно установения 10-дневен срок от обнародването на обявлението за изработения проект за ПУП. (Нарушен е чл. 128, ал. 2 от ЗУТ.). Освен това, обнародваната застроителна съставка на плана е с изключително лошо качество, което не позволява прочитането на плана.
Разяснения: Подробните устройствени планове се публикуват на официалната електронна страница на общината, за да може безпрепятствено и възможно най-голяма част от от жителите на общината да се запознаят с предвижданията на плана, да се консултират при необходимост със специалисти, да преценят дали имат нужда от преводач или тълковник (по смисъла на чл. 14 от АПК) и да формират собствено мнение по проекта, което да предоставят на административния орган. Задължително е планът да се публикува в пълния му обемведно с всички схеми, заповед за допускане, обяснителна записка, правила за прилагане, екологична оценка, геодезично заснемане, геоложки проучвания и т.н. Необходимо и задължително условие е всички части на плана да са публикувани в разбираем и свободно четим вид и формат, за да имат възможност гражданите да се запознаят и да изразят мнението си пред административния орган.
3. Планът не е изработен върху вярна и актуална кадастрална карта.
Разяснения: Кадастърът съдържа информация за собствеността и имотните граници. Това са едни от най-важните данни за проектирането на устройствени планове, които от своя страна са основа за инвестиционното проектиране (проектиране на сгради, улици и др.). Освен това, данните, отразени в кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР), се приемат за верни “до доказване на противното” (чл. 2, ал. 5 от ЗКИР). От своя страна, устройствените планове, изработени на основата на кадастрална карта, създават нови граници на поземлените имоти. От тук произлиза и изключителната важност на кадастралната основа като основа за устройственото планиране. При изработването на настоящия устройствен план, не е използвана актуалната кадастрална карта, което лесно се констатира при проверка в обществено достъпната безплатна за ползване кадастрално-административна информационна система (КАИС). Отразените в ПУППРЗ имоти с идентификатори 10135.5506.865, 10135.5506.869, 10135.5506.871 и 10135.5506.872 не съществуват в КККР. Това е недопустимо и прави плана грешен. Така е невъзможно образуването на нови урегулирани имоти в съответствие със закона, каквато е една от основните цели на устройственото планиране. Много сериозен проблем е грешно отразената граница на населеното място в КККР и в проекта на ПУП. Друг проблем са отразените несъществуващи сгради с идентификатори 10135.5506.921.4 и 10135.5506.921.5 . Това ще даде възможност за незаконно строителство под форма на ремонт на несъществуваща сграда, както това се случи с изграждането на сграда с идентификатор 10135.536.54.2 в м. “Салтанат” (Морска градина), град Варна.
4. Не е отразен морският плаж в североизточния край на плана. Вследствие на това, не е отразено вярно местоположението на границата на Зона “А” с устройствена защита по ЗУЧК, както и границите на урегулираните поземлени имоти (УПИ).
Екранна снимка от Google Street View (м. юли, 2015). Местоположение: 43°10'54.6"N 27°54'36.2"E.

Екранна снимка от Google Earth. Местоположение: 43°10'54.6"N 27°54'36.2"E.

Екранна снимка от КАИС на комбинирано изображение на едромащабна топографска карта (ЕТК) и актуалната кадастрална карта (21 ‎август ‎2018 ‎г., ‏‎09:41:42 ч.). Местоположение: 43°10'54.6"N 27°54'36.2"E.
Екранна снимка от КАИС на комбинирано изображение на аерофото изображение и актуалната кадастрална карта (21 ‎август ‎2018 ‎г., ‏‎09:41:42 ч.). Местоположение: 43°10'54.6"N 27°54'36.2"E.
Разяснения: Кадастралната карта не отразява вярно имотните граници, съгласно действащата нормативна уредба, включително Конституцията на Република България. Не е отразен морският плаж, разположен в североизточната част на зоната. В същото време, геодезичното заснемане, което е отразено върху плана, показва “мера и пасище”, вместо пясък. Този плаж формира и различна от посочената в проекта на ПУП и действащия ОУП зона “А” за ограничение по ЗУЧК. След отразяването ѝ, тази зона задължително ще формира различни от проектираните граници на новите УПИ, което прави приетия проект грешен.
Екранна снимка на част от регулационната съставка на ПУП – ПРЗ на “Аспарухов парк – Варна” и извадка от Условни знаци за кадастрални планове на населени места и незастроени терени (изд. МТРС 1993). Източник: официалната електронна страница на Район “Аспарухово”, община Варна и официалната електронна страница на АГКК.
Факт е и наличието на дюни на мястото на новообразувания УПИ ІІІ “за обществено обслужване” от кв. 1, който така безпринципно и нахално, се е настанил с идеалната си правоъгълна форма в средата на парка. Но последното съждение е в професионалните конпетентности на паркоустроителите. Всичко това говори за съмнения за злоумишлени действия.

Екранна снимка на част от застроителната съставка на ПУП – ПРЗ на “Аспарухов парк – Варна”. Източник: официалната електронна страница на Район “Аспарухово”, община Варна. Местоположение: 43°10'53.9"N 27°54'31.2"E.
5. Планът е изработен в противоречие с “Раздел XI. Устройство на озеленени и залесени площи” към Глава трета от ЗУТ. В разрез със закона (чл. 62а, ал. 1 от ЗУТ), се променя предназначението на големи територии от парка.
Разяснения: Озеленените територии, каквато е разработваната понастоящем са едни от най-важните паркови зони в урбанизираните територии по северното черноморие. “Аспарухов парк” е вторият по големина и изключително важен в екологично отношение парк в град Варна. Той е един от наложилите се средища за социални контакти с огромно и незаменимо екологично значение, особено по отношение на квартал “Аспарухово” и южната територия на община Варна. Съгласно ЗУТ, “В териториите на общините се устройват озеленени площи, обединени в зелена система, като средство за подобряване на микроклимата и хигиенните условия и за организиране на отдиха на населението.” и “Основа на зелената система са озеленените площи, за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от национално или общинско значение – паркове, градини, улично озеленяване.”. Това не кореспондира с обособените зони за ограничено обществено ползване, каквито са УПИ ІІІ “за обществено обслужване” от кв.1, УПИ Х “за атракционни обекти” от кв. 2, УПИ ХІІ “Атракционни обекти” от кв. 2, УПИ ІV “Атракционни обекти” от кв. 3 и УПИ V “Стопанско обслужване на парка и паркинг” от кв. 3. Описаното до тук, съчетано с възможността за строителство на огради по регулационните линии с плътна част 60 см над прилежащия терен и височина 1,5 метра и строителство на масивни огради на 5 и 10 метра от регулационните граници, прави тези бъдещи имоти по-скоро само допълващи зелената система, както всички частни имоти. Тук не споменавам УПИ ІV “Детски свят” от кв. 2, защото такова конкретно предназначение дори не може да има, но проблемът с този бъдещ имот е същият.
Екранна снимка на част от застроителната съставка на ПУП – ПРЗ на “Аспарухов парк – Варна”. Източник: официалната електронна страница на Район “Аспарухово”, община Варна.
6. Планът е изработен без план-схеми за вертикалното планиране, водоснабдяването и канализацията, електроснабдяването и т.н.
Разяснения: Посочените и други необходими план-схеми са от съществено значение за проектирането, поради задължителното устройване на територията в удобен и цивилизован вид, както и създаването на съвременни условия на живот – осветление, канализация, достъпна среда, изграждане на цялостна комуникационно-транспортна система и т.н. Липсата на план-схеми е съществен недостатък на плана и не позволява да се предвидят възможностите за отводняване, осветяване, водоснабдяване на парка, видеонаблюдение, изграждане на тоалетни, както и някои други важни мероприятия. Липсата им не позволява да се проучи и възможността за свързване към общите мрежи и съоръжения на града.
7. Липсва паркоустройствен план. Няма ясна и цялостна визия за изграждането и поддържането на парка. Показана е визия единствено за промяна на предназначението на големи части от парка.
Разяснения: Паркоустройственият план е задължителен и основен елемент в устройственото планиране на парковете, съгласно българското законодателство и съгласно политиката на община Варна в устройственото планиране, изразена чрез ОУП. Такъв план не може да се възложи и изработи на следващ етап, както се опитва да направи ръководството на Община Варна. Изработването на паркоустройствен план е заложено в законодателството на Република България, за да се устроят парковите зони, без да се дава възможност да се злоупотребява с публичната собственост и за да се даде максималната устройствена защита на терените, предвидени за паркове. По-голяма степен на защита имат единствено имотите изключителна държавна собственост като морските плажове, националните паркове и т.н. Липсата на паркоустройствен план за целия парк говори за опит да се откъснат части от него, за да могат впоследствие да се преобразуват в частна собственост и при едно следващо изменение на ОУП да се промени предназначението на голяма част от парка. Политиката на Община Варна, изразена в ОУП, ведно с всички схеми към него, определя съвсем друго развитие на тази територия, а именно – “Парк за ежедневен и седмичен отдих”. Трябва да създадем втори паметник на парковото изкуство (след Морската градина), а не да погубим парка.
8. Липсва комуникационно-транспортен план.
Разяснения: Най-важният проект при проектиране на уличната мрежа е комуникационно-транспортният план. Той посочва класовете на улиците, наклоните, напречното сечение, организацията на движението и т.н. Без такъв план, изработен от съответният специалист не може и не трябва да се изработва ПУП. В противен случай, планът ще създаде нови комуникационни проблеми, вместо да реши настоящите.
9. В плана за регулация и в плана за застрояване не е отразена границата между Черно море и Канал “МореЕзеро”.
Разяснения: Границата между териториалните води на Черно море и Канал “Море – Езеро” е от съществено значение за кадастъра и за устройственото планиране. Тази граница определя и ограниченията, наложени с Конституцията на Република България и ЗУЧК.
Екранна снимка от КАИС с актуалната кадастрална карта (21 ‎август ‎2018 ‎г., ‏‎12:00:04 ч.).
Екранна снимка на част от застроителната съставка на ПУП – ПРЗ на “Аспарухов парк – Варна”. Източник: официалната електронна страница на Район “Аспарухово”, община Варна.
Екранна снимка на част от регулационната съставка на ПУП – ПРЗ на “Аспарухов парк – Варна”. Източник: официалната електронна страница на Район “Аспарухово”, община Варна.

10. В съседство на разработваната територия, не е отразен “Морски плаж “Аспарухово”10135.PL.46”.
Разяснения: Както стана въпрос по-горе, един от най важните елементи от изходната информация при изработване на устройствени планове е вярното отразяване на собствеността с нейните граници. Независимо, че се намира извън границите на настоящия план, Морски плаж “Аспарухово” – 10135.PL.46 е от съществено значение за всички предвиждания в територията. Той е в непосредствена близост до плана и има отношение към рибарското селище, което е част от настоящия проект. Независимо, че този плаж отскоро не фигурира със сигнатурата си в КАИС, той все още продължава да бъде морски плаж по силата на Конституцията на Република България и ЗУЧК. Още повече, че дори след промяната в КАИС, продължава да фигурира с очертанията си, което по силата на чл. 6, ал. 2 от ЗУЧК, отново е “Морски плаж”.
11. С плана се предлага образуването на имоти за т.нар. “Атракционни обекти”. В същото време, не е ясно какво значение се влага в посоченото конкретно предназначение. Предлага се и формирането на нов имот с конкретно предназначение “за обществено обслужване” в паркова среда. Оцветяването на застроителнатата съставка на плана е некоректно и заблуждаващо. Въвежда се нова неопределена зона, без основание и в противоречие с ОУП на община Варна.
Разяснения: Обектите за атракции, както и всички останали сгради, преместваеми обекти и съоръжения, се определят с паркоустройствен план. С такъв план се определя конкретното им местоположение и размери и едновременно с това – мястото им в композицията на целия парк. Проектирането на нови имоти с ограничителна линия на застрояване и конкретно предназначение, което не предполага определянето на имотите като публична собственост, дава възможност за нарушаване на нормативната уредба и промяна на предназначението на тези имоти в бъдеще. Не по-малко изненадващо е обособяването на имот “за обществено обслужване”. Нито атракционите, нито обществено обслужващите сгради и съоръжения нямат нужда от самостоятелни имоти, ако са част от парка. Самостоятелно обособяване се налага тогава, когато следва отстъпването им за частни нужди, за изграждане на несвойствени за парка сгради, частна собственост. Това не са обекти на публичната собственост и стъпката, която може да последва за откъсването им от сърцето на парка е само една и е много лесна. Тук ще дам за пример аналогичния случай с Крайбрежната алея на Морската градина – т.нар. “Алея първа”.Новите атракционните и обществено-обслужващия самостоятелни имоти са оцветени като спортни имоти. Това е невярна и заблуждаваща информация. Самото съществуване на различно предназначение от “Парк” е грубо нарушаване на политиката на Община Варна по отношение на устройственото планиране и екологията, декларирана с приемането на Общия устройствен план.Кв. 4 от разработката е обособен като отделна зона, която не е определена (в графичната част е посочена като “-”). В същото време, ОУП определя тази територия като зона “Зп”. Това е недопустимо нарушение на нормативната уредба.
12. Някои УПИ, неправомерно са ограничени с граница на промяна на режим на устройство и застрояване.
Разяснения: Поставянето на точкова граница, с каквато са отделени имотите за атракционни обекти и обществено обслужване в графичната част на устройствените планове се налага единствено, когато дворищната регулационна линия отделя имоти с различни режими на устройство и застрояване. ОУП не определя различни зони – целият парк е определен като зона “Зп” (“Паркове за ежедневен и седмичен отдих”). Освен това, в застроителната съставка на плана, се вижда, че параметрите на застрояване, посочени в матрицата с градоустройствени показатели са едни и същи. Единствено последващото обособяване на имоти, които не са със статут на парк, би наложило изобразяването на такава граница. Това, обаче е недопустимо и е в грубо нарушение на нормите на правовата държава.
Екранна снимка на част от застроителната съставка на ПУП – ПРЗ на “Аспарухов парк – Варна”. Източник: официалната електронна страница на Район “Аспарухово”, община Варна.
Екранна снимка на част от регулационната съставка на ПУП – ПРЗ на “Аспарухов парк – Варна”. Източник: официалната електронна страница на Район “Аспарухово”, община Варна.
13. Не е ясно, за кои поземлени имоти са отредени УПИ.
Разяснения: При изработването на устройствени планове, задължително се указва кой бъдещ (урегулиран) имот, за кой настоящ (от актуалната кадастрална карта) имот се отрежда Т.е. от кой съществуващ имот в кой урегулиран имот се трансформира. Това не става ясно от изработения план.
14. Не е изработена план-схема за разполагане на преместваеми обекти и рекламни съоръжения.
Разяснения: План-схемата за разполагане на преместваеми обекти и рекламни съоръжения е неразделна част от устройствените планове, с които се устройват парковете и градините. Тя дава възможност за устойчиво развитие и предвидимост на действията на местната власт и най-вече – дава възможност проектантът на паркоустройствения план и Общинският съвет да укажат разполагането на тези обекти, като разгледат комплексно цялостното функциониране на парка през различните периоди от годината и седмицата още при създаването на плана.

15. Не са изработени правила за прилагане на плана.
Разяснения: При изработване на подробни устройствени планове, задължително се изработват и правила за прилагане на плана. Липсата на такива правила за ПУП – ПРЗ на “Аспарухов парк – Варна”, говори за неглижиране на разработката и дава възможност за провеждането на грешна политика, при последващото експлоатиране на парка. Забележките към плана не могат да се нарекат “Правила за прилагане”, но дори и да залегнат като такива, те са крайно недостатъчни, за да изчерпят темата с прилагането на плана.

16. Грешно е отразена границата на населеното място.
Разяснения: Границите на населените места, се определят с общия устройствен план (§ 1 от ДР на ЗУТ), който се одобрява от Министъра на регионалното развитие и благоустройството. Определянето на граница на населеното място, с план от по-ниско ниво (ПУП), различна от вече определената с ОУП на община Варна, е недопустимо и грубо нарушение на закона и принципите на правото, още повече, че в предложения за одобряване ПУП, заблуждаващо е записано, че отразената в него граница на населеното място е “Новата строителна граница по ОУП на община Варна”. Въпреки пропуска на административния орган да координира тази линия при одобряването на ОУП и грешката в кадастралната карта, изразена в липсата на тази граница като имотообразуваща (чл. 24, ал. 4 от ЗКИР), това не дава право на общинската администрация да процедира и одобри настоящия ПУП. Още повече, че предвид този факт, изработването на ПУП, трябва да се възложи след поправянето на тази грешка в кадастралната карта. При това положение, в кв. 4 се урегулират части от имоти, които са извън границите на населеното място. Не може да се приеме, че очертанията на зоните в ОУП имат предимство пред границата на населеното място, ако има разминаване между едното и другото. Зоните са очертани схематично и точното им определяне е предмет на подробния устройствен план, докато границата на населеното място се определя еднозначно с ОУП.
 
Екранна снимка на част от ОУП на община Варна и част от легенда към същия. Източник: официалната електронна страница на Община Варна.
Екранна снимка на част от легенда към ОУП на община Варна. Източник: официалната електронна страница на Община Варна.

Екранна снимка на част от регулационната съставка на ПУП – ПРЗ на “Аспарухов парк – Варна” и част от легендата към същия. Източник: официалната електронна страница на Район “Аспарухово”, община Варна.
17. Урегулирани са имоти за застрояване с площ, по-малка от 5 ха, в противоречие на ОУП.
Разяснения: ОУП не разрешава застрояване в имоти с площ по-малка от 5 ха в зоните, които са определени за “паркове за ежедневен и седмичен отдих”. В изработения план, обаче виждаме грубо нарушаване на тази норма. В бъдещите УПИ, предвидени за атракционни обекти, са предвидени параметри и зона за застрояване, въпреки забраната, наложена с приетия от Общинския съвет и одобрения от Министъра на регионалното развитие и благоустройството ОУП на община Варна. Това отново предполага бъдеща промяна на правилата и застрояване на парка.
Екранна снимка на част от Приложения към Правилата и нормативите за прилагане на ОУП. Източник: официалната електронна страница на Община Варна.
18. Улица в парка, е отразена като събирателна. Предвидени са минималните широчини на улиците, вместо да се установят оптималните.
Разяснения: Улицата, между плажа и квартали 2 и 3 от разработката, е предвидена като събирателна. Това е нецелесъобразно, предвид режима на движение, който се очаква да бъде въведен впоследствие, с цел предотвратяване на пътно-транспортни произшествия и запазване на живота и здравето на хората и животни. Освен това, предвидените широчини на отделните елементи на улиците няма да могат да осигурят нормалното функциониране на парка в съчетание с плажната ивица. Необходимо е да се предвиди разполагането на улично осветление, сметосъбиране, разполагане на подземни мрежи и съоръжения и т.н.
19. Не са предвидени мерки за осигуряване на достъпна среда.
Разяснения: Наложително е да бъдат предвидени мерки, насочени към осигуряване на достъпна среда за хора с намалена подвижност и нарушено зрение. Този пропуск е допуснат и поради липсата на паркоустройствен план и комуникационно-транспортен план.
20. Няма издадено решение на РИОСВВарна за внесения за одобряване ПУППРЗ.
Решение № ВА-39/ЕО/2015 г. на РИОСВ – Варна не е издадено за разработваните имоти по актуалната кадастрална карта и няма информация за идентичност между имотите, посочени в решението и тези по КККР.
Разяснения: Преценяването на необходимостта от извършване на екологична оценка е едно от основните задължителни изисквания за започване на проектиране. Издаденото решение, е за имоти, които не съществуват в КККР. В решението е посочен грешен кадастрален район, което може да се приеме като явна фактическа грешка, но решение за промяна на посочените идентификатори не е издадено до този момент.
21. Решението на РИОСВВарна е издадено за “Паркоустройствен и застроителен план”, а такъв не е представен за одобряване.
Разяснения: Издаденото решение на РИОСВВарна е за друг план, възложен и изработен при други нормативни изисквания и други поземлени имоти. Наложително е издаване на ново решение, след привеждането на проекта в нормативните изисквания.
Екранна снимка на част от Решение № ВА-39/ЕО/2015 г. на РИОСВ – Варна. Източник: официалната електронна страница на РИОСВ – Варна.
22. Не са спазени изискванията на Директора на РИОСВВарна.
Разяснения: Директорът на РИОСВВарна, задължава административния орган “да се извърши предварително тахиметрично заснемане на съществуващата растителност” и “да се изготви цялостен ландшафтноустройствен план с цел максимално съхраняване на растителността”, които липсват в предложения за одобряване проект. Това не е представено в проекта, а други материали не са публикувани. Съществува публичен регистър с геодезично заснемане на едроразмерната растителност, но не може да се каже, че той е оповестен публично, тъй като публикуваната информация е непълна и нечетлива, а към материалите от плана, такава липсва. Освен това, заснемането е извършено преди повече от 7 години, което налага повторно изготвяне на документацията.
23. Планът не е съгласуван с Министерството на културата.
Разяснения: С плана се засяга археологически паметник “Аспарухов вал”, но планът не е съгласуван с Министерството на културата. Нещо повече“Аспаруховият вал” е в центъра на разработката и общинското ръководство предвижда разполагането на открита археологична експозиция по протежението му. Крайно необходимо е изпълнението на нормативно определените процедури по отношение на историческите ценности.
24. Протоколът за приемане на ПУППРЗ от ОЕСУТ е неясен и неверен.
Разяснения: В този протокол, на страница 8 е записано, че се разглежда “ПУП – ПРЗ за “Аспарухов парк””, като по-нататък са описани постъпили възражения, въпреки, че би трябвало да се разглеждат възражения, постъпили по обявения ПУП – ПРЗ на “Аспарухов парк – Варна”. От решението, отразено на страница 20 е видно, че “постъпилите възражения, предложения ще бъдат част от програмата за задание за част : Паркоустройствен проект за “Аспарухов парк””. Ще Ви обърна внимание на това, че е необходимо ОЕСУТ да разгледа и да се произнесе, относно внесените възражения по обявения проект на подробен устройствен план. Такова решение няма.
Екранна снимка на част от дневния ред към протокола на ОЕСУТ на Община Варна. Източник: официалната електронна страница на Община Варна.

Екранна снимка на част от решенията към протокола на ОЕСУТ на Община Варна. Източник: официалната електронна страница на Община Варна.
Всяко едно от посочените нарушения, ще доведе до издаването на недействителен индивидуален административен акт и същият няма да породи правни последици.
С цел осигуряване на устойчиво развитие на територията на община Варна и по-специално на зелената система на града, пресичане в зародиш на възможни корупционни практики, предвидимост и прозрачност на решенията на местната изпълнителна власт и законност на административното производство, моля да въведете плана в законовата му форма! Забележка: Всички използвани материали, са получени от безплатните обществено достъпни версии на официалните електронни страници на изпълнителната власт и Google Earth. С уважение: инж. Йоан Крикор Каратерзиян Председател на Управителния съвет на Камарата на геодезистите в България гр. Варна, 23 август 2018 г.