Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

вторник, 28 март 2017 г.

След подаден сигнал, община Варна, обявява конкурс за длъжност ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „АРХИТЕКТУРА, ГРАДОУСТРОЙСТВО И УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ“.

Най-сетне, след месеци на беззаконие, община Варна обяви конкурс за длъжността ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „АРХИТЕКТУРА, ГРАДОУСТРОЙСТВО И УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ“ (АГУП). Радостно е, все пак, че кметът откликна на призивите ни.
Уважаеми колеги, длъжността не е монопол на архитектите. Всеки специалист в областта на архитектурата, строителството и геодезията, с добри организационни качества, познаващ и работещ добре с тази материя, търсещ изява и предизвикателства в тази област, трябва да се кандидатира. Минималните и специфични изисквания към кандидатите, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността, посочени в обявлението, са следните:

  • Степен на завършено образование – Магистър;
  • Професионална област –  Архитектура, строителство и геодезия;
  • Ранг - III младши или 4 години професионален опит.

Интересно е, защо за третия по големина град в България, има толкова ниски минимални изисквания за тази отговорна длъжност. Интересно е и защо минималния размер на основната заплата, определена за длъжността, е 730 лв. Да не би да се очаква новия директор на дирекция АГУП да разчита на други приходи, за да бъде уязвим и да си затваря очите...? (Това са само разсъждения по темата.)
Силно се надяваме, кметът да вземе под внимание и останалите предложения!


Ето и текста на сигнала, който подадох до кмета на община Варна на 17 март 2017 г.:

ДО КМЕТА НА ОБЩИНА ВАРНА
С И Г Н А Л
от инж. Йоан Крикор Каратерзиян
арес: 9002 Варна, ул. Ген. Паренсов № 3, вх.В, ап.67
моб.тел.: +359 88 8240587e-mailimagebg@gmail.com
Уважаеми господин Портних,
В последните седмици, се наблюдава прекомерно увеличаване на административната тежест и неспазване на сроковете по издаване на административните актове, в работата на Дирекция АГУП, при община Варна. Същата се изразява в изискване на излишни документи и материали, които се съхраняват в община Варна, неспазване на сроковете по процедиране на подробни устройствени планове, превишаване на правата на ръководния персонал в посочената дирекция,  неспазване на трудовото законодателство и Закона за устройство на територията.
Не се огласяват публично специфичните критерии, приети от Дирекция АГУП, на които трябва да отговарят преписките по създаване и изменение на подробни устройствени планове.
Не се издават в разумни срокове протоколите от проведените заседания на ЕСУТ, което автоматично води до неспазване на императивните срокове, посочени в ЗУТ, в които трябва да се произнесе административния орган.
Това са само част от нарушенията на законодателството, които водят до налагане на лоши административни практики.
Господин Портних,

· Моля, възможно най-скоро да отстраните от длъжност заместник-кмета Христо Иванов, чиято отговорност са създалите се нерешени проблеми.

·  Моля, в най-кратък срок да назначите компетентен специалист, временно изпълняващ длъжността Директор на дирекция АГУП, при община Варна.
· Моля, новият директор на дирекция АГУП, да извърши ревизия на забавените преписки.
· Моля, възможно най-скоро да проведете конкурс за назначаване на директор на дирекция АГУП.
·  Моля, да ускорите процедирането на подробните устройствени планове на територията на поверената Ви община.
·  Моля, на основание чл. 232, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, да наложите съответните глоби на виновните за забавянето на административните преписки длъжностни лица от поверената Ви администрация.
· Моля, да назначите постоянно наблюдаващ работата по процедирането на устройствените планове, включително протичането на ЕСУТ при община Варна и навременното издаване на протоколите от ЕСУТ.

Предварително Ви благодаря за оказаното съдействие!
Моля, отговорът да ми бъде изпратен на посочения адрес на електронна поща.
С уважение 
инж. Йоан Каратерзиян

събота, 25 март 2017 г.

Указания от Агенцията по геодезия, картография и кадастър за прилагането на Наредба № РД-02-20-5 от 15 декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри

Уважаеми колеги и клиенти, както ви обещахме, публикуваме указанията на АГКК по повод на наше запитване. Може да ги коментирате и да изкажете мнението си в частта за коментари, в края на публикацията.
За ваше улеснение и за да бъдем максимално точни, публикуваме отговорите, заедно със зададените въпроси и извадки от Наредба № РД-02-20-5 от 15 декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри. Също за ваше улеснение, преписахме указанията на ръка, за да може да ги копирате в кореспонденция, обяснителни записки и т.н.
Благодарим на специалистите подготвили тези указания!

четвъртък, 23 март 2017 г.

Ще бъдат осъвременени четири наредби на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

От днес до 23 април 2017 г., се провежда обществено обсъждане на четири наредби:

Основните мотиви за изготвяне на проектите, според МРРБ, са актуализиране, усъвършенстване и прецизиране на действащите разпоредби на наредбите.
Предвижда се, наредбите да влязат в сила от деня на обнародването им в „Държавен вестник“.

За ваше улеснение, по-долу публикуваме проектите за изменения, нанесени върху действащите наредби:

сряда, 22 март 2017 г.

Експертния съвет по устройство на територията при община Варна, е приел проект на „Рамкова програма за прилагане на Общия устройствен план на община Варна“.

По повод приемането на проект на „Рамкова програма за прилагане на Общия устройствен план на община Варна“, предложихме на кмета на община Варна, да публикува проекта на интернет страницата на община Варна, за да могат гражданите да се запозная с нея, преди разглеждането ѝ от общинския съвет.
Надяваме се, предложенията, които внесохме, да са намерили място в проекта.

Ето пълния текст на писмото:КГБ - знак5.jpg

КАМАРА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ


Електронен адрес: www.geodezisti.net
Моб. тел.: +359 (88) 8240587
Електронна поща: imagebg@gmail.com

ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА ВАРНА

Относно: Проект на „Рамкова програма за прилагане на Общия устройствен
план на община Варна“

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на УС на Камарата на геодезистите в България
арес: 9002 Варна, ул. Ген. Паренсов № 3, вх.В, ап.67
моб.тел.: +359 88 8240587
e-mail: imagebg@gmail.com
Уважаеми господин Портних,
От публикувания на 20 март 2017 г. протокол от проведеното на 28 февруари 2017 г. заседание на експертния съвет по устройство на територията при община Варна, разбрахме, че съветът е приел проект на „Рамкова програма за прилагане на Общия устройствен план на община Варна“. Като документ, отразяващ устройствената политиката на управление на общината, считам, че е в интерес на гражданите и управляващите, този документ да стане обществено достояние, преди внасянето му в Общински съвет.
Във връзка с горното, моля да публикувате проекта на „Рамкова програма за прилагане на Общия устройствен план на община Варна“ на интернет страницата на община Варна.


С уважение:
инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България
гр. Варна, 22 март 2017 г.

понеделник, 13 март 2017 г.

“Устройствено планиране, кадастър и собственост, в светлината на последните промени на нормативната уредба.”, е темата на семинара, който се проведе във Фестивален и конгресен център - гр. Варна.

Камарата на геодезистите в България, проведе семинар на тема:
“Устройствено планиране, кадастър и собственост, в светлината на последните промени на нормативната уредба.”

Бяха разгледани:
Закон за устройство на територията - промените в ЗУТ, влезли в сила на 10.02.2017 г., свързани със ЗКИР,

Семинарът се проведе на 11 март 2017 г., събота, във Фестивален и конгресен център в гр. Варна. Изказваме своите благодарности на ръководството и служителите на ФКЦ Варна за отличната подготовка и безпроблемното протичане на събитието, както винаги досега.

Лектори бяха адв. Емилия Ангелова и доц. д-р инж. Христо Дечев.

адв. Емилия Ангелова е юрист с дългогодишен опит в създаването и промяната на нормативната база, свързана с Кадастъра и имотния регистър. Участник е и в създаване и внедряване на проект „Информационна система на кадастъра и имотния регистър - ИКАР". Участник е в работните групи по изменение на ЗКИР и подзаконовите нормативни актове. Правен консултант е на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
доц. д-р инж. Христо Дечев е доцент към катедра “Геодезия и геоинформатика” към Университета по архитектура, строителство и геодезия - София. Участник в работни групи по изменения в нормативната уредба по кадастъра.

Общото време на обучителната част беше 5 часа, за което време, лекторите успяха да разяснят повечето от интересуващите аудиторията въпроси. Имаше достатъчно време и за отговори на зададените допълнителни въпроси. Бяха дадени и конкретни примери, за онагледяване на изискванията на нормативната уредба.
В семинара взеха участие геодезисти, архитекти, адвокати, нотариуси, брокери на недвижими имоти и специалисти от други области. Присъстваха представители на бизнеса и на изпълнителната власт, което ще даде възможност да се уеднакви практиката по прилагането на нормативната уредба и да се превъзмогнат противоречията между проектанти и приемащи органи. Освен варненци, семинара посетиха специалисти в своите области от Силистра, Русе и Добрич.

В почивките, геодезични инструменти представиха:
"Геовара", официален преставител на HI-TARGET за България, съвместно с варненския им партньор "Геоакст" и
"Българска геоинформационна компания", представител на Trimble за България.

Участниците имаха възможност да зададат предварително своите въпроси към лекторите. За участието си в семинара, участниците получиха сертификати за придобитите знания от проведеното обучение.

Съорганизатор на семинара беше “ИМИДЖ” ЕООД, гр. Варна.

След обобщение на изказаните мнения от участниците в семинара, стигнахме до извода, че в следващите обучения, трябва да обърнем повече внимание на конкретни примери за прилагането в практиката на нормативната уредба в областта на устройственото планиране и кадастъра.