Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

вторник, 29 август 2017 г.

Искане за предоставяне на обществена информация, по повод строителството на бул. Васил Левски във ВарнаКГБ - знак5.jpg

КАМАРА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ


Електронен адрес: www.geodezisti.net
Моб. тел.: +359 (88) 8240587
Електронна поща: imagebg@gmail.com

Изходящ № 67 от 29 август 2017 г.ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА ВАРНА
ИСКАНЕ
за предоставяне на обществена информация
от инж. Йоан Крикор Каратерзиян
председател на управителния съвет на Камарата на геодезистите в България
адрес: 9002 Варна, ул. Ген. Паренсов № 3, вх.В, ап.67;
моб.тел.: +359 88 8240587; e-mail: imagebg@gmail.com
Относно
Предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществена информация относно предстоящо строителство на бул. Васил Левски.
Уважаеми господин Портних,

На основание, Закона за достъп до обществена информация и наличие на обществен интерес във връзка с разходване на обществени средства и използване на имоти публична общинска собственост, моля да ми предоставите копия от:
 1. 1. Техническите и работни проекти на основното и локалните трасета на бул. Васил Левски, в това число и:
 1. 1.1. Проекти за изместване на подземните комуникации при строителство на посочения обект.
 2. 1.2. Проект за промяна на коритото на дерето по протяжение на новото трасе на булеварда.
 3. 1.3. Проект за предвидените велосипедни алеи.
 4. 1.4. Проекти на предвидените мостови съоръжения и пешеходни подлези.
 1. 2. Доказателства за предвидени средства в общинския бюджет за отчуждаване на засегнатите от бъдещото строителство имоти и настаняване на граждани, за които това е единствено жилище.
 2. 3. Подробните устройствени планове, които са послужили за основа на проектирането.
Моля, исканата информация да ми бъде предоставена на посочения адрес на електронна поща и да бъде публикувана за обществено ползване на електронната страница на община Варна.

С уважение:
инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България
гр. Варна, 29 август 2017 г.

понеделник, 21 август 2017 г.

Искаме информация относно преместваеми обекти с търговско наименование “Лафка” на територията на община Варна.


КГБ - знак5.jpg

КАМАРА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ


Електронен адрес: www.geodezisti.net
Моб. тел.: +359 (88) 8240587
Електронна поща: imagebg@gmail.com

Изходящ № 66 от 21 август 2017 г.

ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА ВАРНА

ИСКАНЕ 
за предоставяне на обществена информация
от инж. Йоан Крикор Каратерзиян 
председател на управителния съвет на Камарата на геодезистите в България
адрес: 9002 Варна, ул. Ген. Паренсов № 3, вх.В, ап.67; 
моб.тел.: +359 88 8240587; e-mail: imagebg@gmail.com

Относно: Предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществена информация относно преместваеми обекти с търговско наименование “Лафка” на територията на община Варна.

Уважаеми господин Портних, 
На основание, Закона за достъп до обществена информация и наличие на обществен интерес във връзка с разходване на обществени средства и използване на имоти публична общинска собственост, моля да ми предоставите следната информация:
 1. Копия от договорите и приложенията към тях, за предоставяне на концесия за “изграждане и експлоатация на обекти - автобусни спирки с рекламни пана и съоръжения за продажба на печатни изделия в автобусните спирки, представляващи прилежаща инфраструктура и принадлежност към общинските пътища - публична общинска собственост”.
 2. Копия от всички допълнителни споразумения (анекси) към договорите по т. 1.
 3. Схемите за определяне на териториите на спирките на масовия градски транспорт на територията на община Варна.
 4. Примерните проекти на посочените преместваеми обекти, съгласно чл. 47, ал. 2, т. 3 от Наредбата за реда за поставяне на преместваеми обекти по смисъла на чл. 56, ал. 1 от Закона за устройство на територията (Наредбата по чл. 56, ал. 1 от ЗУТ).
 5. Копия от протоколите от експертния съвет по устройство на територията при община Варна, с които са одобрени схемите за разполагане на преместваемите обекти по договорите по т. 1.
 6. Издадените разрешения за поставяне на преместваемите обекти, посочени в т. 1, от началото на предоставяне на концесията до сега.
 7. Схемите за разполагане на преместваемите обекти в CAD-формат, съгласно изискванията на чл. 42 от Наредбата по чл. 56, ал. 1 от ЗУТ.
 8. Допускате ли продажба на алкохол, лотарийни игри и предоставяне на бързи кредити (изрично забранено, съгласно чл. 6 от Наредбата по чл. 56, ал. 1 от ЗУТ) в преместваемите обекти, разположени в зоните по чл. 6, ал. 1 от Наредбата по чл. 56, ал. 1 от ЗУТ.
 9. Допускате ли предлагането на тютюневи и свързани с тях изделия на лица под 18 години (изрично забранено, съгласно чл. 30, ал. 2, т. 3 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия) в преместваемите обекти, разположени на територията на община Варна.
 10. Плаща ли се и на какво основание на почистващите фирми, на територията на община Варна, за поддържане на територията на спирките на масовия градски транспорт, включени в договорите по т. 1, което е в противоречие с решението на общински съвет за отдаване на концесия, вписано в националния концесионен регистър (т. 9.9. “Да извършва необходимата поддръжка и благоустройство на обектите, върху който се осъществява дейността - предмет на концесията, както и да извършва със съгласието на КОНЦЕДЕНТА преустройство, реконструкция и модернизация в тези обекти.”) и чл. 23, т. 2 от Наредбата по чл. 56, ал. 1 от ЗУТ.
 11. Какви мерки предприехте, за да удовлетворите изискването на чл. 7 от Наредбата по чл. 56, ал. 1 от ЗУТ и да запазите здравето и живота на гражданите и гостите на община Варна, при положение, че вратите, мониторите, климатиците и др. съоръжения на преместваемите обекти висят на по-малко от “3 метра от нивото на терена, върху който са поставени”, което води до директно нарушение на чл. 23, т.т. 1, 3, 4, 5 и 6 от Наредбата по чл. 56, ал. 1 от ЗУТ?
 12. Какви мерки предприехте по писмо изх. № ДК-25--25-01-361 от 07.12.2015 г. от Началника на РО “НСК” Варна, при РДНСК - Североизточен район, за премахване на незаконно поставените преместваеми обекти по договора от т. 1, в изпълнение на задълженията Ви по закон?
 13. Какви площи се заемат от концедента за всяка отделна обособена позиция, включително допълнително поставените маси, фризери и кошчета?
 14. На какво основание се ползват от концедента площи на уличното озеленяване, за поставяне на фризери, в нарушение на чл. 6, ал. 4 от Наредбата по чл. 56, ал. 1 от ЗУТ (един от тези случаи е точно пред Вашия кабинет)?
 15. Какви мерки предприехте за удовлетворяването на изискванията на чл. 18 от Наредбата по чл. 56, ал. 1 от ЗУТ?

Моля, исканата информация да ми бъде предоставена на посочения адрес на електронна поща и да бъде публикувана за обществено ползване на електронната страница на община Варна.

С уважение:
инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на управителния съвет на 
Камарата на геодезистите в България
гр. Варна, 21 август 2017 г.

сряда, 16 август 2017 г.

Становища към два проекта за изменение на наредби, касаещи Закона за кадастъра и имотния регистър и консолидирани версии на проектите.


1. Предлагаме, текстът на § 3, т. 2 от проекта да отпадне като незаконосъобразен.
Мотиви: Предложената норма противоречи на чл. 15 от ЗНА, във връзка с чл. 13а от АПК.

2. Предлагаме, текстът на § 4, т. 3 от проекта да отпадне като незаконосъобразен.
Мотиви: Предложената норма противоречи на чл. 15 от ЗНА, във връзка с чл. 13а от АПК.

3. Предлагаме, текстът на заключителната разпоредба § 11 да отпадне като незаконосъобразен.
Мотиви: Предложената норма противоречи на чл. 13а от АПК, във връзка с § 1, т. 5 от ДР на АПК.
1. Предлагаме, текстът на § 2, т. 2 от проекта да отпадне като незаконосъобразен.
Мотиви: Предложената норма противоречи на чл. 15 от ЗНА, във връзка с чл. 13а от АПК.

2. Предлагаме, текстът на заключителната разпоредба § 3 да отпадне като незаконосъобразен.
Мотиви: Предложената норма противоречи на чл. 13а от АПК, във връзка с § 1, т. 5 от ДР на АПК.Проблемът с голямата административна тежест, е решен нормативно в чл. 13а от АПК (Комплексно административно обслужване), а понятието е конкретизирано в § 1, т. 5 от ДР на АПК. Предложените промени, по същество, намалят приложното поле на регламентираното в чл. 13а от АПК приложно поле на института на комплексното административно обслужване и ще увеличат административната тежест. Причината, че нормата, която законодателя въведе през 2014 г. не се прилага на практика, е в липсата на контрол от старана на МРРБ, при осъществяване на административното обслужване. Регламентирайки нов прочит на Административнопроцесуалния кодекс с предложения проект на наредба, се нарушава чл. 15 от ЗНА и се провокират административните служители да заобикалят закона, тъй като много от тях не спазват основните принципи на административното производство и по-специално чл. 5 от АПК, поради непознаване на нормите или поради страх от санкции. Ако измененията са продиктувани от внесения в Народното събрание зъконопроект за изменение на АПК от нар. пр. Данаил Георгиев и група народни представители, това също е нарушение на нормативната уредба, защото следва първо да се приеме нормативния акт от по-висока степен, а след това подзаконовите нормативни актове да се приведат в съответствие с него.

инж. Йоан Каратерзиян
Преседател на УС на Камарата на геодезистите в България
гр. Варна, 16 август 2017 г.

Становищата са публикувани на страницата на страницата на Портала за обществени консултации на Министерски съвет.

вторник, 15 август 2017 г.

Становище на Камарата на геодезистите в България по повод на предвидените изменения на Административнопроцесуалния кодекс.КГБ - знак5.jpg

КАМАРА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ


Електронен адрес: www.geodezisti.net
Моб. тел.: +359 (88) 8240587
Електронна поща: imagebg@gmail.com

Изходящ № 65 от 15 август 2017 г.


ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА ПО
ПРАВНИ ВЪПРОСИ КЪМ
44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ


СТАНОВИЩЕ 


от инж. Йоан Крикор Каратерзиян 
председател на управителния съвет на Камарата на геодезистите в България 
адрес: 9002 Варна, ул. Ген. Паренсов № 3, вх.В, ап.67; 
моб.тел.: +359 88 8240587; e-mail: imagebg@gmail.com


Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс, 754-01-16, внесен от Данаил Димитров Кирилов и група народни представители на 01.06.2017 г., приет на първо гласуване на 22.06.2017 г.


Уважаеми господин Кирилов, На основание чл. 79, ал. 6 от ПОДНС, внасям настоящото становище към горепосочения законопроект, на базата на проекта на Комисията по правни въпроси за второ гласуване.
1. По § 1 от законопроекта на вносителя.Изразяваме становище за недопустимост на текста на вносителя и подкрепяме предложението, направено от нар. пр. Христиан Митев и Емил Димитров, § 1 да не се приема.
Мотиви:

Отпадането на административните услуги, с изключение на индивидуалните административни актове от приложното поле на института на комплексното административно обслужване, ще доведе до увеличаване на административната тежест и доброволен отказ от административно обслужване.
С предложеното изменение на АПК, вместо да облекчат гражданите и бизнеса, се увеличава административната тежест. Изглеждащото като облекчаване на администрация отпадане на множество услуги от приложното поле на института на комплексното административно обслужване, всъщност само удължава пътя и времето за придвижване на преписките и целѝ доброволен отказ на гражданите и бизнеса от извършване на административни услуги. Разумното поведение на Народното събрание е да се измени АПК в посока на приобщаване на сигналите към сферата на комплексното административно обслужване. Приемането на текста на вносителя, ще насърчи изпълнителната власт да изисква все повече документи, с които биха се снабдили по служебен ред, само, за да може съответния служител да удължи срока за изпълнение на искането или заявителя сам да се откаже от услугата.
Освен това, в България, на практика не се въведе комплексното административно обслужване и не може да се направи оценка на прилагането на нормата. През недалечната 2014 г., в АПК беше въведен текстът на чл. 13а. Това стана с пълното съзнание, че администрацията не е готова на тази голяма крачка. Беше дадена и идея за отлагателно действие на нормата. Идеята за законодателната промяната беше, че не може да чака повече изпълнителната власт сама да облекчи административното обслужване на гражданите, а трябва Народното събрание да я задължи да го направи. На практика, масово процедурите се разбиват на съставните им части и се поставят срокове и такси на всяка отделна част. Тази норма, не се използва от гражданите, защото не се насърчава от изпълнителната власт. Дори, ако заявителя се опита да се възползва от правата си по чл. 13а от АПК (което е задължение за администрацията), в повечето случаи му се отказва завеждане на заявлението в деловодната система. Всяка крачка назад е връщане към тоталитарния модел на управление, чрез увеличаване на административната тежест.

2. По § 33 от законопроекта на вносителя.Изразяваме становище за недопустимост на текста на вносителя и предлагаме § 33 да не се приема.
Мотиви:
Снижаването на нивото на подсъдност в този случай е противоконституционно. Текстът на § 33 от проекта на вносителя, е в нарушение на чл. 125, ал. 2 от Конституцията на Република България, който гласи: "Върховният административен съд се произнася по спорове за законността на актовете на Министерския съвет и на министрите, както и на други актове, посочени в закона."
Предлага се снижаване на нивото на подсъдност от Върховен административен съд на Административен съд със закон. Това изменение, е противоконституционно и се случва без широко обществено обсъждане. Освен това, ролята, отредена на съответния акт в правния свят, не се определя от това, дали подписа е положен от министъра или заместник-министъра. Една наредба или тарифа имат еднаква сила, независимо кой се е подписал под акта. С предложеното изменение, законът така се изкривява, че вече не може да постигне целта, която му е вменена. 


С уважение:
инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България
гр. Варна, 15 август 2017 г.

вторник, 8 август 2017 г.

Сигнал до МРРБ, относно неизпълнение на изискванията на чл. 3, ал. 1 от ЗУТ.КГБ - знак5.jpg

КАМАРА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ


Електронен адрес: www.geodezisti.net
Моб. тел.: +359 (88) 8240587
Електронна поща: imagebg@gmail.com

Изходящ № 64 от 08 август 2017 г.


ДО
МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

С И Г Н А Л 

от инж. Йоан Крикор Каратерзиян 
председател на управителния съвет на Камарата на геодезистите в България 
адрес: 9002 Варна, ул. Ген. Паренсов № 3, вх.В, ап.67; 
моб.тел.: +359 88 8240587; e-mail: imagebg@gmail.com 

Относно: Неизпълнение на изискванията на чл. 3, ал. 1 от ЗУТ по повод на преписка с ваш вх. № 92-00-93/15.03.2017 г.

Уважаеми господин министър,
Предвид на това, че до този момент не съм получил отговор от Вас на зададените от мен въпроси, в качеството ми на председател управителния съвет на Камарата на геодезистите в България, във връзка с вменените Ви по закон задължения, съгласно чл. 3, ал. 1 от ЗУТ, моля да ми отговорите еднозначно, по какъв начин смятате да упражнявате контрол върху цялостната дейност по устройство на територията и да налагате административни наказания по чл. 232, ал. 1, т. 5 от ЗУТ?
Уведомявам Ви, че липсата на контрол по начина, предвиден в ЗУТ, позволява на административните органи на изпълнителната власт, включително на местната администрация, да прилага двоен стандарт по отношение на отделните възложители, проектанти и преписки. Това неизпълнение на Вашите задължения, вменени Ви от закона, води до неимоверно голямо увеличаване на административната тежест и в някои случаи служи за “разчистване на сметки” с неудобни личности. Проблемът, за който Ви пиша, е просмукан в цялата система на изпълнителната власт. Това е проблем, който е констатиран от ръководеното от Вас министерство и същото това министерство е предложило решение, което на своя страна, е прието от народните представители и е делегирано чрез посочените по-горе разпоредби на ЗУТ.
До момента съм получил единствено отговор от ДНСК, който гласи, че не е ангажимент на дирекцията да се занимава с този въпрос и се заобикаля въпроса, че проблема, който повдигам е по отношение на липсата на произнасяне по искане за разрешаване, процедиране и одобряване на устройствени планове и техни изменения. За такова бездействие, законът Ви задължава да санкционирате виновното длъжностно лице с глоба от 1000 до 5000 лева, което наказание в повечето случаи е несъизмеримо по-малко от вредите, които се нанасят на икономиката на България. Все пак, това е закона и очакваме от Вас да го прилагате според точния му смисъл (чл. 46, ал. 1 от ЗНА).
Господин министър, моля да изпълните ангажиментите си по закон и да направите съответните проверки, след което да наложите нормативно определените административни наказания на виновните длъжностни лица.
Предвид горепосоченото и изискванията на закона, е необходимо служители на Дирекцията за национален строителен контрол да съставят актовете за установяване на нарушения (чл. 238, ал. 2, т. 2 от ЗУТ), след което, министъра на регионалното развитие и благоустройството или упълномощени от него длъжностни лица да издадат наказателлните постановления (чл. 238, ал. 2, т. 2 от ЗУТ).
Моля, имайте предвид, че всеки ден забавяне води до отпадане от отговорност за десетки преписки, само в в община Варна.
Господин министър, моля по-обстойно да проверите изпълнението на служебните ангажименти на заместник-кмета Христо Иванов, заместник-кмета Пейчо Пейчев, директора на дирекция “Архитектура, градоустройство и устройствено планиране” Десислава Борисова и главния юрисконсулт на отдел “Устройство на територията” в община Варна.
Готов съм с всички сили и средства да Ви окажа необходимото съдействие за установяване на административните нарушения на територията на община Варна.

Приложение: Кореспонденцията, цитирана в писмото.

С уважение:
инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България
гр. Варна, 08 август 2017 г.