Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)
Показват се публикациите с етикет СГКК - Бургас. Показване на всички публикации
Показват се публикациите с етикет СГКК - Бургас. Показване на всички публикации

вторник, 6 юли 2021 г.

Към 29 януари 2020 г. над 80% от дейността на „Автомагистрали“ ЕАД е била формирана от изпълнението на дейности, възложени от Агенцията по геодезия, картография и кадастър или 600 000 лева са били незаконно пренасочени.

 

КГБ - знак5.jpg


КАМАРА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ


Електронен адрес: www.geodezisti.net


Регистрационен № СИГ-117 от 06.07.2021 г.
ДО

МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

e-mrrb@mrrb.government.bg


КОПИЕ:

ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

priemna@president.bg


КОПИЕ:

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ms_register@government.bg


КОПИЕ:

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯТА ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

aop@aop.bg


КОПИЕ:

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

delovodstvo@cpc.bg


СИГНАЛ

от инж. Йоан Крикор Каратерзиян

Председател на Управителния съвет на Камарата на геодезистите в България

адрес: 9002 Варна, ул. Ген. Паренсов № 3, вх.В, ап.67;

моб.тел.: +359 88 8240587; e-mail: imagebg@gmail.com


Относно:

Обществена поръчка с наименование “Контрол на геодезическите и кадастралните дейности при изработване на КККР и подпомагане на службите по геодезия, картография и кадастър при проверки и изработване на проекти за изменение на КККР” (Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2020/S 031-073153;

Номер на обявлението в РОП: 2020-000139).


Уважаема арх. Комитова,

Уведомявам Ви за разходване на публични средства в особено големи размери, при нарушаване на принципа на свободна конкуренция (чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОП) при възлагане на дейности от Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) на “Автомагистрали” ЕАД. Посочената по-горе обществена поръчка е процедирана при неприлагане на ЗОП, на основание чл. 14, ал. 1, т. 6 от закона, като се твърди, че “Към настоящия момент (29 януари 2020 г. – бел. авт.) над 80 на 100 от дейността на „Автомагистрали“ ЕАД е формирана от изпълнението на дейности, възложени от АГКК.”. Това, очевидно означава, че въпреки лошото състояние на КККР и специализираните карти и регистри (СКР) на Черноморското крайбрежие, АГКК е финансирала “Автомагистрали” ЕАД, отнемайки възможността от създаване на кадастрални карти на населените места и поправянето на специализираните карти. Другата възможност е просто това твърдение да не е вярно и възложената обществена поръчка да е незаконна, дори ако се използва “изключението” в закона.

Предвид възлагането на посочените в приложения договор дейности, моля да проверите защо се налага това и с какво се занимават съответните служби по геодезия, картография и кадастър (СГКК), ако досега не са се справяли със задълженията си. Обръщам Ви внимание, че договорът е дългосрочен – със срок от три години или до изчерпване на финансовия ресурс.

Моля да проверите, по какъв начин е упражнявал задължението си да контролира посочените по-горе дейности Изпълнителният директор на АГКК. Моля да обърнете особено внимание на изпълнението на задълженията на началниците на СГКК – Варна и СГКК – Бургас, предвид на констатираните множество некачествена продукция, одобрена с подписите, както на посочените началници на служби, така и на изпълнителните директори на АГКК от изработването на първите кадастрални и специализирани карти до този момент.

Моля за спешна проверка на тази обществена поръчка и ако намерите за необходимо да наложите законоустановените санкции на виновните длъжностни лица, които са под Ваше разпореждане, както и да уведомите съответните органи за констатираните нарушения.

За да се наложи прозрачност в работата на повереното Ви ведомство и по-специално по отношение на АГКК и за да се повиши качеството на кадастъра е належащо е да се разпоредите в комисиите по приемане на КККР и СКР да участват представители на всички съсловни организации на геодезисти, които обединяват физически лица и работят в обществена полза, съгласно закона.

Моля да бъда уведомяван за движението на преписката по електронен път.С уважение, инж. Йоан Крикор Каратерзиян

Председател на Управителния съвет на

Камарата на геодезистите в България

гр. Варна, 06 юли 2021 г.


Кореспонденцията е публикувана по-долу: