Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)
Показват се публикациите с етикет Специализирани карти. Показване на всички публикации
Показват се публикациите с етикет Специализирани карти. Показване на всички публикации

сряда, 2 юни 2021 г.

Министерството на туризма провежда процедура по възлагане на обществената поръчка за специализирани карти и регистри по ЗУЧК в противоречие на нормативната уредба, вместо същата да бъде възложена от компетентната АГКК

КГБ - знак5.jpg


КАМАРА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ


Адрес: 9002, гр. Варна, ул. Ген. Паренсов № 3, вх. В, ап. 67

Електронен адрес: www.geodezisti.net

Моб. тел.: +359 (88) 8240587

Електронна поща: imagebg@gmail.com

Регистрационен № СИГ-116 от 02.06.2021 г.ДО

МИНИСТЪРА НА ТУРИЗМА

tourism@tourism.government.bg


КОПИЕ:

МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

e-mrrb@mrrb.government.bg


КОПИЕ:

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯТА ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

aop@aop.bgСИГНАЛ

от инж. Йоан Крикор Каратерзиян

Председател на Управителния съвет на Камарата на геодезистите в БългарияОтносно:

Обществена поръчка № 05024-2021-0010: „Подпомагане на Министерство на туризма за обезпечаване на дейностите по изработване на проекти за изменение на специализираните карти на морските плажове, проекти за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри и проекти за изменение на границите на охранителни зони "А" и "Б" по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК)“


Уважаема госпожо Балтова,

На 20 апр 2021 г., беше публикувана обществена поръчка с горепосочения предмет и възложител министърът на туризма. Дейността, която се възлага е изключително отговорна и неотложна, предвид зачестилите незаконосъобразни действия на собственици на имоти в близост и върху Морските плажове, както и на концесионерите им. Това предполага много стриктно да бъде спазена нормативната уредба по отношение на възлагането на специализираните карти и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от ЗУЧК.

В тази връзка Ви уведомяваме, че Министерството на туризма провежда процедура по възлагане на обществената поръчка в противоречие на нормативната уредба. На основание чл. 22, ал. 2 от Наредба № 1 от 16 септември 2008 г. за създаването и поддържането на специализираните карти и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от закона за устройството на черноморското крайбрежие, обновяването на специализираните карти и регистри се възлага от Агенцията по геодезия, картография и кадастър на правоспособно лице по кадастър. Неслучайно, компетентността по възлагане на изработването на специализирани карти и регистри се води от административен орган, в чийто състав са включени компетентни специалисти. Възлагането на дейности по кадастъра от некомпетентен орган, какъвто в случая е Министерството на туризма, ще доведе до последващо отменяне на обществената поръчка, некачествено изпълнение и голямо забавяне на крайно належащите дейности

Предвид изложеното, моля да отмените обществената поръчка и да уведомите изпълнителния директор на АГКК за неотложността на обновяването на данните за всички създадени специализирани карти на обектите по чл. 2, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 от горепосочената наредба, с цел да предприеме незабавни действия по възлагане.

Надяваме се на бърза реакция от Ваша страна.

Моля, кореспонденцията по преписката да бъде извършвана по електронен път.С уважение, инж. Йоан Крикор Каратерзиян

Председател на Управителния съвет на

Камарата на геодезистите в България

гр. Варна, 02 юни 2021 г.


Отговорът на министъра на туризма г-жа Стела Балтова: Обръщам внимание на служителите, че ние сме специалисти в областта на кадастъра, устройството на територията и геодезията и номерът с прегазването на закона няма да мине!
Обърнахме внимание, че дейностите се ВЪЗЛАГАТ от АГКК, съгласно чл. 22, ал. 2 от Наредбата, а министърът на туризма отговаря, че ЗАЯВЯВА изменението, съгласно чл. 23, ал. 2, т. 1 от същата Наредба... 

Кому са нужни тези манипулации? Ние искаме единствено да се спазват правилата!

Ето извадките от сигнала и наредбата: