Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)
Показват се публикациите с етикет Плаж "Корал". Показване на всички публикации
Показват се публикациите с етикет Плаж "Корал". Показване на всички публикации

неделя, 10 юни 2018 г.

Изявление по случая с морски плаж за природосъобразен туризъм "Корал"

Съзнавайки ролята, която ние, геодезистите имаме в обществото и главно ролята ни в опазването на публичната и частната собственост, чрез изпълнение на нормите, постановени в Конституцията на Република България, Закона за кадастъра и имотния регистър, Закона за устройство на черноморското крайбрежие и останалата нормативна уредба, свързана с опазване на твърде крехките и великолепни природни богатства на България и Земята, както и на добрите обществени норми и порядки, даваме следните

разяснения:

Видно от публикуваната информация на официална електронна страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, почти цялата територия на поземлени имоти с идентификатори 44094.3.954, 44094.22.33 и 44094.22.18 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Лозенец, община Царево, област Бургас, е разположена върху дюни (дюни, облесени дюни и сиви дюни), непосредствено граничещи с морски плаж за природосъобразен туризъм “Корал”.

Специализирана кадастрална карта.


Въз основа на тази информация е определена и границата на зона “А” по Закона за устройство на черноморското крайбрежие - на 100 м от крайбрежната плажна ивица.

Карта на охранителни зони “А” и “Б”.


Съгласно Закона за устройство на черноморското крайбрежие “Министърът на туризма заявява изменението на кадастралната карта и кадастралните регистри по реда на глава шеста от Закона за кадастъра и имотния регистър след приемане на специализираните карти на морските плажове.” (чл. 6, ал. 10 от ЗУЧК). Това означава, че задължение на Министъра на туризма е подаването на заявление за отразяване на границата на крайбрежната плажна ивица, въз основа на посочените по-горе карти. Преди 15 март 2016 г., това трябваше да направи Министърът на регионалното развитие и благоустройството. До този момент, никой от отговорните министри не е изпълнил задължението си.


Извадка от Кадастрално-административната информационна система


Тези “пропуски” правят възможно погазването на Конституцията на Република България от страна на органите на изпълнителната власт - централна и местна. Това прави възможно и незаконосъобразното проектиране на Общия устройствен план на община Царево, област Бургас, въпреки че за изработване на общ устройствен план се използват всички възможни данни за територията. В този проект се набива на очи това, че не е отразена крайбрежната плажна ивица, грешно е отразена границата на охранителна зона “А” и крайбрежната плажна ивица е включена в границите на населеното място, като е предвидена за застрояване при следните максимални показатели: Плътност на застрояване: 30% (300 кв.м застроена площ за 1 дка от имота) и К инт. = 1 (1000 кв.м разгъната застроена площ за 1 дка от имота).

Доклад за оценка на степента на въздействие върху защитени зони  (ДОСВ) на Изменението на Общ устройствен план на община ЦаревоВсичко това доказва грубото нарушаване на Конституцията на Република България, защото в нея, ясно и категорично е записано, че крайбрежната плажна ивица е изключителна държавна собственост (чл. 18, ал. 1 от Конституцията). Тъй като “Разпоредбите на Конституцията имат непосредствено действие.” (чл.5, ал. 2 от Конституцията), действията и бездействието на изпълнителната власт по случая "Корал" са незаконни. Това се отнася и за някои от процедурите по създаването на Общия устройствен план на община Царево, област Бургас.

Изнесените факти по неоспорим начин показват, че територията на горепосочените имоти е публична държавна собственост, която не може да бъде обявена за частна. Загражденето ѝ е незаконно и отчуждаването на имотите в полза на държавата е задължително. Фактите са установени, дадена им е публичност, нарушенията са установени и всеки служител на изпълнителната власт - централна и местна, знае това.

Под въпрос са поставени и актовете на изпълнителната власт, с които тази територия е обявена за урбанизирана и е променено предназначението ѝ. Това ще стане ясно, след като общинската администрация на община Царево изпълни задължението си да публикува на официалната си електронна страница подробните устройствени планове, направили възможно урегулирането на посочените поземлени имоти.

Сигурни сме, че отговорните служители знаят всички тези факти. Надяваме се, че сега това ще узнаят всички граждани на Република България.

Изискваме:
  1. Министърът на туризма да заяви изменението на кадастралната карта и кадастралните регистри с цел отразяването на крайбрежната плажна ивица.
  2. Министърът на регионалното развитие и благоустройството да сезира прокуратурата за отмяна на актовете за одобряване на подробните устройствени планове, с които са урегулирани посочените имоти и е променено предназначението им.
  3. Министърът на регионалното развитие и благоустройството да отчужди частните имоти, попадащи в територията, която е изключителна държавна собственост.
  4. Министърът на регионалното развитие и благоустройството да състави акт за изключителна държавна собственост за територията на крайбрежната плажна ивица.
  5. Министърът на регионалното развитие и благоустройството да сезира Главния прокурор за нарушаването на Конституцията на Република България и Закона за устройство на черноморското крайбрежие, неизвършените действия в защита на обществения интерес и нанесените щети на гражданите на Република България заради затруднения достъп до плажа за природосъобразен туризъм "Корал".

Забележка: Всички изнесени в изявлението материали и факти са лесно достъпни, публично известни и са публикувани на официалните електронни страници на органи на изпълнителната власт.

инж. Йоан Каратерзиян
Председател на управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България