Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

петък, 29 септември 2017 г.

Намаляват се утвърдените разходи по бюджетна програма „Геодезия, картография и кадастър“, с 2 000 000 лв. и бюджетна програма „Ефективна администрация и координация“ с 2 000 000 лв., за сметка на бюджетна програма „Устройствено планиране, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация“.

Постановление № 203 от 21 септември 2017 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2017 г. (ДВ, брой: 78, от дата 29.9.2017 г.)

ОТ 21 СЕПТЕМВРИ 2017 Г.
за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2017 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. Одобрява вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2017 г., както следва:
1. намалява утвърдените разходи по:
a) „Политика в областта на подобряване на инвестиционния процес чрез усъвършенстване на информационните системи на кадастъра и имотния регистър, подобряване качеството на превантивния и текущия контрол в строителството“, бюджетна програма „Геодезия, картография и кадастър“, с 2 000 000 лв.;
б) бюджетна програма „Ефективна администрация и координация“ с 2 000 000 лв.;
2. увеличава утвърдените разходи по „Политика за поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура, свързана с подобряване на транспортната достъпност и интегрираното управление на водните ресурси и геозащита“, бюджетна програма „Устройствено планиране, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация“, с 4 000 000 лв.
Чл. 2. Министърът на регионалното развитие и благоустройството да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2017 г. и да уведоми министъра на финансите.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 1 от Закона за публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на регионалното развитие и благоустройството.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Министър-председател: 
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет: 
Росен Кожухаров"

Ето и стенограмата от заседанието на Министерски съвет:
"Точка 8
Проект на Постановление за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2017 г.
БОЙКО БОРИСОВ: Приема се."

вторник, 26 септември 2017 г.

Абсурден отговор и абсурдно решение по ЗДОИ от страна на секретаря на община Варна!

На 29 август 2017 г., поисках от името на "Камарата на геодезистите в България" информация за изразходване на обществени средства за строителството на продължението на бул. Васил Левски в гр. Варна. Надявах се, това да разясни в подробности триизмерните рисунки, които бяха разпространени в медиите. Това беше необходимо, тъй като проектът е много важен за развитието на град Варна, но не толкова, колкото бул. Варна (без проектна готовност) и колкото втория мост над канал "Море - езеро" - проект, който трябва да разтовари трафика на града. Необходимостта от предоставяне на информация беше продиктувана и от изявлението на министър-председателя, че има проектна готовност за строителството на бул. Васил Левски и притеснителното му изказване, че става въпрос да се "отвори транзитен коридор и особено път към пристанищата за тежките автомобили" (заседание на МС на 09 август 2017 г.).

От Камарата на геодезистите в България, поискахме следната информация:
1. Техническите и работни проекти на основното и локалните трасета на бул. Васил Левски, в това число и:
   1.1. Проекти за изместване на подземните комуникации при строителство на посочения обект.
   1.2. Проект за промяна на коритото на дерето по протяжение на новото трасе на булеварда.
   1.3. Проект за предвидените велосипедни алеи.
   1.4. Проекти на предвидените мостови съоръжения и пешеходни подлези.
2. Доказателства за предвидени средства в общинския бюджет за отчуждаване на засегнатите от бъдещото строителство имоти и настаняване на граждани, за които това е единствено жилище.
3. Подробните устройствени планове, които са послужили за основа на проектирането.
След това искане, изневиделица се появи информация, за възлагане на преработка на проектите на стойност около 1 000 000 лева. Интересно, каква ще е тази преработка, за толкова голяма сума, след като не става въпрос за нов проект...


1. По т. 1 от искането няма решение. Има единствено обяснение. Това обяснение, обаче, противоречи не само на здравата логика, но и на закона.
Обяснение: "Поисканата в точка 1 от заявлението информация попада в обхвата на чл.3, ал.1, т.8 от Закона за авторското право и сродните му права, регламентиращ закрилата на одобрени архитектурни проекти, одобрени проекти по устройствено планиране, карти, схеми, планове и други, отнасящи се до архитектурата, териториалното устройство, географията, топографията, музейното дело и която и да е област на науката и техниката. В тази връзка поисканите проекти са обекти на авторско право и нямат характера на обществена информация по смисъла на чл. 2, ал. 1 от ЗДОИ, поради което процедурата за предоставянето им по реда на Закона за достъп до обществена информация е неприложима."
Казаното противоречи на истината, защото тези проекти не са предмет на авторско право, а дори и да бяха, ЗДОИ регламентира в чл. 27 как точно да се предоставят тези данни.

2. По т. 2 от искането, решението е заблуждаващо.
Решение: "Исканата в заявлението информация в частта на точка 2 е публикувана на интернет страницата на Община Варна www.varna.bg., на следния адрес: http://www.varna.bg/bg/articles/11493/Годишна_програма_за_управление_и_разпореждане_с_имоти_-_общинска_собственост_2017_г..html."
Това решение също противоречи на истината, защото в посочената програма не се предвиждат средства за изграждането на посоченото трасе. В потвърждение на това, кметът на община Варна, внесе в общински съвет Варна, актуализация на същата годишна програма, с цел, "изграждане на бул. Левски...".

3. По т. 3 от искането, решението е непълно и противозаконно.
Решение: "Исканата в частта на точка 3 от заявлението информация да се предостави под формата на преглед на оригинал на регулационен план на бул. "Левски" в съставните му три части с приемо-предавателен протокол в тридесетдневен срок от получаване на настоящото решение от Десислава Пеева - Гл.експерт КБД към дирекция "Инженерна инфраструктура и благоустрояване", етаж 6, стая 612."
Всеки, с минимални познания по българското законодателство човек, ще разбере абсурдността на такова решение. Първо, не е ясно, какъв приемо-предавателен протокол, ще се състави за "преглед на регулационен план"? Ще ми разрешат да запечатам образа на плана в съзнанието си ли? И за това ще съставим протокол... Второ, не може да се поставя краен срок, след който предоставената информация няма да е достъпна. Трето, Законът за устройство на територията, е регламентирал, че "Одобрените подробни устройствени планове се публикуват на интернет страницата на органа, който ги е одобрил..." (чл. 129, ал. 5 от ЗУТ). Тази информация, е публично достъпна в нейната цялост по силата на закона, без да е необходимо да се иска предоставянето ѝ. Четвърто, при липса на цялостно устройствено решение (ПУП, придружен от схеми), схемите се приемат по общия ред на закона.

инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България

гр. Варна, 26 септември 2017 г.вторник, 29 август 2017 г.

Искане за предоставяне на обществена информация, по повод строителството на бул. Васил Левски във ВарнаКГБ - знак5.jpg

КАМАРА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ


Електронен адрес: www.geodezisti.net
Моб. тел.: +359 (88) 8240587
Електронна поща: imagebg@gmail.com

Изходящ № 67 от 29 август 2017 г.ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА ВАРНА
ИСКАНЕ
за предоставяне на обществена информация
от инж. Йоан Крикор Каратерзиян
председател на управителния съвет на Камарата на геодезистите в България
адрес: 9002 Варна, ул. Ген. Паренсов № 3, вх.В, ап.67;
моб.тел.: +359 88 8240587; e-mail: imagebg@gmail.com
Относно
Предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществена информация относно предстоящо строителство на бул. Васил Левски.
Уважаеми господин Портних,

На основание, Закона за достъп до обществена информация и наличие на обществен интерес във връзка с разходване на обществени средства и използване на имоти публична общинска собственост, моля да ми предоставите копия от:
 1. 1. Техническите и работни проекти на основното и локалните трасета на бул. Васил Левски, в това число и:
 1. 1.1. Проекти за изместване на подземните комуникации при строителство на посочения обект.
 2. 1.2. Проект за промяна на коритото на дерето по протяжение на новото трасе на булеварда.
 3. 1.3. Проект за предвидените велосипедни алеи.
 4. 1.4. Проекти на предвидените мостови съоръжения и пешеходни подлези.
 1. 2. Доказателства за предвидени средства в общинския бюджет за отчуждаване на засегнатите от бъдещото строителство имоти и настаняване на граждани, за които това е единствено жилище.
 2. 3. Подробните устройствени планове, които са послужили за основа на проектирането.
Моля, исканата информация да ми бъде предоставена на посочения адрес на електронна поща и да бъде публикувана за обществено ползване на електронната страница на община Варна.

С уважение:
инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България
гр. Варна, 29 август 2017 г.

понеделник, 21 август 2017 г.

Искаме информация относно преместваеми обекти с търговско наименование “Лафка” на територията на община Варна.


КГБ - знак5.jpg

КАМАРА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ


Електронен адрес: www.geodezisti.net
Моб. тел.: +359 (88) 8240587
Електронна поща: imagebg@gmail.com

Изходящ № 66 от 21 август 2017 г.

ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА ВАРНА

ИСКАНЕ 
за предоставяне на обществена информация
от инж. Йоан Крикор Каратерзиян 
председател на управителния съвет на Камарата на геодезистите в България
адрес: 9002 Варна, ул. Ген. Паренсов № 3, вх.В, ап.67; 
моб.тел.: +359 88 8240587; e-mail: imagebg@gmail.com

Относно: Предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществена информация относно преместваеми обекти с търговско наименование “Лафка” на територията на община Варна.

Уважаеми господин Портних, 
На основание, Закона за достъп до обществена информация и наличие на обществен интерес във връзка с разходване на обществени средства и използване на имоти публична общинска собственост, моля да ми предоставите следната информация:
 1. Копия от договорите и приложенията към тях, за предоставяне на концесия за “изграждане и експлоатация на обекти - автобусни спирки с рекламни пана и съоръжения за продажба на печатни изделия в автобусните спирки, представляващи прилежаща инфраструктура и принадлежност към общинските пътища - публична общинска собственост”.
 2. Копия от всички допълнителни споразумения (анекси) към договорите по т. 1.
 3. Схемите за определяне на териториите на спирките на масовия градски транспорт на територията на община Варна.
 4. Примерните проекти на посочените преместваеми обекти, съгласно чл. 47, ал. 2, т. 3 от Наредбата за реда за поставяне на преместваеми обекти по смисъла на чл. 56, ал. 1 от Закона за устройство на територията (Наредбата по чл. 56, ал. 1 от ЗУТ).
 5. Копия от протоколите от експертния съвет по устройство на територията при община Варна, с които са одобрени схемите за разполагане на преместваемите обекти по договорите по т. 1.
 6. Издадените разрешения за поставяне на преместваемите обекти, посочени в т. 1, от началото на предоставяне на концесията до сега.
 7. Схемите за разполагане на преместваемите обекти в CAD-формат, съгласно изискванията на чл. 42 от Наредбата по чл. 56, ал. 1 от ЗУТ.
 8. Допускате ли продажба на алкохол, лотарийни игри и предоставяне на бързи кредити (изрично забранено, съгласно чл. 6 от Наредбата по чл. 56, ал. 1 от ЗУТ) в преместваемите обекти, разположени в зоните по чл. 6, ал. 1 от Наредбата по чл. 56, ал. 1 от ЗУТ.
 9. Допускате ли предлагането на тютюневи и свързани с тях изделия на лица под 18 години (изрично забранено, съгласно чл. 30, ал. 2, т. 3 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия) в преместваемите обекти, разположени на територията на община Варна.
 10. Плаща ли се и на какво основание на почистващите фирми, на територията на община Варна, за поддържане на територията на спирките на масовия градски транспорт, включени в договорите по т. 1, което е в противоречие с решението на общински съвет за отдаване на концесия, вписано в националния концесионен регистър (т. 9.9. “Да извършва необходимата поддръжка и благоустройство на обектите, върху който се осъществява дейността - предмет на концесията, както и да извършва със съгласието на КОНЦЕДЕНТА преустройство, реконструкция и модернизация в тези обекти.”) и чл. 23, т. 2 от Наредбата по чл. 56, ал. 1 от ЗУТ.
 11. Какви мерки предприехте, за да удовлетворите изискването на чл. 7 от Наредбата по чл. 56, ал. 1 от ЗУТ и да запазите здравето и живота на гражданите и гостите на община Варна, при положение, че вратите, мониторите, климатиците и др. съоръжения на преместваемите обекти висят на по-малко от “3 метра от нивото на терена, върху който са поставени”, което води до директно нарушение на чл. 23, т.т. 1, 3, 4, 5 и 6 от Наредбата по чл. 56, ал. 1 от ЗУТ?
 12. Какви мерки предприехте по писмо изх. № ДК-25--25-01-361 от 07.12.2015 г. от Началника на РО “НСК” Варна, при РДНСК - Североизточен район, за премахване на незаконно поставените преместваеми обекти по договора от т. 1, в изпълнение на задълженията Ви по закон?
 13. Какви площи се заемат от концедента за всяка отделна обособена позиция, включително допълнително поставените маси, фризери и кошчета?
 14. На какво основание се ползват от концедента площи на уличното озеленяване, за поставяне на фризери, в нарушение на чл. 6, ал. 4 от Наредбата по чл. 56, ал. 1 от ЗУТ (един от тези случаи е точно пред Вашия кабинет)?
 15. Какви мерки предприехте за удовлетворяването на изискванията на чл. 18 от Наредбата по чл. 56, ал. 1 от ЗУТ?

Моля, исканата информация да ми бъде предоставена на посочения адрес на електронна поща и да бъде публикувана за обществено ползване на електронната страница на община Варна.

С уважение:
инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на управителния съвет на 
Камарата на геодезистите в България
гр. Варна, 21 август 2017 г.

сряда, 16 август 2017 г.

Становища към два проекта за изменение на наредби, касаещи Закона за кадастъра и имотния регистър и консолидирани версии на проектите.


1. Предлагаме, текстът на § 3, т. 2 от проекта да отпадне като незаконосъобразен.
Мотиви: Предложената норма противоречи на чл. 15 от ЗНА, във връзка с чл. 13а от АПК.

2. Предлагаме, текстът на § 4, т. 3 от проекта да отпадне като незаконосъобразен.
Мотиви: Предложената норма противоречи на чл. 15 от ЗНА, във връзка с чл. 13а от АПК.

3. Предлагаме, текстът на заключителната разпоредба § 11 да отпадне като незаконосъобразен.
Мотиви: Предложената норма противоречи на чл. 13а от АПК, във връзка с § 1, т. 5 от ДР на АПК.
1. Предлагаме, текстът на § 2, т. 2 от проекта да отпадне като незаконосъобразен.
Мотиви: Предложената норма противоречи на чл. 15 от ЗНА, във връзка с чл. 13а от АПК.

2. Предлагаме, текстът на заключителната разпоредба § 3 да отпадне като незаконосъобразен.
Мотиви: Предложената норма противоречи на чл. 13а от АПК, във връзка с § 1, т. 5 от ДР на АПК.Проблемът с голямата административна тежест, е решен нормативно в чл. 13а от АПК (Комплексно административно обслужване), а понятието е конкретизирано в § 1, т. 5 от ДР на АПК. Предложените промени, по същество, намалят приложното поле на регламентираното в чл. 13а от АПК приложно поле на института на комплексното административно обслужване и ще увеличат административната тежест. Причината, че нормата, която законодателя въведе през 2014 г. не се прилага на практика, е в липсата на контрол от старана на МРРБ, при осъществяване на административното обслужване. Регламентирайки нов прочит на Административнопроцесуалния кодекс с предложения проект на наредба, се нарушава чл. 15 от ЗНА и се провокират административните служители да заобикалят закона, тъй като много от тях не спазват основните принципи на административното производство и по-специално чл. 5 от АПК, поради непознаване на нормите или поради страх от санкции. Ако измененията са продиктувани от внесения в Народното събрание зъконопроект за изменение на АПК от нар. пр. Данаил Георгиев и група народни представители, това също е нарушение на нормативната уредба, защото следва първо да се приеме нормативния акт от по-висока степен, а след това подзаконовите нормативни актове да се приведат в съответствие с него.

инж. Йоан Каратерзиян
Преседател на УС на Камарата на геодезистите в България
гр. Варна, 16 август 2017 г.

Становищата са публикувани на страницата на страницата на Портала за обществени консултации на Министерски съвет.