Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

четвъртък, 1 март 2018 г.

Предлагаме промяна на Проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.КГБ - знак5.jpg

КАМАРА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ


Електронен адрес: www.geodezisti.net
Моб. тел.: +359 (88) 8240587
Електронна поща: imagebg@gmail.com

Изходящ № 79 от 1 март 2018 г.


ДО
МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

СТАНОВИЩЕ
от инж. Йоан Крикор Каратерзиян
председател на управителния съвет на Камарата на геодезистите в България
адрес: 9002 Варна, ул. Ген. Паренсов № 3, вх.В, ап.67;
моб.тел.: +359 88 8240587; e-mail: imagebg@gmail.com

Относно:
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, приет с Постановление № 242 на Министерския съвет от 2016 г. (Обн. ДВ, бр. 76 от 2016 г.).
Уважаеми господин Нанков,

Предложението, което е направено за промяна на Устройствения правилник на АГКК, е доказателство за желанието Ви да установите добри административни практики в поверената Ви институция. Агенцията по геодезия, картография и кадастър, освен административна структура, обслужваща определени със закон дейности, е стожер за запазване на собствеността на гражданите и установяване на ред и законност в документооборота. В тази връзка, както и за пресичане на незаконосъобразни действия, установяване в бъдеще на норми на добро управление и пресичане на административния произвол, правим следните конкретни предложения:


1. В § 11, се правят следните допълнения:

     1.1. Към чл. 18, ал. 5, се добавя нова т. 12 със следния текст:
“12. отстранява грешки и непълноти и явни фактически грешки в КККР, за които е научил от официално постъпила информация от геодезисти с държавно придобити знания и умения по специалността, както и от съсловни организации на геодезисти. Уведомява за действията си по тази точка изпълнителния директор на АГКК. Води регистър за установените проблеми и предприетите действия по тази точка.”
     1.2. Към чл. 18, се добавя нова ал. 6 със следния текст: “(6) Дейностите по т.т. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 и 12 на ал. 5, се осъществяват от геодезисти с държавно придобити знания и умения по специалността.”

Мотиви: Необходимо е да се въведе ред за задълженията на служителите на СГКК, когато същите научат за грешки и непълноти и явни фактически грешки в КККР. Практиката в момента, е същите да не се признават и да се неглижират при узнаването им, с което КККР остава грешна и не се спазва целта на закона. Освен това, е необходимо да се прекрати лошата практика, КККР да се оставя в ръцете на неспециалисти, които само по силата на закона имат право да боравят и контролират дейностите, които са им възложени. Необходимо е да се нормира включването в екипа на АГКК на придобилите трета професионална квалификационна степен по професията “Геодезист”, които имат държавно признати придобити знания и умения в областта на геодезията и кадастъра.


2. В § 12, се правят следните изменения:
     2.1. Текстът “Обща администрация 35”, става “Обща администрация 38”.
     2.2. Текстът “дирекция "Административно-правно и финансово обслужване" 35”, става “дирекция "Административно-правно и финансово обслужване" 38”.
     2.3. Текстът “Специализирана администрация 384”, става “Специализирана администрация 381”.
     2.4. Текстът “дирекция "Геодезия, картография и кадастър" 39”, става “дирекция "Геодезия, картография и кадастър" 42”.
     2.5. Текстът “дирекция "Информационни технологии и пространствени данни" 13”, става “дирекция "Информационни технологии и пространствени данни" 16”.
     2.6. Текстът “Служби по геодезия, картография и кадастър 332”, става “Служби по геодезия, картография и кадастър 323”.


Мотиви: Това предложение, цели повишаване на знанията и ефективността на СГКК като общата численост на състава на всички СГКК да се намалява с деветима души и с по трима души се увеличава числеността на на Дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, Дирекция "Геодезия, картография и кадастър" и Дирекция "Информационни технологии и пространствени данни". Тези 9-има служители, трябва да се назначат от провинцията и да оказват помощ на СГКК на ротационен принцип, без да изпълняват функциите си в областите по постоянен и настоящ адрес. Така формираните мобилни групи, ще посещават на място СГКК, изнесените работни места, обслужващите администрации по ЗКИР, както и ще осъществяват периодични срещи с граждани, НПО и правоспособни лица по ЗГК, за да оказват помощ и контрол. Това ще способства за усъвършенстване на работата на СГКК и ще пресече практиката на произволно тълкуване на нормативната уредба, както и за установяване на добри законосъобразни практики в административното обслужване, ще намали загубите на работно време, ще намали загубените административни дела, ще увеличи доверието в институцията, ще уеднакви практиките по прилагане на нормативната уредба в отделните СГКК, ще намали драстично възможностите за корупция и т.н.


Моля, ако намерите предложенията за неотносими към Проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, да счетете същите като предложение за бъдещи промени на нормативната уредба.


С уважение:

инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България
гр. Варна, 1 март 2018 г.

1 коментар:

 1. Предложенията не бяха приети. Ето и мотивите на АГКК за това:

  По т. 1:
  "Правомощието на СГКК да поддържа кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) в актуално състояние, в резултат на отстраняване на непълноти или грешки и явна фактическа грешка, е регламентирано със законова норма - в чл. 51, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗКИР. В чл. 18, ал. 5, т. 6 от Устройствения правилник на АГКК, като функция на СГКК е посочено, че „поддържа кадастралната карта и кадастралните регистри в актуално състояние“, което включва отстраняване на непълноти или грешки и отстраняване на явна фактическа грешка.
  Инициативата за изменение на КККР не следва да се ограничава до това - от кого е постъпило искането, а с оглед на това: заявителят да има правен интерес или информацията да е постъпила служебно, както и да са изпълнени изискванията на закона за извършване на изменението.
  Служителите в АГКК/СГКК, които извършват контролни функции по проектите за изменение на КККР, внесени от правоспособните лица по кадастър, и извършват дейности по изменение на КККР, са лица, заемащи експертни длъжности и отговарят на изискванията за заемане на длъжността.
  В СГКК има назначени лица, които имат придобита трета степен на професионалната квалификация по професията "Геодезист"."

  По т. 2:
  "Целта на настоящото изменение на Устройствения правилник на АГКК е не да се намалява, а да се увелича броя на служителите в СГКК, тъй като те са звената в АГКК, които извършват основната дейност по провеждане на процедурите по създаване и поддържане на кадастралната карта и кадастралните регистри в актуално състояние, както и извършват административно обслужване. По този начин ще се повиши административния им капацитет, ще се облекчи и подобри работата им. Направеното предложение за назначаване на служители „от провинцията“ е незаконосъобразно и дискриминационно.
  Усъвършенстване на работата на СГКК и уеднаквяване на практиката и еднозначното прилагането на нормативните актове от всички СГКК, установяване на добри и законосъобразни практики в административното обслужване може да се постигне чрез други способи – работни срещи, указания, проверки от инспектората и контролното звено в АГКК, не на последно място и осъществявания граждански контрол, чрез сигнали, жалби и предложения и др."

  ОтговорИзтриване