Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

понеделник, 15 април 2019 г.

Кадастралната карта и кадастралните регистри на 11-и подрайон, гр. Варна е одобрена. Същата не подлежи на обжалване, но на 15 април 2019 г., все още не е публикувана...

След дълги години очакване, множество подадени сигнали и дадени ни обещания от властта, кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на 11-и подрайон на град Варна е одобрена! Сега, въпросът е в пълнотата и качеството ѝ. И не на последно място – защо беше необходимо това забавяне? Умишлено ли беше? Забележете, че КККР е ПРИЕТА ПРЕДИ 10 ГОДИНИ!

11-и подрайон е един от най-бързо развиващите се централни райони на Варна, с големи жилищни блокове и К инт. = 5, съгласно предвижданията на Общия устройствен план! КККР е приета през 2009 г. и е одобрена през 2019 г.

Уважаеми граждани, моля прегледайте внимателно публикуваната информация и поискайте отстраняването на грешките или непълнотите, ако откриете такива. Възползвайте се от възможността, Службата по геодезия, картография и кадастър – Варна да ги отстрани за своя сметка или за сметка на изпълнителя.
Имайте предвид, че заповедта за одобряване на КККР НЕ ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ!

За съжаление, в началото на работния ден на 15 април 2019 г., кадастралната карта все още не е публикувана... По този начин, нито правоспособните лица могат да работят, нито гражданите могат да ползват данните, които официално са влезли в законна сила!

Екранна снимка от официалната електронна страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
15 април 2019 г.

Агенция по геодезия, картография и кадастър, София
Държавен вестник, брой: 31, от 12.4.2019 г.
АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-18-194 от 27 март 2019 г.
На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на 11-и подрайон на административен район „Одесос“, гр. Варна, област Варна.
Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 2.04.2009 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – Варна.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗКИР.
Съгласно чл. 49, ал. 2 от ЗКИР кадастралната карта и кадастралните регистри не подлежат на обжалване.
Изпълнителен директор: В. Коритарова

Може да се запознаете и с тези материали:


Странният случай с издаването на скици... и всеки ли в България има право на труд?

P.S. Планът на 11-и подрайон, най-накрая е публикуван в КАИС. Това се случи в края на работното време на втория ден след влизането в сила на кадастралната карта и кадастралните регистри.

Няма коментари:

Публикуване на коментар