Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

четвъртък, 3 юни 2021 г.

Скандални строителни дейности в границите на Морски плаж “Смокините – север” (67800.PL.344)


Един сигнал, който надали ще остане без последствия, още повече, че по сигнала вече е разпоредена съвместна проверка по компетентност от заместник-министъра в МОСВ инж. Петър Димитров.


ДО
МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ДО
МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

ДО
МИНИСТЪРА НА ТУРИЗМА

КОПИЕ:
ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОПИЕ:
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


СИГНАЛ

от инж. Йоан Крикор КаратерзиянОтносно: Предоставената от медии и граждани в публичното пространство информация за скандални строителни дейности в границите на Морски плаж “Смокините – север” (67800.PL.344).Уважаеми г-н Личев,

Уважаема арх. Комитова,

Уважаема г-жо Балтова,


Поредната година на унищожаване на Българското Черноморие започна и с надежда за поставяне на началото на законосъобразното му използване и запазването му за идните поколения. 

Вулгарното отношение към изключителната държавна собственост от страна на част от временните ползватели (т.нар. концесионери) на изчерпаемите природни ресурси на страната ни, очевидно е породена от впитото в общественото мнение от страна на досегашното управление, че всичко им е позволено, когато веднъж са стъпили на “своя” плаж. 

Това, за всеки знаещ и мислещ човек, е неразбираемо и абсурдно. Също така е ясно, обаче, че са необходими изключително бързи и законосъобразни мерки, които да възстановят разрушеното и да дадат ясни инструкции как трябва да се потребяват обществените ресурси, за да ги опазваме, да им се наслаждаваме и да ни служат, както на нас, така и на следващите ни поколения.

В тази връзка, като специалист с дългогодишен опит в областта на устройството на територията, кадастъра и геодезията, Ви обръщам внимание на следното:

 1. Всички земни работи, нарушаващи естественото физическо състояние на повърхността на Морския плаж, състоящ се от крайбрежната плажна ивица и пясъчните дюни, представляват строителни дейност по смисъла на Закона за устройство на територията. Само по себе си, наличието на строеж на територията на Морски плаж е незаконно и се санкционира, съгласно разпоредбите на ЗУТ, като резултатите от това се възстановяват незабавно и за сметка на нарушителя. Такива са и изкопите за поставяне на фундаменти, насипите за изграждане на диги, насипването на внесен от друго място пясък и т.н.


Снимка от публикация на Спас Спасов в Дневник, на която се вижда изкоп на земни маси, което представлява строеж по смисъла на ЗУТ.

 1. Вкопаването на дървени, метални, стоманобетонни и изработени от друг материал колони, колове, основи и други конструктивни елементи, независимо от това дали са изработени или излети на място или извън строителната площадка е строителство, което е забранено от закона на територията на Морските плажове, независимо от времето, през което се извършва.

Снимка от профила на Иван Евтимов, във Фейсбук, на която се виждат стоманобетонни елементи, които по обясненията на концесионера пред бТВ, ще бъдат вкопани в пясъка на метър и половина дълбочина. Това отново представлява строеж по смисъла на ЗУТ. Виждат се и фусове, на които да бъдат монтирани колони.

 1. Изграждането на огради от всякакъв вид на територията на Морските плажове е строителство по смисъла на закона и не само е забранено, но е и изключително опасно за здравето и живота на гражданите.

 2. Работата и придвижването на строителна техника се извършва след издаването на необходимите за това документи, въз основа на план за безопасност и здраве и проект за временна организация и безопасност на движението.

 3. Преместването на земни маси се извършва въз основа на проект за вертикално планиране и картограма на земните маси, които трябва да са налични. 

Снимка от профила на Васил Гюров, във Фейсбук, на която се вижда привнесения различен от естествения за този плаж материал и следите от тежка строителна техника.

 1. Наличието на Морски плаж, включително на всички видове пясъчни дюни, се определя от физическото състояние и географското местоположение на природните образувания. Тези обстоятелства се констатират при изследване и геодезическо заснемане на място и се отразява върху специализираните карти на Черноморското крайбрежие, а след това – в кадастрално-административната информационна система и кадастралната карта и кадастралните регистри. При определяне на местата на преместваемите обекти в схемите за поставяне и определянето на граничните им точки на място, местоположението им се съобразява, освен с картите и с моментното състояние на природните образувания. Поставянето на преместваеми обекти върху съществуващи на място, но некартирани пясъчни дюни е нарушение на закона, което подлежи на санкция и незабавно възстановяване на естествено формирания ландшафт.


За да се въведе законосъобразност при ползването на нашата обща собственост, моля да предприемете следните действия:

 1. Да публикувате схемите за поставяне на преместваемите обекти в пълния им обем, включително инженерно-техническата част или конструктивното становище. Това трябва да се прави и на проектите на схемите, преди одобряването им. По този начин, действията на изпълнителна власт, ще бъдат прозрачни и предвидими, което е от полза, както на гражданите, така и на ползвателите на нашата собственост.

 2. Да публикувате в цифров вид, геореферираните специализирани карти на Черноморското крайбрежие, за да може същите да се използват лесно освен от специалистите и от гражданите и неправителствените организации.

 3. Служителите на поверените Ви администрации, участващи в състава на общинските експертни съвети по устройство на територията, да участват активно във вземането на решенията за приемане на схемите за поставяне на преместваеми обекти на плажната ивица и да докладват писмено за всяко решение, като обръщат особено внимание за възможността от извършване на незаконосъобразни строителни дейности, описани по-горе. Тези доклади ще помогнат, както на концесионерите да съблюдават спазването на закона, така и на администрацията на изпълнителната власт за осъществяване на последващ контрол и мониторинг на договорите и законодателството. Това е необходимо, тъй като нито наемателите на плажовете, нито работниците, поставящи преместваемите обекти, нямат специалните знания за това кои от дейностите представляват строителство.

 4. Да проверите за наличието на посочените по-горе проекти и разрешителни и да наложите посочените в закона санкции, включително по Глава двадесет и трета “Административнонаказателна отговорност” от ЗУТ.

 5. Незабавно да преустановите посочените строителни дейности, поради несъответствието им със закона.

 6. Незабавно, за сметка на нарушителя да възстановите посоченият плаж в естествения му вид.

 7. Да проверите от къде е добит допълнително внесеният върху плажната ивица пясък, по какъв начин и нарушени ли са във връзка с това други разпоредби на ЗУТ, ЗУЧК и екологичното законодателство, както и да наложите съответните санкции за това.

Снимка от профила на Васил Гюров, във Фейсбук, на която се вижда разликата между естествения за разглеждания плаж пясък и привнесения пясък.


Предварително Ви благодаря за отделеното време и внимание!

Моля за кореспонденция да използвате посочения адрес на електронна поща.С уважение,

инж. Йоан Каратерзиян

31 май 2021 г.


Отговори:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Изпратено писмо до МРРБ, чрез системата за сигурно електронно връчване:

1143147/04.06.2021 - Към Ваш вх. № V8-571/31.05.2021 и изх. № 1128/21 от 03.06.2021 г. на Администрацията на Министерския съвет

ДО
МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

Уважаема арх. Комитова, 
Посоченият сигнал е със статус "Спряна стъпка" в системата на повереното Ви ведомство. В същото време, видно от репортаж по БНТ1 от вчера (3 юни 2001 г.), на посочения Морски плаж текат строителни дейности. Моля за Вашето разпореждане, същите да бъдат спрени незабавно, да бъде съставен констативен акт за незаконно строителство и да бъде възстановена плажната ивица. Моля, докато текат посочените административни процедури да се ограничи достъпът на граждани до целия плаж, тъй като са застрашени здравето и животът на гражданите. 

С уважение, инж. Йоан Каратерзиян 

Цитираният репортаж може да намерите на следния адрес (след 3-тата минута): Защо на плаж Смокиня отново има багери и какво се случва със скандалните бетонни "пети".
 
Приложение: Екранни снимки от репортажа.
P. S. Екранните снимки са от цитирания репортаж на Елеана Цанова в предаването "България в 60 минути" по БНТ1. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Тук прави впечатление, че са предприети действия по премахване на преместваеми обекти, а не на незаконно строителство и че срокът за отговор е 20 работни дни...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Писмо, изпратено чрез системата за сигурно електронно връчване:


ДО

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

Относно: Незаконно строителство в границите на Морски плаж “Смокините – север”.

На Ваш изх. № 1128/21 от 31.05.2021 г.

 

Уважаеми г-н Янев,

Благодаря Ви за бързото придвижване на преписката с горепосочения номер.

Сигналът за незаконно строителство на плаж „Смокините – север“, който бях адресирал и до министъра на регионалното развитие, е бил препратен от МРРБ на ДНСК още в деня на подаването му. Това, също надмина очакванията ми, въпреки, че не бях уведомен за придвижването на тази преписка от страна на министерството.

Във времето, обаче, в което тази спешна по своя характер преписка се обработваше в ДНСК, незаконните строително-монтажни дейности на плажа продължиха. Това беше подробно и професионално отразено на 3 юни т.г. и в репортаж на БНТ1 със заглавие „Защо на плаж Смокиня отново има багери и какво се случва със скандалните бетонни "пети"“.

На 4 юни, изпратих информация за последния на МРРБ с пояснения за видимите в репортажа нарушения. В същия ден, получих копие от писмо, изпратеното от ДНСК до РДНСК – Бургас за действия по изпратения от мен сигнал на 31 май с напомняне, че има констатирано поставяне на преместваеми обекти на плажната ивица без необходимите разрешения и инструкции да ми бъде отговорено в срок от 20 работни дни.

Господин Министър-председател,

Изключително съм обезпокоен от бездействието на административния орган, който трябва да регистрира незаконните строежи и да следи за спазването на Закона за устройство на територията в частта му на строителството. В същото време, става въпрос за нарушение, което пряко се отразява негативно на курортния сезон по Българското Черноморие. Не на последно място, това дава знак, че в тази област промяна няма да има, дори и за видими с просто око закононарушения.

Във връзка с посоченото по-горе и като имате предвид, че министърът на регионалното развитие и благоустройството има пряка отговорност за правилното прилагане на ЗУТ, включително и недопускане на незаконно строителство на територията на страната, моля да разпоредите незабавни действия по спиране на строително-монтажните работи на Морски плаж „Смокините – север“, премахване на изпълненото вече незаконно строителство и възстановяване на естественото състояние на плажната ивица!

 

С уважение,

инж. Йоан Каратерзиян.

05 юни 2021 г.

 

Приложение:

1.    Писмо до МРРБ с вх. № V8-571-[5]/04.06.2021, изпратено чрез системата за сигурно електронно връчване;

2.      Писмо от ДНСК към РДНСК – Бургас с изх. № СТ-859-02-040/04.06.2021.

Електронен адрес на цитираната публикация по БНТ1: https://bnt.bg/news/zashto-na-plazh-smokinya-otnovo-ima-bageri-i-kakvo-se-sluchva-sas-skandalnite-betonni-peti-295879news.html?fbclid=IwAR2JrRkpXaAXsopsctodOzzYZvhMuFlRaEapaLDQBcxaCsqjKiHIEsQ2JAI. (Репортажът започва след третата минута).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Прилагам писмо от областния управител на Бургаска област, получено на 14 юни 2021 г.

Обръщам внимание, че никъде в сигнала и в нито едно изявление не съм споменавал, че на споменатия плаж има "изливане на бетон в пясъка".
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Абсурден отговор на министъра на туризма:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
След "отговора" на министър Балтова КАК И КАКВО НЕ МОЖЕ ДА СТАНЕ, получих и писмо от РДНСК - Бургас, което този път ще коментирам, защото, ако Министърът на туризма е фактически некомпетентен, то това не не може да се каже за строителния контрол.

Прилагам отговора на РДНСК - Бургас:
Както виждате, РДНСК – Бургас се произнесоха по техен си начин за незаконното строителство на Морски плаж “Смокините – север”... Аз останах втрещен! Вие не знам как ще реагирате, но явно трябва сами да спасяваме България!


Ето моите коментари по повод на отговорите:


РДНСК – Бургас:


Коментар:

Всъщност легалната дефиниция за преместваем обект, съгласно § 5, т. 80 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията (ЗУТ) гласи: “"Преместваем обект" е обект, който няма характеристиките на строеж и може след отделянето му от повърхността и от мрежите на техническата инфраструктура да бъде преместван в пространството, без да губи своята индивидуализация и/или възможността да бъде ползван на друго място със същото или с подобно предназначение на това, за което е ползван на мястото, от което е отделен, като поставянето му и/или премахването му не изменя трайно субстанцията или начина на ползване на земята, както и на обекта, върху който се поставя или от който се отделя. Преместваемият обект може да се закрепва временно върху терена, като при необходимост се допуска отнемане на повърхностния слой, чрез сглобяем или монолитен конструктивен елемент, който е неразделна част от преместваемия обект и е предназначен да гарантира конструктивната и пространствена устойчивост на обекта и не може да служи за основа за изграждане на строеж.


Очевидно, от РДНСК – Бургас удобно изпускат първата част. А защо въпросният уж “преместваем обект” има характеристиките на строеж? Много просто – ЗУТ е категоричен, че например за “изкопи и насипи с дълбочина или височина до 1 м и с площ до 30 кв. м” не се изисква разрешение за строеж (чл. 151, ал. 1, т. 5 от ЗУТ). Т.е., това са строежи, които, обаче, могат да се строят и без издаване на разрешение за строеж. Що се отнася до обема на земните работи на плажа, те очевидно (но не и за МРРБ в лицето на РДНСК – Бургас) надхвърлят посочения обем. Това се отнася и за предвиденото в нормата ”отнемане на повърхностния слой”. Апропо, за такъв случай, МРРБ съставиха акт за незаконно строителство на бъдещата Автомагистрала “Хемус”, преди по-малко от месец… 

Освен това, държавната институция, призвана да бди, за да не се допуска незаконно строителство, без да има това право, тълкува и то превратно нормата, като посочва, че “използването на предварително изпълнени фундаменти” е допустимо. Добре е, че вече официално се разбра, че това са фундаменти, а не пети или някакви други, неизвестни в нормативната уредба неща. Разбира се, че когато имаме фундаменти, положени в изкоп, за който се изисква разрешение за строеж, това е строеж. Никъде законът не третира дали същите са излети на място или някъде другаде… Никъде и РДНСК – Бургас не посочват, дали са направили проверка за наличието на план за вертикално планиране и картограма за разпределение на земните маси. Много други факти и обстоятелства, също не са изяснени.

Явно, законът не е това, което е… Явно, плажът не е плаж и на него може да се строи… Явно ни трябват други управници… Т.е., трябват ни управници (не други), защото тези не са!


РДНСК – Бургас:


Коментар:

Очевидно и тук, РДНСК – Бургас тълкуват нормативите, а това те нямат право да правят. Всъщност, в отговора им се съдържа противоречието. Законът забранява строителството на плътни огради, а наредбата изисква поставянето им. Е да де, обаче, на място е извършено строителство на ограда, но и да беше само поставена такава, щеше да противоречи на чл. 10, ал. 2, т. 3 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК) – “поставянето на заграждения, ограничаващи свободния пешеходен достъп”.

Само да не забравя да вметна, че цитираната цитираната от контролния орган наредба се прилага при извършване на строителни и монтажни работи (СМР). Това означава, че посоченият държавен контролен орган е на мнение, че на Морски плаж “Смокините – север” се извършват т.нар. СМР, т.е. строителство!

По този въпрос – толкова.


РДНСК – Бургас:


Коментар:

Тук пък се казва, че посочената по-горе наредба, заради която трябваше строежът да се огради с плътна ограда, не се отнася до посочения в сигнала обект, защото същият не е опасен или голям (чл. 9, ал. 2 от Наредбата).

С посоченото във втория абзац не мога да не се съглася, защото въпросната Наредба, наистина не се за строителство на територията на Морски плаж. Надявам се, поне, маршрутът на строителната техника да е съгласуван с МВР, Сектор “Пътна полиция”, което ще е твърде интересно, особено в частта на придвижването на тежките машини през плажа, между разхождащите се или плажуващи граждани… 


РДНСК – Бургас:


Коментар:

Тази констатация е твърде интересна по своя тънък времеви отенък… Разбира се, РДНСК – Бургас, не са компетентни да се изказват по отношение на състава на пясъка, но фактът, че не са установили посочените действия “при извършената проверка”, не означава, че нарушение няма. Между другото, това може да се установи много лесно и ако се извършат геодезически измервания и същите се съпоставят с тези от специализираната карта. Нали е ясно на всички, че разликата в надморската височина, веднага ще се види?


РДНСК – Бургас:


Коментар:

Всъщност никога не съм твърдял, че не се засягат картирани дюни. Твърдя това, което е недопустимо, съгласно ЗУЧК и Конституцията на Република България – че са засегнати дюни и се строи на Морски плаж. Това, че специализираните карти са грешни или дюните са променили своето местоположение, не ги прави незащитени. Отнемането и преместването на пясък, дори този, който не е в състава на дюните, е незаконно строителство. Още ли не са ясни тези неща. А ако не са, колко време още ще е нужно на Държавата в лицето на МРРБ, ДНСК, АГКК, СГКК и т.н. да възложат най-сетне последваща оценка на въздействието на относимите нормативни актове, за да стане ясно в каква помийна яма се въргаляме?


-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Очаквам официалния отговор на Министъра на регионалното развитие и благоустройството.

2 коментара:

 1. Входящи номера:
  Приемната на Президента: 94-00-1039/31.05.2021;
  МРРБ - вх. № V8-571/31.05.2021;
  МТ – Вх № Т-94-Й-7/ 31.05.2021;
  МОСВ – 94-00-451/01.06.2021;
  Кабинета на Министър-председателя – 1128/21/31.05.2021 г.

  ОтговорИзтриване
 2. Кучето си лае мутрите си действат!? Парите ПРОБИВАТ ВСИЧКО!? А КОРУПЦИЯТА Я БОРИМ!?
  И днес строят!

  ОтговорИзтриване