Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

четвъртък, 30 август 2018 г.

Липсва ли административен капацитет и налице ли е фактическа професионална недостатъчност у членове на висшето ръководство на изпълнителната власт?

Отскоро се вихрят едни спорове около това, дали има или няма дюни, плаж, парк, археология и т.н.? Надълго и нашироко се изследва обстоятелството, имат ли те почва у нас и доколко са ценни? Отново и отново титаничната мисъл се опитва за отговори на изначалния въпрос: Как точно да се застрояват тези невъзобновими ценности?
Очевидно, апетитите към националното богатство са големи. Апетитите нараснаха, когато се установи, че нагърбените със защита на публичната собственост и обществения интерес институции, могат успешно да извърнат глава настрани и да се вторачат в триизмерни картинки, вместо да се огледат с очите си. 

Проверка на място, където ще се строи т.нар. рибарско селище, м. "Карантината", кв. "Аспарухово", гр. Варна - върху моста, на 15 метра от плажа:
(10 ‎август ‎2018 ‎г.). Източник: CityBuild.bg.
Както се казва: “Покритото мляко, котка не го лочи!”... Явно млякото отдавна не е покрито, капакът е запокитен много надалеч и оцеляваме в условията на надделяващ частен интерес!

Тук има плаж:
Морски плаж “Аспарухово”-10135-PL.46” от слой “Морски плаж”. Източник: Кадастрално-административната информационна система на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (26 ‎юли ‎2018 ‎г.,‏‎16:41:45 ч.)
Тук няма плаж:
Обект с идентификатор “10135.BS.63” от слой “Брегозащитни и брегоукрепителни съоръжения”. Източник: Кадастрално-административната информационна система на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (12 ‎август ‎2018 ‎г., ‏‎09:27:19 ч.)
А на място, все пак има плаж:
Мястото, на което е застанала делегацията от първата снимка (с червена стрелка) и плажа (9 ‎август ‎2018 ‎г.). Източник: бТВ.
Това беше шумно афишираното откриване на едно изключително важно за хората с намалена подвижност съоръжение, наречено "Водно конче":
Съвсем същото място - "плаж "Карантината"", съгласно официалната публикация на Община Варна. Снимката е направена от мястото, на което е застанала делегацията от първата снимка. (21 юли 2018 г.)
Забележка: Морски плаж “Аспарухово”-10135-PL.46” от слой “Морски плаж” е напълно идентичен на обект с идентификатор “10135.BS.63” от слой “Брегозащитни и брегоукрепителни съоръжения”.

Затова, въпреки опасността от репресии и продължаващ административен произвол, отново сигнализираме отговорните институции да си свършат работата, така, както повеляват нормите на правовата държава!
Това е законовата форма и ние я спазваме!

Поради тази причина, изпратихме следния сигнал:
КГБ - знак5.jpg

КАМАРА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ


Електронен адрес: www.geodezisti.net
Моб. тел.: +359 (88) 8240587
Електронна поща: imagebg@gmail.com

Регистрационен № СИ-94 от 29.08.2018 г.


ДО
МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

СИГНАЛ
от инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на Управителния съвет на Камарата на геодезистите в България
адрес: 9002 Варна, ул. Ген. Паренсов № 3, вх.В, ап.67;
моб.тел.: +359 88 8240587; e-mail: imagebg@gmail.com

Относно: Морски плаж “Аспарухово”-10135-PL.46”, находящ се в м. “Карантината”, кв. “Аспарухово”, гр. Варна, заменен с обект с идентификатор “10135.BS.63” от слой “Брегозащитни и брегоукрепителни съоръжения”.


Уважаеми господин Министър,

В желанието си да подобрим професионализма и начина на работа в поверената Ви институция, изказваме следните съображения и забележки по отношение на две публикувани официални изявления на Министъра на регионалното развитие и благоустройството.

По отношение на следното Ваше изявление:
Законоустановените процедури по издаване на разрешение за строеж за реконструкция на пристанище „Карантината“ са спазени.
09 август 2018 | 13:06
Електронен адрес на публикацията:

МРРБ: Във връзка с разпространена в медиите информация 
Отговор: Повече от една седмица преди информацията да бъде разпространена от медиите, същата е изпратена официално до Министъра на регионалното развитие и благоустройството, с копие до Министър-председателя на Република България.
МРРБ: относно издадени в нарушение на Закона за устройство на територията 
Отговор: Сигналът е подаден за нарушаване на Конституцията на Република България, Закона за устройство на черноморското крайбрежие и Закона за устройство на територията, а не само на последния.
МРРБ: заповед за одобряване на подробен устройствен план и разрешение за строеж за обект Модернизация и реконструкция на пристанище „Карантината“ на морски плаж „Аспарухово“ 
Отговор: Част от проекта е ситуиран върху “Морски плаж “Аспарухово”-10135-PL.46”, находящ се в м. “Карантината”, район “Аспарухово”, град Варна”, който е различен от “Морски плаж “Аспарухово”-10135-PL.45””. Последният се цитира често като съществуващ плаж, а всъщност плажовете са два - 1. “Аспарухово”-10135-PL.46, който след манипулирането на данните за “Черноморско крайбрежие” в КАИС, беше заличен от слой “Морски плаж” и беше преместен в слой “Брегозащитни и брегоукрепителни съоръжения” и получи идентификатор “10135.BS.63” и 2. “Морски плаж “Аспарухово”-10135-PL.45””, който остава без промяна.
МРРБ: във Варна от министъра на регионалното развитие и благоустройството, пресцентърът на МРРБ заявява, че изнесеното в сигнала на неправителствената организация „Камара на геодезистите“, 
Отговор: Името на неправителствената организация е “Камара на геодезистите в България”. Организация с посоченото от МРРБ име не съществува.
МРРБ: която не е официалната браншова организация по смисъла на Закона за геодезията и картографията, 
Отговор: Камарата на геодезистите в България, е официална браншова организация по смисъла на българското законодателство. Чрез цитираният от МРРБ Закон за геодезията и картографията, Държавата създава една от всички съсловни организации на геодезисти. В последната членуват някои от инженерите-геодезисти в България. МРРБ прави внушение за нелегитимност на останалите, което е непризнаване на българското законодателство от орган на изпълнителната власт и представлява изключително тежко нарушение на правовия ред.
МРРБ: е невярно 
Отговор: В сигнала са представени само факти и материали, получени от безплатните обществено достъпни версии на официалните електронни страници на изпълнителната власт и Google Earth. Ако те не са верни, това означава, че данните, върху които стъпва административния акт са неверни. Това, от своя страна, потвърждава направените в сигнала изводи.
МРРБ: и няма нарушение на процедурата по допускането, одобряването и издаване на разрешението за строеж.
Отговор: Нарушенията са явни и недвусмислени. Същите са подробно описани в сигнала. Има и други нарушения, които не са описани, защото и посочените нарушения са напълно достатъчни за установяване на недействителност на административния акт. Ако е необходимо да се представят допълнителни доказателства, същите се съхраняват от органите на изпълнителната власт, а някои от тях са налични в документацията към цитираната преписка за издаване на разрешение за строеж.
МРРБ: Процедурата по издаването на разрешението за строеж е проведена по реда на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България и по реда на Закона за устройството на територията. Не са приложими разпоредбите на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие 
Отговор: Разпоредбите на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие са задължителни в този случай, защото се предлага застрояване на Морски плаж, който е изключителна държавна собственост. Този закон е специален в този случай и кореспондира напълно с Конституцията на Република България.
МРРБ: и по тази причина в случая не се прилагат изискванията за Зона А от морските плажове.


Отговор: Може би, сте имали предвид “Охранителна зона "А"  с режим на особена териториалноустройствена защита, по смисъла на ЗУЧК”.
МРРБ: Трябва да се има предвид, че съгласно разпоредбата на чл. 112ж на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България рибарските пристанища са публична общинска собственост, която не може да бъде променяна в частна и предназначението на обектите също не може да се променя 
Отговор: Според Конституцията на Република България, Морските плажове са изключителна държавна собственост и промяната на това обстоятелство, противоречи на нормативната уредба. Изключителната държавна собственост, се ползва с по-голяма степен на защита от публичната общинска собственост.
МРРБ: Следва да се уточни, че рибарското пристанище съответства на предвижданията на действащия общ устройствен план, където има регистрирано съществуващо такова.
Отговор: Общият устройствен план на община Варна (ОУП) в тази си част е грешен, защото предвижда урбанизирана структура извън границите на населеното място. Но дори да се абстрахираме от това, определената зона за тези имоти е “Зп” (“Паркове за ежедневен и седмичен отдих”) - имоти, върху които не е разрешено при никакви обстоятелства да се строи рибарско пристанище. Одобреният подробен устройствен план, без проведена процедура по закон и в противоречия с ОУП, ЗУТ и ЗУЧК, въвежда несъществуващия на това място терен “Тти” (“Терен за транспортна инфраструктура”). Ако загърбим и това, ОУП има в себе си друго противоречие - на това място е предвидено яхтено, а не рибарско пристанище, а изпълнителната власт до сега, твърдо отрича да има намерение да строи яхтено пристанище. При всички положения, обаче, одобрените проекти са в противоречие и с ОУП.
МРРБ: Подробният устройствен план за пристанищната територия е одобрен с параметри на застрояване, приложими за производствени терени 
Отговор: Това е вярно. И точно верността на това твърдение, потвърждава и достоверността на фактите изнесени в сигнала, както и направеното съждение за противозаконност на издадения индивидуален административен акт.
МРРБ: с плътност на застрояване 80%, КИНТ 2,5 
Отговор: “КИНТ” не означава нищо. Може би, специалистите от МРРБ са имали предвид К инт. (“Коефициент на интензивност”).
МРРБ: и кота корниз по-малко или равна на 25 м. Според плана и приложената визуализация 
Отговор: Би трябвало, специалистите от МРРБ да цитират проекти, а не само визуализация, защото е одобрен комплексен проект за инвестиционна инициатава, т.е. проект на подробен устройствен план и инвестиционен проект. Ако последният не е наличен е интересно, какво е одобрено, защото само визуализация не е основание за издаване на разрешение за строеж.
МРРБ: на пристанищната територия е предвидена за изграждане 3-етажна сграда. Третият етаж ще бъде панорамен ресторант със стълба –кула, като втори етап на проекта, 
Отговор: Това означава, че е допуснато етапно строителство, което трябва да е изяснено в проектните документи и издаденото разрешение за строеж.
МРРБ: който ще се финансира от общината. Височината на сградата ще бъде значително по-малко от 25 м.


Преди одобряването на проекта във Варна е проведено широко обществено обсъждане на 16.06.2016 г.

 
Отговор: Т.нар. обществено обсъждане не може да се приеме за “широко” и не е обществено обсъждане по смисъла на ЗУТ. То не е разгласено по надлежния ред и не е проведено във всички райони на града.
МРРБ: За територията на морски плаж Аспарухово има издаден акт за изключителна държавна собственост, в който не попада цитираният в сигнала на неправителствената организация имот.


Отговор: Ако за Морски плаж “Аспарухово”-10135-PL.46”, находящ се в м. “Карантината”, район “Аспарухово”, град Варна няма издаден изключителна държавна собственост, това е изключително сериозен пропуск на администрацията на изпълнителната власт, за който трябва да се носи отговорност. А ако това е довело до нарушаването на Конституцията на Република България, както е в момента, отговорността трябва да е наказателна и висшето ръководство на държавата, трябва да сезира Главния прокурор на Република България за това.
МРРБ: В специализираната карта е отбелязано, че коментираният в сигнала на неправителствената организация имот включва скали, а плажът е пред него. Това поражда съмнения, че съдържащият се в сигнала картов материал е манипулиран. 
Отговор: Изявлението в тази си част потвърждава недвусмислено наличието на плаж, което доказва верността на всички наши твърдения! Във всички графични материали, ясно се вижда наличието на обстоятелства, определящи имот с идентификатор 10135.5506.461 като изключителна държавна собственост по силата на Конституцията на Република България. Манипулация на КАИС може да бъде извършена единствено от много ограничен кръг служители на МРРБ.
По отношение на следното Ваше изявление:
Информацията за морски плаж „Аспарухово“ в кадастралната карта не е променяна.
14 август 2018 | 13:50
Електронен адрес на публикацията:

МРРБ: Във връзка с публикации в медии относно достоверността на информацията и данните за имотите в местност морски плаж „Аспарухово“ 
Отговор: Няма такава местност.
МРРБ: в кадастралната карта и кадастралните регистри пресцентърът на Министерството на регионалното развитие и благоустройството съобщава, че няма промяна в параметрите на тези имоти и данните за тях в кадастралната карта не са променяни. 
Отговор: Параметрите на поземлените имоти не са променяни между 30 юли и 9 август 2018 г., но през този период от време, е променена информацията в част “Черноморско крайбрежие” от Кадастрално-административната информационна система (КАИС) на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, както следва: Морски плаж “Аспарухово”-10135-PL.46 беше заличен от слой “Морски плаж” и беше преместен в слой “Брегозащитни и брегоукрепителни съоръжения” като получи идентификатор “10135.BS.63”.
МРРБ: Оцветяването не е част от кадастралната карта и кадастралната информация. 
Отговор: "Оцветяването" в жълт цвят и оконтуряването на морските плажове с оранжев контур, заедно с изписването на идентификатор с оранжев цвят, е графичното изобразяване на тези елементи в КАИС. Премахването на тези визуални елементи, означава премахване и на обект от слой “Морски плаж”. Това не е “оцветяване” и само произнасянето на тази дума по повод на елемент от географска информационна система, говори за непрофесионализъм и непознаване на материята.
МРРБ: То служи за онагледяване на специализираните данни и улеснение на потребителите на Кадастрално-административната информационна система на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, която е само регистрационна. Информацията от КАИС няма силата на удостоверителен документ.
Отговор: Фактът, че едни данни са публикувани в КАИС, означава, че тези данни са официални и са обнародвани. Данните, за които става въпрос имат документална стойност и промяната им без нормативно определена процедура и нормативно обусловена причина е манипулиране. Това, от своя страна, е тежко нарушение на нормативната уредба.
МРРБ: Удостоверителни документи се издават от Агенцията по геодезия, картография и кадастър с подпис и печат.
Отговор: До този момент, не сме поискали удостоверителен документ. Ако такъв бъде поискан, той ще съдържа информацията, която в момента е налична в КАИС, т.е. манипулираната между 30 юли и 9 август 2018 г. Освен това, удостоверителни документи се издават и по електронен път.
МРРБ: Освен това кадастралната карта не е част от устройствените планове. 
Отговор: Кадастралната карта е основата на устройствените планове. Самите устройствени планове са проект, който ползва като основа кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) и специализирана кадастрална карта (в случая специализирани карти, регистър и информационна система, създадени по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър). Освен това, данните в КККР се приемат за верни до доказване на противното. Това прави грешките в КККР определящи за огрешаването на устройствените планове.
МРРБ: Информация за възможностите за строителство се дава в устройствените планове, 
Отговор: Когато устройствените планове противоречат на нормативната уредба, какъвто е случаят с цитирания морски плаж, актовете за одобряването им не пораждат правни последици. Тези актове са недействителни.
МРРБ: придружени от документи за собственост в дадена територия.


Всяко едно от тези твърдения, говори за некомпетентност на висши държавни чиновници!
Все пак, се надяваме да получим официален отговор на изпратения сигнал, защото такъв е законовият ред. Освен това, остават много посочени факти, които не получиха отговор от специалисти.

Уважаеми господин Министър,

Обръщаме Ви внимание, че постът, който заемате е особено отговорен и изявленията от Ваше име обвързват изпълнителната власт на Република България с отговорността по изпълнение на българското и европейското законодателство. В тази връзка, освен посочените проблеми, Ви обръщаме внимание, че сдружаването в съсловни организации е свободно и се защитава от закона. Всеки опит за монополизиране на сдружаването на отделните съсловия е нарушаване не само на действащото законодателство, а и на правовия ред. Внушаването на идеи за различна легитимност от високия пост, който заемате, е удар върху демократичните устои на съвременната европейска държава.

В качеството си на специалисти в областта на устройственото планиране, кадастъра и геодезията, ще продължим да оказваме своя принос към подобряване на законодателството, административното обслужване, подобряване на правовия ред и информираността на гражданите на Република България!


С уважение:
инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на Управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България
гр. Варна, 29 август 2018 г.


Няма коментари:

Публикуване на коментар