Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

петък, 10 юни 2016 г.

Примерни теми за семинара


 1. Урегулиране на поземлени имоти по реда на чл. 16, ал. 1 до ал. 6 от ЗУТ, при урегулирани улици за разработваната територията по чл. 16, ал. 7 от ЗУТ.
 2. Влизане в законна сила на част от планове, изработени по чл. 16, ал. 1 до ал. 6 от ЗУТ.
  1. Определяне на обхвата на влязлата в законна сила част от общинската администрация.
  2. Определяне на обхвата на влязлата в законна сила част от съда.
 3. Кой определя обхвата на влезлите в законна сила планове, приети от Общински съвет и с какъв документ?
 4. Възможности за обезщетяване за отнетите в повече от 25 % части от поземлени имоти, при урегулирането им по чл. 16, ал. 1 до ал. 6 от ЗУТ?
 5. Възможност за прилагане на равен процент отнемане в полза на общината, при урегулиране на поземлени имоти чл. 16, ал. 1 до ал. 6 от ЗУТ и юридическата обосновка за това, предвид изискването на нормата, да се отнема само за социална и техническа инфраструктура, което изключва отнемането на части от поземлени имоти, с цел уравняване на процента за отнемане за разработваната територия.
 6. Приложимост на норми, уреждащи взаимоотношения извън приложното поле на закона и/или противоречащи на Конституцията (напр. новите изменения на ЗОЗЗ).
 7. Възможност за оттегляне от административното производство по ЗУТ и ЗКИР на длъжностно лице, което е в конфликт и/или близки отношения с проектанта.
 8. Ред за изменение на КККР, при отразяване в КК на граници от имоти, урегулирани по реда на чл. 16, ал. 1 до ал. 6 от ЗУТ.
 9. Може ли, при влязъл в законна сила план по чл. 16, ал. 1 до ал. 6 от ЗУТ, да се приеме, че стария документ за собственост, заедно със заповедта по чл. 16, ал. 5 от ЗУТ, копие от заповед, решение на комисията по чл. 210 от ЗУТ, доказващо равностойното обезщетение и констативен протокол за влязъл в законна сила план, в частта на УПИ и прилежащата улица има силата на документ за собственост на новообразувания с плана УПИ, предвид това, че заповедта за индивидуализиране има силата на констативен нотариален акт по чл. 587, ал. 1 от ГПК?
 10. Как да се оформят и обосноват решенията, взети по целесъобразност, ЕСУТ?
 11. Има ли възможност, проектантът да бъде привлечен към съдебното производство на обжалвания ПУП?
 12. Какви са начините за обосноваване и обясняване на проектантските решения (напр. особености на обяснителната записка, забележки към графичната част и др.), предвид последващо обжалване на заповедта.
 13. Какви са възможностите "административният орган може да преразгледа въпроса и да оттегли сам оспорен индивидуален административен акт за одобряване на подробен устройствен план или за одобряване на комплексен проект за инвестиционна инициатива, да го отмени или измени, или да издаде съответния акт, ако е отказал издаването му" (чл. 214а от ЗУТ - отм.), предвид на това, че аналогичните норми в АПК не могат да се прилагат (§ 23, ал. 1 от ЗУТ).
 14. Етапи и технически способи при изработване на подробни устройствени планове. Административни процедури в процеса на одобряването им.
 15. Възможности за обжалване на имотни граници, заради несъответствието им с поставените на място граници, отговарящи на документите за собственост, в изработените КККР по чл. 41, ал. 1, т. 1 от ЗКИР, при доказано лошо състояние на предходните планове и неприложена регулация.
 16. Възможности за обжалване на имотни граници, заради несъответствието им с поставените на място граници, отговарящи на документите за собственост, в изработените КККР по чл. 41, ал. 1, т. 1 от ЗКИР, при добро състояние на предходните планове и приложена регулация за 95% от територията.
 17. Как може един регистър да се обяви за публичен, с цел, да не се изисква излишно голямо количество документация от администрацията (напр. регистъра на имащите право на печат от камарите)?
 18. Възможна ли е замяната на скицата, изискваща се от административните органи в общинската администрация, при започване на процедура за допускане на изработването на ПУП, със заверена за вярност от лицензираното по лице разпечатка от КК и КР за имота.
 19. Може ли имот, в непросредствена близост до път от републиканската и общинската пътна мрежа да се застрои като крайпътен обект, ако пътят и улицата попадат в границите на населеното място, но нито улицата е урегулирана с улични регулационни линии, нито имотът е урегулиран с улични и дворищни регулационни линии?
 20. Възможности за ползване на данни в свободния формат за обмен на географски данни GeoJSON.
 21. Приложение на данните, получени от безплатния РЕГИСТЪР НА ГЕОГРАФСКИТЕ НАИМЕНОВАНИЯ В БЪЛГАРИЯ / INSPIRE.
 22. Получаване на данни от експлоатационните дружества, общини и АГКК, във връзка с изпълнение на императивните изисквания на чл. 115, ал. 6 от ЗУТ. Липсата на тарифа в тази връзка, основание ли е за начисляване на такси?

неделя, 5 юни 2016 г.

Предстоящи промени в Наредбата за условията, реда и органите за извършване на анализ, оценка и картографиране на рисковете от бедствия

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА И ОРГАНИТЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АНАЛИЗ, ОЦЕНКА И КАРТОГРАФИРАНЕ НА РИСКОВЕТЕ ОТ БЕДСТВИЯ

Засилва се контролът върху процесите по картографиране на рисковете от бедствия - статия от actualno.com


Семинар


Уважаеми колеги, във връзка с предстоящо организиране на семинар, моля да ми изпратите въпроси, които ви интересуват.

Най-приятната работа на Света

Уважаеми колеги геодезисти, изпратете ни вашите снимки, направени по време на работа. Ние ще ги публикуваме и всички ще видят коя е най-хубавата работа...