Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

вторник, 6 юли 2021 г.

Към 29 януари 2020 г. над 80% от дейността на „Автомагистрали“ ЕАД е била формирана от изпълнението на дейности, възложени от Агенцията по геодезия, картография и кадастър или 600 000 лева са били незаконно пренасочени.

 

КГБ - знак5.jpg


КАМАРА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ


Електронен адрес: www.geodezisti.net


Регистрационен № СИГ-117 от 06.07.2021 г.
ДО

МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

e-mrrb@mrrb.government.bg


КОПИЕ:

ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

priemna@president.bg


КОПИЕ:

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ms_register@government.bg


КОПИЕ:

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯТА ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

aop@aop.bg


КОПИЕ:

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

delovodstvo@cpc.bg


СИГНАЛ

от инж. Йоан Крикор Каратерзиян

Председател на Управителния съвет на Камарата на геодезистите в България

адрес: 9002 Варна, ул. Ген. Паренсов № 3, вх.В, ап.67;

моб.тел.: +359 88 8240587; e-mail: imagebg@gmail.com


Относно:

Обществена поръчка с наименование “Контрол на геодезическите и кадастралните дейности при изработване на КККР и подпомагане на службите по геодезия, картография и кадастър при проверки и изработване на проекти за изменение на КККР” (Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2020/S 031-073153;

Номер на обявлението в РОП: 2020-000139).


Уважаема арх. Комитова,

Уведомявам Ви за разходване на публични средства в особено големи размери, при нарушаване на принципа на свободна конкуренция (чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОП) при възлагане на дейности от Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) на “Автомагистрали” ЕАД. Посочената по-горе обществена поръчка е процедирана при неприлагане на ЗОП, на основание чл. 14, ал. 1, т. 6 от закона, като се твърди, че “Към настоящия момент (29 януари 2020 г. – бел. авт.) над 80 на 100 от дейността на „Автомагистрали“ ЕАД е формирана от изпълнението на дейности, възложени от АГКК.”. Това, очевидно означава, че въпреки лошото състояние на КККР и специализираните карти и регистри (СКР) на Черноморското крайбрежие, АГКК е финансирала “Автомагистрали” ЕАД, отнемайки възможността от създаване на кадастрални карти на населените места и поправянето на специализираните карти. Другата възможност е просто това твърдение да не е вярно и възложената обществена поръчка да е незаконна, дори ако се използва “изключението” в закона.

Предвид възлагането на посочените в приложения договор дейности, моля да проверите защо се налага това и с какво се занимават съответните служби по геодезия, картография и кадастър (СГКК), ако досега не са се справяли със задълженията си. Обръщам Ви внимание, че договорът е дългосрочен – със срок от три години или до изчерпване на финансовия ресурс.

Моля да проверите, по какъв начин е упражнявал задължението си да контролира посочените по-горе дейности Изпълнителният директор на АГКК. Моля да обърнете особено внимание на изпълнението на задълженията на началниците на СГКК – Варна и СГКК – Бургас, предвид на констатираните множество некачествена продукция, одобрена с подписите, както на посочените началници на служби, така и на изпълнителните директори на АГКК от изработването на първите кадастрални и специализирани карти до този момент.

Моля за спешна проверка на тази обществена поръчка и ако намерите за необходимо да наложите законоустановените санкции на виновните длъжностни лица, които са под Ваше разпореждане, както и да уведомите съответните органи за констатираните нарушения.

За да се наложи прозрачност в работата на повереното Ви ведомство и по-специално по отношение на АГКК и за да се повиши качеството на кадастъра е належащо е да се разпоредите в комисиите по приемане на КККР и СКР да участват представители на всички съсловни организации на геодезисти, които обединяват физически лица и работят в обществена полза, съгласно закона.

Моля да бъда уведомяван за движението на преписката по електронен път.С уважение, инж. Йоан Крикор Каратерзиян

Председател на Управителния съвет на

Камарата на геодезистите в България

гр. Варна, 06 юли 2021 г.


Кореспонденцията е публикувана по-долу:

четвъртък, 3 юни 2021 г.

Скандални строителни дейности в границите на Морски плаж “Смокините – север” (67800.PL.344)


Един сигнал, който надали ще остане без последствия, още повече, че по сигнала вече е разпоредена съвместна проверка по компетентност от заместник-министъра в МОСВ инж. Петър Димитров.


ДО
МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ДО
МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

ДО
МИНИСТЪРА НА ТУРИЗМА

КОПИЕ:
ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОПИЕ:
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


СИГНАЛ

от инж. Йоан Крикор КаратерзиянОтносно: Предоставената от медии и граждани в публичното пространство информация за скандални строителни дейности в границите на Морски плаж “Смокините – север” (67800.PL.344).Уважаеми г-н Личев,

Уважаема арх. Комитова,

Уважаема г-жо Балтова,


Поредната година на унищожаване на Българското Черноморие започна и с надежда за поставяне на началото на законосъобразното му използване и запазването му за идните поколения. 

Вулгарното отношение към изключителната държавна собственост от страна на част от временните ползватели (т.нар. концесионери) на изчерпаемите природни ресурси на страната ни, очевидно е породена от впитото в общественото мнение от страна на досегашното управление, че всичко им е позволено, когато веднъж са стъпили на “своя” плаж. 

Това, за всеки знаещ и мислещ човек, е неразбираемо и абсурдно. Също така е ясно, обаче, че са необходими изключително бързи и законосъобразни мерки, които да възстановят разрушеното и да дадат ясни инструкции как трябва да се потребяват обществените ресурси, за да ги опазваме, да им се наслаждаваме и да ни служат, както на нас, така и на следващите ни поколения.

В тази връзка, като специалист с дългогодишен опит в областта на устройството на територията, кадастъра и геодезията, Ви обръщам внимание на следното:

 1. Всички земни работи, нарушаващи естественото физическо състояние на повърхността на Морския плаж, състоящ се от крайбрежната плажна ивица и пясъчните дюни, представляват строителни дейност по смисъла на Закона за устройство на територията. Само по себе си, наличието на строеж на територията на Морски плаж е незаконно и се санкционира, съгласно разпоредбите на ЗУТ, като резултатите от това се възстановяват незабавно и за сметка на нарушителя. Такива са и изкопите за поставяне на фундаменти, насипите за изграждане на диги, насипването на внесен от друго място пясък и т.н.


Снимка от публикация на Спас Спасов в Дневник, на която се вижда изкоп на земни маси, което представлява строеж по смисъла на ЗУТ.

 1. Вкопаването на дървени, метални, стоманобетонни и изработени от друг материал колони, колове, основи и други конструктивни елементи, независимо от това дали са изработени или излети на място или извън строителната площадка е строителство, което е забранено от закона на територията на Морските плажове, независимо от времето, през което се извършва.

Снимка от профила на Иван Евтимов, във Фейсбук, на която се виждат стоманобетонни елементи, които по обясненията на концесионера пред бТВ, ще бъдат вкопани в пясъка на метър и половина дълбочина. Това отново представлява строеж по смисъла на ЗУТ. Виждат се и фусове, на които да бъдат монтирани колони.

 1. Изграждането на огради от всякакъв вид на територията на Морските плажове е строителство по смисъла на закона и не само е забранено, но е и изключително опасно за здравето и живота на гражданите.

 2. Работата и придвижването на строителна техника се извършва след издаването на необходимите за това документи, въз основа на план за безопасност и здраве и проект за временна организация и безопасност на движението.

 3. Преместването на земни маси се извършва въз основа на проект за вертикално планиране и картограма на земните маси, които трябва да са налични. 

Снимка от профила на Васил Гюров, във Фейсбук, на която се вижда привнесения различен от естествения за този плаж материал и следите от тежка строителна техника.

 1. Наличието на Морски плаж, включително на всички видове пясъчни дюни, се определя от физическото състояние и географското местоположение на природните образувания. Тези обстоятелства се констатират при изследване и геодезическо заснемане на място и се отразява върху специализираните карти на Черноморското крайбрежие, а след това – в кадастрално-административната информационна система и кадастралната карта и кадастралните регистри. При определяне на местата на преместваемите обекти в схемите за поставяне и определянето на граничните им точки на място, местоположението им се съобразява, освен с картите и с моментното състояние на природните образувания. Поставянето на преместваеми обекти върху съществуващи на място, но некартирани пясъчни дюни е нарушение на закона, което подлежи на санкция и незабавно възстановяване на естествено формирания ландшафт.


За да се въведе законосъобразност при ползването на нашата обща собственост, моля да предприемете следните действия:

 1. Да публикувате схемите за поставяне на преместваемите обекти в пълния им обем, включително инженерно-техническата част или конструктивното становище. Това трябва да се прави и на проектите на схемите, преди одобряването им. По този начин, действията на изпълнителна власт, ще бъдат прозрачни и предвидими, което е от полза, както на гражданите, така и на ползвателите на нашата собственост.

 2. Да публикувате в цифров вид, геореферираните специализирани карти на Черноморското крайбрежие, за да може същите да се използват лесно освен от специалистите и от гражданите и неправителствените организации.

 3. Служителите на поверените Ви администрации, участващи в състава на общинските експертни съвети по устройство на територията, да участват активно във вземането на решенията за приемане на схемите за поставяне на преместваеми обекти на плажната ивица и да докладват писмено за всяко решение, като обръщат особено внимание за възможността от извършване на незаконосъобразни строителни дейности, описани по-горе. Тези доклади ще помогнат, както на концесионерите да съблюдават спазването на закона, така и на администрацията на изпълнителната власт за осъществяване на последващ контрол и мониторинг на договорите и законодателството. Това е необходимо, тъй като нито наемателите на плажовете, нито работниците, поставящи преместваемите обекти, нямат специалните знания за това кои от дейностите представляват строителство.

 4. Да проверите за наличието на посочените по-горе проекти и разрешителни и да наложите посочените в закона санкции, включително по Глава двадесет и трета “Административнонаказателна отговорност” от ЗУТ.

 5. Незабавно да преустановите посочените строителни дейности, поради несъответствието им със закона.

 6. Незабавно, за сметка на нарушителя да възстановите посоченият плаж в естествения му вид.

 7. Да проверите от къде е добит допълнително внесеният върху плажната ивица пясък, по какъв начин и нарушени ли са във връзка с това други разпоредби на ЗУТ, ЗУЧК и екологичното законодателство, както и да наложите съответните санкции за това.

Снимка от профила на Васил Гюров, във Фейсбук, на която се вижда разликата между естествения за разглеждания плаж пясък и привнесения пясък.


Предварително Ви благодаря за отделеното време и внимание!

Моля за кореспонденция да използвате посочения адрес на електронна поща.С уважение,

инж. Йоан Каратерзиян

31 май 2021 г.


Отговори:

сряда, 2 юни 2021 г.

Министерството на туризма провежда процедура по възлагане на обществената поръчка за специализирани карти и регистри по ЗУЧК в противоречие на нормативната уредба, вместо същата да бъде възложена от компетентната АГКК

КГБ - знак5.jpg


КАМАРА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ


Адрес: 9002, гр. Варна, ул. Ген. Паренсов № 3, вх. В, ап. 67

Електронен адрес: www.geodezisti.net

Моб. тел.: +359 (88) 8240587

Електронна поща: imagebg@gmail.com

Регистрационен № СИГ-116 от 02.06.2021 г.ДО

МИНИСТЪРА НА ТУРИЗМА

tourism@tourism.government.bg


КОПИЕ:

МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

e-mrrb@mrrb.government.bg


КОПИЕ:

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯТА ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

aop@aop.bgСИГНАЛ

от инж. Йоан Крикор Каратерзиян

Председател на Управителния съвет на Камарата на геодезистите в БългарияОтносно:

Обществена поръчка № 05024-2021-0010: „Подпомагане на Министерство на туризма за обезпечаване на дейностите по изработване на проекти за изменение на специализираните карти на морските плажове, проекти за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри и проекти за изменение на границите на охранителни зони "А" и "Б" по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК)“


Уважаема госпожо Балтова,

На 20 апр 2021 г., беше публикувана обществена поръчка с горепосочения предмет и възложител министърът на туризма. Дейността, която се възлага е изключително отговорна и неотложна, предвид зачестилите незаконосъобразни действия на собственици на имоти в близост и върху Морските плажове, както и на концесионерите им. Това предполага много стриктно да бъде спазена нормативната уредба по отношение на възлагането на специализираните карти и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от ЗУЧК.

В тази връзка Ви уведомяваме, че Министерството на туризма провежда процедура по възлагане на обществената поръчка в противоречие на нормативната уредба. На основание чл. 22, ал. 2 от Наредба № 1 от 16 септември 2008 г. за създаването и поддържането на специализираните карти и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от закона за устройството на черноморското крайбрежие, обновяването на специализираните карти и регистри се възлага от Агенцията по геодезия, картография и кадастър на правоспособно лице по кадастър. Неслучайно, компетентността по възлагане на изработването на специализирани карти и регистри се води от административен орган, в чийто състав са включени компетентни специалисти. Възлагането на дейности по кадастъра от некомпетентен орган, какъвто в случая е Министерството на туризма, ще доведе до последващо отменяне на обществената поръчка, некачествено изпълнение и голямо забавяне на крайно належащите дейности

Предвид изложеното, моля да отмените обществената поръчка и да уведомите изпълнителния директор на АГКК за неотложността на обновяването на данните за всички създадени специализирани карти на обектите по чл. 2, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 от горепосочената наредба, с цел да предприеме незабавни действия по възлагане.

Надяваме се на бърза реакция от Ваша страна.

Моля, кореспонденцията по преписката да бъде извършвана по електронен път.С уважение, инж. Йоан Крикор Каратерзиян

Председател на Управителния съвет на

Камарата на геодезистите в България

гр. Варна, 02 юни 2021 г.


Отговорът на министъра на туризма г-жа Стела Балтова: Обръщам внимание на служителите, че ние сме специалисти в областта на кадастъра, устройството на територията и геодезията и номерът с прегазването на закона няма да мине!
Обърнахме внимание, че дейностите се ВЪЗЛАГАТ от АГКК, съгласно чл. 22, ал. 2 от Наредбата, а министърът на туризма отговаря, че ЗАЯВЯВА изменението, съгласно чл. 23, ал. 2, т. 1 от същата Наредба... 

Кому са нужни тези манипулации? Ние искаме единствено да се спазват правилата!

Ето извадките от сигнала и наредбата:петък, 23 април 2021 г.

Становище по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-5 от 15 декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, публикуван за обществено обсъждане на 26 април 2021 г.

 


КГБ - знак5.jpg


КАМАРА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ


Адрес: 9002, гр. Варна, ул. Ген. Паренсов № 3, вх. В, ап. 67

Електронен адрес: www.geodezisti.net

Моб. тел.: +359 (88) 8240587

Електронна поща: imagebg@gmail.com

Регистрационен № СТ-115 от 23.04.2021 г.ДО

МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

e-mrrb@mrrb.government.bg


КОПИЕ:

Диана Николова – модератор на МРРБ в портала за обществени консултации на Министерския съвет

dnickolova@mrrb.government.bg
СТАНОВИЩЕ

от инж. Йоан Крикор Каратерзиян

Председател на Управителния съвет на Камарата на геодезистите в БългарияОтносно:

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-5 от 15 декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, публикуван за обществено обсъждане на 26 април 2021 г.


Уважаема госпожо Аврамова,

В качеството си на специалисти в областта на кадастъра и устройственото планиране, правим следните конкретни предложения към горепосочения проект:

 1. По отношение на § 1, т. 1 от проекта.

  1. Изречение второ на чл. 4, ал 1 да се измени, както следва:

“Кадастралната карта и кадастралните регистри се създават поддържат и обявяват в цифров вид.”

Консолидирана версия на текста: (1) Данните от кадастъра се създават, съхраняват и поддържат в цифров вид. Кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти се създават в цифров, графичен и писмен вид и се поддържат в цифров вид. Кадастралната карта и кадастралните регистри се създават, и поддържат и обявяват в цифров вид. Кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти се излагат за разглеждане от заинтересованите лица в цифров или писмен вид.

Мотиви: Оригиналната информация за кадастъра се изработва и поддържа в цифров вид. В този смисъл и заинтересуваните лица имат право да се запознаят със същата тази информация в оригиналния ѝ вид, при съобщаването на проектите. Необходимо е изрично да се укаже, че и обявяването на КККР е в цифров вид, за да не се интерпретира текста от отделни административни служители по различен начин. Необходимостта от това уточнение се видя нагледно и при ограниченията за придвижване, поставени от властите по време на извънредното положение.

 1.  По отношение на § 1, т. 2 от проекта.

  1. Изречение първо на чл. 4, ал. 5 да се допълни, като след думата “обекти” се добави текстът “и общите части”.

  2. Чл. 4, ал 5 да се допълни с изречения трето и четвърто, както следва:

“В този случай, правоспособното лице прилага към изчисленията данни от извършените измерванията във вид на ръчна скица с нанесени размери и контура, определящ застроената площ. Службата по геодезия, картография и кадастър, извършва промяна в кадастралния регистър на недвижимите имоти, като заличава данните за площ на самостоятелния обект по искане на собствениците, след представяне на обяснителна записка от правоспособно лице по кадастъра.”

Консолидирана версия на текста: (5) Площите на самостоятелните обекти и общите части се извличат от акта за собственост, а при липса на данни за площта в акта – от инвестиционния проект и придружаващата го документация. При липса на данни от акта за собственост или от инвестиционния проект и придружаващата го документация, площта се изчислява от правоспособно лице по кадастър, след измерване на място, при спазване условията на § 2 от допълнителните разпоредби на Наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони (ДВ, бр. 3 от 2004 г.). В този случай, правоспособното лице прилага към изчисленията данни от извършените измерванията във вид на ръчна скица с нанесени размери и контура, определящ застроената площ. Службата по геодезия, картография и кадастър, извършва промяна в кадастралния регистър на недвижимите имоти, като заличава данните за площ на самостоятелния обект по искане на собствениците, след представяне на обяснителна записка от правоспособно лице по кадастъра.

Мотиви: Възможността за изчисляване на площите на самостоятелните обекти е наложително да остане и дори да се разшири до изчисляване по същия начин на общите части на сградата. Липсата на документ за собственост или инвестиционен проект не е основание за лишаване от правото на гражданите да отразят правилно собствеността си в КККР. Посочената причина за отпадане на тази възможност в мотивите към проекта “поради констатирана некоректна практика от правоспособните лица по кадастър по прилагане на изискването” не основание за това, а говори за липса на адекватен контрол от страна на органите на изпълнителната власт. Необходимо е, обаче, да се добави задължението на правоспособното лице по кадастъра да документира измерванията на място, като приложи ръчна скица (кроки) към документацията. Необходимо е и да се предвиди възможността за поправка в КРНИ да се заличават данните за площ на СО по искане на собствениците.

 1.  По отношение на чл. 9, ал. 2 от Наредбата.

  1. Изречение първо на чл. 9, ал. 5 да се допълни, като след думата “определени” се добави текстът “с устройствен план”.

Консолидирана версия на текста: (2) Границите и наименованията на населените места се изобразяват в кадастралната карта така, както са определени с устройствен план по реда на чл. 18 ЗАТУРБ. Границите и наименованията на районите на градовете по чл. 10 ЗАТУРБ се изобразяват в кадастралната карта така, както са определени по реда на Закона за териториалното деление на Столичната община и големите градове (ЗТДСОГГ).

Мотиви: Въпреки легалната дефиниция, дадена в § 5, т. 6 от ДР на ЗУТ за "Територия на населено място", където се посочва, че това е “селищната територия, обхваната от границите му (строителните му граници), определени с устройствен план, без да се включва землището”, масово срещано е неразбирането от страна на отделни административни служители, че общите устройствени планове на населените места, а там където те липсват – подробните устройствени планове, определят границите на населените места. Това се подкрепя и от неизпълнението на задължението на общинските съвети да определят еднозначно границите на населените места, а понякога и от невъзможността да се определят, поради незаконосъобразно изработени общи или подробни устройствени планове. Предложеното допълване на разпоредбата ще даде възможност за постепенно изправяне на тези нередности и поясняване на нормата.

 1. По отношение на чл. 11, ал. 5 от Наредбата.

  1. Изречение първо на чл. 11, ал. 5 да се допълни, като след думата “съхраняват” се добави думата “безсрочно”.

Консолидирана версия на текста: (5) Службите по геодезия, картография и кадастър съхраняват безсрочно в досиета материалите и данните, създадени при установяване на землищните граници по реда на отменения Закон за единния кадастър на Народна република България (ЗЕКНРБ) и при прилагане на ЗСПЗЗ, както и съдебните решения във връзка с тях.

Мотиви: Предвид важността на тези материали и възможността да бъдат унищожени при изтичане на давностен срок, е необходимо да се упомене изрично, че същите се съхраняват безсрочно. Това ще способства за последващи проверки от страна на заинтересувани граждани и институции.

 1. По отношение на § 3, т. 1 от проекта.

  1. Предложението да отпадне и да остане сегашният текст на нормата.

Мотиви: С предложението се създава противоречие с определението за СО в § 1 от ДР на ЗКИР. Няма яснота, какво ще представлява схемата и какво ще включва, както и как ще се попълва регистъра по отношение на  НТП и собственост? Не е ясно, дали собствениците на апартаменти ще трябва да се снабдяват със схеми на тези етажи, в които имат прилежащи помещения за да извършват сделки и др? Не е изяснено и ако се записват във въпросния СО като собственици, ще трябва ли да отпаднат описаните прилежащи помещения от СО на апартамента?

 1. По отношение на § 4 от проекта.

  1. Предложението да отпадне и да остане сегашният текст на нормата.

Мотиви: Един от начините за определяне на правото на собственост е чрез преобразуването в цифров вид на стари планове и карти. Промените в нормата ще доведат до много повече проблеми, отколкото ще решат. Мотивите за предложените промени, че “подобряването на точността на кадастралната карта следва да се извършва независимо от методът, технологията и източниците на данни, използвани при създаване на кадастралната карта” не са обосновани по отношение на обхвата на проблема, който се засяга с предложението. Не е извършена последваща оценка на въздействието на действащата Наредба, която да доказва, че не са постигнати целите на нормативния акт. Не е приложена оценка на въздействието, с която да се докаже, че няма да се засегнат права на граждани и юридически лица от предложеното изменение. Нашето мнение е, че например, с предложените промени, ще се създадат много проблеми и дори в някои случаи, няма да има възможност да се определят границите на собственост на имоти.


 1. По отношение на § 14, т. 3 от проекта.

  1. Изречение първо на чл. 39, ал. 7 да се допълни, с ново изречение трето, със следния текст: “Ако последните са грешни или непълни, морските плажове и дюните се отразяват чрез заснемане на действителните им граници.

Консолидирана версия на текста: (7) Морските плажове и дюните, които не са разположени непосредствено зад плажната ивица или не попадат върху морския плаж, се нанасят в кадастралната карта съобразно координатите на определящите ги точки, описани в акта за държавна собственост. Морските плажове и дюни, за които няма издадени актове за държавна собственост, се нанасят в кадастралната карта съобразно границите им, определени в специализираните карти по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК). Морските плажове и дюни, за които няма издадени актове за държавна собственост или координатите на границите в акта не съответстват на границите, определени в специализираните карти по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК), се нанасят в кадастралната карта съобразно границите им, определени в специализираните карти по ЗУЧК. Ако последните са грешни или непълни, морските плажове и дюните се отразяват чрез заснемане на действителните им граници.

Мотиви: Освен грешки в КККР, се срещат грешки и непълноти и в специализираните карти на Черноморското крайбрежие, което прави невъзможно коректното отразяване на изключителната държавна собственост, съгласно Конституцията на Република България и Закона за устройство на Черноморското крайбрежие. Този уточняващ текст е наложително да залегне в наредбата, за да се даде възможност за бързо, ефективно и точно отразяване на морските плажове и дюните и за противодействие на безконтролното и незаконно ползване на публични ресурси.

 1. По отношение на § 14, т. 4 от проекта.

  1. Текстът на чл. 39, ал. 9 да отпадне от наредбата.

Мотиви: Нормата противоречи на целите на закона, а именно “предоставяне на услуги за нуждите на държавното управление, данъчното облагане на недвижимите имоти, устройственото планиране и инвестиционното проектиране” (чл. 1, ал. 2, т. 5 от ЗКИР). Пожелателното отразяване на посочените обекти обезмисля информационната система на кадастъра. Кадастралната карта и кадастралните регистри се използват както за вземане на управленски решения от най-ниско до най-високо ниво от държавни, общински и частни субекти, така и за граждански контрол. Инвестицията в кадастър създава ред в обществото и ползата е несъизмеримо по-голяма от изразходваните за създаването му средства.

 1. По отношение на § 15, т. 3 от проекта.

  1. Текстът на новата ал. 5 на чл. 40 от Наредбата да се промени.

Мотиви: Текстът е неясен и объркващ. Необходимо е да се пренапише, като се има предвид, че определянето на “вида на етажа” (надземен, полуподземен или надземен) се определя на място от правоспособното лице по кадастъра по начин, различен от определянето му съгласно ЗУТ. Ако идеята е била това да се унифицира, трябва да се помисли и за промяна на последния.

 1. По отношение на § 16, т. 3 от проекта.

  1. Текстът на новата ал. 9 на чл. 42 от Наредбата да се промени, както следва: “(9) Комисията извършва проверка на място, за което съставя констативен протокол.

Мотиви: Контролът от страна на комисията е задължителен. Самият факт, че се е стигнало до разминаване в границите на позмелените имоти означава, че има голяма вероятност, територията да е натоварена с грешки, които е възможно да бъдат задълбочени. В този случай, икономичността на административното производство не е оправдана.

 1. По отношение на чл. 44, ал. 2 от Наредбата.

  1. Да се добави ново изречение второ със следния текст: “Обявяването се извършва и в цифров вид, включително чрез КАИС.

Консолидирана версия: (2) Приетите по реда на чл. 45 ЗКИР кадастрална карта и кадастрален регистър на недвижимите имоти се обявяват на заинтересованите лица от съответната служба по геодезия, картография и кадастър по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР. Обявяването се извършва и в цифров вид, включително чрез КАИС.

Мотиви: Оригиналната информация за кадастъра се изработва и поддържа в цифров вид. Заинтересуваните лица имат право да се запознаят със същата тази информация в оригиналния ѝ вид. Те ще могат и да възлагат на компетентни лица да правят проверки за тяхната собственост. Ще може да се осъществява и ефективен граждански контрол по отношение на имотите публична собственост. Ще има възможност да се предотвратят измами. Превантивният контрол ще ограничи и натоварването на съдебната система. Ще се ограничат действията на имотната мафия. Обявяването на проектите в цифров вид и достъпването им на официалната електронна страница на АГКК е задължително и предвид необжалваемостта на КККР. Необходимостта от електронното обявяване се видя нагледно и при ограниченията за придвижване, поставени от властите по време на извънредното положение.

 1. По отношение на § 23 от проекта.

  1. Първи вариант

   1. В изречение първо, след текста “чл. 19, ал. 1” да се добави текстът “и чл. 81, ал. 5 от”.

   2. В изречение второ, след думата “строежи” да се добави текстът “в имота”.

Консолидирана версия: “1. в урбанизирани територии - съгласно чл. 19, ал. 1 и чл. 81, ал. 5 от  ЗУТ за незастроени поземлени имоти. За определяне на размери по-малки от минимално определените в чл. 19, ал. 1 ЗУТ, както и за осигуряване на достъп и допустими отстояния от съществуващите строежи в имота  в случаите на чл. 19, ал. 1-7 ЗУТ, границите на имотите се определят с подробен устройствен план (ПУП);”

Мотиви: Възможност за обособяване на реални дялове, при съобразяване с нормата на чл. 81, ал. 5 от  ЗУТ трябва да бъде включена като възможност, предвид последното изменение на ЗУТ (ДВ, бр. 16 от 2021 г.). Уточнението във второто изречение е необходимо, тъй като, дори да има намалени отстояния по смисъла на ЗУТ между съществуващата имотна граница и сграда в съседен имот, тази граница не може да бъде променена без изричното съгласие на собствениците, изразено в писмена форма, а в повечето случаи – с нотариално заверени подписи.

 1. Втори вариант

  1. Чл. 59, ал. 1, т. 1 от Наредбата да се измени, както следва: “1. в урбанизирани територии – съгласно разпоредбите на ЗУТ”.

Мотиви: Налагането на твърде много ограничения, в повечето случаи води до несъразмерност на административното производство и възможност за превишаване на правата за ограничаване на прилагане на Наредбата от страна на началниците на СГКК, чиито правомощия и без това са почти неограничени, а действията им – без административен контрол.

 1. По отношение на § 24 от проекта.

  1. Допълнението на чл. 61 да отпадне.

Мотиви: Текстът създава твърде много ограничения и допълнителни задължения за собствениците на имоти, които биха искали да използват имота или съседните си имоти по удобен и икономически изгоден за тях начин. Необходимо е нормативната уредба и техническите възможности на информационните системи да следват потребностите на обществото, а не обратното. Трябва да се търси възможност за създаване на повече от един НТП в един имот.

 1. По отношение на § 25, т. 3 от проекта.

  1. Новата ал. 4 на чл. 62 да придобие следния вид: “(4) Премахната сграда се заличава в кадастралната карта и кадастралните регистри след удостоверяване от органа, издал разрешението за премахване или след постъпване на данни от общинската администрация. При липса на данни, удостоверяващи премахването, сграда се заличава въз основа на протокол, удостоверяващ, че сградата е премахната, съставен от правоспособно лице по кадастър.

Консолидирана версия: “(4) Премахната сграда се заличава в кадастралната карта и кадастралните регистри след удостоверяване от органа, издал разрешението за премахване или след постъпване на данни от общинската администрация. При липса на данни, удостоверяващи премахването, сграда се заличава въз основа на протокол, удостоверяващ, че сградата е премахната, съставен обяснителна записка от правоспособно лице по кадастър. Правоспособното лице удостоверява, че сградата е премахната, с протокол, съставен след проверка на място.

Мотиви: При наличието на протокол, не е необходимо описването на фактите и в обяснителна записка. При административното производство и издаването на различни документи и книжа се цели икономичност, ако и по този начин се постига целта на закона.

 1. По отношение на § 26 от проекта.

  1. Към чл. 65 се добавя нова ал. 10 със следния текст: “(10) За всички изменения на КККР, които се извършват без издаване на заповед се води отчет, който съдържа цялата документация по преписката в цифров вид и се съхранява безсрочно в СГКК. Датата на това изменение се вписва в КРНИ.

Мотиви: Отчетността на измененията в КККР, за които не се издава заповед и публичното им оповестяване е от голямо значение на пълнотата на информационната система на кадастъра. Тази информация е необходима и полезна при изследване на измененията, настъпили в КККР при последващ съдебен, административен или граждански контрол. Предложеното допълнение ще даде по-голяма яснота за извършваните промени и ще ограничи възможността за противозаконни действия на началниците на СГКК. Ще се намалят и исканите справки по съдебни и досъдебни производства. Във всички случаи, изсветляването на действията на администрацията е полезна за функционирането на държавата и развитието на гражданското общество.

 1. По отношение на § 30, т. 2 от проекта.

  1. Новата ал. 5 на чл. 73 от Наредбата да придобие следния вид: “(5) Определяне на координатите на подробни точки на поземлени имоти и трасиране на проектни граници на обекти на кадастъра се извършва и чрез геодезически измервания, съгласно Приложение № 8 към чл. 36, ал. 2.

Мотиви: Този текст е по-коректен, тъй като изисквания за извършване на геодезически измервания са описани в това приложение към Наредбата.

 1. По отношение на чл. 75 от Наредбата и § 32, т. 3 от проекта.

  1. Да отпаднат чл. 75, ал. 1, т. 5, чл. 75, ал. 2, чл. 75, ал. 3 и изречение първо от чл. 75, ал. 4.

Мотиви: Изискваните данни, не само, че се съхраняват в КККР, а и са закупени от там. Предоставянето им отново на СГКК е ненужно утежняване на административните правила и не кореспондира с целта на административното производство.

 1. В новата ал. 10 на чл. 75, текстът “са неактуални” да се замени с текста “не са актуални”.

 1. По отношение на чл. 77, ал. 3 от Наредбата.

  1. В изречение първо, текстът “6 месеца след датата на приемането му” да се замени с думата “безсрочно”.

Консолидирана версия: “(3) Проектът за изменение се съхранява в информационната система на кадастъра 6 месеца след датата на приемането му безсрочно. При представяне в СГКК на удостоверение или при служебно постъпване на данни за наличие на съдебен спор или за висящо административно производство пред друг административен орган проектът се съхранява до решаването му, съответно до приключване на производството.”

Мотиви: Необходимостта от безсрочното съхранение на тези данни е обусловена от възможността за последващ съдебен или граждански контрол. Не са редки случаите, в които поради големите правомощия на началниците на СГКК и липсата на адекватен контрол от страна на ИД на АГКК и министъра на регионалното развитие и благоустройството са процедирани незаконосъобразни изменения на КККР, а вината на лицата, правоспособни по кадастъра не може да бъде установена. Това става все по-евтино и следователно възможно с развитието и поевтиняването на носителите за съхранение на цифрови данни.

 1. По отношение на § 37 от проекта.

  1. В края на ал. 2 да се добави следния текст: “или служебно, при установяването на тези факти от правоспособно лице по кадастъра”.

Консолидирана версия: “(2) При възникване на нови обекти или промени в границите на обектите по чл. 6, ал. 4, т. 1, 2 и 5 ЗУЧК, с които се променят изходните данни, при които са определени границите на охранителни зони "А" и "Б", службата по геодезия, картография и кадастър нанася измененията на зоните на ограничение в кадастралната карта и кадастралните регистри, по искане на органа, в чиито правомощия е управлението на обектите по чл. 6, ал. 4,т.1,2 и 5 ЗУЧК или служебно, при установяването на тези факти от правоспособно лице по кадастъра.”

Мотиви: Това допълнение е наложително, тъй като Конституцията на Република България и ЗУЧК са категорични, че наличието на морски плаж и зони „А“ и „Б“ е обусловено от географското местоположение и геоложкия строеж на територията, а не от желанието на административния орган. Задължение на СГКК е да поддържат КККР в актуален вид и това задължение може да се изпълни по този начин, ако има недобросъвестни висши държавни служители, които не желаят да видят фактите. Това е и типичен случай на явна фактическа грешка, която може да се отстрани и от съответната СГКК (чл. 81, ал. 1 от Наредбата).

 1. По отношение на § 39 от проекта.

  1. В глава осма „Отстраняване на явна фактическа грешка“ се създават нов чл. 81г със следния текст: “Чл. 81г. Когато проектът за отстраняване на явна фактическа грешка засяга само заявителите, службата по геодезия, картография и кадастър приема проекта, ако отговаря на изискванията на закона и процедурите по обявяване не се извършват.

Мотиви: Административното производство трябва да е възможно най-икономично и кратко, ако и по този начин се изпълнява целта на закона и се защитават правата на гражданите и обществото.

 1. По отношение на § 41, т. 1 от проекта.

  1. Точка 1 от § 1 от ДР на Наредбата да се измени, както следва: “1. “Граница на сграда” се определя по правилата на Закона за устройство на територията.

Мотиви: Определянето на границата на сграда има много условности, които трябва да се съблюдават. В някои случаи, това трябва да стане с помощта на архитект. Най-точното определение може да бъде дадено чрез ЗУТ, който е и нормативен акт от по-високо ниво, спрямо Наредбата. С предложения нов текст, при евентуални изменения на дефиницията, няма да има нужда да се променя и Наредбата.

 1. По отношение на т. 4 от § 1 от ДР на Наредбата.

  1. Думата “самопресичат” да се замени със следния текст: “пресичат помежду си”.

 2. По отношение на § 41, т. 5 от проекта.

  1. Първи вариант: Новата т. 19 да се измени, както следва: “19. „Материализирана граница“ е разделител между имоти, който може да бъде строеж или граница, означена с трайни знаци по реда на чл. 38, ал. 1, т. 2 ЗКИР, както и ограда от естествен или изкуствен произход. Не е материализирана граница, такава, поставена в противоречие със закона.

  2. Втори вариант: Новата т. 19 да се измени, както следва: “19. „Материализирана граница“ е граница на имот, обозначена на място с трайни знаци – колове, огради, стени на постройки, трайни настилки (бетонови, базалтови, асфалтови каменни и др.), граници на съоръжения (подпорни стени, канали, бордюри, шахти и др.) или жив плет. Не е материализирана граница, такава, поставена в противоречие със закона.

Мотиви: Конкретизирането на материала, от който са изработени оградите и начина на прикрепването им към земната повърхност ще породи още повече спорове и ненужни разходи за собствениците и ползвателите на имоти. Това ще доведе и до генериране на допълнителни и ненужни строителни отпадъци. Ако има нужда все пак да се конкретизира вида и материала на ограждащите елементи не трябва да се изпада в положение, в което забит в земята дървен кол или суха зидария под 1,20 м не определя граница. Необходимо е да се направи разграничение между незаконно и законно поставяне на граници, за да не могат незаконните действия да доведат до други неправомерни действия.

 1. По отношение на § 42, т. 5 от проекта.

  1. Датата “31.12.2023 г.” да отпадне и да се замени с датата “31.12.2021 г.

Консолидирана версия: “§ 49. Наредбата влиза в сила от деня на един месец след обнародването ѝ в „Държавен вестник“, с изключение на § 3, т. 1, който влиза в сила в срока по § 15, ал. 2 от ПЗР на Наредба № РД - 02 - 20 - 5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (ДВ, бр. 4 от 2017 г., изм. ДВ, бр. 8 от 2019 г.).”

Мотиви: Досега имаше предостатъчно време да се създадат функционалностите на информационната система на кадастъра за прилагане на дейностите по ал. 1. Абсурдно е това да се отлага още толкова дълго време.

 1. По отношение на § 49 от ПЗР от проекта.

  1. Текстът “от деня на” да се замени със следния текст: “един месец след”.

Мотиви: Необходимо е да се даде срок, в който администрацията на изпълнителната власт, правоспособните лица, адвокатите, нотариусите и останалите участници в процеса на създаване и поддържане на КККР да могат да пригодят работата си, както и да консултират клиентите си в съответствие с промените.

 1. Да се добави нов § 50 към ПЗР от проекта със следния текст:

§ 50. (1) Започнатите, но незавършени производства по изработване и изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри до влизане в сила на наредбата се довършват по досегашния ред.

(2) Производството се счита за започнало, ако е обявен печелившия кандидат по обществена поръчка, сключен е договор в писмена форма или е подадено заявление за изработване или изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри.

Мотиви: Тази разпоредба ще осигури предвидимост и съразмерност на нормативния акт.Моля да се съобразите с направените от нас предложения.

Моля да публикувате проектите на нормативни актове в свободен машинно четим формат.

Моля да публикувате и консолидираните версии на проектите на нормативни актове.


Предварително Ви благодаря за отделеното време и внимание!
С уважение:

инж. Йоан Крикор Каратерзиян

Председател на Управителния съвет на

Камарата на геодезистите в България

гр. Варна, 23 април 2021 г.